Организация на учебния процес

Таксите за 2-ри, 3-ти и 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ се заплащат както на касата във ВУСИ, така и по банков път:
IBAN: BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, семестър и вид на плащането.

Учебният процес във Висшето училище по сигурност и икономика протича по учебен график, в който се определят сроковете за провеждане на учебните занятия, изпитните сесии, държавния изпит, учебните практики.

Графикът за учебния процес се утвърждава и публикува на vusi.bg до 20 преди започване на учебната година.

Учебните занятия се провеждат по седмичен разпис, който се съставя от Учебен отдел и се утвърждава от Президента.

Учебният график и седмичният разпис са задължителни. Промени в разписа се допускат по изключение с разрешение на Учебен отдел.

Учебната програма се реализира чрез използване на следните организационни форми: лекции, упражнения (семинарни, лабораторни, практически и др.), практики, стаж по специалността, разработване на курсови работи, учебно-изследователска и научно-изследователска работа на студентите, консултации и др.

Студентската книжка се издава при записване за обучение във ВУСИ, а дисциплините, които се изучават във всеки настоящ семестър, се изписват в книжката от студента. Оценките в книжката се вписват само от преподавателите, а заверките по всяка отделна дисциплина се получават от съответните преподаватели. В края на всеки семестър се събират от отговорниците на курса и се оставят в Учебен отдел за заверка след заплатена семестриална такса.

Семестриалните изпити се провеждат в писмена форма или онлайн в платформата Teams на Microsoft 365. Оценяването на писмените работи се извършва в деня на изпита след провеждането му, като не се допуска закъснение с повече от три дни.
За всяка учебна година за студентите се определят по три изпитни сесии за всяка учебна дисциплина – редовна, поправителна и ликвидационна.

Протоколите с оценките от изпитите се въвеждат в онлайн системата веднага след представянето им от преподавателите.

Графиците за редовните изпитни сесии се публикуват в интернет страницата на ВУСИ преди изпитната сесия до 20 дни за редовно обучение и до 10 дни за задочно обучение, а конспектите се получават от Копирния център на ВУСИ.

Графиците за поправителната и ликвидационна сесия се публикуват в интернет страницата на ВУСИ.

При явяване на поправка или ликвидация от предишна година задължително се взема индивидуален протокол от Учебен отдел.

За да получите индивидуален протокол за явяване на изпит от минал период, трябва да представите квитанция за всеки конкретен изпит. А за изтегляне на изпит, Ви е необходимо одобрено заявление от Президента на ВУСИ.

Индивидуален протокол се издава най-късно един ден преди изпита от Учебен отдел в приемното време.

Служебни документи

Уверения се издават в Учебен отдел.

При записването на даден семестър студентите приемат задължението да участват в провежданите лекции, упражнения и учебни практики. В края на семестъра те получават подпис от преподавателите за редовно участие в тези форми на учебна работа. Не се разрешава заверка от преподавателите за участие в упражнения и лекции на студенти, които не са записани за съответния семестър.

Административна заверка при редовните студенти се допуска само в особени случаи с разрешението на Президента.

Студентите могат да отсъстват от учебни занятия при заболяване, удостоверено с медицински документи, или други уважителни причини, но не повече от 25 дни при редовно и 5 дни при задочно обучение в течение на една учебна година.

По-продължителни отсъствия, но не повече от 50% от учебното време се разрешават на тежко заболели студенти по предложение на ЛКК.

Тежко болните, бременните студентки и студентките-майки от редовната форма на обучение с деца до 6-годишна възраст могат да ползват облекчен режим на следване: обучение по индивидуални планове и индивидуални графици за явяване на изпити; продължителни отсъствия от учебни занятия, но не повече от 50% от учебното време през семестъра; обучение по учебния план, графика и седмичния разпис на занятията на задочните студенти.

Когато и двамата родители са студенти с дете до 6-годишна възраст, което е при тях, облекченият режим на обучение се ползва по избор от единия от тях. Решението на студентското семейство се съобщава още в началото на семестъра. При условие, че семейството се грижи за две и повече деца облекчен режим могат да ползват и двамата родители.

Условно записват учебната година студенти, които без уважителни причини имат най-много два невзети изпита след ликвидационната сесия. Те са длъжни да вземат тези изпити до края на учебната година като изпълняват задълженията си по учебен план. Подготовката и явяването на изпити не са основание за отсъствия от учебни занятия, практики и др.

Обучението на студентите завършва с полагане на писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. За държавния изпит и защита на дипломна работа се определя редовна и поправителна сесия. До държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, които са изпълнили всички задължения по учебен план. За явяване на държавен изпит се подава заявление в Учебен отдел в обявените срокове. При среден успех 4,50 от всички години на обучение в бакалавърските програми студентите се допускат до защита на дипломна работа.

Преместването на студенти в друга специалност или друго професионално направление в рамките на висшето училище, както и промяната на формата на обучение, се разрешават от Президента. При промяна на формата на обучение от редовно в задочно и обратно специалността се запазва.

Не се допуска преместване или промяна на формата на обучение преди завършване на първи курс.

Преместването и промяната на формата на обучение се извършва преди започване на учебната година. Изключение се прави за студенти с основателни семейни причини, за бременни студентки или майки и то само по отношение на формата на обучение.

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:
032/345 614, 032/266 935

e-mail:
uchavusi @ vusi.bg

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:

032 / 345 614, 032 / 266 935

e-mail:

uchavusi @ vusi.bg

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини