Д-р Младен Младенов защити успешно академична длъжност „доцент“ ВЪВ ВУСИ

May 27, 2022

Днес във Висшето училище по сигурност и икономика д-р Младен Младенов защити успешно академичната длъжност „доцент“ в професионално направление „Национална сигурност“. Той представи за рецензиране 19 публикации, от които 3 монографии, 15 статии и 1 публикуван доклад и получи положителна оценка от цялото научно жури и всички рецензенти.

Доц. д-р Младен Младенов е дългогодишен лектор в Института по публична администрация при Министерския съвет и в Института на вътрешните одитори в България. Бил е хоноруван преподавател в Нов български университет и в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Една от магистратурите си защитава в Университета в Лиеж, Белгия, а през 2009 г. му е присъдена образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Политология“.

Успехите на ВУСИ се дължат на висококвалифицирания академичен състав, който се състои от над 100 души, а доц. д-р Младен Младенов е един от тях. От идния зимен семестър той ще има възможността да предава своите знания и умения на студентите на ВУСИ в направление „Национална сигурност“.