Обща информация

Право на участие в дейности

Преподавателска мобилност с цел преподаване и
Обучение на персонала
имат преподавателите от институцията бенефициент без оглед на заеманата от тях академическа длъжност и научна степен.

В рамките на една учебна година, право на Преподавателска мобилност с цел преподаване или Обучение на персонала се предоставя само веднъж.

Обща информация преподавателски и непреподавателски състав (29 Kb)

Критерии

Подборът се извършва на базата на посочените критерии, изброени в долу приложения документ, след провеждане на интервю, на което се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя документи: заявление, програма за преподаване/работен план, мотивационно писмо и автобиография.

Критерии (23 Kb)

Документи

Комплектът от документи включва:
1. Заявление (по образец)
2. Мотивационно писмо
3. Работна програма (по образец), която е попълнена и подписана както от самия кандидат, прекият му ръководител, така и от приемащата институция. Документът се изготвя в два екземпляра. Единият остава за приемащата институция, а другият остава на съхранение в КИА – Еразъм офиса.
4. Автобиография (по образец)
В случай, че кандидатурата е одобрена, на преподавателя предстои да подготви документите си за заминаване в чужбина.

1. Заявление (92 Kb)
3. Работна програма (109 Kb)
4. Автобиография (221 Kb)
Инструкции за попълване на Автобиография (197 Kb)

Документи, които се подготвят и предоставят непосредствено преди мобилността

1. Потвърждение, от приемащата институция, че приема преподавателя за указания период (покана);
2. ЛК на преподавателя
3. Декларация по ЗЗЛД
4. Доклад за задгранична командировка. Докладът се попълва, разпечатва и разписва от преподавателя, от прекия му ръководител, от ръководителя на проекта (който ще покрие пътните разходи по мобилността, ако се предвиждат такива), от Институционалния Еразъм координатор, от главния счетоводител и се оставя за резолюция от Ректора.
5. Препоръчваме издаването и на Европейска здравноосигурителна карта. За повече информация: http://www.ezok.bg/

Еразъм координаторът подготвя и предоставя на преподавателя:
1. Договор за осъществяване на преподавателска мобилност с цел преподаване;
2. Комъндировъчни заповеди.

Декларация по ЗЗЛД (61 Kb)

След връщането си в България, преподавателят е длъжен да представи в двуседмичен срок:

1. Отчетът за извършената работа. Отчетът се изтегля, попълва и разписва от преподавателя, а след това се предава в Еразъм офиса;

2. Билети използвани при пътуването (в случай, че пътуването е извън рамките на ЕС, преподавателят представя задграничен паспорт с печати за напускане и връщане в България);

3. Сертификат за изнесени лекции и престой (издава се от приемащата институция);

Отчетът за извършената работа (101 Kb)