Прием ОКС "Магистър"

Можете да се запишете в магистърските ни програми за новата учебна 2012/2021 г. само по документи.

Право на обучение ползват кандидати, които имат минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.

i

Документи за прием

1. Лична карта (оригинал и ксерокопие)

2. Диплома за средно образование (ксерокопие)

3. Диплома за висше образование (ксерокопие)

4. Заявление (по образец от ВУСИ)

5. 3 бр.снимки (паспортен формат)

Срок на обучение

Срок на обучение:  2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.

Лицата, притежаващи ОКС „Професионален бакалавър“, могат да кандидатстват за обучение само в магистърски програми в същото направление. Срокът на обучение е 4 семестъра (2 учебни години).

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

♦ново♦ Авиационна сигурност

По програмата „Авиационна сигурност“ обучаемите придобиват знания за рисковете и заплахите при използването на въздушното пространство и проблемните области във въздухоплаването. В процеса на обучение се акцентира върху правните основания за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, организационната структура, отговорностите и ресурсите, дейностите по оперативен мониторинг.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална и международна сигурност;
– основи на въздухоплаването;
– въздушно право;
– Конвенция за международно гражданско въздухоплаване;
– Документ 8973/9 „Ръководство по сигурност на ИКАО“;
– управление на въздушното движение;
– сигурност на гражданското въздухоплаване;
– риск и авиационна сигурност;
– летищна сигурност;
– национално законодателство – Закон за гражданското въздухоплаване;
– контрол на пътници, ръчен багаж, товари и поща;
– киберсигурност;
– действия при акт на незаконна намеса и др.
Практически умения:
– работа с нормативни документи, регламентиращи организацията на въздухоплаването и системните аспекти на авиационната сигурност;
– установяване или управляване на програми за безопасност или сигурност в бизнеса, промишлеността или правителството;
– анализ на рискове и заплахи, свързани с авиационната сигурност и др.
Какво може да се работи след завършване?
• в български държавни институции – министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация;
• във ведомствени, обществени, държавни и частни организации, касаещи области от авиационната сигурност и суверенитета над въздушното пространство;
• в медии;
• в неправителствени организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на авиационната сигурност;
• в институциите на ЕС и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Авиационна сигурност“.

♦ново♦ Защита на информацията

Обучението по специалността „Защита на информацията“ цели: задълбочаване на научнотеоретичната и специализираната подготовка по специалността; развитие на способностите за адаптация в условията на променяща се обстановка; усвояване на основите и създаване на политиките на публични или частни организации за защита на информацията; усвояване на механизмите и процедурите за управление на политиките за защита на информацията. Обучаемите получават професионално достатъчна, профилирана и задълбочена подготовка за осъществяване на: изискванията към организациите на национални и международни актове и стандарти в областта на защитата на информацията; дейността на органите за сигурност на информацията в нормални и екстремални условия, управлението на риска при противодействие на заплахите за информационната сигурност; ръководство на политиките по защита на информацията в организациите – като ръководител на организационна единица, служител по сигурността на информацията, завеждащ регистратура по смисъла на ЗЗКИ, като администратор на лични данни или длъжностно лице по защита на данните по смисъла на ЗЗЛД, като ръководител или служител в структури или звена за сигурност на публични или частни субекти, като притежател на обществена информация по смисъла на ЗДОИ; прилагане на правото на Европейския съюз и правилата на НАТО при защита на информацията; управление на човешките ресурси в собствените структури за ефективна сигурност на информацията; организацията и координацията на взаимодействието с правозащитни органи, специализирани администрации в областта на ЗИ – МС, ДКСИ, КЗЛД, с обучителни и сертифициращи организации в областта на ЗИ; организация на взаимодействието с неправителствени организации в дейността им по противодействие на заплахите за информационната сигурност в организацията, сферата на дейност, в национален и международен аспект.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– наличната нормативна основа в областта на защитата на информацията;
– създадените и налични съвременни механизми и процедури за изпълнение на дейности по защита на информацията;
– управлението на политики, органи, дейности и човешки ресурси в организацията за ефективна защита на информацията;
– управлението на системата за сигурност на информацията при екстремни условия;
– връзките на организациите с правозащитните институции в обществото и специализирани държавни органи с функции в областта на защитата на информацията;
– европейската правна регламентация и директивите и правилата за сигурност на информацията в НАТО.
Практически умения:
– осъществяване на управлението на силите и средствата в организацията за решаване на задачите на защитата на информацията;
– разработване на необходимите нормативни вътрешноведомствени актове за управление и контрол на защитата на информацията;
– решаване на организационните и практическите въпроси по взаимодействието на организацията с държавни органи, неправителствени организации, частни охранители и граждани в полза на защитата на информацията;
– ръководство на служителите и екипите при анализиране на информация, анализ на рискове и заплахи, изработване на обосновани изводи, прогнози и предложения, вземане на решения в областта на защитата на информацията;
– прилагане на програми за модернизиране и стандартизиране на системата за защита на информацията в организациите;
– прилагане на програми за взаимодействие с неправителствени организации;
– изпълнение на европейските правни норми и директиви на НАТО за защита на информацията на ЕС и НАТО в организациите.
Прилагат придобитите знания и умения за: решаване на задачи по защита на информацията в нова или екстремална обстановка за организациите; генериране и реализиране на идеи в областта на информационната сигурност и противодействието на заплахите за информационната сигурност; откриване и комуникиране с експерти от системата за сигурност и сътрудничество със структурите на гражданското общество за ефективна защита на информацията; продължаване на обучението и развитието си в тази динамична и високотехнологична област с висока степен на самостоятелност.
Какво може да се работи след завършване?
• държавни служители в публични организации;
• служители в частни структури в областта на информационната сигурност и сигурността на обекти, хора и дейности, за които се изисква магистърска образователно-квалификационна степен.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Защита на информацията“.

