ВУСИ обучава докторанти и в трите си професионални направления

Mar 8, 2021

Висшето училище по сигурност и икономика получи високи акредитационни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация, която даде програмна акредитация на докторски програми в направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“. Вузът вече предлага докторски програми и в трите си направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, с което предлага обучение във всички направления и всички образователно-квалификационни степени.

Докторските програми дават възможност за придобиване на научната степен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. В направление „Национална сигурност“ те са насочени към обучение на докторанти за изследване по проблеми, свързани с теоретичните основи на организацията, управлението и противодействието на престъпността и тероризма. За изследване на проблеми, свързани с икономическото развитие в регионален и глобален аспект се обучават докторантите в направление „Икономика“. В професионално направление „Администрация и управление“ докторските програми ще обучават докторанти за изследване на проблеми, свързани с управлението на локално и глобално ниво. Докторските програми във ВУСИ отговарят на потребностите на сектора на сигурността, управленската сфера и икономическия сектор. Образователната и научна степен „доктор“ може да се защити след придобита степен „магистър“, като обучението се осъществява по научни специалности.

„Интересът към докторските програми във ВУСИ е голям и за нас е изключително удоволствие, че вече можем да обучаваме студенти в образователната и научна степен „доктор“ и в трите направления и да дадем поле за изява на младите учени“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Висшето училище по сигурност и икономика очаква всички, желаещи да следват докторантура.