Доц. д-р Милена Тепавичарова стана декан на учебно-научния център по „Икономика и управление” на ВУСИ

Jul 3, 2015

Доц. д-р Милена Тепавичарова беше избрана за декан на учебно-научния център по „Икономика и управление” на Висшето училище по сигурност и икономика. Това стана на първото заседание на Академичния съвет на ВУСИ, което се проведе на 4 юли 2015 година. На него бяха приети Правилника за дейността и учебната дейност на ВУЗ-а и се утвърди новата организационна структура на Висшето училище по сигурност и икономика.

В началото на заседанието доц. Тепавичарова получи дипломата си за академична длъжност „доцент” в научна област 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.7 „Администрация и управление”, научна специалност „Организация и управление на производството”.

„Поздравявам доц. Тепавичарова с присъдената диплома. Ръководството на ВУСИ се гордее с фактът, че за пореден път наш преподавател успява да защити с много високи оценки академичната длъжност „доцент”, при това в изключително кратки срокове”. Това заяви президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. Георги Манолов, който връчи дипломата и пожела много здраве и бъдещи успехи на доц. Тепавичарова. „Благодаря за признанието и се гордея, че това е първата диплома, издадена от ВУЗ-а”, заяви развълнувана доц. Тепавичарова. Академичният съвет на ВУСИ пък гласува единодушно кандидатурата й за декан на учебно-научния център по „Икономика и управление”, която беше утвърдена и от факултетния съвет. Решението е в изпълнение на високите цели в образователния процес, които си поставя Висшето училище по сигурност и икономика.

Образователната политика на ВУСИ е насочена към потребностите на сигурността и икономическото развитие в национален и регионален мащаб. Висшето училище ще подготвя висококвалифицирани специалисти, с активното международно сътрудничество на сродни университети от Балканите и Европа. Затова всяко развитие на бакалавърските специалности и въвеждането на нови магистърски програми отговаря адекватно на обществен интерес.