Научноизследователска дейност

Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални научноприложни и практикоприложни изследвания, съобразно акредитираните направления „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. Проучванията са насочени към създаване на нови знания, развитие на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. Неотменна цел в този процес е израстването на кадрите, осъвременяването на учебния процес и обновяването на материално-техническата база на ВУСИ. Ръководството на вуза насърчава научноизследователските усилия на академичния състав, стимулира творческата му инициатива и предприемчивост. Резултатът от тези последователни и целенасочени усилия се изразява в реални педагогически иновации, които са в подкрепа на образованието, студентите и бизнеса.
Вузът непрекъснато повишава качеството на научната продукция, която е резултат от активната дейност на преподавателите. Тя намира място сред собствените издания на висшето училище, сред които се открояват: „Годишник на ВУСИ”; „Научни трудове”; списанията „Социология и икономика” и „Политика и сигурност“; „Вестник на ВУСИ”; юбилейни сборници и такива от конференции; учебници и ръководства; монографии; студии; статии и др. Продукцията е плод както на научноизследователската дейност на академичния състав, така и на упорития труд на редакторските екипи. Публикувани са стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на знанието, които се ценят високо не само в България, но и в чужбина.

Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с научна статия за най-успешните български премиери (1879 – 2009 г.)

 

 

 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

–  Юбилейна международна научна конференция „СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

– Международна нaучна конференция „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

Международна научна конференция на тема „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ“ [листовка гръб]

Национална научна конференция на тема „ИЗВОДИ ОТ КРИЗАТА – ПОУКИ, ПРЕПОРЪКИ, СТРАТЕГИИ“

Научна конференция с международно участи на тема „ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Студентска научна конференция на тема „ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ“

Национална научна конференция на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА ПРЕЗ XXI ВЕК“

Студентска научна конференция на тема „УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

Национална научна конференция на тема „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Списание политика и сигурност

Академичното списание „Политика и сигурност“ е наследник и очаквано продължение на „Социология и икономика“, което спечели уважението на научната общност като издание, представящо значими и стойностни публикации в областта на знанието, получило признание не само в България, но и от водещи международни учени. Списанието предоставя висока трибуна на научността, теоретичността и практикоприложните разработки, които насърчават изследователските усилия и стимулират творческата инициатива и предприемчивост. „Политика и сигурност“ е своеобразен рупор на научната мисъл, провокира активен академичен дебат и очертава възможните насоки за развитие, от които се нуждае българското общество.

Научни трудове

„Научни трудове“ са резултат на активната научноизследователска дейност на преподавателите и на упорития труд на редакторския екип на висшето училище. В тях се съдържат стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на научното познание – политологически, управленски, маркетингови и др., които могат да бъдат чест за всеки вуз. „Научни трудове“ дава възможност за разгръщане на щекотливи дискусионни въпроси от българското социално развитие, стимулира острите теоретични полемики и градивни концептуални спорове в търсене на научната истина.

Научни трудове

  1. КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В КОНТЕКСТА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И СИГУРНОСТТА МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ НА БЕНЧМАРКИНГА
  2. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЕRM 2 И ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ
  3. РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ВОЕННОТО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО
  4. ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ИМИДЖ

Излезе брой трети на сп. „Социология и икономика”

Излезе от печат брой трети на списание „Социология и икономика”, издание на Колежа по икономика и администрация – Пловдив. Новият брой стартира със статията на ректора на КИА проф. Димитър Димитров „Предизвикателствата пред съвременната демокрация”. В изданието са намерили място още изследванията и проектите на Мария Стоянова „Срещи на поколенията в труда” и на азърбейджанския учен Расмия Сабир Кизи „The improvement directions of the Social Protection of Population inAzerbaijan Republic”.
В рубриката „Актуално” на новия брой са представени изследванията на проф. Николай Генов „Източна Европа като лаборатория за социалните науки” и на Благовест Георгиев „За политическия риск и двете писти в Европейския съюз”.

Научните статии на Яница Димитрова „Значение на мотивацията на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна култура-конкурентноспособност в българските фирми” и „Насилието в спорта” на Албена Димитрова-Денкова пък можете да прочетете в раздела „Научната общност”.

В новия трети брой на сп. „Социология и икономика” ще откриете и рецензията на Минка Златева „От Пловдив до Камбера с открито сърце”.

