Scientific research

Higher School of Security and Economics develops fundamental scientifically and practically applied research according to the accredited fields. The studies are aimed at creating new knowledge, developing training and upgrading existing educational products. The result of these intense efforts is expressed in publications in world-famous specialized publications in the US, UK, France, Russia, Spain, Turkey, Serbia, Macedonia and others. Through them, the valuable theoretical issues, questions and dilemmas in different areas of knowledge developed by HSSE lecturers reach tens of millions of consumers worldwide.

Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални научноприложни и практикоприложни изследвания, съобразно акредитираните направления „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. Проучванията са насочени към създаване на нови знания, развитие на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. Неотменна цел в този процес е израстването на кадрите, осъвременяването на учебния процес и обновяването на материално-техническата база на ВУСИ. Ръководството на вуза насърчава научноизследователските усилия на академичния състав, стимулира творческата му инициатива и предприемчивост. Резултатът от тези последователни и целенасочени усилия се изразява в реални педагогически иновации, които са в подкрепа на образованието, студентите и бизнеса.
Вузът непрекъснато повишава качеството на научната продукция, която е резултат от активната дейност на преподавателите. Тя намира място сред собствените издания на висшето училище, сред които се открояват: „Годишник на ВУСИ”; „Научни трудове”; списанията „Социология и икономика” и „Политика и сигурност“; „Вестник на ВУСИ”; юбилейни сборници и такива от конференции; учебници и ръководства; монографии; студии; статии и др. Продукцията е плод както на научноизследователската дейност на академичния състав, така и на упорития труд на редакторските екипи. Публикувани са стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на знанието, които се ценят високо не само в България, но и в чужбина.

Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с научна статия за най-успешните български премиери (1879 – 2009 г.)

 

 

 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

–  Юбилейна международна научна конференция “СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

– Международна нaучна конференция “ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН”

Международна научна конференция на тема “ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ” [листовка гръб]

Национална научна конференция на тема “ИЗВОДИ ОТ КРИЗАТА – ПОУКИ, ПРЕПОРЪКИ, СТРАТЕГИИ”

Научна конференция с международно участи на тема “ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Студентска научна конференция на тема “ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ”

Национална научна конференция на тема “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА ПРЕЗ XXI ВЕК”

Студентска научна конференция на тема “УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС”

Национална научна конференция на тема “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Списание политика и сигурност

Академичното списание „Политика и сигурност“ е наследник и очаквано продължение на „Социология и икономика“, което спечели уважението на научната общност като издание, представящо значими и стойностни публикации в областта на знанието, получило признание не само в България, но и от водещи международни учени. Списанието предоставя висока трибуна на научността, теоретичността и практикоприложните разработки, които насърчават изследователските усилия и стимулират творческата инициатива и предприемчивост. „Политика и сигурност“ е своеобразен рупор на научната мисъл, провокира активен академичен дебат и очертава възможните насоки за развитие, от които се нуждае българското общество.

Научни трудове

„Научни трудове“ са резултат на активната научноизследователска дейност на преподавателите и на упорития труд на редакторския екип на висшето училище. В тях се съдържат стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на научното познание – политологически, управленски, маркетингови и др., които могат да бъдат чест за всеки вуз. „Научни трудове“ дава възможност за разгръщане на щекотливи дискусионни въпроси от българското социално развитие, стимулира острите теоретични полемики и градивни концептуални спорове в търсене на научната истина.

Научни трудове

  1. КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В КОНТЕКСТА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И СИГУРНОСТТА МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ НА БЕНЧМАРКИНГА
  2. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЕRM 2 И ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ
  3. РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ВОЕННОТО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО
  4. ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ИМИДЖ

Излезе брой трети на сп. „Социология и икономика”

Излезе от печат брой трети на списание „Социология и икономика”, издание на Колежа по икономика и администрация – Пловдив. Новият брой стартира със статията на ректора на КИА проф. Димитър Димитров „Предизвикателствата пред съвременната демокрация”. В изданието са намерили място още изследванията и проектите на Мария Стоянова „Срещи на поколенията в труда” и на азърбейджанския учен Расмия Сабир Кизи „The improvement directions of the Social Protection of Population inAzerbaijan Republic”.
В рубриката „Актуално” на новия брой са представени изследванията на проф. Николай Генов „Източна Европа като лаборатория за социалните науки” и на Благовест Георгиев „За политическия риск и двете писти в Европейския съюз”.

Научните статии на Яница Димитрова „Значение на мотивацията на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна култура-конкурентноспособност в българските фирми” и „Насилието в спорта” на Албена Димитрова-Денкова пък можете да прочетете в раздела „Научната общност”.