♦ново♦ Индустриални отношения и сигурност

Обучението по програмата „Индустриални отношения и сигурност“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. Обучаемите получават теоретико-методически знания и практически умения, необходими за осъществяване на дейности на различни нива в сферата на индустриалните отношения и социалния диалог, както и за тяхното детайлно анализиране. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за придобиване на знания за: системата на националната сигурност и спецификата на корпоративната сигурност; институционалните и правните системи на сигурността в публичния и частния сектор и механизмите на тяхното функциониране; защитата на инфраструктурата, на информацията и интелектуалната собственост; методите и подходите за оценка на риска. Практическото обучение включва стажове в организации и институции от частния и държавен сектор. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– модели на посредничество между интересите, корпоративен модел на посредничество между интересите и индустриалните отношения като „ядро“ на корпоративния модел на посредничество между интересите;
– класически и съвременни европейски модели на индустриални отношения;
– състояние на индустриалните и постиндустриалните отношения в националната държава в ретроспективен и съвременен контекст;
– състояние на индустриалните и постиндустриалните отношения на глобално и на европейско равнище;
– място на индустриалните отношения в глобалната система за сигурност и място на Международната организация по труда в нея;
– възможности за използване на механизмите на индустриалните отношения и на инструментите на социалния диалог за смекчаване на ефектите на икономическите кризи, в т.ч. за запазване на работни места чрез преговори;
– специфични форми на тероризъм, възникващи при дефицит на социален диалог и недобре функциониращи индустриални отношения: класически тероризъм и „социален тероризъм“;
– взаимодействие между институции в РБългария и място на индустриалните отношения в цялостния механизъм на взаимодействието;
– практики на водене на социален диалог в държавната администрация в държавите от ЕС и в други държави.
Практически умения:
– анализиране на тенденциите в индустриалните отношения на национално равнище в Стара и Нова Европа;
– анализиране на тенденциите в индустриалните отношения на равнище Европейски съюз;
– ориентиране и анализиране на събитията в българските индустриални отношения и социален диалог;
– работа със синдикални дейци, с представители на организациите на работодателите и с компетентните лица от държавната администрация, отговарящи за развитието на индустриалните отношения и социалния диалог;
– водене на колективни преговори на отраслово равнище и на ниво отделно предприятие;
– водене на социален диалог в рамките на държавната администрация и др.
Какво може да се работи след завършване?
• в държавната администрация (в т.ч. в службите по сигурността); в изследователски институти; в организациите на социалните партньори – синдикати и работодатели; в европейски организации на социалните партньори; в администрацията на европейско равнище, която е ангажирана с развитието на индустриалните отношения, социалния диалог и консултациите с гражданските организации; в неправителствения сектор като цяло;
• експерти, ангажирани пряко в колективни преговори между социалните партньори на всички нива – предприятие, отрасъл, общинско и национално равнище;
• специалисти по сигурността;
• експерти по корпоративна сигурност с фокус върху индустриалните отношения вътре в корпорациите;
• политически анализатори и журналисти, които следят, отразяват и анализират развитието на индустриалните отношения в национален, европейски и глобален контекст, и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Индустриални отношения и сигурност“.

♦ново♦ Информационна сигурност

По програмата „Информационна сигурност“ обучаемите придобиват специфични знания за: защитата на мрежите и информационните системи срещу човешки грешки, природни бедствия, технически неизправности или злонамерени атаки – софтуерни атаки, кражба на интелектуална собственост, кражба на самоличност, кражба на устройство или информация, саботаж и манипулиране на информацията; способите за манипулиране на информация с цел изнудване – заплащане за възстановяване на вярната информация или получаване обратно на собственост; механизмите за сигурност, политиките или процедурите за противодействие на атаките, за намаляване на риска, за намаляване на уязвимости и за подобряване на сигурността на организациите като цяло.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на системи за информационна защита;
– анализ на риска;
– функции на службите за сигурност и обществен ред;
– управление на човешките ресурси;
– защита на компонентите на информационните системи – софтуера, хардуера, данните, хората и процедурите;
– документална сигурност;
– криптографска сигурност;
– персонална сигурност;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи и др.
Практически умения:
– работа с нормативни документи, регламентиращи изграждането и защитата на елементите на системите за информационна сигурност;
– решаване на актуални проблеми на информационната сигурност;
– възстановяване на нормалната работа на компютърни системи;
– обективно и точно оценяване на обстановката в страната и корпорацията и влиянието на външни фактори и събития върху тях;
– вземане на оптимални експертни решения с използване на съвременни методи за ръководене на звена по сигурността, отнасящи се до информационните ѝ аспекти;
– поемане на отговорност за планиране и осигуряване на защитата на звената по сигурността;
– работа в екип с представители на различни граждански и военни организации на територията на страната и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на информационната сигурност;
• експертни в търговски дружества;
• експерти в различни политически и обществени организации;
• в административни звена по сигурността в структурите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи;
• в административни звена по сигурността в структурите на различни други министерства;
• в структурите на Гражданска защита;
• в структурите по отбранително-мобилизационна подготовка;
• в областните и общинските администрации и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Информационна сигурност“.

♦ново♦ Киберсигурност

„Киберсигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за съвременните схващания за: сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; същността на мениджмънта на сигурността на фирмите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– анализ на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;
– криптографска сигурност;
– информационна сигурност и превенция на атаки;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип;
– решаване на проблеми и разработване на творчески решения за изграждане, изследване и управление на системи за киберсигурност;
– идентифициране на проблеми и тяхното решаване в сферата на националната сигурност и осигуряващите я системи за киберсигурност чрез използване на научни изследвания и иновативни комуникационни и информационни технологии и системи;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– планиране и организиране на киберзащита;
– моделиране на системи за киберсигурност;
– прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на киберзаплахите;
– комплексно използване на сили, методи, средства, способи и форми на разузнаване, превенция, разкриване и противодействие на киберпрестъпност и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
• специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
• експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
• специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
• специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
• специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
• системни анализатори;
• мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Киберсигурност“.

