Еразъм+

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2027г. „Еразъм+“ е програмата на ЕС в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата осигурява възможности за студентите да учат и трупат опит в чужбина. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

ВУСИ успешно кандидатства отново по програма “Еразъм+” в сектор висше образование и получи “Еразъм+” харта за периода 2021-2027 г. През новия програмен период – 2021 – 2027, „Еразъм+“ предлага възможности на голямо разнообразие от хора и организации от различни държави да обменят опит и добри практики.

Имате желание за пътешествие? Искате да пътувате до далечни страни и да видите други култури? Искате да опознаете по-добре себе си и своята култура? Тогава сте попаднали на правилното място!

Разгледайте Erasmus+ брошура за да научите повече за възможностите на Еразъм+ програмата! 

ЕРАЗЪМ ОФИС

Ако имате допълнителни въпроси или желаете да получите съвет относно престоя си в чужбина, моля, свържете се с Еразъм офиса!

Контакт
Борис Зарков
Еразъм+ и проектен координатор
Tel.: +359 88 239 2745
email: erasmus@vusi.bg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОБИЛНОСТ

Участниците в Еразъм+ студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция във ВУСИ. Подборът се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на интервю, на което студентите представят мотивацията си за участие в програмата, езикови и професионални познания. Право на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври, магистри и докторанти) на ВУСИ в редовна или задочна форма на обучение, които отговарят на следните критерии:
1. Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
2. Чуждестранните студенти, които са одобрени за участие в секторна програма „Еразъм”, могат да осъществят мобилност в родната си държава само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници.
3. Да имат успешно завършена първа година на обучение и да са записани за годината, през която се осъществява мобилността.
4. Да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър 4.50.
5. Право на участие имат само студенти, които не са участвали в предходни години в същия вид студентска мобилност по програмата.
6. Да владеят езика на приемащата страна или езика, на който ще се води Еразъм обучението (много добро ниво В1 / В2)
7. Необходимо е да има предварителна договореност между ВУСИ и европейските партньори за студентска мобилност.
След получаване на покана от университета партньор, студентът/ката има право да се откаже от избраната мобилност, но само след представяне на  документи за медицински или други причини, които изискват присъствието на студента/ката в България по време на мобилността. В този случай студентът е длъжен да заплати финансовите претенции от приемащия университет, ако има такива.
Моля отбележете, че Еразъм субсидията не финансира цялостната издръжка в приемащата страна. Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.
Програма Еразъм+ предоставя възможност за неколкократна мобилност с цел обучение, като общата продължителност на мобилността за всяка ОКС е максимум 12 месеца. Напр., студент, обучаващ се в ОКС “бакалавър”, може да осъществи 3 пъти по 4 месеца мобилност в три различни академични години (без първата), но в различни чуждестранни университети. При комбиниране на мобилност с цел обучение и практика общата мобилност не трябва да надхвърля 12 месеца за една и съща ОКС.

ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ

1. Преди мобилността:
– академична справка (в случай че се изисква от приемащото висше училище)
– Документи за кандидатстване и номинация (попълват се в Еразъм офисът)
– споразумение за обучение (част преди мобилността) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия в Еразъм офисът)
– ЕЗОК (издава се след подаване на заявление в клон на банка)
– медицинска застраховка, покриваща периода на престой в чужбина
– финансов договор (изготвя се от Еразъм+ офиса)
– OLS езиков тест за определяне на входящо ниво

2. По време на мобилността:
– споразумение за обучение (част по време мобилността, в случай на промени в първоначално одобреното споразумение) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)

3. След мобилността:
– академична справка на приемащото висше училище или споразумение за обучение (част след мобилността)
– сертификат за престой (по образец на приемащото висше училище)
– билети, бордни карти, договор за общежитие, фактура/квитанция за квартира, фактури за заредено гориво и др. документи, доказващи реален престой
– копие на застрахователна полица (ако не е предоставена преди мобилността)
– попълнен EU survey (онлайн допитване на ЕК; получава се на имейл след мобилността)