В новия трети брой на сп. „Социология и икономика” ще откриете и рецензията на Минка Златева „От Пловдив до Камбера с открито сърце”.

Научни трудове

  1. ВАЛУТНИЯТ БОРД В БЪЛГАРИЯ
  2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
  3. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА – КОНФЛИКТИ И ЗАПЛАХИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
  4. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ
  5. ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В СЪВРЕМЕННИЯ ИСЛЯМ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СИГУРНОСТТА

Излезе сборник със студентски доклади

Излезе от печат сборникът със студентски доклади от Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”, на която през миналата година Колежът по икономика и администрация беше домакин и организатор. Тридесет и двама студенти от КИА са работили по 19 теми, засягащи управлението на риска по време на криза, глобалната икономическа криза и отражението й върху икономическото мислене, управлението на човешките ресурси, различните производства като цветната металургия, добивната промишленост, винения и спа туризъм по време на криза и мн. др.
В изданието са включени и докладите на студенти от няколко други висши училища в Пловдив, които взеха участие в студентската секция на конференцията.
Сборникът излиза под редакцията на научния съвет на проф. дин Тончо Трендафилов, проф. дпн Георги Манолов, проф. дин Асен Конарев, доц. д-р Евгений Стоянов и Олга Емилова.

Годишник

Висшето училище по сигурност и икономика издава специализирано периодично издание „Годишник“, който е доказателство за високият академизъм и фундаменталните научноприложни и практикоприложни изследвания, които се провеждат във вуза. „Годишник“ на ВУСИ респектира с качеството на публикациите, които се открояват със сериозен и комплексен подход към разглежданите теми. Статиите имат оригинален научен принос и са провокатор на полезни творчески дискусии, обмяна на академичен опит и междууниверситетски контакти, както и дават нов тласък за развитието на науката.


– Теоретични основи на оцеляването в екстремални ситуации
– Идентифициране на основните механизми за финансиране на тероризма
– Международни принципи за прилагане на правата на човека по отношение на мониторинга на комуникационните средства
– Противодействие на международния тероризъм, организираната престъпност и корупцията.
– Роля на политическите партии
– Контраразузнавателна операция по техническо проникване
– Милитаризирането на космоса – заплаха за мира на планетата и съществуването на човешката цивилизация
– Неоторизирани опити за достъп до информационните ресурси на частни компютърни мрежи в академични институции чрез мрежово сканиращи кибератаки
– Прилагане на информационноразузнавателни техники срещу академични институции
– Информация от явни източници за нуждите на оперативно-издирвателната дейност
– Международно сътрудничество между държавите за събиране на доказателства при трансгранични престъпления
– Предизвикателства в икономическото развитие на България
– Етическо-морални аспекти на вземането на решения в сферата на обществените услуги
– Концепции за хуманитарна намеса и превантивна самоотбрана в светлината на забраненото използване на сила и заплахи от сила в международното право

Четиринадесети годишник

– За опасността от кибертероризъм
– Структури и организации в Република България, свързани с миграцията
– Тактически действия при проверка на документи за самоличност
– Индустриални отношения и тероризъм:случаят с новите „Червени бригади“ в Италия
– Съвременни индикатори за разкриване на трафик на хора при граничния контрол
– Системата на образование – част от системата за национална сигурност
– Борбата на Русия с ислямския фундаментализъм в Северен Кавказ
– Тактически препоръки при подготовката и провеждането на претърсване и изземване
– Социално-икономически проблеми на глобализацията
– България по пътя към Еврозоната
– Мениджмънт на политическите кризи и конфликти
– Цена за увеличаване на печалбата
– Управление на оперативните парични потоци

Тринадесети годишник

-Електронното управление
-Осъвременяване и унифициране на системите за управление
-Социалната отговорност в България
-Един поглед върху състоянието и перспективите за развитие на електронните съобщения
-Ръководство, обучение, възпитание и контрол на секретните сътрудници от специализираните държавни органи в България
-Образованието – фактор за националната ни сигурностДокторант Кузман Мартинов
-Ролята на оперативното разпознаване при разследване на престъпления
-Ценови войни – предвиждане, предотвратяване и справяне с тях (но само ако се налага)
-The development of social entrepreneurship in Kazakhstan
-Анализ на състоянието на човешкия капитал и влиянието му върху развитието на говедовъдството в България
-Инвеститор и мениджър:двете лица на собственика на малък бизнес
-Анализ на доходите, разходите и потреблението на домакинствата в България през 2015 г.
-Технология за получаване на храни на базата на бобови култури, подходящи за социални и донорни дейности
-Управление и планиране на продажбите
-Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води в България – минало и настояще
-Ролята на глобалните финансови институции
-Управление на паричните потоци в корпоративните финанси
-Новите интернет технологии и туризмът
-Проблеми на хуманитарната интервенция
-Имплицитна и експлицитна мотивация в рамките на студентските Фейсбук групи
-Социалните мрежи като арена за виртуални и реални конфликти

