Организация на учебния процес

Обучението във ВУСИ се организира по учебни години, а всяка учебна година се разделя на два семестъра или три модула.
Учебната програма се реализира чрез използване на следните организационни форми:

  • Лекции
  • Упражнения
  • Практики
  • Стаж по специалността
  • Разработване на курсови работи
  • Учебно-изследователска и научно-изследователска работа на студентите
  • Консултации и др.

В зависимост от спецификата на отделните дисциплини упражненията биват семинарни, лабораторни, практически и др.

Семестриалните изпити се провеждат предимно в писмена форма. Оценяването на писмените работи се извършва в деня на изпита след провеждането му, като не се допуска закъснение с повече от три дни.

За всяка учебна година за студентите се определят по три изпитни сесии за всяка учебна дисциплина – редовна, поправителна и ликвидационна.