КИА започва да изпълнява проект за усъвършенстване на системите за управление

Feb 20, 2013

Днес на церемония в Министерския съвет на Колежа по икономика и администрация – Пловдив беше връчен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 400 000 лева за реализиране на проект по програмата “Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища. Договорът BG 051PO001-3.1.08-0018 по проекта, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд, бе връчен от заместник-министъра на образованието, младежта и науката Петя Евтимова лично на Президента на колежа – проф. д.п.н. Георги Манолов.

Проектът е за усъвършенстване на системите за управление в Колежа по икономика и администрация – Пловдив като ключ за повишаване на качеството на дейностите и услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси, протичащи в колежа и за последващото увеличаване на заетостта на работната сила.

Сред дейностите, предвидени в проекта, са повишаване на ефективността на образователния процес чрез модернизирането му в съответствие с европейските критерии. Освен това ще се усъвършенстват системите за администриране на процесите в КИА, системите за събиране на информация, а също и системите за информационно обслужване на учебната дейност. По този начин ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

В рамките на проекта ще се изгради, инсталира и интегрира цялостна ИТ инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествени и съвременни системи за управление. Тук от особена важност е обратната връзка, с което ще се провери дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда. Особено внимание ще се отдели и на развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите в колежа.

Чрез синхронизирането и автоматизирането на съществуващите информационни системи ще се внедрят и единни критерии в системите за управление на Колежа, което ще повиши качеството на образователния процес във висшето училище в съответствие с потребностите на пазара на труда.