„Избори и избирателни системи” новият научен труд на проф. д.п.н. Георги Манолов

Jan 13, 2016

Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредният си научен труд. Монографичното изследване е озаглавено „Избори и избирателни системи” и предлага уникално съчетание на политологически и правен анализ на материята, което гарантира пълнота и завършеност на проучването.

Проф. Манолов не се ограничава само в каноните на избирателното право или пък в процедурите на избирателния процес. Напротив, изборите се разкриват най-вече като високоотговорен политически акт в демократичното общество. За това политологът ги определя като „сложна еманация на конкретен тип мислене”. Проф. Манолов извежда като водещо начало в изборния процес политическия подход, върху който се надграждат правните норми – Конституция, Изборен кодекс и т.н.

В книгата е отделено особено внимание за изясняването на политическата и правната природа на изборите като научен феномен. Те са разгледани в своя интердисциплинарен политико-исторически и правен контекст, както и като неразделна част от демократичния политически процес. Проф. Манолов подлага на специален анализ проблемът за изборните технологии, което го отличава от останалите автори.

Уникалността на изследването се допълва и от дискусионният и критичен тон, в който не са спестени слабостите и недъзите на мажоритарната, пропорционалната и смесената избирателни системи. Политологът акцентира върху важността на човешкото поведение по време на изборите, не пропуска политическите партии и взаимно обусловената връзка между партийни и избирателни системи. До момента това беше неразработена тема в специализираната литература и научният труд с достойнство попълва празнотата, като задава нови критерии към бъдещите изследователи на демокрацията.

Проф. Манолов отделя специално внимание на т.нар. „дигитална кампания”, пречупена през изискванията на електронното гласуване. Това е напълно нов за българските условия изследователски проблем и затова в „Избори и избирателни системи” той е представен в отделна глава.

            Политологът определя като недопустимо протоколното упоменаване или съзнателното пропускане в специализираните научни изследвания на проблемът за финансирането на партиите и кампаниите. Затова му отделя подобаващо внимание, надявайки се да запълни „бездната предизборно финансиране”. Стига и по-далеч, повдигайки „похлупака на търговията с гласове” в България.

            Книгата притежава качествата едновременно на монография и на учебник. Научният труд е написан „блестящо, с проникновено изследване на всички детайли”, пише в предговора проф. д-р Димитър Радев. И допълва, че „Избори и избирателни системи“ за пореден път доказва „безспорните качества на проф. Манолов като задълбочен изследовател на демокрацията”. Проф. Радев е категоричен, че проучването е изключително професионално и в него ясно са заявени научната и гражданската позиции на изследователя. А това го определя като личност, която не е безразлична към процесите в държавата, допълва проф. Радев. Той е категоричен, че авторът на книгата се е отнесъл към темата „с ум и сърце, като е показал висок професионален и човешки морал”.

            Новият научен труд на проф. д.п.н. Георги Манолов „Избори и избирателни системи” е изключителна ценност за учени, политолози и юристи. Книгата е предназначена за журналисти, историци и студенти, както и за всички, изкушени от проблематиката за демокрацията и нейните проявени форми.

„Избори и избирателни системи” – новият научен труд на проф. д.п.н. Георги Манолов