Информация от заключителната информационна среща по проект BG051PO001-4.3.04 – 0027

Oct 24, 2014

Колежът по икономика и администрация приключи успешно проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Колежът по икономика и администрация – гр. Пловдив успешно приключи проект BG051PO001-4.3.04 – 0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По проекта беше закупен скенер за дигитализация на налични учебници и помагала, с който наличните към момента на хартиен носител учебници и помагала да бъдат преобразувани в електронен вид. Оборудвани са три компютърни зали с проектори. Доставен е един сървър с необходимата конфигурация, на който е инсталирана платформа за електронно обучение – Blackboard Learn, също закупена по проекта.

С изпълнението на проекта КИА – Пловдив предлага на своите студенти електронни курсове в следните специалности: Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Мениджмънт на обществения ред, като се предвижда разширяване на набора от специалности.

Създадено е електронно хранилище и всеки електронен курс в него съдържа: конспект по дисциплината, тестове, групови проекти, упражнения, домашни и курсови работи, контролни и други материали необходими за успешното му провеждане. В хранилището са интегрирани електронни и мултимедийни помагала и учебни материали по следните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Корпоративни финанси, Маркетинг, Основи на управлението, Управление на човешките ресурси, Граматичен английски, Счетоводство, Основи на икономическата теория, Управление на качеството и Бизнеспланиране и прогнозиране.

В рамките на изпълнение на проекта е проведено обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали в съответствие с последните тенденции в сферата на електронно образование и най-добрите световни практики. Петстотин студенти от КИА завършиха успешно отделни модули и дисциплини в дистанционна форма на обучение.

Рeализацията на проекта и резултатите от него ще помогнат на КИА – Пловдив да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда воден от принципа за учене през целия живот.