Международна научна конференция: Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи

За шеста поредна година Висшето училище по сигурност и икономика организира международна научна конференция. Тази година конференцията ще се проведе 30 септември 2022 г. във ВУСИ – Пловдив под заглавието:

„ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА –ПРЕДИМСТВА И ЗАПЛАХИ“.

Съпътстващи списания на конференцията са ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ (ISSN 2535-0358) и ROBONOMICS – The Journal of the Automated Economy (ISSN 2683-099X).

Покана

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Заявка за участие в конференцията да бъдe изпратенa до 30.V.2022 г. на e-mail на ВУСИ.

Докладите да бъдат изпратени до 30.VIII.2022 г. Те ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците след конференцията.

Програма в деня на конференцията:

 • Регистрацията на участниците ще се извърши във ВУСИ, на 30.IX.2022 г. от 9.00 до 10.00 ч.
 • Откриване на конференцията 30.IX.2022 г., от 10.00 ч., в сградата на ВУ.
 • Делова работа 10.00 18.30 ч.
 • Обедна почивка 13.00 14.00 ч.
 • Коктейл 19.30 ч.

Работни езици български, английски и руски.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Участници от България – 50 лв.; от чужбина – 50 евро
Участници от чужбина (дистанционно) – 50 евро
Докторанти от България – 30 лв.; от чужбина – 30 евро
Студенти от България – 30 лв.; от чужбина – 30 евро
Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.
Таксите се превеждат по посочената сметка на ВУСИ до 30.V.2022 г.
Основание: участие в конференция на ВУСИ, име на участника, институция.
Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

Сметка за превеждане на таксите:
Висше училище по сигурност и икономика
IBAN: BG 97 BPBI 7924 1066 753909
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България АД

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛ “СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В СИГУРНОСТТА”

 • Ролята на изкуствения интелект при събирането и обработването на разузнавателна информация
 • Изкуственият интелект при противодействие на рисковете за сигурността
 • Борбата с фалшивите новини и изкуственият интелект
 • Военни приложения на системите с изкуствен интелект

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

 • Оптимизиране на доставките чрез изкуствен интелект
 • Възможности за увеличаване на производството чрез използване
 • на изкуствен интелект
 • Изкуствен интелект и кръгова икономика
 • Изкуственият интелект в рекламирането и пазаруването онлайн
 • Изкуственият интелект във финансите: автоматизация и банкиране

ПАНЕЛ “ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И АДМИНИСТРАЦИЯТА”

 • Автоматизацията на работните места – предизвикателства и възможности
 • Изкуственият интелект в помощ на управлението на корпорациите
 • Ползата от изкуствения интелект при обучението и квалификацията на персонала
 • Отражение на цифровата информация върху администрацията и управлението

ПАНЕЛ “ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ, СМАРТТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 • Смарттехнологиите и публичните политики – от теоретична концепция към добри практики
 • Управление на човешките ресурси в контекста на смарттехнологиите и изкуствения интелект
 • Публичният мениджмънт след Ковид-19 – по-бързо, по-ефективно, по-ефикасно, повече смарт
 • Компетенции и умения за бъдещето – предизвикателствата в общество, насочено към иновации и устойчиво развитие
 • Бъдещето на изкуствения интелект: гледни точки и идентификация на заинтересованите страни

ПАНЕЛ “ЕТИКА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ”

 • Обезпечаване на етичното поведение на системите с изкуствен интелект
 • Гаранции на системите с изкуствен интелект за ненарушаване на човешките права
 • Изграждане на доверие при работата с изкуствен интелект
 • Законодателни предложения на ЕС в областта на изкуствения интелект – предложението на Европейската комисия за
 • Законодателен акт за изкуствения интелект

ПАНЕЛ “ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ”

 • Изкуственият интелект и съвременната политика – възможно ли е хибридно управление
 • Социологическите проучвания, изкуственият интелект и обществените манипулации
 • Журналистиката, медиите и изкуственият интелект
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За да прочетете всички технически изисквания за оформяне на доклада, моля отворете файла по-долу.

Изисквания за представяне на докладите 

Партньорски университети съорганизатори на конференцията

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини