КИА – № 1 в България по регионална значимост в направление „Администрация и управление”

Jan 13, 2015

Колежът е в топ 3 по престиж сред работодателите в региона, показва Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 година.

Кандидат-студентите, които са решили да продължат образованието си в България, са изправени пред огромен избор. 51 висши училища предлагат възможности за обучение по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висше училище. Актуализираното издание за 2014 година представя комплексна оценка на висшите училища по съответното професионално направление.

В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за 58 индикатора, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища: учебен процес; учебна среда; социално-битови и административни услуги; научни изследвания; престиж; реализация и връзка с пазара на труда. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания.

Индикаторите са разделени в 6 групи според основните категории, по които се оценяват висшите училища.

В тази за „Учебен процес” броят на преподавателите с трудов договор в Колежа по икономика и администрация (КИА) за поредна година бележи съществен ръст – от 48 през 2012 година, до 82 през 2014 година. Нарастване има и при интензивността на преподаването.

В групата за „Научни изследвания” почти всички показатели на КИА показват увеличение. Общо средствата за научно-изследователска дейност (НИД) на студент и привлечените средства за НИД на студент нарастват 18,7 пъти за 2 години! Показателите „Интензивността на научната работа” и „Ползваемост на научни продукти и услуги от работодатели” също са във възход.

В групата „Учебна среда” Колежът по икономика и администрация бележи ръст в 5 от 8 показатели, като останалите запазват нивото си от предишното изследване. Оборудването; библиотечният фонд; библиотечният фонд на студент; ползваемост на библиотечния фонд; учебната площ; значимостта на учебната среда за преподавателите са с най-голямо увеличение, спрямо предходната година.

В групата „Социално-битови и административни услуги” показателите на КИА също се подобряват. „Оценката на преподавателите за административното обслужване” и „Значимост на социално-битовите и административни услуги за преподавателите” са със сериозен ръст, който достига 25 % при вторият показател.

В групата „Реализация и връзка с пазара на труда” значимостта на реализацията за преподавателите се увеличава от 16.69 пункта през 2013 г. до 18.04 пункта през 2014 година.

Колежът по икономика и администразия – Пловдив е включен в две професионални направление в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 година. Това са „Администрация и управление” и „Икономика”.

„Администрация и управление” е едно от най-широко застъпените и масови професионални направления в българското висше образование. Средният месечен осигурителен доход на завършилите е 877,05 лв. Процентът на регистрираните безработни в национален мащаб сред завършилите в периода 2009-2013 е значително по-нисък от средния за страната и е само 4,49 на сто. Данните показват, че в „Администрация и управление” колежът изпреварва много големи университети. Този факт затвърждава КИА не само като регионален лидер, но и като колеж, с който се съобразяват всички висши училища в България.

Колежът по икономика и администрация е на първо място в България по показател „Регионална значимост” в професионално направление „Администрация и управление”! КИА е безпорен национален лидер, като изпреварва с чувствителна разлика всички други висши училища в страната, показва Рейтинговата система за 2014 година. Колежът заема престижното второ място сред ВУЗ-овете в региона по осигурителен доход на завършилите от „Администрация и управление”. Дипломираните студенти се реализират на конкурентния пазар на труда със среден месечен доход от 711, 33 лв. По този показател КИА изпреварва редица висши училища в страната, което свидетелства за високото качество на преподаване и последвалата положителна оценка от работодателите.

Стандартизираната класация на висшите училища в професионално направление „Администрация и управление” показва, че Колежът по икономика и администрация е на престижното 7-мо място в национален мащаб по „Значимост на реализацията за преподавателите”. Това свидетелства за здравите и непреходни връзки, които се изграждат между лекторите и младите хора в КИА, както и за последващата комуникация между тях при споделяне на натрупания в практиката опит.

Колежът по икономика и администрация се радва на голям престиж сред работодателите, показва Рейтинговата система на висшите училища за 2014 година. КИА е в топ 3 на регионално ниво, а на национално стои уверено пред редица утвърдени ВУЗ-ове. Това е доказателство за отличните практически умения, които студентите придобиват в процеса на обучение.

Колежът по икономика и администрация е частна образователна структура в системата на висшето образование у нас и като такава държавата не предоставя парична помощ за студентите редовно обучение. В момента младите хора в частните ВУЗ-ове по закон нямат право да получават държавна стипендия. Независимо от това, ръководството на КИА всяка година подпомага студентите с отличен успех. По този показател Колежът е лидер в областта по среден разход на студент редовно обучение в професионално направление „Администрация и управление”! КИА изпреварва и държавните ВУЗ-ове, като официалните данни на АдминУни показват средна сума от 213,87 лв.

Колежът е на 3 място в страната по удовлетвореност от социално-битовите и административни услуги, сочат данните от Рейтинговата система. Модерната материална база и високият професионализъм на администрацията на КИА нареждат висшето учебно заведение сред лидерите в страната. Закономерно е и първото място в страната на значимостта на социално-битовите и административни услуги за преподавателите, което Колежът по икономика и администрация дели с още едно висше учебно заведение. И по показател „Удовлетвореност от учебната среда” КИА има равен брой точки в национален мащаб с още един ВУЗ – доказателство за далновидността на ръководството при построяването на ултрамодерната база и организацията на учебния процес. Така Колежът се утвърждава като безпорен регионален лидер, който задава стандарти на национално ниво.

