Д-р Любен Манолов е първият с образователната и научна степен „доктор“, придобита във ВУСИ

Jan 25, 2021

Първият докторант на Висшето училище по сигурност и икономика Любен Манолов защити успешно докторската си дисертация и официално получи образователната и научна степен „доктор“. Това е поредната успешна стъпка в развитието на младия специалист, дипломиран и специализирал в Италия, Испания и Русия и завърнал се да надгради образованието си в родината.

Академичното жури докторантът спечели с изключително богатия си и задълбочен дисертационен труд на тема „Българският възрожденски национализъм и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането на Османската империя (70-те години на XVIII век – 80-те години на XIX)“. По време на защитата научният му ръководител и рецензентите бяха единодушни, че това е дисертация, която трябва да бъде публикувана, за да могат както специалистите в сферата на националната сигурност, така и студентите да се запознаят с нея в контекста на възрожденския национализъм и сигурността на българското общество през разглеждания исторически период.

Ръководството на висшето училище, рецензентите и членовете на журито поздравиха д-р Любен Манолов и му пожелаха да продължава да се изкачва по академичната стълбица като единодушно препоръчаха монографичното изследване да бъде издадено в книга от издателството на ВУСИ.