Дистанционно обучение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

Проект №: BG051PO001-4.3.04-0027


„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на

Колеж по икономика и администрация – Пловдив“

Проектът „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“ е разработен в съответствие с Приоритетна ос 4 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: „Подобряване на достъпа до образование и обучение.”

Стратегическата цел на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Целта на приоритетната ос е по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот.

Конкретната схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е

№: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“.

С целите, проектните дейности и очакваните резултати от реализирането на проекта можете да се запознаете от листовката, подготвена за първата пресконференция.

Междинен отчет по проект №:BG051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“

Дата: 04.09.2014 г.

Междинен отчет (382 Kb)

Одитни процедури

Дата: 04.08.2014 г.

Във връзка с реализацията на проект № BG051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив” публикуваме Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 от 20.05.2014 г.

Публично съобщение Одит (88 Kb)

Ръководства за работа с Блекборд

Дата: 02.04.2014 г.

В рамките на изпълнение на проект BG051PO001 – 4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив” прилагаме кратки ръководства за преподаватели и студенти.
Ръководството за преподаватели е относно бързи стъпки за свързване на учебник на McGraw – Hill с дисциплина на Blackboard Learn.
Ръководството за работа на студенти в системата за е-обучение с Blackboard Learn включва: работа с дисциплините, навигацията в системата,последните публикации, съдържанието на текущия учебен материал, проверка на оценки, поставени задачи, сроковете за изпълнението им, комуникация с колегите записани в същите курсове, създаване на тема за дискусия, значението на иконите, как процедира студента, ако следва да решава тест, да качи задание, кога и за какво сигнализира системата и др.

Ръководство за преподаватели за свързване на учебник към Блекборд (1 Mb)
Кратко ръководство за студенти за работа с Блекборд (1 Mb)

Разработени електронни и мултимедийни помагала

Дата: 24.02.2014 г.

В рамките на изпълнение на проект BG051PO001 – 4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив”, бе възложено на външен изпълнител, доказал се в тази област в световен мащаб – да бъдат разработени електронни и мултимедийни помагала, т.к. те заемат изключително важна част от образователния процес.

Разработени са учебни материали по следните дисциплини:
Микроикономика, Макроикономика, Корпоративни финанси, Маркетинг, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Граматичен английски, Счетоводство, Основи на икономическата теория, Управление на качеството.

Интегрираните с платформата за дистанционно обучение учебни материали отговарят на всички изисквания за съвременни интерактивни образователни материали, повишаващи ангажираността на студентите към образователния процес. Тези помагала ще повишат комуникацията между студенти и преподаватели и между самите студенти, като направят образователното съдържание по-интересно и достъпно за младите хора.
Те съдържат различни видове съдържание включващо диаграми, графики, видеа, казуси, тестове, презентации със синхронизиран аудио запис и други. Световните тенденции налагат използването на разнообразни материали за усвояване на различните дисциплини и части от дисциплината, както и тяхното комплексно използване. Целта на помагалата е да бъдат все по-близки, интересни и лесни за разбиране от младите хора, като по този начин се повишава тяхната ангажираност. Електронните материали повишават ефективността на преподавателите като им дават възможност да обслужват повече студенти, както и да комуникират повече с всеки един от студентите.
Помагалата вече са достъпни на адрес: dist.cea.bg

Обучение на преподаватели

Дата: 18.11.2013 г.

В рамките на изпълнение на проекта бе проведено обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.
Преподавателите бяха запознати и обучени в съответствие с последните тенденции в сферата на интерактивните методи на електронно образование и най-добрите световни практики. Целта на дейността беше преподавателите да могат сами да създават, взаимстват и адаптират интерактивни методи на преподаване в своите курсове за дистанционно(електронно) обучение.
В рамките на тази дейност бяха проведени курсове за повишаване на квалификацията на 48 администратори и академични преподаватели – по отношение на знания, умения и компетенции в областта на електронното обучение. Тази дейност е последваща стъпка в развитието на академичния състав и конкретно преподавателите, които имат амбиция сами да създават електронните помагала за своите курсове. Обучението им представи световните тенденции и най-добри практики в интерактивните методи на преподаване в дистанционното(електронно) обучение. Обучението не само запозна преподавателите с методите, но и разясни педагогическите предимствата и специфичните им цели в сферата на преподаването. След преминаване на обучението преподавателите могат сами да създават свои материали и методи на преподаване като взаимстват и адаптират идеи от светната практика, както и да обучават и консултират свои колеги относно интерактивни практики.
Обучени са 15 преподаватели на КИА за интерактивни методи на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни помагала.

Обществена поръчка ПМС 69

Дата: 08.07.2013 г.

Документи – Обществена поръчка ПМС 69 (4 Mb)

Информация отностно обществена поръчка по ПМС 69

Дата: 14.06.2013 г.

