„КИБЕРСИГУРНОСТ“ Е СРЕД ТОП СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

Jul 27, 2020

vusi-kibersigurnostВузът е единствен в Пловдив и региона, който има акредитация за специалността

Една от най-търсените специалности през последните няколко години е „Киберсигурност“. Необходимостта от добре подготвени специалисти в тази сфера доведе до висок интерес от страна на кандидат-студентите към специалността. Висшето училище по сигурност и икономика е единственият вуз в Пловдив и региона, в който тя е акредитирана и след завършване на курса на обучение студентите получават легитимна диплома за висше образование по тази специалност. За желаещите да следват „Киберсигурност“, ВУСИ предлага както бакалавърска, така и магистърска програма.

Специалността е в направление „Национална сигурност“, където интересът на кандидат-студентите е огромен, a Висшето училище по сигурност и икономика се нарежда в Топ 6 на университетите по сигурност у нас. В процеса на обучението си студентите придобиват знания за съвременните схващания за сигурността на обществените и корпоративните информационни системи. Те се научават как работят криптографските системи за защита на информацията, каква е връзката между облачните технологии и информационната сигурност, както и повече за същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и др.

Освен солидния обем от теоретични знания, студентите по „Киберсигурност“ във ВУСИ придобиват и редица практически умения, сред които как да изграждат, изследват и управляват системи за киберсигурност. Възпитаниците на вуза завършват изключително добре подготвени за практиката, тъй като в хода на обучение им преподават едни от най-известните специалисти в България с богат практически опит, както и едни от най-добрите хабилитирани преподаватели в страната в този сектор.

Специалистите по киберсигурност, получили образованието си във ВУСИ, много бързо намират своята реализация в различни професионални ниши. Те успешно могат да работят като системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията, както и като специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи. Част от възпитаниците на ВУСИ стават експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, а други – специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи. И с това не се изчерпват всички възможности за професионално развитие. Получилите диплома по „Киберсигурност“ стават и специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи, както и специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи. Завършилите „Киберсигурност“ стават също системни анализатори, мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации, консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността и др.

Полето за реализация след завършване на „Киберсигурност“ е изключително всеобхватно, а добрата подготовка, която дава ВУСИ на своите възпитаници, ги прави конкурентноспособни на пазара на труда и успяват бързо и успешно да се развият професионално.