♦ново♦ Корпоративна сигурност

„Корпоративна сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели обучаемите да придобият знания за съвременните схващания за корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление при кризи и конфликти;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– минимум един западен език и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на сигурността.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Корпоративна сигурност“.

♦ново♦ Международни отношения и сигурност

Динамиката в развитието на международните отношения е особено осезателна през годините след края на Студената война. Свидетели сме на разпад на регионалните и международните системи за сигурност, на упадък на държави и успех на движения за национално самоопределение. Тези процеси протичат в контекста на нарастваща глобализация и икономически подем, но и на финансови кризи и на все по-очевидно разделение на света на „бедни“ и „богати“. Съпроводени са и с появата на влиятелни наддържавни и недържавни актьори, които оказват нарастващо въздействие върху развитието на международните отношения в широкия им спектър между „глобалния хаос“ и „глобалния ред“.

Програмата има за цел, от една страна, да запознае студентите с основите на международните отношения и сигурност. За нас е важно нашите магистри да познават теоретични школи и системи на международните отношения; да разбират действащото международно право; да познават проблемите на международната, регионалната и националната сигурност; да оценяват ролята на международните организации в създаването на нов международен ред и насърчаване на интереса към политическата икономия на международните отношения и освен това те да придобият представа за глобалния конфликтен потенциал, проблемите на тероризма и организираната престъпност, както и да развият умения за анализ и управление на общностните конфликти. От друга страна, програмата преследва и практически ориентирани цели и дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика, като например международни отношения и външна политика на Америка и Русия, обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и др. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция обхващат балканската политика, регионалните отношения на Европейския съюз, както и политиката в Близкия изток и Кавказ. Основен акцент в нашата програма са проблемите на националната сигурност и външната политика на Република България.
В хода на обучението се разработват и различни изследователски проекти, които предоставят на студентите възможност за развитие на техните изследователски и аналитични умения. Чрез тези проекти се насърчава работата в екип и се създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи – както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация в различните публични сектори (държавни и частни) на страната.

 

♦ново♦ Митническо разузнаване и разследване

По програмата „Митническо разузнаване и разследване“ обучаемите придобиват широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани за митническо разузнаване и разследване. Изграждат богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления. Създават компетентности да събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, и самостоятелно и съвместно с компетентните звена от структурата на Агенция „Митници“ да осъществяват митнически контрол и да извършват проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействието на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– акцизно законодателство;
– митническо законодателство;
– противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотици;
– продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба;
– информационна сигурност;
– анализ и управление на риска;
– специализирани национални и международни операции и др.
Практически умения:
– разработване на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления;
– събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
– осъществяване на митнически контрол;
– извършване на проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство;
– извършване на проверки за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления;
– извършване на проверки за незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба;
– събиране на качествени доказателства по дела за митнически престъпления;
– прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;
– разбиране на абстрактни проблеми и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността в Агенция „Митници“;
• мениджъри, експерти, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
• мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
• държавни служители;
• експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
• консултанти в областта на митническото облагане и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

♦ново♦ Регионална защита на населението и критичната инфраструктура

Обучението по програмата „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. Студентите придобиват знания за рисковете и заплахите за сигурността на населението и инфраструктурата в критични ситуации и условията, при които се реализира политиката за регионална сигурност. Изучава се системата за защита на населението и националното стопанство съгласно институционалната уредба в Република България. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за придобиване на знания за: гражданската сигурност на населението и инфраструктурата в извънредни ситуации; решаването на кризисни ситуации от антропогенен, екологичен, природен и техногенен характер; изграждането на практически умения за планиране и реагиране при бедствия и конфликти; вземането на решения в областта на защитата на населението и инфраструктурата. Практическото обучение включва стажове в звената по управление при кризи към общинските и областните администрации. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– рискове и заплахи за населението и критичната инфраструктура;
– защита на населението и критичната инфраструктура;
– управление при извънредни ситуации;
– правна регламентация на управлението при извънредни ситуации;
– управление на човешките ресурси;
– екологична сигурност и др.
Практически умения:
– разкриване на предизвикателства, заплахи, рискове, идентифициране на тяхното настъпване и развитие и реализиране на решения за тяхното отстраняване и минимизиране;
– организиране на дейности по защита на населението и критичната инфраструктура;
– деловитост;
– компетентност;
– организационни способности за планиране, подготвяне и управление на ресурси за провеждане на операции за реагиране при извънредни ситуации и др.
Какво може да се работи след завършване?
• в регионални и обществени, държавни и частни организации;
• кадри и експерти в системата на Министерството на отбраната;
• кадри и експерти в системата на Министерството на вътрешните работи;
• специалисти, ангажирани пряко с управлението на процеси при извънредни ситуации, предизвикани от природни бедствия, аварии и катастрофи;
• специалисти по изработване на решения и ефикасни действия в качествено различни ситуации и динамично променящи се рискове и заплахи и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“.

♦ново♦ Сигурност в туризма

Програмата „Сигурност в туризма“ е модерна и атрактивна магистърска програма, съобразена с изискванията на пазара на труда и значимостта на туризма за икономиката на страната. Обучаемите придобиват специфични знания за организацията и управлението на сигурността в областта на: хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската, агентската и транспортната дейност, туристическите ресурси, нормативната уредба в туризма, паметниците на културата и културно-историческото наследство, екскурзоводството, защитените територии, туризма с локално, регионално, национално и международно значение.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– организация и управление на сигурността в хотелиерството и ресторантьорството;
– организация и управление на сигурността в туроператорската, агентската и транспортната дейност;
– нормативната уредба в туризма, за паметниците на културата и културно-историческото наследство;
– организация и управление на сигурността в екскурзоводството;
– организация и управление на сигурността в защитените територии;
– организация и управление на сигурността в туризма с локално, регионално, национално и международно значение;
– екологична сигурност и др.
Практически умения:
– решаване на сложни задачи, свързани с организацията и управлението на сигурността на туристическите дейности;
– организационни способности за планиране, подготвяне и управление на сигурността в туристически дейности;
– планиране, подготвяне и управление на сигурността в защитени територии;
– работа в екип и ръководене на екипи;
– деловитост;
– компетентност и др.
Какво може да се работи след завършване?
• в туристически обекти;
• в туроператорски фирми;
• в туристически агентски фирми;
• в държавната и общинската администрация;
• в туристически сдружения;
• в неправителствени организации и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Сигурност в туризма“.

♦ново♦ Съвременни охранителни системи и сигурност

„Съвременни охранителни системи и сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучаемите придобиват знания за съвременните схващания за: охраната на имущество на физически или юридически лица и дейностите по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта; същността на мениджмънта на сигурността на физически или юридически лица и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на охраната на физически или юридически лица.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– персонал за физическа защита;
– физически бариери;
– системи за телевизионно наблюдение;
– системи за охранително осветление;
– тактически дейности при терористични актове, пожар и аварийни и кризисни ситуации;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– разработване на творчески решения на абстрактни проблеми;
– проектиране, експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи и технологии;
– добра инженерна и комуникативна култура;
– формиране на възможности за бърза адаптация към най-новите достижения в областта на комуникационната и компютърната техника и технологии;
– анализиране на физическите процеси, протичащи в сигнално-охранителни системи;
– познаване на начините и средствата за автоматизация и контрол на мониторинговите системи и устройства и методите за тяхната експлоатация и поддържане;
– решаване на задачи, свързани с проектиране, конфигуриране, настройка и експлоатация на техническите системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, периферни и охранителни системи и контрол на достъпа чрез прилагане на съвременни средства за проектиране и конструиране;
– анализиране, идентифициране и моделиране на сигнално-охранителни системи в реално време;
– изграждане и експлоатиране на сигнално-охранителните системи, като се използват методите за защита на информацията;
– използване на специализирани технически устройства за сриване на работата на системи за подслушване, възможностите на широколентовите технологии за изграждане на системи за сигурност с висока надеждност;
– използване на съвременни методи за обработка на звуков сигнал и видеоизображение при работа на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа и системите за идентификация и разпознаване на стационарни и динамични обекти;
– диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи и съпътстващата им периферия.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти по проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми и организации, лицензирани за извършване на охранителна дейност;
• представители на охранителни фирми за даден район с предмет на дейност: разработване, проектиране и реализация на сигнално-охранителни системи;
• ръководители на звена във фирми с предмет на дейност: проектиране и производство на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи;
• преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност;
• мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на сигурността и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Съвременни охранителни системи и сигурност“.

Криминалистика

Обучението по програмата „Криминалистика“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Включен е блок от криминалистически дисциплини, с което се цели обучаемите да бъдат подготвени за експерти и специалисти за разкриване, разследване и в определени граници за предотвратяване на престъпления, а така също и за извършване на процесуални действия в досъдебното производство. Предвидено е разширено изучаване на отделните раздели на криминалистиката. Студентите придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, частната охранителна дейност и др. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията; прилагане на криминалистически средства, методи и техники за събиране, изследване, проверка на доказателства и извършване на действия по разследването. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– обща теория на криминалистиката;
– криминалистическа техника;
– тактическа организация на разследването на престъпления;
– методика за разследване на различни видове престъпления;
– конституционно, наказателно и наказателнопроцесуално право;
– теория на риска и безопасността;
– теория на оперативно-издирвателната дейност;
– информационни технологии и системи;
– спортно-техническа подготовка;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– разкриване и разследване на престъпления;
– провеждане на следствени действия и тяхното най-добро съчетаване;
– извършване на техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне;
– прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията;
– прилагане на криминалистически средства, методи и техники на събиране, изследване, оценяване, проверка и използване на доказателства и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
• в досъдебното производство;
• в научно-технически лаборатории;
• в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
• в охранителни фирми;
• в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
• в общинските звена за обществен ред и сигурност;
• в съда и прокуратурата;
• в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Криминалистика“.

Национална сигурност

„Национална сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, както и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. Студентите придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност; взаимодействие на разузнавателните и контраразузнавателните със службите на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с техните структури; противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, международната търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба. Практическото обучение включва стажове в организации от структурите за сигурност. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– риск, геополитика и сигурност;
– екологична и технологична сигурност;
– корпоративно и фирмено разузнаване;
– основи на сигурността;
– кризисен мениджмънт;
– дипломатическо и консулско право;
– миграции и сигурност;
– тенденции, организации и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
– институционални и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– работа с мигранти и бежанци;
– обработка, съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– ръководене на национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководни кадри и експерти в системата на Министерството на външните работи;
• в Министерството на отбраната;
• в Министерството на вътрешните работи;
• в Агенцията за бежанците;
• в частни фирми и корпорации и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Национална сигурност“.

