Прием "МАГИСТЪР"

Можете да се запишете в магистърските ни програми за новата учебна 2019/2020 г. само по документи.

Право на обучение ползват кандидати, които имат минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.

i

Документи за прием

1. Лична карта (оригинал и ксерокопие)

2. Диплома за средно образование (ксерокопие)

3. Диплома за висше образование (ксерокопие)

4. Заявление (по образец от ВУСИ)

5. 3 бр.снимки (паспортен формат)

Срок на обучение

Срок на обучение:  2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.

Лицата, притежаващи ОКС „Професионален бакалавър“, могат да кандидатстват за обучение само в магистърски програми в същото направление. Срокът на обучение е 4 семестъра (2 учебни години).

Магистърски програми

Нови специалности за ОКС „магистър“ (учебна 2019/2020 г.)

Професионално направление „Администрация и управление“

 • „Социално предприемачество“
 • „Европейска администрация и управление на проекти“
 • „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“
 • „Управление на алтернативните видове туризъм“
 • „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“
 • „Управление, политика и бизнес“

Професионално направление „Икономика“

 • „Валутен, митнически и данъчен контрол“
 • „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“
 • „Кръгова икономика“
 • „Икономика на туризма“

Професионално направление „Национална сигурност“

 • „Индустриални отношения и сигурност“
 • „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“
 • „Корпоративна сигурност“
 • „Сигурност в туризма“
 • „Защита на информацията“
 • „Митническо разузнаване и разследване“
 • „Информационна сигурност“
 • „Авиационна сигурност“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

Национална сигурност

Противодействие на тероризма

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Криминалистика

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

Стопанско управление

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Управление на бизнес информационните технологии

Управление на софтуерните технологии

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

Счетоводство и контрол

Финанси

Дигитален маркетинг