Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Манолов посрещна ръководни представители на Университета за приложни науки (ISMA) в Латвия.

Заедно с председателя на Настоятелството Олга Манолова, той проведе делови разговор с вицепрезидента доц. д-р Валентина Дякона и с проф. д-р Виктория Рященко – директор на учебната програма “Бизнес администрация” на чуждестранния вуз.

По време на визитата бяха анализирани традиционно добрите партньорски взаимоотношения между двете образователни институции, които се изразяват в поредица от успешно реализирани идеи и проекти. Набелязани бяха нови възможности за провеждането на общи образователни, научни и културни инициативи.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов изрази увереността си, че ползотворното взаимно сътрудничество е сериозна предпоставка за покоряването на нови върхове в науката и образованието.