Научноизследователска дейност

Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални научноприложни и практикоприложни изследвания, съобразно акредитираните направления „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. Проучванията са насочени към създаване на нови знания, развитие на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. Неотменна цел в този процес е израстването на кадрите, осъвременяването на учебния процес и обновяването на материално-техническата база на ВУСИ. Ръководството на вуза насърчава научноизследователските усилия на академичния състав, стимулира творческата му инициатива и предприемчивост. Резултатът от тези последователни и целенасочени усилия се изразява в реални педагогически иновации, които са в подкрепа на образованието, студентите и бизнеса.
Вузът непрекъснато повишава качеството на научната продукция, която е резултат от активната дейност на преподавателите. Тя намира място сред собствените издания на висшето училище, сред които се открояват: „Годишник на ВУСИ”; „Научни трудове”; списанията „Социология и икономика” и „Политика и сигурност“; „Вестник на ВУСИ”; юбилейни сборници и такива от конференции; учебници и ръководства; монографии; студии; статии и др. Продукцията е плод както на научноизследователската дейност на академичния състав, така и на упорития труд на редакторските екипи. Публикувани са стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на знанието, които се ценят високо не само в България, но и в чужбина.

Списание политика и сигурност

Академичното списание „Политика и сигурност“ е наследник и очаквано продължение на „Социология и икономика“, което спечели уважението на научната общност като издание, представящо значими и стойностни публикации в областта на знанието, получило признание не само в България, но и от водещи международни учени. Списанието предоставя висока трибуна на научността, теоретичността и практикоприложните разработки, които насърчават изследователските усилия и стимулират творческата инициатива и предприемчивост. „Политика и сигурност“ е своеобразен рупор на научната мисъл, провокира активен академичен дебат и очертава възможните насоки за развитие, от които се нуждае българското общество.

Сайт на списание„Политика и сигурност“

Научни трудове

„Научни трудове“ са резултат на активната научноизследователска дейност на преподавателите и на упорития труд на редакторския екип на висшето училище. В тях се съдържат стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на научното познание – политологически, управленски, маркетингови и др., които могат да бъдат чест за всеки вуз. „Научни трудове“ дава възможност за разгръщане на щекотливи дискусионни въпроси от българското социално развитие, стимулира острите теоретични полемики и градивни концептуални спорове в търсене на научната истина.


Годишник

Висшето училище по сигурност и икономика издава специализирано периодично издание „Годишник“, който е доказателство за високият академизъм и фундаменталните научноприложни и практикоприложни изследвания, които се провеждат във вуза. „Годишник“ на ВУСИ респектира с качеството на публикациите, които се открояват със сериозен и комплексен подход към разглежданите теми. Статиите имат оригинален научен принос и са провокатор на полезни творчески дискусии, обмяна на академичен опит и междууниверситетски контакти, както и дават нов тласък за развитието на науката.


Научни конференции

 

 

 

 

Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с научна статия за най-успешните български премиери (1879 – 2009 г.)

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Международна научна конференция: Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи

Second International Conference MANAGEMENT OF THE HUMAN RESOURCES – FROM CRISIS ACTIONS TO VISIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Международна научна конференция “Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион”
Сборник с доклади – ТОМ I
Сборник с доклади – ТОМ II

Юбилейна международна научна конференция “СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”
Сборник с доклади
Сборник с доклади – докторанти и студенти
Международна нaучна конференция “ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Международна научна конференция на тема “ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ” [листовка гръб]
Национална научна конференция на тема “ИЗВОДИ ОТ КРИЗАТА – ПОУКИ, ПРЕПОРЪКИ, СТРАТЕГИИ”
Научна конференция с международно участи на тема “ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”
Студентска научна конференция на тема “ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ”
Национална научна конференция на тема “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА ПРЕЗ XXI ВЕК”
Студентска научна конференция на тема “УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС”
Национална научна конференция на тема “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ

  ЗАЯВКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И АБОНАМЕНТ
  Въведете изданиe, брой, година и количество, което желаете:

  Желая за абонамент за:

  Начин на плащане

  Данни за фактура

  [recaptcha]

  За нас

  Кандидат-студенти

  Студенти

  Центрове

  Научна и издателска дейност

  Новини