Научни трудове

  1. ВАЛУТНИЯТ БОРД В БЪЛГАРИЯ
  2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
  3. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА – КОНФЛИКТИ И ЗАПЛАХИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ
  4. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ
  5. ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В СЪВРЕМЕННИЯ ИСЛЯМ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СИГУРНОСТТА

Излезе сборник със студентски доклади

Излезе от печат сборникът със студентски доклади от Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”, на която през миналата година Колежът по икономика и администрация беше домакин и организатор. Тридесет и двама студенти от КИА са работили по 19 теми, засягащи управлението на риска по време на криза, глобалната икономическа криза и отражението й върху икономическото мислене, управлението на човешките ресурси, различните производства като цветната металургия, добивната промишленост, винения и спа туризъм по време на криза и мн. др.
В изданието са включени и докладите на студенти от няколко други висши училища в Пловдив, които взеха участие в студентската секция на конференцията.
Сборникът излиза под редакцията на научния съвет на проф. дин Тончо Трендафилов, проф. дпн Георги Манолов, проф. дин Асен Конарев, доц. д-р Евгений Стоянов и Олга Емилова.

Годишник

Висшето училище по сигурност и икономика издава специализирано периодично издание „Годишник“, който е доказателство за високият академизъм и фундаменталните научноприложни и практикоприложни изследвания, които се провеждат във вуза. „Годишник“ на ВУСИ респектира с качеството на публикациите, които се открояват със сериозен и комплексен подход към разглежданите теми. Статиите имат оригинален научен принос и са провокатор на полезни творчески дискусии, обмяна на академичен опит и междууниверситетски контакти, както и дават нов тласък за развитието на науката.


– Теоретични основи на оцеляването в екстремални ситуации
– Идентифициране на основните механизми за финансиране на тероризма
– Международни принципи за прилагане на правата на човека по отношение на мониторинга на комуникационните средства
– Противодействие на международния тероризъм, организираната престъпност и корупцията.
– Роля на политическите партии
– Контраразузнавателна операция по техническо проникване
– Милитаризирането на космоса – заплаха за мира на планетата и съществуването на човешката цивилизация
– Неоторизирани опити за достъп до информационните ресурси на частни компютърни мрежи в академични институции чрез мрежово сканиращи кибератаки
– Прилагане на информационноразузнавателни техники срещу академични институции
– Информация от явни източници за нуждите на оперативно-издирвателната дейност
– Международно сътрудничество между държавите за събиране на доказателства при трансгранични престъпления
– Предизвикателства в икономическото развитие на България
– Етическо-морални аспекти на вземането на решения в сферата на обществените услуги
– Концепции за хуманитарна намеса и превантивна самоотбрана в светлината на забраненото използване на сила и заплахи от сила в международното право

Четиринадесети годишник

– За опасността от кибертероризъм
– Структури и организации в Република България, свързани с миграцията
– Тактически действия при проверка на документи за самоличност
– Индустриални отношения и тероризъм:случаят с новите „Червени бригади“ в Италия
– Съвременни индикатори за разкриване на трафик на хора при граничния контрол
– Системата на образование – част от системата за национална сигурност
– Борбата на Русия с ислямския фундаментализъм в Северен Кавказ
– Тактически препоръки при подготовката и провеждането на претърсване и изземване
– Социално-икономически проблеми на глобализацията
– България по пътя към Еврозоната
– Мениджмънт на политическите кризи и конфликти
– Цена за увеличаване на печалбата
– Управление на оперативните парични потоци

Тринадесети годишник

-Електронното управление
-Осъвременяване и унифициране на системите за управление
-Социалната отговорност в България
-Един поглед върху състоянието и перспективите за развитие на електронните съобщения
-Ръководство, обучение, възпитание и контрол на секретните сътрудници от специализираните държавни органи в България
-Образованието – фактор за националната ни сигурностДокторант Кузман Мартинов
-Ролята на оперативното разпознаване при разследване на престъпления
-Ценови войни – предвиждане, предотвратяване и справяне с тях (но само ако се налага)
-The development of social entrepreneurship in Kazakhstan
-Анализ на състоянието на човешкия капитал и влиянието му върху развитието на говедовъдството в България
-Инвеститор и мениджър:двете лица на собственика на малък бизнес
-Анализ на доходите, разходите и потреблението на домакинствата в България през 2015 г.
-Технология за получаване на храни на базата на бобови култури, подходящи за социални и донорни дейности
-Управление и планиране на продажбите
-Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води в България – минало и настояще
-Ролята на глобалните финансови институции
-Управление на паричните потоци в корпоративните финанси
-Новите интернет технологии и туризмът
-Проблеми на хуманитарната интервенция
-Имплицитна и експлицитна мотивация в рамките на студентските Фейсбук групи
-Социалните мрежи като арена за виртуални и реални конфликти

