Представянето на тритомната монография „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ с автор проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика, се състоя на 8 ноември в Литературен клуб „Перото“ в София. Събитието бе уважено от представители на академичните среди, политици, журналисти и общественици. По време на представянето своя коментар за изданието даде проф. д.ю.н. Димитър Радев (УНСС).

„Поздравявам проф. д.п.н. Манолов за великолепната книга. Това е един изключително задълбочен труд, написан с ерудиция и интелигентност.

От правно гледище той също е издържан. Авторът е посочил на няколко места, че привилегиите са антиправо, като подчертава, че те противоречат на принципите за равенство, за правова държава, както и на неписания за справедливостта.

Привилегированите образуват една каста и ползват демокрацията. Нашата демокрация прилича на Платоновото общество на сенките. Платон е казал, че в една олигархия има три класи: олигархия, нейната стража и всички останали. Последните били наричани от него земеделци. Те изкарвали прехраната за стражата и за олигархията. Структурата на нашето общество повтаря тази на олигархичното още от пети век преди новата ера в Гърция.

Ако говорим за върховенство на правото, то трябва всички да бъдат поставени с еднакви права и задължения. Един от пътищата е създаването на равни правни условия, но това не се постига само с декларативни норми в Конституцията, а и със сериозна правна дейност.

Поздравявам проф. Манолов, пожелавам му нови творчески успехи и съм сигурен, че в скоро време той ще продължи своите изследвания и ще ни зарадва с нови трудове, написани също така с висок стил“.