Зам.-кметът на пловдивския район „Южен“ д-р Атанаска Тунтова защити успешно академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по професионално направление „Национална сигурност“ (“Екологичната сигурност като елемент от националната сигурност”) във Висшето училище по сигурност и икономика. Тя представи своя монографичен труд „Екологичната сигурност като елемент от националната сигурност“. Д-р Атанаска Тунтова получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Монографията изследва и анализира различните аспекти на екологичната сигурност, тяхното многообразие и мултидисциплинарна цялост на екологичната сигурност като елемент на националната сигурност и проявлението и в процесите на управление и експлоатация, както и връзката между екологията, основните компоненти на околната среда, изчерпването на природните ресурси и сигурността.

Целта на научното изследване е да покаже връзката между компонентите на околната среда, изменението на климата и изчерпването на ресурсите с екологичната сигурност, както и възможностите за предотвратяване на рисковете за човека, икономиката и природата.

В монографията са анализирани факторите, които оказват най-сериозно въздействие върху процесите на развитие и опазване на околната среда и човешкото здраве. Разгледани са и глобалните промени в околната среда, които възпрепятстват индивидуалната сигурност, като засягат поминъка и насърчават транснационалните кризи и нарушават стабилността на държавите и регионите.

В резултат от задълбочения научен анализ е направен изводът, че влошаване на състоянието на околната среда е сериозна заплаха, както за сигурността на физическите лица, така и на всички държави, поотделно и заедно.

Д-р Атанаска Тунтова е бакалавър по стопанско управление и има две магистратури по психология и финанси от ПУ “Паисий Хилендарски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Тя има докторска степен със защитена дисертация в областта на използването на минералните води в хранителната индустрия. Д-р Тунтова е с богат професионален опит като експерт и ръководител в редица важни административни служби на областно и национално равнище, както и на сектора за следдипломна квалификация на ВУСИ. Към момента продължава и своята активна преподавателска дейност в авторитетния пловдивски вуз по сигурност и икономика.