Дванадесети годишник

– Миграционната вълна и заплахите за националната сигурност
– Някои аспекти на управлението на службите за сигурност
– „Балканите горят отново“, този път не от война. Ефектът на доминото заплашва България
– Реформа безбједносно-обавјештајног система у БиХ – форма без садржаја
– Модел система безбjедносне заштите привредних субjеката
– Савремени приступ сузбиjању тешких облика криминала
– Restrukturiranje policijskih organizacija u Bosni i Hercegovini uvođenjem koncepta menadžmenta totalnim kvalitetom
– Уголовно-правовая реакция на проявления теневой экономики: границы, характер и направления совершенствования
– „Декларация за правата на човека и гражданина“ и нейното влияние върху националноосвободителните революции на Балканите и в България
– Системни характеристики на правото
– Пропорционалната избирателна система
– Изграждане на компетентностен модел на мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси в стопанските организации
– Криза в предприятието – симптоми, причини и фактори
– Lending to small businesses and debt management
– Същност на понятието „организационна култура“ като част от управленската функция „Мотивиране на човешкия фактор“
– Основите на ценообразуването
– Анализ на инвестициите в България през 2015 г.
– Качество на живот в област Видин
– Финансова стабилност на икономиката
– Туристическият ресурс в България – предпоставка за развитие на алтернативните форми на туризъм
– Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – възможности и предизвикателства
– Процес на комуникация – управление и моделиране

Единайсти годишник

– Конституцията – основен елемент на политическата система
– Процесен мениджмънт и адекватност на българския бизнес в условията на турбулентна среда
– Оптимизиране на числеността, структурата и равнището на трудово представяне на човешките ресурси в стопанските организации
– Циклограма – съставяне и анализ
– Главни особености на маркетингова производствена фирма
– Световни икономически форми на сътрудничество
– Глобалната геоикономика
– Сертификационата дейност в България
– Управление на вземанията и кредитната политика на малкия бизнес
– Анализ на финансовото изпълнение по оперативни програми от ЕС през 2007 – 2013 г.
– Преглед на процеса на ценообразуване
– Еволюция в теорията за цените и ценообразуването
– Балнеоложкият туризъм в България – състояние и възможности за развитие
– Проблеми при мениджмънта на туристическите фирми в България
– Синергична обвързаност между СРС и защитения свидетел при доказването в наказателния процес

Десети годишник

– Оперативна ефективност на индустриалните компании в условията на криза
– Основни политики за развитието на малките и средните предприятия в България по примера на ЕС
– Бизнес профил на Лондонската метална борса
– Качеството на висшето образование в България и Болонският процес
– Six Sigma – съвременна концепция за управление на качеството
– Особености на качеството на храни и напитки
– Екологичният туризъм в България – състояние, възможности и перспективи за развитие
– Малцинства, мигранти, вътрешна сигурност
– Високорискови операции на групите със специални оръжия и тактики. SWAT операции
– Оцеляване след терористична атака над атомна електроцентрала
– Защита на населението при терористични атаки в обекти на химическата промишленост
– Участие на трета страна в конфликта

Осми годишник

– Ерата на Стив Джобс – вчера, днес, утре
– Особености на финансово-стопанския анализ в условията на българската икономическа действителност
– Модели на ценообразуване
– Отражение на глобалната финансова криза върху
външните финансови потоци на България (2007–2011 г.)
– Добавена стойност за акционерите на водещите български борсови компании
– Работен и използван капитал в туризма
– Взаимно изключващи се алтернативи и разпределение на капитала
– Кулинарният туризъм – нова алтернативна форма
и възможности за развитието ѝ в България
– Как да наемем и задържим най-добрите кадри във фирмата
– Проучване на управленските компетенции на мениджърите от средно ниво на управление
– Основа за изграждане на системи за управление на качеството
– За лидерството в политиката
– За материализма в икономическата наука
и икономическото образование и има ли той алтернатива
– Поклонничеството в исляма – историческа традиция и съвременни измерения
– Предимства и недостатъци в професионалната подготовка на служителите от Министерството на вътрешните работи
– Защита на органите на дирекция „Специализирани полицейски сили“ при ядрена или радиационна аварийна ситуация
– Оръжията за масово унищожаване – заплаха за националната сигурност
– Правни и управленски аспекти при предотвратяване на масови безредици

Девети годишник

– Стефан Стамболов – първостроителят държавник 5
– Германската политика – последователност и честност
– Теоретични и практически аспекти на политическия мениджмънт
– Българският национализъм – генезис, прояви и развитие
– Методи на ценообразуване в малкия бизнес
– Модели на управление и икономическата криза
– Капиталова структура и финансов ливъридж на индустриалните компании
– Анализ на риска при инвестиционните решения
– Влияние на политическия риск върху капиталовите пазари
– Международните стандарти – основа за изграждане на интегрирана система по качество
– Приватизацията в България като промяна във формата на собственост и мотивацията в икономиката (в периода 1990–2000 г.)
– Изборно и избирателно право – принципи, цензове, задължително гласуване
– Европейското хранително законодателство
– Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007–2011 година
– Безопасност в ресторантьорството – санитарно-хигиенният контрол и безопасността на госта
– Управлението на конфликтите и активизирането на тероризма 162
– Престъпният капитал – заплаха за международната сигурност
– Разследване под прикритие и на прикритие

Седми годишник

– Слово при откриването на новата 2010/2011 учебна година
– Изграждане на регионални агроклъстери – предимства и перспективи на развитие
– Рисковият капитал и развитието на регионалните икономики
– Подобряване на качеството
– За някои особености при работа с модерни ERP системи
– Влияние на сезонността върху ефективността на публичните туристически дружества
– Състояние и развитие на хотелската база и на хотелиерските услуги у нас
– Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и агентската дейност
– Възможности за развитие на краткотрайни форми на туризъм
– Висшето образование – печеливша инвестиция в човешки капитал
– Националната държава
– Управление и мониторинг на потребителите и защита на данните в колежанска информационна система

Шести годишник

– Клопките на идеологиите
– Политика на изграждане на конкурентни регионални клъстери
– Сливанията и придобиванията като стратегическа трансакция за развитие
– Арендният модел за стопанисване на земята
– Финансов анализ на преобразуващи се дружества
– Виненият туризъм – развитие, ползи и предизвикателства
– Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация
– Проектиране на основните организационни елементи на туроператорския продукт
– Приложения на статистическите техники в системите за управление на качеството
– Предприемаческият мениджмънт в аграрния сектор на България
– Закон за частните висши училища – лукс или необходимост
– Хагската конвенция и проблемът с отвличането на деца
– За глобализацията – задълбочено и без грим
– Студентски семинар-дискусия

Пети годишник

– Образование, лидерство, бизнес
– Аспекти на социалното развитие на организациите и обществото
– За природата на парите в политиката
– Икономическото развитие на България в програмите и програмните документи на Демократическата и Радикалната партия в началото на ХХ век
– Преходите на България – проблеми, противоречия, перспективи
– Съвременният бюджет между регулативизъм и неолиберализъм
– Влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на компанията – един актуален поглед
– Относно някои теоретико-методологични аспекти, свързани с показателите за анализ на рентабилността на предприятието
– Изследване на EBITDA показателите на туристическите публични компании
– Управленският процес и екипната дейност при управленското консултиране в туризма
– Виненият туризъм – съвременни представи, характеристика и особености
– Системи за управление на качеството на малки и средни предприятия, ориентирано към опазване на околната среда
– SOS за образованието, интелекта и бъдещето на България!

Четвърти годишник

– Относно диалектиката между държавно-политическото
и пазарно-икономическото начало
– Управление на предизборната кампания
– Управленски стратегии за внедряване на система за тотално управление на качеството
– Държавният дълг и пазарът на държавни ценни книжа през периода на прехода
– Финансиране на инвестициите на местно ниво в България – състояние и проблеми

Трети годишник

– Интеграцията на Република България в Европейския съюз: проблеми, противоречия, перспективи
– Някои финансово-икономически аспекти на европейската интеграция в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз
– Либертарианският поглед към глобализацията: гражданското общество срещу социалната държава
– Нуждаят ли се българските компании от преструктуриране при присъединяването на България към Европейския съюз?
– Структура на емитирания на вътрешния пазар държавен дълг
– Политическият стил
– Философията на успеха
– Биометрични техники
– Характеристика на личния състав на частните колежи и университети в САЩ

Втори годишник

– Пазарът и пазарната система като цивилизационни ценности

– Теоретични основи, еволюция и революция на финансите

– Възможности за прилагане на мерки срещу отрицателните външни ефекти в глобален аспект (и Протоколът от Киото)

– Политическата комуникация

– „ЗА“ и „ПРОТИВ“ изкуствения интелект

Първи годишник

– Решение на НС за откриване на Висше училище
„Колеж по икономика и администрация“

– От парична еволюция към парична революция
(парите вчера, днес и утре)

– Политическите митове на българския преход