“Виртуален офис” – монографично изследване на доц. Людмила Дикова

Aug 10, 2020

Излезе от печат монографичното изследване на доц. Людмила Дикова – „Виртуален офис“. В нея тя очертава основните теоретични и законови постановки относно възможностите за работа във виртуалното пространство в България. 

Настоящото изследване е обусловено от липсата на цялостно и задълбочено проучване в България по въпросите на работата във виртуален офис, на нейните предимства и недостатъци. Ограниченото изследване на тези въпроси се явява като препятствие пред широкото им приложение в реална среда в България, което води съответно до изоставане на условията на пазара на труда спрямо нуждите на редица български и чуждестранни работници и работодатели. Монография има широко теоретично и приложно значение, като може да бъде използвана като обучителен или бизнес ресурс в реална среда за подкрепа и развиване на ключови компетенции в областта на дистанционния труд и работата във виртуален офис.