Висшето училище по сигурност и икономика реализира успешна студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ в Международния славянски университет в град Свети Николе в Северна Македония.

Обучението на избраните студенти, след проведен за целта конкурс от ВУСИ, е с продължителност от 10 дни до един месец. По време на този период те имат възможност да обменят знания и практически опит в различни области. Програмата включва разнообразни активности и семинари, насочени към повишаване на академичните и професионалните компетенции на студентите.

Възпитаниците на ВУСИ споделят, че студентската мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“  им дава възможност да се запознаят с нови методи и подходи в обучението и работната среда в Международния славянски университет, както и да обменят идеи и практики със своите чуждестранни колеги на място.

Важен акцент е също участието на студентите в интересни културни мероприятия, чрез които опознават местните традиции и обичаи. Това взаимодействие допринася за обогатяването на тяхната междукултурна комуникация и толерантност.

Възпитаниците на ВУСИ благодарят за активността и съдействието на Еразъм офиса на вуза за осъществяването на студентска мобилност с цел практика, което е допринесло за разширяване на техния образователен кръгозор, за създаване на ценни контакти и приятелства, за направената поредна градивна стъпка в посока на бъдещото им развитие и кариерни постижения.