Във връзка с напредъка по изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0027 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на заседание на екипа по управление на проекта се обсъди откриването процедура избор с публична покана, както и подготвянето на документите по тази поръчка. Документите са изпратени за предварителен контрол в МОН. Предвижда се след одобрението им да бъдат изпратени за публикуване на сайта на Структурни фондове на МОН и на интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България. Документите ще бъдат публикувани и на страницата на КИА в секция „Проекти и програми” …

още>>

Информация за поръчка по ПМС69 (89 Kb)

Платформа за електронно обучение

Дата: 08.04.2013 г.

КИА вече разполага с инсталирана платформа за дистанционно обучение Blackboard Learn по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. Закупените лицензи и платформата бяха инсталирани, тествани и пуснати в употреба. Системата е достъпна и от мобилни устройства на адрес: dist.cea.bg. По проекта предстои създаване на електронно хранилище, въвеждане на учебни и изпитни материали както и обучение на екипа и преподавателите, които ще работят с платформата.

Закупуването на цялостна електронна инфраструктура има за цел да гарантира съвместимост между всички отделни нейни модули и функционалности. Платформата предоставя съвременни възможности за асинхронно и синхронно обучение, модули за антиплагиатство и други, които са основа за развитието на дистанционното електронно образование в КИА. Съвременната платформа за електронно обучение дава възможност на преподавателите да взаимстват, адаптират и използват най-новите и ефективни методи на преподаване, използвани в сферата на образованието в ЕС и света. Друго основно предимство е възможността за интегрираност със специално разработени стандартизирани електронни образователни материали от водещи доставчици на електронно образователно съдържание в региона, ЕС и света.

ДМА

Дата: 22.02.2013 г.

Колеж по икономика и адмистрация – гр. Пловдив, в качеството на Бенефициент по проект BG051PO001-4.3.04 – 0027 с наименование „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по процедура с предмет „ЗАКУПУВАНЕ НА ДМА – СКЕНЕР, СЪРВЪР И 3 (ТРИ) БРОЯ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТОРИ” закупи следната техника:

Book Скенер I2S e-Scan Agate 10 – 1 брой

Скенер I2S e-Scan Agate 10 е едно от най-добрите сканиращи киоск устройства с вградено гнездо за книги с дебелина до 10см., с които може да се дигитализира с перфектно качество документи във формат A3++. Това устройство е разработено с цел постигане на най-високо качество на картината, обработка на документи, свързаност, продуктивност, ергономия и надеждност. I2S e-Scan Agate 10 е от ново поколение, оптимизирано и поддържащо 300 dpi, OCR и ексклузивни други фукции.

Сървър Dell PowerEdge R410 – 1 брой

Сървърите Dell от серията PowerEdge R410, осигуряват безпроблемна работа на всякакъв тип управленчески информационни системи, софтуерни приложения и инфраструктура.

Мултимедиен проектор – 3 броя

Проектора V230X на производителя NEC е сред най-добрите на пазара. Той позволява прожектирането на качествени изображения до 300 инча (диагонал) от компютър (PC или Macintosh независимо дали настолен компютър или лаптоп), от видео рекордер, DVD плайер или фотоапарат. Може да бъде поставен върху маса или количка, да прожектира изображения зад екрана както и да се монтира неподвижно близо до тавана. При ознор на икономичен режим апаратът изразходва само 0.71 W. Това устройство притежава и индикатор за въглеродни емисии.. Функцията позволява да се види ефекта за намалени емисии при включен екологичен режим (ECO MODE).

За пълноценното функциониране на центъра за дистанционно обучение обурудвахме на три компютърни зали с проектори. В залите ще се провеждат предвидените в изпълнението на проекта обучения, като след приключването на проекта те ще функционират като Дистанционен център предлагащ електронна форма на обучение, осигурен с необходимия квалифициран академичен състав, оборудване и софтуер.
Закупен е скенер за дигитализация на налични учебници и помагала, с който да може наличните към момента на хартиен носител учебници и помагала да бъдат преобразувани в електронен вид. По този начин съдържанието ще бъде достъпно от всякъде и по всяко време от студентите и преподавателите, както и неограничен брой студенти ще имат възможност да го използват едновременно. Електронният вариант на учебниците и помагалата ще бъдат добавени към електронното съдържание на съответната дисциплина в електронната платформа.

За проекта е закупен 1 брой сървър с необходимата конфигурация, на който ще бъде инсталирана платформа за електронно обучение. Това е необходимо за успешното и пълноценно функциониране на системата.”

Първа пресконференция по проекта

Дата: 20.12.2012 г.

Този документ е създаден по проект № BG051PO001-4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“

Бенефициент: КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ.
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Колеж по икономика и администрация – Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.