КИА подготвя кадри за националната сигурност

Jan 21, 2015

Колежът по икономика и администрация е единственото висше училище в Пловдивска област, обучаващо студенти по национална и фирмена  сигурност, охранителна и антитеростична дейност.

Колежът по икономика и администрация, който се утвърди като безпорен регионален лидер сред ВУЗ-овете в Пловдив и областта (вж. Рейтинг на висшите училища в България за 2014 г.), продължава да подготвя кадри в професионално направление „Национална сигурност”. КИА разполага с необходимата материално-техническа и информационна база, перфектно оборудвани зали и висококвалифицирани преподаватели, които гарантират придобиването на отлични практически и теоретични умения. От учебната 2015/2016 година студентите вече ще могат да избират между редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Програмата осигурява специализирани знания за работа в управленски и административни звена в областта на националната сигурност: МВР; Министерство на отбраната; службите за сигурност; дружествата за търговска дейност в сектора на отбраната и сигурността; в дейности по организация на защитата и охраната на фирми и т.н. С обучението в професионално направление „Национална сигурност” се запълва образователната потребност от високоподготвени специалисти, които са конкурентноспособни на пазара на труда. Рейтинговата система на висшите училища за 2014 година показва, че средният месечен осигурителен доход на завършилите е 891 лв. 31 ст., който е по-висок от средният за държавата. Процентът на регистрираните безработни сред завършилите в периода 2009-2013 г. е в пъти по-нисък от този за страната – само 4%! Данните показват, че с актуалните специалности, които се преподават в КИА, на дипломираните студенти от „Национална сигурност” се гарантира висок доход и реализация по специалността. Подготвените кадри се очертават като едни от най-търсените от организациите за опазване и закрила на благосъстоянието на държавата и гражданите. Сериозната обществена потребност от специалисти за развитие на сигурността и икономиката мотивираха Националната агенция за оценяване и акредитация да гласува откриването на професионално направление „Национална сигурност” в КИА. Това е поредно доказателство за отличната работа на ръководството, академичния състав и администрацията на Колежа. Разработен е проект и е разкрита процедура за преобразуване на КИА във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ), чието утвърждаване предстои в Народното събрание. Мисията на ВУСИ е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление.