Студентите, които се обучават в магистърските програми, и докторанти на ВУСИ имат възможност да се включат в обявения от Българската народна банка конкурс за стипендианти за 2024 година.

Предвидени са две стипендии по 750 лв. месечно за студентите магистри и една от 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. Те ще се изплащат за период от 9 месеца.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е до 29 декември 2023 г.

Подробности относно кандидатстването са публикувани на сайта на БНБ (https://tinyurl.com/2yy47avc)

Цялостна информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02/9145 2723.