Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика доц. д-р Йордан Бакалов защити успешно академичната длъжност „професор“ в областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” по професионално направление “Национална сигурност“ (,,Геополитически рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“). Той представи своя монографичен труд „Геополитически рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“. Доц. д-р Йордан Бакалов получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Разглежданата тематика в научното изследване е позиционирана в полето на геополитическите аспекти на глобалната сигурност на света, в чийто контекст се интерпретират проблемите на сигурността и стабилността на Западните Балкани. Анализирани са обстойно ролята и мястото на различните организации за сигурност (НАТО, ОССЕ) в Балканския регион за укрепване и запазване на мира и стабилността на отделните държави. Авторът детайлно конкретизира ролята на няколко големи държави, като САЩ, Русия, Китай и Турция, за стабилността на Западните Балкани. Освен общите политики за сигурност на региона, прилагани от тези държави, специално място е отделено на руската политика на Балканите и влиянието на украинския конфликт върху стабилността на Западните Балкани. Подробно са изложени основните механизми на влияние върху политиката на държавите от Западните Балкани от страна на други държави, и особено на Русия и Китай. Посочена е и регионалната политика на Република Турция със своето изключително важно и силно европейско и местно геополитическо присъствие на балканската политическа сцена. Изследването има непосредствена практическа значимост за третираните програми за регионална сигурност в политиката, които водят до стабилност на Западните Балкани като остров на спокойствието на целия Балкански полуостров. Изтъкната е ролята на България за задълбочаване на балканската сигурност в контекста на военнотехническото сътрудничество в рамките на Северноатлантическия алианс.

Йордан Бакалов има присъдена ОНС „доктор“ и научната степен „доктор по национална сигурност“, както и „доцент“ по национална сигурност. Той председателства Комисията по национална сигурност и е член на Комисията по бюджет и финанси в 38-ото Народно събрание. Народен представител е и член на Комисията по бюджет и финанси в 39-ото Народно събрание. Също така е депутат, председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Подкомисията за контрол на специалните служби в 40-ото Народно събрание. Доц. д-р Бакалов е народен представител, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 41-вото Народно събрание. Той е заемал ръководната роля на вътрешен министър и на директор-управление в Служба ,,Военна информация“.