4. Полезни връзки:
Erasmus app – Инсталирайте своето мобилно приложение, чрез което ще можете да следите какво е необходимо да направите по отделните етапи на своята мобилност в чужбина, да получавате актуална информация за социални събития, които се организират от локалните секции на ESN. Приложението ви дава директна връзка и към вашите OLS тестове и курсове.
Наръчник на Еразъм студента – това е вашият най-добър приятел за Еразъм приключение! Този наръчник предоставя всичко, от което се нуждаете, за да направите своето време в програмата незабравимо – от подбор на курсове и езикова подготовка до финансови трикове и как да станеш голямо работа в новата си общност. Еразъм те очаква!
Erasmus student charter – този документ установява права и отговорности на студентите, участващи в програмата Еразъм. Той съдържа полезна информация за обучение, ориентация, финанси и социална интеграция, хартията цели да осигури качествено и подкрепено преживяване по време на мобилността в чужбина, предоставяйки структуриран и надежден пътеводител за студентите и гарантирайки тяхната успешна адаптация и обучение в нова среда.
Инструктаж как се работи с OLA – Серия от видеа, чиято цел е да помогнат на студенти със създаването на техният online learning agreement.

 

Документи

1. Молба за участие в обучение
2. Декларация за съгласие
4. Декларация за защита на лични данни
5. Договор за студентска мобилност с цел обучение
6. Learning Agreement – Student Mobility for Studies

Партньорски университети

Висшето училище по сигурност и икономика има за цел да продължи проектното си сътрудничество с надеждни партньорски университети от ЕС и останалата част на света. В търсенето на партньори по проекти ВУСИ се фокусира върху институции и проекти със сходни цели и приоритети. HSSE се стреми да подобри работния живот в региона, да работи по въпроси с трансгранично и европейско значение и да изпълнява проекти, свързани с иновативни практики на преподаване, които биха могли да укрепят “триъгълника на знанието”.

ВУСИ поддържа многобройни международни сътрудничества с чуждестранни университети, които непрекъснато разширява. Ако ВУСИ има споразумение с университетите в рамките на програмата “Еразъм” на Европейския съюз, то студентите могат да участват в мобилност. В случай, че студент е избрал даден университет, който не фигурира в списъка с партньорските университети, моля да се свърже с Еразъм офиса за съдействие!

Партньорски университети

Германия

Higher School of Nordhausen

Словакия

University of Security Managment

Словения

Lubljana School of Business

School of advanced social studies in Nova Gorica

Чехия

University of Defence

Vyssi odborna skola zdravotnicka, Stredni zdravotnicka skola a obchodni akademie

Италия

Universitá Telematica eCampus

Латвия

ISMA – University of Applied Sciences

Latvian College of Business Administration

Македония

University of Tourism and Management

Business Academy Smilevski

International Balkan University

International Slavic University

Полша

Rzeszow University of Technology

Jan Grodek State University

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Португалия

ISLA Santarem

Instituto politecnico do cavado e do ave (IPCA)

Румъния

Agora university of oradea

Сърбия

Faculty of business economics and entrepreneurship

Турция

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Izmir Kavram Meslek Yuksekokulu

Fenerbahce University

Cankiri karatekin university

Tekirdag namik kemal universitesi

Turkish National Defence University

Kastamonu University

Canakkale Onsekiz Mart Universitiesi

Aksaray University – school of tehnical sciences

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

ECTS кредитите са цифрово изражение на определен брой часове на студентската заетост, необходим за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование. Те имат относителна стойност и описват количеството работа, която всеки курс изисква, спрямо общото количество работа, необходимо за завършване на цяла година академично обучение в институцията (лекции, практически и семинарни упражнения, индивидуална работа, индивидуална работа с лектора, изследвания, проекти, участие в практика, стажове, курсова или дипломна работа и др.).
Годишното натоварване се състои от 60 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър. Всички ECTS курсове са основни курсове на участващите институции, установени за студентите на институцията.
Средният брой кредити на ВУСИ е 30 на семестър (5 курса на семестър – всеки по 6 ECTS). Прехвърлянето на кредити от други висши учебни заведения започва с подаване на Официално изискване за признаване на ECTS във ВУСИ с приложен препис с присъдени кредити. Това изискване трябва да бъде одобрено от декана на УНЦ, където студентите прехвърлят кредити, чрез процеса на частично приемане на курса от съответните преподаватели в курса. Преподавателите анализират курсовите програми и предлагат дали трябва да се придобият допълнителни кредити във ВУСИ, или могат да се предоставят 6 ECTS без допълнителни дейности. Въз основа на такова приемане ВУСИ издава Решение за признаване и го изпраща в Учебен отдел, където всички записи на студентите се съхраняват в досиетата им.

езикова политика

В своята езикова политика за подготовка на студенти за мобилност по програма “Еразъм”, ВУСИ определя езиковите критерии за студентите, преподавателите и членовете на персонала, участващи в програмите за мобилност. Кандидатите ще бъдат подбрани в зависимост от това дали имат достатъчни познания по искания чужд език. На първи етап всеки един кандидат провежда тест, за да се определи първоначалното му ниво. Изискуемото ниво на Английски език е минимум B2. Екипа на ВУСИ подкрепя участниците и им дава съвети, за това колко трябва да е покрито нивото, преди заминаването за обучение в чужбина. ВУСИ препоръчва два вида курсове по английски език: във ВУСИ и външни курсове от партньорски институции. Когато студентите завършат езиковия си курс, се провежда финален тест, от който се установява, дали има подобрение на езиковите умения.
Студентите и персоналът се запознават с онлайн езиковата подкрепа по програма “Еразъм+” като важен инструмент за по-добра мобилност в чужбина.
За пристигащите студенти, ВУСИ осигурява лингвистична подкрепа, за тези които се нуждаят от нея. Пристигащите студенти ще бъдат включени в курсовете, преподавани на английски език.
Всички пристигащи студенти, преподаватели и членове на персонала имат възможността да участват в курс по български език. Курсът е безплатен, дава допълнителни 6ECTS и е с продължителност 60 часа. В края на курса всички курсисти получават сертификат.

Стратегия

Higher School of Security and Economics aims to continue its project cooperation with trusted partner universities from EU and the rest of the world. In search for project partners HSSE is focused on institutions and projects with similar objectives and priorities. HSSE aims to improve the region’s working life, to work on issues with cross-border and European importance and to implement projects related to innovative teaching practices that could strengthen the “knowledge triangle”. With active cooperation with local business, other local and international higher education institutions, HSSE will focus on projects concentrated on modernisation, creative and innovative solutions in the fields of economics and security. This will help both participating universities and companies to keep up in modernisation process and in international competition. All departments are strongly involved with project implementation and quality assurance. As quality education is strongly connected to research and innovation and providing highly skilled and competitive human capital. Every year Project Management and Innovations Day is organised in order to bring together people from the business, teachers and students. The event represents a platform for transfer of knowledge, know-how and cutting edge innovations in the fields of economics and security. In the competitive economic environment new research partnerships are a necessity. HSSE works actively on building strategic partnerships with leading educational institutions on a national and international level. HSSE is focus on establishing new partnerships and knowledge alliances with both EU and non-EU higher education institutions in order to create valuable international cooperation and capacity building projects. By using the available human and material resources and know-how the HSSE strives to achieve excellence in education by maintaining its profile as a modern and innovative institution of highquality higher education and research.
Higher School of Security and Economics will focus on the priorities of the renewed EU Agenda for higher education. Participation in the Erasmus+ programme is important in providing opportunities for students to gain skills in working and/or studying in an international environment and in that way prepares them for participation in a global working environment. Participation in the programme will be an important means in strengthening the “knowledge triangle” by creating links between education, research and business and to promote excellence and innovation. The programme is of great importance for staff development as it provides to staff at all levels the various opportunities to meet colleagues at similar positions abroad, learn from others, share knowledge and best practices which is beneficial for the outbound and inbound institutions. Stronger work ties will result in more joint intensive programmes, joint curriculum development and joint degree programmes. These are initiatives that will be focused on incoming years: modern teaching practices focused on virtual classrooms and close cooperation on joint programmes, furthermore joint curriculum development and training of researchers to prepare for strategic global project cooperation. International students and staff are an important part of the development of the university human resources, campus society and culture.
Expected impact of participation in the Erasmus+ programme on the modernisation of HSSE:
The main objective of the HSSE modernisation and internationalization strategy is asserting its position as a leading Bulgarian educational, research and cultural institution, with global recognition, an area for contemporary research and innovation, desirable partner for project cooperation. Participation within the Erasmus+ programme will help the transfer and implementation of the achievements of educational and scientific experience specific to all fields of knowledge. We consider that the opportunities for international mobility will encourage students to enter higher education.
HSSE plans to strengthen the cooperation among business, university and research institutions and gain experience from partner countries. Participation in the Erasmus+ programme will help to provide more contacts with experienced partners while encouraging neighbor cooperation within different cross-border partners on education projects, teaching staff exchange and researcher experience.
Priority: Skills mismatches and promoting excellence – HSSE will use research as an input for inovative teaching practices, will involve students in research activities in order to expand their knowledge and skills and will cooperate with local employers to improve the relevance of the curricula and the course content.
Priority: Innovation – HSSE will stimulate academic activities related to development of innovative thinking and entrepreneurship. Students will be encouraged to think about improvement of local businesses.
Priority: Supporting effective and efficient higher education systems – HSSE will encourage staff and students to participate in conferences, round tables, workshops and scientific forums associated with innovative competences building and international know how.
Partner selection: HSSE will focus on new agreements with international partners based on shared scientific interest, similar academic objectives and faculty support. Selection of partners is based on some criteria such as: clear descriptions of their programmes, defined learning outcomes, credits, modern learning and teaching approaches. Agreements might not solely be created with establishments providing similar programmes but furthermore with those providing programmes that are complementary.
Geographical areas: As the quality and sustainability of the cooperation and mobility partnerships is of great importance the participation in Erasmus+ is an integral part of HSSE institutional strategy. HSSE will conclude new agreements for student and staff mobility with participating countries and countries from the rest of the world. The institution will further intensify and strengthen their existing contacts with the leading institutes and partners within the EU and EU’s neighbouring countries.
HSSE focus on regional development and close cross-border relations suggests its interest in increasing the strategic partnerships with the Balkan countries and Southeast European Union countries. Actions will be taken to intensify the already existing cooperation by using the capabilities of the Programme.
1. The countries of Western and Central Europe: In partnership with these countries, the goal is to implement joint projects in the field of higher education and knowledge transfer, methodology of teaching and management of the learning process through increased mobility of students, teachers and non-teaching staff. The expected outcomes are modernizing and adapting curricula and programs, improving the organization and management of the learning process and creating an effective quality control system. Achieving these results will make HSSE -Plovdiv part of the single European education system with common rules, criteria and standards.
2. Neighboring countries: The objective of developing international relations with neighboring countries is to increase the recognition of HSSE -Plovdiv through the implementation of joint scientific and educational projects with higher education institutions, non-governmental educational institutions, non-governmental organizations and business partners from the region, leading to an increase in the number of foreign students from these countries in HSSE.
3. Russia and the former Soviet republics: International relations with this group of countries are aimed at realizing joint projects in the field of research and higher education reform, in which HSSE will act as a link with the European education system. Efforts will be directed to the implementation of projects for the issue of double and / or joint degrees, which will increase the number of foreign students from those countries who take part in their training or who have short and long-term internships.
Important objectives and target groups: HSSE has special focus on teaching and research excellence thus seeks to engage students and staff in research projects and international study cooperation. Competences for staff and students could be acquired through exchange programs and study cooperation with partner universities.
The primary target group for HSSE exchange programmes is full-time students in first and second cycle programmes who want to expand their skill area through participation in cross-cultural learning environment both at HSSE campus and at HSSE partner institutions.

ЕРАЗЪМ+ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА

Partner selection: HSSE will focus on new agreements with international partners based on shared scientific interest, similar academic objectives and faculty support. Selection of partners is based on some criteria such as: clear descriptions of their programmes, defined learning outcomes, credits, modern learning and teaching approaches. Agreements might not solely be created with establishments providing similar programmes but furthermore with those providing programmes that are complementary.
Geographical areas: As the quality and sustainability of the cooperation and mobility partnerships is of great importance the participation in Erasmus+ is an integral part of HSSE institutional strategy. HSSE will conclude new agreements for student and staff mobility with participating countries and countries from the rest of the world. The institution will further intensify and strengthen their existing contacts with the leading institutes and partners within the EU and EU’s neighbouring countries.
HSSE focus on regional development and close cross-border relations suggests its interest in increasing the strategic partnerships with the Balkan countries and Southeast European Union countries. Actions will be taken to intensify the already existing cooperation by using the capabilities of the Programme.
1. The countries of Western and Central Europe: In partnership with these countries, the goal is to implement joint projects in the field of higher education and knowledge transfer, methodology of teaching and management of the learning process through increased mobility of students, teachers and non-teaching staff. The expected outcomes are modernizing and adapting curricula and programs, improving the organization and management of the learning process and creating an effective quality control system. Achieving these results will make HSSE -Plovdiv part of the single European education system with common rules, criteria and standards.

2. Neighboring countries: The objective of developing international relations with neighboring countries is to increase the recognition of HSSE -Plovdiv through the implementation of joint scientific and educational projects with higher education institutions, non-governmental educational institutions, non-governmental organizations and business partners from the region, leading to an increase in the number of foreign students from these countries in HSSE.
3. Russia and the former Soviet republics: International relations with this group of countries are aimed at realizing joint projects in the field of research and higher education reform, in which HSSE will act as a link with the European education system. Efforts will be directed to the implementation of projects for the issue of double and / or joint degrees, which will increase the number of foreign students from those countries who take part in their training or who have short and long- term internships.
Important objectives and target groups: HSSE has special focus on teaching and research excellence thus seeks to engage students and staff in research projects and international study cooperation. Competences for staff and students could be acquired through exchange programs and study cooperation with partner universities.
The primary target group for HSSE exchange programmes is full-time students in first and second cycle programmes who want to expand their skill area through participation in cross-cultural learning environment both at HSSE campus and at HSSE partner institutions.

Higher School of Security and Economics aims to continue its project cooperation with trusted partner universities from EU and the rest of the world. In search for project partners HSSE is focused on institutions and projects with similar objectives and priorities. HSSE aims to improve the region’s working life, to work on issues with cross-border and European importance and to implement projects related to innovative teaching practices that could strengthen the “knowledge triangle”. With active cooperation with local business, other local and international higher education institutions, HSSE will focus on projects concentrated on modernisation, creative and innovative solutions in the fields of economics and security. This will help both participating universities and companies to keep up in modernisation process and in international competition. All departments are strongly involved with project implementation and quality assurance. As quality education is strongly connected to research and innovation and providing highly skilled and competitive human capital. Every year Project Management and Innovations Day is organised in order to bring together people from the business, teachers and students. The event represents a platform for transfer of knowledge, know-how and cutting edge innovations in the fields of economics and security. In the competitive economic environment new research partnerships are a necessity. HSSE works actively on building strategic partnerships with leading educational institutions on a national and international level. HSSE is focus on establishing new partnerships and knowledge alliances with both EU and non-EU higher education institutions in order to create valuable international cooperation and capacity building projects. By using the available human and material resources and know-how the HSSE strives to achieve excellence in education by maintaining its profile as a modern and innovative institution of highquality higher education and research.
Project management is focused on monitoring and implementation of planned activities by organising the available human resources into functional units.
Administartive activities include time and financial planning.
Quality controll is focused on timly monitoring of the planned activities with special emphasys on the end result. The Project coordinator will be responsible for the correct development and quality of the projects.
HSSE will focus on the priorities of the renewed EU Agenda for higher education. Participation in the Erasmus+ programme is important in providing opportunities for students to gain skills in working and/or studying in an international environment and in that way prepares them for participation in a global working environment. Participation in the programme will be an important means in strengthening the “knowledge triangle” by creating links between education, research and business and to promote excellence and innovation. The programme is of great importance for staff development as it provides to staff at all levels the various opportunities to meet colleagues at similar positions abroad, learn from others, share knowledge and best practices which is beneficial for the outbound and inbound institutions. Stronger work ties will result in more joint intensive programmes, joint curriculum development and joint degree programmes. These are initiatives that will be focused on incoming years: modern teaching practices focused on virtual classrooms and close cooperation on joint programmes, furthermore joint curriculum development and training of researchers to prepare for strategic global project cooperation. International students and staff are an important part of the development of the university human resources, campus society and culture.

Expected impact of participation in the Erasmus+ programme on the modernisation of HSSE:
The main objective of the HSSE modernisation and internationalization strategy is asserting its position as a leading Bulgarian educational, research and cultural institution, with global recognition, an area for contemporary research and innovation, desirable partner for project cooperation. Participation within the Erasmus+ programme will help the transfer and implementation of the achievements of educational and scientific experience specific to all fields of knowledge. We consider that the opportunities for international mobility will encourage students to enter higher education.
HSSE plans to strengthen the cooperation among business, university and research institutions and gain experience from partner countries. Participation in the Erasmus+ programme will help to provide more contacts with experienced partners while encouraging neighbor cooperation within different cross-border partners on education projects, teaching staff exchange and researcher experience.
Priority: Skills mismatches and promoting excellence – HSSE will use research as an input for inovative teaching practices, will Involve students in research activities in order to expand their knowledge and skills and will cooperate with local employers to improve the relevance of the curricula and the course content.
Priority: Innovation – HSSE will stimulate academic activities related to development of innovative thinking and entrepreneurship. Students will be encouraged to think about improvement of local businesses.
Priority: Supporting effective and efficient higher education systems – HSSE will encourage staff and students to participate in conferences, round tables, workshops and scientific forums associated with innovative competences building and international know how.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини