Нови специалности за професионално направление „Национална сигурност” в КИА – Пловдив

Jan 23, 2014

Колежът по икономика и администрация е първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за националната сигурност, полицията, охранителната дейност и фирмената сигурност.

С пълно единодушие Националната агенция за оценяване и акредитация гласува откриването на професионално направление „Национална сигурност” в КИА – Пловдив. Студентите могат да избират между редовна и задочна форма на обучение, като програмата осигурява специализирани знания за работа в управленски и административни звена в областта на националната сигурност. По този начин се запълва образователната потребност от високоподготвени специалисти, които стават конкуретноспособни на пазара на труда. Именно в КИА студентите ще получат знания как да се справят с киберпрестъпността, какво представлява антитерористичната дейност, защо е важна регионалната, общинската и фирмена сигурност и т.н. За качественото обучение на студентите Колежа осигурява необходимата материално-техническа и информационна база, създадени са условия за използването на новаторски практики за подготовката на бъдещите специалисти. Разкриването на 10 нови специалности от учебната 2014/2015 година е поредна крачка, която утвърждава КИА като лидер в колежанското образование в цяла България. За студентите, които искат да управляват хотели и ресторанти и да водят делови преговори на международно ниво, са новите възможности в професионално направление „Администрация и управление”. КИА продължава приемът и в досегашните специалности, които утвърдиха учебното заведение сред лидерите по реализация на кадрите! Организацията на учебния процес се отличава с високо качество, осъществява се на модулен принцип и е изцяло съобразена със Закона за висшето образование и европейските образователни стандарти. По всички специалности е осигурено продължаване на обучението в магистърска степен в друг университет, но в учебно-материалната база на КИА-Пловдив. Колежът по икономика и администрация продължава прилагането и на специалната си социална политика, свързана с преференциални такси, отпускане на стипендии и т.н. За всички, които искат да осигурят бъдещето си КИА е естественият и мотивиран избор на висше учебно заведение, което се утвърди в топ 3 на колежите в България.