Еразъм

За програмата

Студентска мобилност

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

  • Обща информация
  • Критерии
  • Документи

Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

КИА Еразъм презентация (298 Kb)

Истории на студенти, участвали в мобилност по секторна програма “Еразъм”

www.hrdc.bg
Основни цели на секторна програма „Еразъм”

* Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма “Еразъм” до 2012г.;
* Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
* Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
* Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
* Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
* Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.
Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:

* Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
* Висши училища;
* Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
* Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
* Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
* Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
* Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
* Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.

Всичко, което е необходимо да знаете, когато се премествате в друга европейска страна: стандарт на живот, настаняване, законова основа и друга основна информация за европейските страни можете да намерите на http://ec.europa.eu/ploteus/

За повече информация, моля прочетете:

www.hrdc.bg

PRIME-Guidebook.pdf (9 Mb)
Erasmus_deinosti.pdf (157 Kb)