„Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание – теоретико-практически коментар“ новият научен труд на Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев

Mar 10, 2021

Излезе от печат първото по рода си в българската правна литература, монографично изследване, в което д-р Чавдар Грошев разглежда предсрочното освобождаване от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Интересът към предсрочното освобождаване не е само от теоретичен аспект, а и от практически съображения.

Чавдар Грошев е доктор по право, защитава докторантура на тема „Индивидуализация на наказанието“. Работи последователно като адвокат, следовател, прокурор, зам. районен прокурор, а към момента е административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив. Хоноруван преподавател по наказателноправни науки към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и към УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“ във ВУСИ.

Книгата е цялостно систематично изследване с подчертана практическа насоченост Състои се от четири глави, в които задълбочено са разгледани проблемите на института. Първата глава съдържа анализ на историческото развитие и съпоставка на предсрочното освобождаване със сходни институти в българското наказателно право. В глава втора е разгледана същността му, като е подчертана диференциацията на безусловното и условното предсрочно освобождаване. Направен е сравнителноправен анализ с чуждестранни законодателства. Изяснени са предпоставките за прилагане на предсрочното освобождаване. В третата глава са изяснени правните последици от неизпълнение на условията в изпитателния срок при условното предсрочно освобождаване. Последната, четвърта, глава е посветена на решенията на европейските институции, имащи отношение към института на предсрочното освобождаване.

Монографията съдържа научни разсъждения и анализ на практиката на съдилищата, което я прави подходяща както за теоретични изследвания, така и за студентите по право и практикуващи юристи в областта на наказателноправните науки.

Настоящото издание може да намерите в книжарницата на Висшето училище по сигурност и икономика или да изпратите заявка за закупуване от страницата на ИК ВУСИ