Дванадесети годишник

– Миграционната вълна и заплахите за националната сигурност
– Някои аспекти на управлението на службите за сигурност
– „Балканите горят отново“, този път не от война. Ефектът на доминото заплашва България
– Реформа безбједносно-обавјештајног система у БиХ – форма без садржаја
– Модел система безбjедносне заштите привредних субjеката
– Савремени приступ сузбиjању тешких облика криминала
– Restrukturiranje policijskih organizacija u Bosni i Hercegovini uvođenjem koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom
– Уголовно-правовая реакция на проявления теневой экономики: границы, характер и направления совершенствования
– „Декларация за правата на човека и гражданина“ и нейното влияние върху националноосвободителните революции на Балканите и в България
– Системни характеристики на правото
– Пропорционалната избирателна система
– Изграждане на компетентностен модел на мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси в стопанските организации
– Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори
– Lending to small businesses and debt management
– Същност на понятието „организационна култура“ като част от управленската функция „Мотивиране на човешкия фактор“
– Основите на ценообразуването
– Анализ на инвестициите в България през 2015 г.
– Качество на живот в област Видин
– Финансова стабилност на икономиката
– Туристическият ресурс в България – предпоставка за развитие на алтернативните форми на туризъм
– Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – възможности и предизвикателства
– Процес на комуникация – управление и моделиране

Единайсти годишник

– Конституцията – основен елемент на политическата система
– Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда
– Оптимизиране на числеността, структурата и равнището на трудово представяне на човешките ресурси в стопанските организации
– Циклограма – съставяне и анализ
– Главни особености на маркетингова производствена фирма
– Световни икономически форми на сътрудничество
– Глобалната геоикономика
– Сертификационата дейност в България
– Управление на вземанията и кредитната политика на малкия бизнес
– Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007 – 2013 г.
– Преглед на процеса на ценообразуване
– Еволюция в теорията за цените и ценообразуването
– Балнеоложкият туризъм в България – състояние и възможности за развитие
– Проблеми при мениджмънта на туристическите фирми в България
– Синергична обвързаност между СРС и защитения свидетел при доказването в наказателния процес

Десети годишник

– Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза
– Основни политики за развитието на малките и средните предприятия в България по примера на ЕС
– Бизнес профил на Лондонската метална борса
– Качеството на висшето образование в България и Болонският процес
– Six Sigma – съвременна концепция за управление на качеството
– Особености на качеството на храни и напитки
– Екологичният туризъм в България – състояние, възможности и перспективи за развитие
– Малцинства, мигранти, вътрешна сигурност
– Високорискови операции на групите със специални оръжия и тактики. SWAT операции
– Оцеляване след терористична атака над атомна електроцентрала
– Защита на населението при терористични атаки в обекти на химическата промишленост
– Участие на трета страна в конфликта

Осми годишник

– Ерата на Стив Джобс – вчера, днес, утре
– Особености на финансово-стопанския анализ в условията на българската икономическа действителност
– Модели на ценообразуване
– Отражение на глобалната финансова криза върху
външните финансови потоци на България (2007–2011 г.)
– Добавена стойност за акционерите на водещите български борсови компании
– Работен и използван капитал в туризма
– Взаимно изключващи се алтернативи и разпределение на капитала
– Кулинарният туризъм – нова алтернативна форма
и възможности за развитието ѝ в България
– Как да наемем и задържим най-добрите кадри във фирмата
– Проучване на управленските компетенции на мениджърите от средно ниво на управление
– Основа за изграждане на системи за управление на качеството
– За лидерството в политиката
– За материализма в икономическата наука
и икономическото образование и има ли той алтернатива
– Поклонничеството в исляма – историческа традиция и съвременни измерения
– Предимства и недостатъци в професионалната подготовка на служителите от Министерството на вътрешните работи
– Защита на органите на дирекция „Специализирани полицейски сили“ при ядрена или радиационна аварийна ситуация
– Оръжията за масово унищожаване – заплаха за националната сигурност
– Правни и управленски аспекти при предотвратяване на масови безредици

Девети годишник

– Стефан Стамболов – първостроителят държавник 5
– Германската политика – последователност и честност
– Теоретични и практически аспекти на политическия мениджмънт
– Българският национализъм – генезис, прояви и развитие
– Методи на ценообразуване в малкия бизнес
– Модели на управление и икономическата криза
– Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании
– Анализ на риска при инвестиционните решения
– Влияние на политическия риск върху капиталовите пазари
– Международните стандарти – основа за изграждане на интегрирана система по качество
– Приватизацията в България като промяна във формата на собственост и мотивацията в икономиката (в периода 1990–2000 г.)
– Изборно и избирателно право – принципи, цензове, задължително гласуване
– Европейското хранително законодателство
– Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година
– Безопасност в ресторантьорството – санитарно-хигиенният контрол и безопасността на госта
– Управлението на конфликтите и активизирането на тероризма 162
– Престъпният капитал – заплаха за международната сигурност
– Разследване под прикритие и на прикритие

Седми годишник

– Слово при откриването на новата 2010/2011 учебна година
– Изграждане на регионални агроклъстери – предимства и перспективи на развитие
– Рисковият капитал и развитието на регионалните икономики
– Подобряване на качеството
– За някои особености при работа с модерни ERP системи
– Влияние на сезонността върху ефективността на публичните туристически дружества
– Състояние и развитие на хотелската база и на хотелиерските услуги у нас
– Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и агентската дейност
– Възможности за развитие на краткотрайни форми на туризъм
– Висшето образование – печеливша инвестиция в човешки капитал
– Националната държава
– Управление и мониторинг на потребителите и защита на данните в колежанска информационна система

Шести годишник

– Клопките на идеологиите
– Политика на изграждане на конкурентни регионални клъстери
– Сливанията и придобиванията като стратегическа трансакция за развитие
– Арендният модел за стопанисване на земята
– Финансов анализ на преобразуващи се дружества
– Виненият туризъм – развитие, ползи и предизвикателства
– Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация
– Проектиране на основните организационни елементи на туроператорския продукт
– Приложения на статистическите техники в системите за управление на качеството
– Предприемаческият мениджмънт в аграрния сектор на България
– Закон за частните висши училища – лукс или необходимост
– Хагската конвенция и проблемът с отвличането на деца
– За глобализацията – задълбочено и без грим
– Студентски семинар-дискусия

Пети годишник

– Образование, лидерство, бизнес
– Аспекти на социалното развитие на организациите и обществото
– За природата на парите в политиката
– Икономическото развитие на България в програмите и програмните документи на Демократическата и Радикалната партия в началото на ХХ век
– Преходите на България – проблеми, противоречия, перспективи
– Съвременният бюджет между регулативизъм и неолиберализъм
– Влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на компанията – един актуален поглед
– Относно някои теоретико-методологични аспекти, свързани с показателите за анализ на рентабилността на предприятието
– Изследване на EBITDA показателите на туристическите публични компании
– Управленският процес и екипната дейност при управленското консултиране в туризма
– Виненият туризъм – съвременни представи, характеристика и особености
– Системи за управление на качеството на малки и средни предприятия, ориентирано към опазване на околната среда
– SOS за образованието, интелекта и бъдещето на България!

Четвърти годишник

– Относно диалектиката между държавно-политическото
и пазарно-икономическото начало
– Управление на предизборната кампания
– Управленски стратегии за внедряване на система за тотално управление на качеството
– Държавният дълг и пазарът на държавни ценни книжа през периода на прехода
– Финансиране на инвестициите на местно ниво в България – състояние и проблеми

Трети годишник

– Интеграцията на Република България в Европейския съюз: проблеми, противоречия, перспективи
– Някои финансово-икономически аспекти на европейската интеграция в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз
– Либертарианският поглед към глобализацията: гражданското общество срещу социалната държава
– Нуждаят ли се българските компании от преструктуриране при присъединяването на България към Европейския съюз?
– Структура на емитирания на вътрешния пазар държавен дълг
– Политическият стил
– Философията на успеха
– Биометрични техники
– Характеристика на личния състав на частните колежи и университети в САЩ

Втори годишник

– Пазарът и пазарната система като цивилизационни ценности

– Теоретични основи, еволюция и революция на финансите

– Възможности за прилагане на мерки срещу отрицателните външни ефекти в глобален аспект (и Протоколът от Киото)

– Политическата комуникация

– “ЗА” и “ПРОТИВ” изкуствения интелект

Първи годишник

– Решение на НС за откриване на Висше училище
„Колеж по икономика и администрация“

– От парична еволюция към парична революция
(парите вчера, днес и утре)

– Политическите митове на българския преход