Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) при Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ)

Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) създаде научно-изследователско звено, което да се занимава с изследователска работа в областта на проблемите на Каспийския и Чернморския регион с решение на Академичния съвет .
Академичното ръководство на ВУСИ включва проблема за безопасността на Каспийския и Черноморския регион, и в частност на Закавказието, в своите учебни планове и програми. Част от темите и въпросите, които ще бъдат включени са: етнологията и етносоциологията на Закавказието; проблеми на етно-политическите и националните противоречия в Закавказието; проблемите на тероризма, породени от етно-политическите и националните противоречия в Закавказието; историческите аспекти на въпросната проблематика; актуалните геополитически, геостратегически и геоикономически проблеми на Закавказието.
Основни задачи на Лабораторията (ЛПЧКР) са да подпомага подготовката на студентите и докторантите във ВУСИ по проблемите на страните от Черноморския и Каспийския регион; да извършва изследователска и публикационна дейност по проблемите на страните от Черноморския и Каспийския регион; да подготвя документи по въпроси от заявената проблемна област, които да се връчват на държавни институции; да привлича за обучение във ВУСИ на студенти и докторанти от страните от визираните региони, особено от Закавказието; да подпомага работата на бакалавърските и магистърските програми и особено на Докторантското училище при ВУСИ в областите, в които извършва своята научно-изследователска работа.

http://blacksea-caspia.eu/bg