КИА е на 5-то място в България по участие на студенти в научно-изследователска дейност. Колежът заема същата позиция и по показателите общо средства и привлечени средства за НИД на студент. Висшето училище е на престижното 3-то място в страната по интензивност на научната работа. Всички тези показатели говорят за активното участие на студентите в конференции и изнасянето на доклади, както и за големият брой часове, отделени за работа по различни научни изследвания на преподавателите.

82,56 % от студентите в професионално направление „Администрация и управление” в КИА са оценили като полезно участието си в стажове и практики. По този показател Колежът е безпорен регионален фаворит и заема 2-ро място в национален план. Рейтинговата система за 2014 година показва още, че студентите са дали средна оценка 9,39 по скалата от 0 до10 за теоретичната и практическата подготовка, както и за начина на преподаване и оценяване.

„Икономика” е най-масовото професионално направление в българското висше образование. В него се обучават около 60 000 студенти, като средният месечен осигурителен доход на завършилите е 864, 60 лв. Процентът на регистрираните безработни в национален мащаб сред завършилите в периода 2009-2013 е значително по-нисък от средния за страната и е само 4,23 на сто. Данните показват, че в „Икономика” КИА изпреварва редица висши училища в страната.

Теоретичните и практически знания, които студентите придобиват по време на обучението си в Колежа по икономика и администрация в професионално направление „Икономика” са високо ценени от работодателите. Безработицата сред завършилите е изключително ниска и КИА е на второ място сред висшите училища в региона по този показател, сочи Рейтинговата система за 2014 година.

Колежът по икономика и администрация изпреварва 3 висши училища в региона по показател „Осигурителен доход на завършилите”. Разликата с някои ВУЗ-ове достига до 50 лв на месец, показват данните, предоставени от НОИ и АдминУни за предходните 5 години. Тези факти са поредно доказателство за успешната реализация на пазара на труда на завършилите студенти. Техният доход е идентичен със средната заплата за областта.

КИА е на второ място в областта по показател „Регионална значимост” в професионално направление „Икономика”! Причина за поредната висока позиция на Колежа в Рейтинговата система е големият процент на студентите, които планират своята професионална реализация в града или областта. Това говори за правилният им избор на висше учебно заведение и убедеността им през годините на обучение, че именно този ВУЗ и конкретната специалност са желаните от тях за бъдещата им реализация. Младите хора поддържат връзка с преподавателите и след завършване на висшето си образование споделят натрупания опит. Обратната връзка е изключително полезна за лекторите в КИА, които се съобразяват с изискванията на работодателите при съставяне на учебния план и изложенията по въпросите от научната дисциплина.

Не е изненада и високият процент на работодателите, които предпочитат да наемат висшисти на Колежа по икономика и администрация. КИА е на второ място в региона по показател „Престиж сред работодателите” и изпреварва с чувствителна разлика останалите ВУЗ-ове в областта. Преподавателите в Колежа също дават висока оценка за значимостта на престижа във висшето училище.

Колежът по икономика и администрация е лидер сред частните висши училища в областта и е на второ място в региона по среден разход на студент редовно обучение в професионално направление „Икономика”! Официалните данни на АдминУни показват средна сума на „Стипендии” от 171,11 лв.

КИА е регионален лидер по „Удовлетвореност от социално-битовите и административни услуги”. Студентите отредиха първо място на Колежа в областта заради отлично оборудваните зали, безкомпромисните административни услуги и подкрепата на кариерното им развитие. Подобно е и мнението на лекторите, които отредиха лидерството в региона на КИА по показател „Значимост на социално-битовите и административните услуги за преподавателите”. Те ценят високо отличните условия за работа, които ръководството на Колежа им предоставя и подкрепата на администрацията при осъществяването на учебния процес.

КИА е на първо място в областта и на пето в България по индикатор „Общо средства за НИД на студент”. Аналогична е ситуацията и при „Привлечени средства за НИД на студент”, тъй като Колежа разчита изцяло на привлечени средства за научно-изследователска дейност, показват данните към месец април 2014 година. Висшето училище е на престижното 2-ро място в страната по интензивност на научната работа. Това е свидетелство за отделения среден брой часове на седмица по научни изследвания на преподавателите във висшето училище.

Колежът по икономика и администрация е на 3-то място в страната по индикатор „Удовлетвореност от учебния процес”. Студентите са дали средна оценка 9,21 по скалата от 0 до10 за теоретичната и практическата подготовка, както и за начина на преподаване и оценяване. 74,73% от обучаващите се в КИА са оценили като полезно участието си в стажове и практики, което нарежда висшето училище на 2-ро място в България по този индикатор.

Изнесените дотук данни показват, че Колежът по икономика и администрация се утвърди като регионален лидер по голяма част от индикаторите и критериите за оценяване на Рейтинговата система на висшите училища за 2014 година. КИА вече задава и национални стандарти, с които се съобразяват всички ВУЗ-ове, показва още актуалното издание на изследването. Колежът е мотивираният и оправдан избор на висше училище, което се утвърждава и като първи избор за все повече кандидат-студенти. Получаването на висше образование и свързано с инвестиции на усилия, време и финанси. Данните в новото издание на Рейтинговата система потвърждават, че тези инвестиции в КИА са оправдани и се възвръщат.