Доц. д-р Васил Георгиев защити успешно академичната длъжност „професор“ в областта на висшето образование ”Сигурност и отбрана” по професионално направление “Национална сигурност (Външна политика и политика на сигурност на ЕС) във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи своя монографичен труд ,,Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС – еволюция, възможности, взаимодeйствия“.  Доц. д-р Васил Георгиев получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Обект на изследване в монографията е общата външна политика и политика на сигурност на ЕС (ОВППС). Тя е част от външните действия на ЕС, които, съгласно дял V на Договора за Европейски съюз и част пета на Договора за функциониране на ЕС, включват комплекс от няколко политики – външната политика, включително в областта на сигурността и отбраната, (външно) търговската политика, политиката за развитие и политиката за хуманитарна помощ и икономическото, финансово и техническо сътрудничество. Единството на външните действия, резултат от Договора от Лисабон, влязъл в сила през 2009 г. налага и изследването и на другите външни действия на ЕС, с оглед на обстоятелството, че те са инструменти, решаващи специфичните външнополитически цели на ЕС, също така в себе си въпроси от компетентността на ОВППС. Монографичният труд отразява актуалното състояние на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС към 31 декември 2020 г.

Васил Георгиев има висше юридическо образование. През 2008 г. защитава докторска дисертация по право на тема: „Европейският съюз в Световната търговска организация за защита на интелектуалната собственост (Европейският съюз и географските означения)”. От 2017 г. e доцент във Висшето училище по сигурност и икономика. Едновременно с това е и практикуващ адвокат в областта на търговското и гражданското право, автор на научни трудове, студии и статии в областта на сигурността, правото на ЕС и търговското право, както и на два романа и сборници с разкази. Член е и на редакционния съвет и на редакционната колегия на сп. „Политика и сигурност” на ВУСИ.