Научноизследователска дейност

Висшето училище по сигурност и икономика развива фундаментални научноприложни и практикоприложни изследвания, съобразно акредитираните направления „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. Проучванията са насочени към създаване на нови знания, развитие на обучението и надграждане на съществуващите просветни продукти. Неотменна цел в този процес е израстването на кадрите, осъвременяването на учебния процес и обновяването на материално-техническата база на ВУСИ. Ръководството на вуза насърчава научноизследователските усилия на академичния състав, стимулира творческата му инициатива и предприемчивост. Резултатът от тези последователни и целенасочени усилия се изразява в реални педагогически иновации, които са в подкрепа на образованието, студентите и бизнеса.
Вузът непрекъснато повишава качеството на научната продукция, която е резултат от активната дейност на преподавателите. Тя намира място сред собствените издания на висшето училище, сред които се открояват: „Годишник на ВУСИ”; „Научни трудове”; списанията „Социология и икономика” и „Политика и сигурност“; „Вестник на ВУСИ”; юбилейни сборници и такива от конференции; учебници и ръководства; монографии; студии; статии и др. Продукцията е плод както на научноизследователската дейност на академичния състав, така и на упорития труд на редакторските екипи. Публикувани са стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на знанието, които се ценят високо не само в България, но и в чужбина.

Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с научна статия за най-успешните български премиери (1879 – 2009 г.)

 

 

 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

–  Юбилейна международна научна конференция „СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА В НЕСИГУРНИЯ СВЯТ – ДИЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

– Международна нaучна конференция „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

Международна научна конференция на тема „ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЯВАНЕ“ [листовка гръб]

Национална научна конференция на тема „ИЗВОДИ ОТ КРИЗАТА – ПОУКИ, ПРЕПОРЪКИ, СТРАТЕГИИ“

Научна конференция с международно участи на тема „ТУРИЗМЪТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Студентска научна конференция на тема „ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ“

Национална научна конференция на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРА ПРЕЗ XXI ВЕК“

Студентска научна конференция на тема „УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

Национална научна конференция на тема „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Списание политика и сигурност

Академичното списание „Политика и сигурност“ е наследник и очаквано продължение на „Социология и икономика“, което спечели уважението на научната общност като издание, представящо значими и стойностни публикации в областта на знанието, получило признание не само в България, но и от водещи международни учени. Списанието предоставя висока трибуна на научността, теоретичността и практикоприложните разработки, които насърчават изследователските усилия и стимулират творческата инициатива и предприемчивост. „Политика и сигурност“ е своеобразен рупор на научната мисъл, провокира активен академичен дебат и очертава възможните насоки за развитие, от които се нуждае българското общество.

 1. Списание „Политика и сигурност“ – година 1, брой 1, 2017
 2. Списание „Политика и сигурност“ – година 1, брой 2, 2017
 3. Списание „Политика и сигурност“ – година 1, брой 3, 2017
 4. Списание „Политика и сигурност“ – година 1, брой 4, 2017 
 5. Списание „Политика и сигурност“ – година 2, брой 1, 2018
 6. Списание „Политика и сигурност“ – година 2, брой 2, 2018
 7. Списание „Политика и сигурност“ – година 2, брой 3, 2018
 8. Списание „Политика и сигурност“ – година 2, брой 4, 2018
 1. Списание „Политика и сигурност“ – година 3, брой 1, 2019
 2. Списание „Политика и сигурност“ – година 3, брой 2, 2019
Заявка за закупуване и абонамент

Въведете изданиe, брой, година и количество, което желаете:

Абонамент за списание "Политика и сигурност"

Начин на плащане

Данни за фактура

[recaptcha]

Научни трудове

„Научни трудове“ са резултат на активната научноизследователска дейност на преподавателите и на упорития труд на редакторския екип на висшето училище. В тях се съдържат стойностни теоретични проблеми, въпроси и дилеми в различни области на научното познание – политологически, управленски, маркетингови и др., които могат да бъдат чест за всеки вуз. „Научни трудове“ дава възможност за разгръщане на щекотливи дискусионни въпроси от българското социално развитие, стимулира острите теоретични полемики и градивни концептуални спорове в търсене на научната истина.

 1. Научни трудове – Том I, 2015
 2. Научни трудове – Том II, 2016
 3. Научни трудове – Том III, 2017
 4. Научни трудове – Том IV, 2018

Годишник

Висшето училище по сигурност и икономика издава специализирано периодично издание „Годишник“, който е доказателство за високият академизъм и фундаменталните научноприложни и практикоприложни изследвания, които се провеждат във вуза. „Годишник“ на ВУСИ респектира с качеството на публикациите, които се открояват със сериозен и комплексен подход към разглежданите теми. Статиите имат оригинален научен принос и са провокатор на полезни творчески дискусии, обмяна на академичен опит и междууниверситетски контакти, както и дават нов тласък за развитието на науката.


 1. Годишник – Том I, 2004
 2. Годишник – Том II, 2005
 3. Годишник – Том III, 2006
 4. Годишник – Том IV, 2007
 5. Годишник – Том V, 2008
 6. Годишник – Том VI, 2009
 7. Годишник – Том VII, 2010
 8. Годишник – Том VIII, 2011
 9. Годишник – Том IX, 2012
 10. Годишник – Том X, 2013
 11. Годишник – Том XI, 2014
 12. Годишник – Том XII, 2015
 13. Годишник – Том XIII, 2016
 14. Годишник – Том XIV, 2017
 15. Годишник – Том XV, 2018