Център за квалификация и преквалификация

Висшето училище по сигурност и икономика организира и провежда квалификационни курсове по актуални теми в областта на националната сигурност, икономиката, администрацията и управлението. Курсовете, които предлага ВУСИ, са за повишаване на съществуващата или придобиване на нова професионална квалификация.

Те са предназначени за мениджъри и служители на фирми, за желаещи да започнат собствен бизнес, за студенти, в това число и от други университети, както и за хора, търсещи допълнителни доходи.

Учебните програми са съобразени с новостите в съответната област и включват законовата и подзаконова нормативна уредба по квалификацията за съответния курс. Разглеждат се общотеоретични въпроси по темите, както и практическа приложимост на придобитите знания и умения. Курсистите придобиват знания и умения за работа в държавни и частни институции, както и за стартиране на собствен бизнес и развиване на лидерски умения.

В курсовете могат да участват студенти, служители, работници и други лица с минимум завършено средно образование. На завършващите курсовете се издава удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Завършилите курсовете могат успешно да се реализират във: съда, прокуратурата, МВР, Министерство на финансите, Националната агенция по приходите, Агенцията по контрол на храните, данъчни служби, митници, общински служби за контрол на храните, застрахователни компании, брокерски фирми за недвижими имоти, фирми, предприятия, тържища, пазари, управление на лечебни заведения от болничната и доболничната помощ, управление на хора и екипи и др.

Актуални курсове

Английски език
Корпоративна и фирмена сигурност
Управление и развитие на човешките ресурси
Здравен мениджмънт
Данъчни и митнически контрольори
Защита на личните данни
Защита на класифицираната информация
Съдебни експертизи
Контрольори по качеството на хранителните продукти на митници, тържища и пазари
Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество
Бизнес и предприемачество
Експерт по мрежови маркетинг
Експерти в икономическото разузнаване
Мениджмънт в туризма

Документи за записване

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ


  Желан квалификационен курс*:

  Прикачване на документи за записване:  Адрес:
  Пловдив
  бул. “Кукленско шосе” № 13

  Телефон:
  032/ 345 619; 0882 392 749

  e-mail:
  kursove @ vusi.bg

  Адрес:

  Пловдив
  бул. “Кукленско шосе” № 13

  Телефон:

  032/ 345 619; 0882 392 749

  e-mail:

  kursove @ vusi.bg

  За нас

  Кандидат-студенти

  Студенти

  Центрове

  Научна и издателска дейност

  Новини