Д-р Гергана Йорданова защити успешно академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по професионално направление „Национална сигурност“ (Противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма и пролиферация) във Висшето училище по сигурност и икономика. Тя представи своя монографичен труд „Хауала. Същност. Типологии за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и пролиферация“. Д-р Гергана Йорданова получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Монографията изследва и анализира етимологията, същността и особеностите на функциониране на древната Арабска неформална, небанкова, нерегулирана система за превод на парични средства със сетълмент от типа „Хауала“, без физическо прехвърляне на пари в брой. Изследването е проведено на база теренни проучвания на територията на

България и Турция, в контекста на потенциални типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация, както и през теоретичната перцепция на тези типологии като секюритизирани проблеми. Актуалността и значимостта на избраната за разработване тематика са безспорни, доколкото не съществува концентрирано научно изследване, което да дискутира, анализира, систематизира и класифицира Арабската неформална система „Хауала“ като потенциален риск за националната сигурност (в частност за финансовата сигурност) в случаите, при които посредством практическото й използване, се реализират операции по изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация. Темата представлява интерес както за експерти от практиката, служители на разузнавателни, контраразузнавателни и антитерористични звена, както и за широката научна общност.

Доц. д-р Гергана Йорданова е член на Съюза на учените в България в секциите по икономика и по сигурност и отбрана. Носител е на награда на Съюза в конкурс за високи научни постижения в защитени докторски дисертации. Отличена е със стипендия „Буров“ на Фондация „Атанас Буров“. Тя е наградена и от българо-американската комисия за образователен и културен обмен „Фулбрайт“ със стипендия за изследовател във САЩ през академичната 2023/2024 г.