КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

May 22, 2015

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще подготвя специалисти с висше образование в квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” от професионалните направления „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика”. По този начин ВУСИ стана първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

Преобразуването стана по предложение на ръководството на висшето училище и на основание чл. 9, ал.2, т.1 от Закова за всишето образование, както и на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 14 от заседанието на Акредитационния съвет, проведено на 3 юли 2014 г.

Всички официални документи бяха предоставени от ръководството на висшето училище на Министерски съвет на Република България, който на свое заседание одобри проектът за преобразуване и той беше внесен за обсъждане в Комисията по образованието и науката в Народното събрание. Там постъпиха 5 положителни становища, като намерението беше подкрепено от Българската търговско-промишлена палата, Алианс за сигурна България, Секюрити Алфа Група България ООД, Национална асоциация на лицата и сдруженията извъшващи частна охранителна дейност /НАЛСИЧОД/, Международна федерация по джу-джицу. За преобразуването положителни становища дадоха и Асоциацията на частните висши училища в България, Национална представителство на студентските съвети в Република България НПСС и Национален браншови синдикат „Висше образование и наука“.

На заседание на парламентарната комисия министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев защити предложението и подчерта, че не се увеличава броя на университетите в България, които си остават 51. Образователният министър уточни, че училището е частно и по никакъв начин не засяга държавният бюджет.

Депутатите се запознаха с всички становища на работодатели, синдикати и неправителствени организации, в които се посочва категоричната необходимост от преобразуването. Народните представители гласуваха единодушно, а актът на парламентарната комисия беше изцяло в синхрон със Стратегията за развитие на висшето образование в България, където е заложено премахване на образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър”.

Положителни становища дадоха и другите две комисии в Народното събрание, където беше разгледан проектът. „За” гласуваха членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Предложението за преобразуване влезе в пленарната зала, където представители на трите парламентарни комисии запознаха депутатите с докладите. Народните избраници ги приеха без възражения и гласуваха единодушно. Частното специализирано Висше училище по сигурност и икономика беше утвърдено от депутатите, като всички гласуваха „за”. Така ВУСИ вече е факт!

Образователната политика на ВУСИ е насочена към потребностите на сигурността и икономическото развитие в национален и регионален мащаб. Висшето училище има за цел да подготвя висококвалифицирани бакалаври и магистри на базата на досегашните си традиции в успешното обучение на професионални бакалаври с активното международно сътрудничество на сродни университети и колежи от страните на Европейския съюз.

Мисията на Висше училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри, способни да реализират наученото в условията на динамично изменящата се социална среда.

През последните години, и особено сред приема на страната ни в Европейския съюз, в България се чувства все по-остра социална нужда от квалифицирани специалисти в редица области, като специално се очертава недостигът на специалисти в областта на сигурността. Това е така, защото в съвременния свят проблемите на националната сигурност, борбата с престъпността и битката с тероризма все по-често излизат на преден план. Затова всяко развитие на бакалавърските специалности в сферата на сигурността, икономиката и управлението, както и въвеждането на нови магистърски програми в тези области винаги отговаря адекватно на порасналия обществен интерес.

ВУСИ стартира кандидатстудентската кампания с нови магистърски програми. Те са в 3 професионални направления – „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика”. Приемът е по документи, а формите на обучение са редовно, задочно и дистанционно.

Проф. направление „Национална сигурност”

• Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
• Национална сигурност и антитерористична дейност
• Национална сигурност и борба с киберпрестъпността
• Корпоративна и фирмена сигурност
• Криминалистика (Детективска дейност)
• Безопасност, сигурност и защита на ЕС • Регионална и общинска сигурност
• Защита при бедствия и конфликти

Проф. направление „Администрация и управление”

• Стопанско управление
• Управление на проекти
• Управление на комуникационните системи
• Управление на човешките ресурси
• Управление на адмнистративно-информационни системи
• Управление на държавните институции (държавно управление)
• Мениджмънт на корпоративната сигурност
• Корпоративно управление
• Управление на регионите (области, общини, кметства)
• Бизнес администрация
• Мениджмънт на сигурността и обществения ред
• Мениджмънт на антитероризма
• Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
• Мениджмънт на туристическите (и СПА) услуги
• Управление при бедствия и конфликти
• Управление и организация на кинезитерапията

Проф. направление „Икономика”

• Счетоводство и одит
• Международен бизнес
• Банки и банково дело
• Електронна търговия
• Маркетинг
• Бизнес комуникации и PR
• Финансов мениджмънт
• Икономика на туризма
• Бизнес информатика
• Счетоводство и контрол
• Финанси

Основните принципи в стратегията за управление и развитие на ВУСИ са качеството на обучението и непрекъснатият процес за достигане на европейските образователни стандарти.