Еразъм+

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2027г. „Еразъм+“ е програмата на ЕС в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата осигурява възможности за студентите да учат и трупат опит в чужбина. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

ВУСИ успешно кандидатства отново по програма “Еразъм+” в сектор висше образование и получи “Еразъм+” харта за периода 2021-2027 г. През новия програмен период – 2021 – 2027, „Еразъм+“ предлага възможности на голямо разнообразие от хора и организации от различни държави да обменят опит и добри практики.

Имате желание за пътешествие? Искате да пътувате до далечни страни и да видите други култури? Искате да опознаете по-добре себе си и своята култура? Тогава сте попаднали на правилното място!

Разгледайте Erasmus+ брошура за да научите повече за възможностите на Еразъм+ програмата! 

ЕРАЗЪМ ОФИС

Ако имате допълнителни въпроси или желаете да получите съвет относно престоя си в чужбина, моля, свържете се с Еразъм офиса!

Контакт
Борис Зарков
Еразъм+ и проектен координатор
Tel.: +359 88 239 2745
email: erasmus@vusi.bg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОБИЛНОСТ

Участниците в Еразъм+ студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция във ВУСИ. Подборът се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на интервю, на което студентите представят мотивацията си за участие в програмата, езикови и професионални познания. Право на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти (бакалаври, магистри и докторанти) на ВУСИ в редовна или задочна форма на обучение, които отговарят на следните критерии:
1. Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
2. Чуждестранните студенти, които са одобрени за участие в секторна програма „Еразъм”, могат да осъществят мобилност в родната си държава само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници.
3. Да имат успешно завършена първа година на обучение и да са записани за годината, през която се осъществява мобилността.
4. Да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър 4.50.
5. Право на участие имат само студенти, които не са участвали в предходни години в същия вид студентска мобилност по програмата.
6. Да владеят езика на приемащата страна или езика, на който ще се води Еразъм обучението (много добро ниво В1 / В2)
7. Необходимо е да има предварителна договореност между ВУСИ и европейските партньори за студентска мобилност.
След получаване на покана от университета партньор, студентът/ката има право да се откаже от избраната мобилност, но само след представяне на  документи за медицински или други причини, които изискват присъствието на студента/ката в България по време на мобилността. В този случай студентът е длъжен да заплати финансовите претенции от приемащия университет, ако има такива.
Моля отбележете, че Еразъм субсидията не финансира цялостната издръжка в приемащата страна. Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.
Програма Еразъм+ предоставя възможност за неколкократна мобилност с цел обучение, като общата продължителност на мобилността за всяка ОКС е максимум 12 месеца. Напр., студент, обучаващ се в ОКС “бакалавър”, може да осъществи 3 пъти по 4 месеца мобилност в три различни академични години (без първата), но в различни чуждестранни университети. При комбиниране на мобилност с цел обучение и практика общата мобилност не трябва да надхвърля 12 месеца за една и съща ОКС.

ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ

1. Преди мобилността:
– академична справка (в случай че се изисква от приемащото висше училище)
– Документи за кандидатстване и номинация (попълват се в Еразъм офисът)
– споразумение за обучение (част преди мобилността) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия в Еразъм офисът)
– ЕЗОК (издава се след подаване на заявление в клон на банка)
– медицинска застраховка, покриваща периода на престой в чужбина
– финансов договор (изготвя се от Еразъм+ офиса)
– OLS езиков тест за определяне на входящо ниво

2. По време на мобилността:
– споразумение за обучение (част по време мобилността, в случай на промени в първоначално одобреното споразумение) (дигитален формат, изготвен и подписан чрез OLA, или на хартия)

3. След мобилността:
– академична справка на приемащото висше училище или споразумение за обучение (част след мобилността)
– сертификат за престой (по образец на приемащото висше училище)
– билети, бордни карти, договор за общежитие, фактура/квитанция за квартира, фактури за заредено гориво и др. документи, доказващи реален престой
– копие на застрахователна полица (ако не е предоставена преди мобилността)
– попълнен EU survey (онлайн допитване на ЕК; получава се на имейл след мобилността)

4. Полезни връзки:
Erasmus app – Инсталирайте своето мобилно приложение, чрез което ще можете да следите какво е необходимо да направите по отделните етапи на своята мобилност в чужбина, да получавате актуална информация за социални събития, които се организират от локалните секции на ESN. Приложението ви дава директна връзка и към вашите OLS тестове и курсове.
Наръчник на Еразъм студента – това е вашият най-добър приятел за Еразъм приключение! Този наръчник предоставя всичко, от което се нуждаете, за да направите своето време в програмата незабравимо – от подбор на курсове и езикова подготовка до финансови трикове и как да станеш голямо работа в новата си общност. Еразъм те очаква!
Erasmus student charter – този документ установява права и отговорности на студентите, участващи в програмата Еразъм. Той съдържа полезна информация за обучение, ориентация, финанси и социална интеграция, хартията цели да осигури качествено и подкрепено преживяване по време на мобилността в чужбина, предоставяйки структуриран и надежден пътеводител за студентите и гарантирайки тяхната успешна адаптация и обучение в нова среда.
Инструктаж как се работи с OLA – Серия от видеа, чиято цел е да помогнат на студенти със създаването на техният online learning agreement.

 

Документи

1. Молба за участие в обучение
2. Декларация за съгласие
4. Декларация за защита на лични данни
5. Договор за студентска мобилност с цел обучение
6. Learning Agreement – Student Mobility for Studies

Партньорски университети

Висшето училище по сигурност и икономика има за цел да продължи проектното си сътрудничество с надеждни партньорски университети от ЕС и останалата част на света. В търсенето на партньори по проекти ВУСИ се фокусира върху институции и проекти със сходни цели и приоритети. HSSE се стреми да подобри работния живот в региона, да работи по въпроси с трансгранично и европейско значение и да изпълнява проекти, свързани с иновативни практики на преподаване, които биха могли да укрепят “триъгълника на знанието”.

ВУСИ поддържа многобройни международни сътрудничества с чуждестранни университети, които непрекъснато разширява. Ако ВУСИ има споразумение с университетите в рамките на програмата “Еразъм” на Европейския съюз, то студентите могат да участват в мобилност. В случай, че студент е избрал даден университет, който не фигурира в списъка с партньорските университети, моля да се свърже с Еразъм офиса за съдействие!

Партньорски университети

Германия

Higher School of Nordhausen

Словакия

University of Security Managment

Словения

Lubljana School of Business

School of advanced social studies in Nova Gorica

Чехия

University of Defence

Vyssi odborna skola zdravotnicka, Stredni zdravotnicka skola a obchodni akademie

Италия

Universitá Telematica eCampus

Латвия

ISMA – University of Applied Sciences

Latvian College of Business Administration

Македония

University of Tourism and Management

Business Academy Smilevski

International Balkan University

International Slavic University

Полша

Rzeszow University of Technology

Jan Grodek State University

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Португалия

ISLA Santarem

Instituto politecnico do cavado e do ave (IPCA)

Румъния

Agora university of oradea

Сърбия

Faculty of business economics and entrepreneurship

Турция

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Izmir Kavram Meslek Yuksekokulu

Fenerbahce University

Cankiri karatekin university

Tekirdag namik kemal universitesi

Turkish National Defence University

Kastamonu University

Canakkale Onsekiz Mart Universitiesi

Aksaray University – school of tehnical sciences

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

ECTS кредитите са цифрово изражение на определен брой часове на студентската заетост, необходим за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование. Те имат относителна стойност и описват количеството работа, която всеки курс изисква, спрямо общото количество работа, необходимо за завършване на цяла година академично обучение в институцията (лекции, практически и семинарни упражнения, индивидуална работа, индивидуална работа с лектора, изследвания, проекти, участие в практика, стажове, курсова или дипломна работа и др.).
Годишното натоварване се състои от 60 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър. Всички ECTS курсове са основни курсове на участващите институции, установени за студентите на институцията.
Средният брой кредити на ВУСИ е 30 на семестър (5 курса на семестър – всеки по 6 ECTS). Прехвърлянето на кредити от други висши учебни заведения започва с подаване на Официално изискване за признаване на ECTS във ВУСИ с приложен препис с присъдени кредити. Това изискване трябва да бъде одобрено от декана на УНЦ, където студентите прехвърлят кредити, чрез процеса на частично приемане на курса от съответните преподаватели в курса. Преподавателите анализират курсовите програми и предлагат дали трябва да се придобият допълнителни кредити във ВУСИ, или могат да се предоставят 6 ECTS без допълнителни дейности. Въз основа на такова приемане ВУСИ издава Решение за признаване и го изпраща в Учебен отдел, където всички записи на студентите се съхраняват в досиетата им.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини