Поредният докторант на ВУСИ защити успешно докторската си степен

Jun 30, 2021

doplom Doktor Balabanov
Д-р Стефан Балабанов защити успешно дисертационния си труд на тема: „Превенция и противодействие на радикализацията като компонент на националната сигурност в Република България (2000 – 2020 г.)“. Докторатът е в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма „Антитероризъм“ (Организация и управление на антитерористичната дейност), с което Висшето училище по сигурност и икономика за пореден път се гордее.

„За мен е удоволствие да нося образователната и научна степен „доктор“ и то придобита точно във Висшето училище по сигурност и икономика. Оценявам високо качеството на образованието във висшето училище и поздравявам ръководството и академичния състав за усилията, които полага“, коментира д-р Стефан Балабанов.

Висшето училище по сигурност и икономика е акредитирано за обучение на докторанти и в трите си професионални направления: „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, а интересът към докторските програми продължава непрекъснато да расте.