Противодействие на тероризма

Специалността „Противодействие на тероризма“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– европейско законодателство за противодействие на тероризма;
– национално законодателство за противодействие на тероризма;
– противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване;
– разкриване и разследване на терористични актове;
– конституционно, административно, гражданско право;
– финансово разузнаване и фирмена сигурност;
– контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма;
– водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;
– използване на оръжие и помощни средства за защита;
– антитерористични операции;
– охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи;
– наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим;
– комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове;
– прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.
Какво може да работи след завършване?
• в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи;
• в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
• в Българската армия;
• в митническите служби;
• в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната;
• в системата по сигурността и антитероризма на летищa;
• в охранителни фирми;
• в банки и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Противодействие на тероризма“.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага тази форма на образование. Тя е изключително полезна, а специалистите – търсени като кадри в институции, учреждения от държавния сектор, в предприятия и фирми от частния сектор във всички сфери на икономиката, както и като специалисти в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност съобразно с новите изисквания към страната ни като член на Европейския съюз. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на Националната сигурност. Студентите придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност; комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат и втора специалност, в която да се обучават.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС;
– иновационни средства и техники за отбрана;
– системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации;
– основи на психологията;
– наказателно право;
– финансово-данъчно право;
– информационни технологии и информационно осигуряване.
Практически умения:
– решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители;
– спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства;
– работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства;
– познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Какво може да се работи след завършване?
• експерти на изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
• експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
• експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
• експерти във всички сфери на националното стопанство и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

♦ново♦ Валутен, митнически и данъчен контрол

„Валутен, митнически и данъчен контрол“ е популярна и атрактивна специалност за студенти магистри. Тя формира бъдещи специалисти с професионална подготовка в сферата на валутните операции, валутния контрол, митническия контрол, данъчния контрол, митническото представителство и международното митническо сътрудничество на основата на унифициране на валутната и митническата дейност в зависимост от изискванията на световния и европейския пазар. Подбраните дисциплини по времето на обучението съответстват на най-добрите образци в университетското образование.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория и практика на валутния, митническия и данъчния контрол;
– валути, валутни операции и валутни сделки;
– технология на валутния, митническия и данъчния контрол;
– международно митническо сътрудничество;
– митническо представителство;
– данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия и с „трети“ страни;
– методи за анализ на риска;
– финансов инженеринг;
– управление на дистрибуцията и логистиката и др.
Практически умения:
– прилагане на съвременните добри практики в областта на валутния, митническия и данъчния контрол;
– анализиране, тълкуване и прилагане на нормите от валутното, митническото и данъчното законодателство;
– интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми, свързани с приложение на валутния, митническия и данъчния контрол;
– формиране на способности за вземане на решения за прилагане на подходящ метод на контрол в зависимост от оценката на риска и конкретната ситуация на прилагане на контролното въздействие.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища в публични и частни финансови институции;
• експерти в Агенция „Митници“;
• експерти в НАП, НОИ и НЗОК;
• специалисти и експерти в търговски банки;
• митнически и данъчни експерти във фирми и организации, осъществяващи външнотърговска и спедиторска дейност.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Валутен, митнически и данъчен контрол“.

♦ново♦ Икономика на туризма

Специалността „Икономика на туризма“ е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който през последните години се оформи като един от перспективните бизнес сектори в нашата страна.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– конкуренция и качество в туризма;
– мениджмънт в туризма;
– основи на предприемачеството;
– културен туризъм;
– икономика на туризма;
– география на туризма.
Практически умения:
– компетентност за работа на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища;
– реализация в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации;
– контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Какво може да се работи след завършване?
• експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на хотели;
• експертни и ръководни длъжности в ресторанти, туроператорски агенции;
• експертни и ръководни длъжности в съветите по туризъм към общините и браншовите организации;
• експертни и ръководни длъжности в специализираната в областта на туризма публична администрация и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Икономика на туризма“.

♦ново♦ Кръгова икономика

Специалността „Кръгова икономика“ във ВУСИ предлага специализирано обучение по актуални проблеми на ефективното използване на ресурсите чрез прилагане на безотпадни, нискоенергоемки и зелени технологии, опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейските и националните критерии и изисквания. Обучението включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в администрацията, националните, европейските и други международни институции.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– глобални проблеми на съвременността;
– екологична политика на ЕС;
– кръгова икономика и ефективност на ресурсите;
– екологично предприемачество;
– кръгова и зелена икономика;
– устойчиви архитектурни решения и др.
Практически умения:
– структурата на материалите и управлението на тяхното използване;
– международните финансови институции;
– финансиране на международната търговия и ЕС;
– анализ и оценка на устойчиви предприятия с международна дейност;
– схеми за финансиране на международни проекти;
– международни финанси и стандарти за финансово отчитане;
– форми и начини на плащане в международния бизнес;
– интелигентни бизнес анализи и технологично предприемачество.
Какво може да се работи след завършване?
• корпоративни мениджъри;
• финансови анализатори;
• специалисти по инвестиции и преструктуриране на капитали;
• в данъчна и публична администрация;
• специалисти по управление на операциите в търговски банки;
• във финансови къщи и инвестиционни фондове;
• консултанти в сферите на устойчивите бизнес единици и управлението на отпадъците;
• консултанти в сферата на финансовите услуги;
• анализатори в областта на кръговата икономика и паричните интервенции;
• бизнес консултанти в отдели по екологично развитие на национални и международни корпорации и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Кръгова икономика“.

♦ново♦ Маркетинг

Маркетингът е наука за пазара. Част от дейностите, свързани с него, могат да се определят като проучване на пазара, свързано с търсенето и предлагането на стоки, изработването на подходящи механизми и инструментариум за пласиране на продукцията. Специалността „Маркетинг“ осигурява висококачествена подготовка на специалисти във всички сфери на социалното развитие на страната – икономика, финанси, култура, наука, изкуство, образование и др.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– маркетинг;
– обществено мнение;
– реклама;
– масови комуникации;
– журналистика;
– социална психология;
– анализи;
– икономически теории.
Практически умения:
– решаване на актуални казуси в областта на маркетинга на фирма, организация и институция;
– разработване на анализи, прогнози за изследване на общественото мнение;
– разработване и реализация на кризисни планове по актуални казуси;
– разработване и налагане на рекламен продукт на пазара;
– предлагане на стайлинг и работа с клиенти и др.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти маркетолози в публичната администрация, частния сектор и пр.;
• маркетолог мениджър в дребния, средния и едрия бизнес;
• експерти във всички видове медии и рекламни агенции;
• експерти в областта на пиара;
• експерти в агенции, организации и институции за анализи и прогнози, за създаване и реализиране на стратегии за развитие на пазара на ново производство, фирма или продукт;
• експерти в държавни и местни органи на управление;
• творчески и ръководни кадри на мениджмънта във фирми и предприятия в частния и държавния сектор във всички сфери на икономиката.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Маркетинг“.

♦ново♦ Международен бизнес

Специалност „Международен бизнес“ се изучава в професионално направление 3.8 „Икономика“. Завършилите специалността получават възможност да работят в областта на външнотърговската дейност. Придобиват се знания по международна икономика (геоикономика), международни търговски операции, европейска интеграция и др.
В процеса на обучение студентите придобиват:
Теоретични знания в следните области:
– корпоративни финанси;
– бизнес предприемачество;
– корпоративна организационна култура;
– бизнес преговори;
– корпоративна социална отговорност;
– международни стандарти за качество;
– маркетингови изследвания в международна бизнес среда;
– търговски практики в международния бизнес.
Практически умения:
– решаване на казуси, свързани с корпоративните финанси;
– умения за изграждане на устойчив бизнес в международна среда;
– изграждане на стратегии за водене на успешни бизнес преговори;
– разработване на стратегии за изграждане на работещ модел за корпоративна социална отговорност в организацията;
– прилагане на международните стандарти за качество в бизнес дейността;
– изграждане на умения за коректно прилагане на добри търговски практики.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти и експерти в инвестиционни дружества, тържища и стокови борси;
• търговски посредници, оперативни мениджъри в международни търговски вериги;
• специалисти и експерти в държавни институции и ведомства, свързани с международна дейност;
• експерти и специалисти в международни икономически организации;
• маркетингови специалисти в организации, осъществяващи международна дейност.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Международен бизнес“.

♦ново♦ Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

„Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ е популярна и атрактивна специалност за студенти магистри. Тя формира бъдещи специалисти с професионална подготовка в сферата на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането. Подбраните дисциплини по времето на обучението съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението е профилирано в две направления: финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– счетоводство на предприятието за напреднали;
– мениджмънт, застраховане и финанси;
– методи за анализ на риска;
– правен режим на финансовото управление;
– счетоводно-информационно осигуряване на управлението;
– данъчно облагане и контрол;
– стандартизация в счетоводството;
– застрахователно и осигурително счетоводство;
– финансов инженеринг и др.
Практически умения:
– прилагане на съвременните добри практики в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането;
– спазване на нормативните изисквания към дейността на предприятията по отношение на финансовия им мениджмънт, счетоводството и застрахователната дейност;
– използване на техниките, приложими в сферата на специализираните информационни технологии, пенсионното и здравното осигуряване, данъчното облагане, застраховането и актюерството, съдебните експертизи и сигурността на данните;
– организиране, осъществяване и контролиране на текущото счетоводно отчитане и изготвянето на финансови отчети в различен тип предприятия – предприятия с производствена и търговска дейност, банки и финансови институции, бюджетни предприятия, застрахователни и осигурителни предприятия и др.;
– организиране и контролиране на дейността на застрахователните дружества и управление на риска и инвестициите в тях.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища в управлението на публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, предприятия, специализирани в сферата на услугите;
• главни и заместник главни счетоводители;
• главни касиери;
• външни и вътрешни одитори, помощник-одитори, стажант-одитори в Сметната палата;
• старши банкови служители;
• агенти по осигуряване, застрахователни агенти и брокери;
• регионални застрахователни представители и координатори;
• финансови мениджъри, риск-мениджъри, актюери, експерти, консултанти, специалисти и анализатори.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“.

Дигитален маркетинг

Специалността „Дигитален маркетинг“ е продиктувана от значимите промени в света на бизнеса, които оказват радикално влияние върху маркетинговите практики, след като дигиталните и онлайн маркетингови инструменти спечелиха значително предимство в тази област. Целта е обучение на експерти, притежаващи теоретични и практически знания, необходими при изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда. Включените тематични единици осигуряват базова подготовка на експертите относно: същността, особеностите и формите на дигиталния маркетинг, създаването на дигитална маркетингова стратегия, предимствата, недостатъците на мрежовия маркетинг, принципите и особеностите на изграждане на интернет мрежов маркетинг, разработването на интернет маркетингови стратегии, казуси от успешни бизнеси, както и разработването на рекламни кампании в интернет пространството.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– изграждане на ефективна онлайн маркетингова стратегия за привличане на клиенти и тяхното задържане;
– използване на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
– проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, използвайки аналитични услуги;
– използване на новите технологии за изграждане и популяризиране на уебприсъствие, в т.ч. способност да се определят критичните фактори за успех, свързани с уебпредставянето;
– прилагане на стратегии и модели на електронен бизнес.
Практически умения:
– планиране, представяне, изпълнение и измерване на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
– изграждане на онлайн присъствието на една марка – онлайн search, display и video маркетинг;
– навигиране на „пътешествието на клиента“ в различните онлайн канали, създаване на ангажиращо съдържание и водене на онлайн разговори.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри по дигитален маркетинг;
• ръководители на организации с различна големина и специфика;
• специалисти в маркетинговите отдели на организации;
• мениджъри и специалисти, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
• мениджъри и специалисти в научноизследователски и развойни звена в държавното управление и стопанската дейност.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Дигитален маркетинг“.

Счетоводство и контрол

Специалността „Счетоводство и контрол“ дава квалификацията „икономист“ („счетоводител“), която осигурява възможност на завършилите да осъществяват особено важните функции отчитане и контрол в управлението на финансовите и нефинансовите предприятия в пазарни условия. Съдържателната страна на обучението съответства на действащото национално счетоводство и търговско законодателство, основано на директивите на Европейската общност и на международните счетоводни стандарти.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– класически и съвременни икономически теории;
– правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
– цени и ценообразуване, анализ и контрол на стопанските операции;
– счетоводство – теория и практика.
Практически умения:
– систематизиране, въвеждане и осчетоводяване на финансово-паричния поток;
– съставяне и попълване на първични и вторични счетоводни документи;
– приключване на сметки и установяване на финансови резултати;
– осъществяване на финансово-данъчен и митнически контрол.
Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността получават възможност за широка професионална реализация като:
• счетоводители;
• главни счетоводители във всички отрасли и дейности;
• началници на финансово-счетоводни отдели;
• финансови мениджъри;
• методолози на счетоводна отчетност;
• финансови ревизори;
• данъчни и митнически инспектори;
• специалисти и консултанти в български и международни счетоводни и одиторски фирми;
• ръководители и собственици на подобни фирми.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Счетоводство и контрол“.

Финанси

Специалността „Финанси“ подготвя специалисти за всички звена на националната финансова система. Обучението включва общотеоретична подготовка в областта на парите, финансите, кредита, застраховането и специализираща подготовка, която оформя професионалното направление на завършилите студенти.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория на общественото и икономическото развитие;
– модели на финансово управление на обществото;
– държавни и фирмени финанси;
– правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
– информационно осигуряване на финансовата система;
– теория на парите и финансите;
– банки и банково дело;
– международни финанси.
Практически умения:
– професионално интерпретиране и прилагане на финансовото законодателство;
– създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавни приходи;
– познаване на отчетността и финансовото състояние на данъкоплатците;
– решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономическите агенти и управлението на парите;
– осъществяване на финансов анализ и упражняване на финансов контрол във финансово-контролните системи.
Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността могат да заемат изпълнителски и ръководни позиции в институции от системата на Министерството на финансите, в местната (общинската) финансова администрация, в управления и отдели на БНБ и на търговските банки, в спестовно-кредитни организации, в НАП, в инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни компании, в териториалните поделения на Сметната палата, във финансовите служби и отделите на НОИ и на фирми от различни отрасли и сфери на икономиката. Те могат да работят като:
• финансови, банкови, застрахователни и осигурителни експерти;
• финансови консултанти;
• борсови агенти;
• специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Финанси“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

♦ново♦ Европейска администрация и управление на проекти

Специалността „Европейска администрация и управление на проекти“ във ВУСИ е насочена към подготовката на управленски кадри и специалисти от публичния сектор и бизнеса на централно и териториално ниво. Освен върху придобиването на актуални теоретични знания, фокусът на програмата е поставен върху формиране на практически знания и компетентности за работа по европейски проекти, финансирани предимно от фондовете на ЕС и от други международни и национални донорски програми. По този начин се дава възможност на обучаемите да придобият интегрирани знания в областта на проектното и административното управление в европейски контекст.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– ролята и мястото на ЕС в глобализиращия се свят;
– българската и европейската правна уредба в областта на европейската администрация, програмите и проектите;
– инструментите на проектното управление;
– процедурите по разработване, мониторинг и оценяване на проектите;
– координационните механизми при финансовото управление и контрол;
– съвременните инструменти на взаимодействие между държавните институции, бизнес сектора и структурите на гражданското общество при управление и реализация на проекти, в т.ч. публичночастно партньорство, аутсорсинг и др.
Практически умения:
– ориентиране в разнообразния поток от информационни източници на проектното управление, придобивайки своевременна и точна информация за финансиращите институции, условията и изискванията за кандидатстване;
– да бъдат пълноценни компетентни участници при разработването и изпълнението на проекти по европейски и други международни програми;
– прилагане на придобитите креативни способности за експертен анализ и оценка на сложни административни проблеми и ситуации и за разработване на алтернативни варианти на проектни решения и др.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти в специализирани звена на централната и териториалната администрация, които имат преки отговорности при усвояването на средствата от ЕС за България;
• експерти в неправителствени и бизнес организации, кандидатстващи за финансиране по европейски и международни програми;
• ръководители и координатори на международни проекти;
• експерти и оценители в органите на местната власт, държавната администрация и международни институции – ЕК, ЕП, Съвет на ЕС, ООН и др.;
• одитори на международни и европейски проекти и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Европейска администрация и управление на проекти“.

♦ново♦ Здравен мениджмънт

Специалността „Здравен мениджмънт“ във ВУСИ предлага подготовката на висококвалифицирани ръководни кадри в областта на здравеопазването. Обучението осигурява овладяването и развитието на специализирани знания, умения и способности за разработване, избор и реализиране на стратегии в работата със здравната администрация и здравните единици, за ефективно организиране и оперативно управление на административните структури и дейности, за вземане на навременни и ефективни управленски решения и контрол на изпълнението им.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– управление на лечебните заведения;
– здравно осигуряване;
– медицинско застраховане;
– социална медицина;
– маркетинг в здравеопазването;
– управление на здравните дейности и др.
Практически умения:
– общи и специфични управленски знания и умения за методите и техниките за управление на човешките ресурси в здравеопазването;
– осигуряване, диагностика и управление на качеството в здравеопазването;
– извършване на здравни анализи и оценки и вземане на управленски решения в системата на здравеопазването;
– управление на болничните информационни системи;
– комуникация и работа в екип;
– прилагане на гъвкави психологически подходи при анализиране и решаване на проблеми в хода на работата и др.
Какво може да се работи след завършване?
• самостоятелно или в екип в различни области на здравното управление – болници, болнични отделения, диагностично-консултативни и медицински центрове, регионални здравни центрове, регионални здравноосигурителни каси, компании по здравно застраховане, медикодиагностични лаборатории, практики за първична медицинска помощ и др.;
• експерти и специалисти в сферата на здравеопазването в общинската администрация в нейната специализирана хуманитарна сфера;
• ръководни длъжности в структури и отдели на Министерството на здравеопазването, медицински университети и колежи, РЗИ, НЗОК, РЗОК, здравнозастрахователни компании, местни здравни власти, пациентски организации и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Здравен мениджмънт“.

♦ново♦ Мениджмънт на балнео- и спа туризма

„Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“ е образователна специалност, която обхваща комплекс от знания в областта на услугите, които се предлагат в туристическата дейност – в туристически обекти, курорти, дестинации. Туризмът все повече се развива; увеличава се и туристическото търсене; разширява се обхватът на различните туристически услуги, които наши и чуждестранни туристи желаят да ползват. На туристическия пазар се предлагат различни услуги, свързани с храненето, пребиваването на туристите, както и различни други допълнителни услуги – спортни, спортно-развлекателни, здравни, забавни, др. Особено търсени напоследък са СПА и уелнес услугите – увеличава се броят на обектите, които ги практикуват, – СПА хотели и центрове; уелнес хотели и др.под. Рязко нараства разнообразието на предлаганите СПА и уелнес процедури, туристически пакети и цели програми; увеличават се и приходите от тези дейности; увеличава се потребността от кадри/специалисти в мениджмънта на туристическите услуги у нас, и най-вече в дейностите СПА и уелнес.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– макроикономика;
– микроикономика;
– основи на управлението;
– основи на правото;
– информационни системи и технологии;
– маркетинг;
– финанси;
– бизнес планиране и прогнозиране;
– икономически теории;
– счетоводство.
Знания в професионалното направление:
– услуги в туристическите обекти и дейности – видове, обща характеристика;
– балнео-, СПА и уелнес туризъм у нас – възникване и развитие; състояние и особености;
– ресурс за балнео-, СПА и уелнес туризъм; характеристика; региони и области с този ресурс;
– видове балнео-, СПА и уелнес услуги; обща характеристика; организация и мениджмънт;
– водни процедури в балнео-, СПА и уелнес обектите; басейни, вани, душ, тангентори, др.; калолечебни процедури;
– процедури с физични методи – кварц, сауни, солариуми, парни бани, акупунктура, др.
– мануална терапия/масажи – цялостен, частичен, спортен, др.; кинезитерапия;
– ароматерапия, музикотерапия; характеристика, процедури;
– спортно-развлекателна дейност – спортни, спортно-оздравителни (фитнес, аеробика), спортно-занимателни, занимателни услуги;
– дестинации и обекти за СПА и уелнес услуги.
Практически умения:
– работа в обекти и центрове, предлагащи СПА и уелнес услуги;
– информиране/консултиране на гости в хотелски комплекс за предлаганите от него СПА и уелнес услуги;
– съставяне на информация относно процедури, пакети и комплексни програми за СПА и уелнес дейности;
– организиране на желани от госта/туриста процедури в СПА и уелнес обект/център.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководител/мениджър и изпълнител на допълнителни услуги в хотел-ресторантски комплекси;
• ръководител/мениджър и изпълнител в отделни звена на хотелски комплекси или на самостоятелни обекти, предлагащи СПА и уелнес услуги;
• в звена/отдели „Маркетинг и продажби“ на балнео-, СПА и уелнес хотели;
• в образованието – при подготовка на кадри в областта на балнео-, СПА и уелнес услугите;
• в други дейности и прояви, свързани с различни балнео-, СПА и уелнес услуги.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“.

♦ново♦ Мениджмънт на социалната дейност

Специалността „Мениджмънт на социалната дейност“ се изучава в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“. Завършилите специалността получават възможност да работят в областта на социалната среда. Придобиват знания по управление на човешките ресурси, социална политика, основни социални умения и работа с различни социални групи.
В процеса на обучение студентите придобиват:
Теоретични знания в следните области:
– история на социалната дейност;
– социална икономика и контрол;
– социална дейност с етнокултурни общности;
– социално законодателство;
Какво може да се работи след завършване?
– социална психология;
– управление на човешките ресурси в социалната сфера;
– социална комуникация и адаптация;
– маркетинг на социалната сфера.
Практически умения:
– изграждане на умения за проследяване на тенденциите в социалното развитие на страната и ЕС;
– решаване на казуси в областта на социалното законодателство;
– разработване на анализи и прогнози за социалното развитие на обществото;
– изграждане на планове и стратегии за социална адаптация на различни обществени групи;
– разработване на маркетингов план и стратегии за ползване на различните маркетингови инструменти в социалната сфера.
Какво може да се работи след завършване?
• персонал в публичната администрация;
• служители и мениджъри на различни равнища в институции за социална защита и социално подпомагане;
• в структури за социални услуги;
• специалисти във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяването на социални дейности (съдебна, МВР, здравеопазване, и др.).
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Мениджмънт на социалната дейност“.

♦ново♦ Мениджмънт на хотелиерстовто и ресторантьорството

„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ е образователна специалност, която обхваща комплекс от знания в областта на хотел-ресторантския бизнес. Средствата за настаняване, хранене и предоставяне на различни допълнителни услуги у нас все повече се увеличават, модернизират се и разширяват своята дейност. Те са основната база за развитие на туризма, и то не само по утвърдените наши курорти, а и във вътрешността на страната. И това е трайна положителна тенденция през последните години. Увеличават се туристите (нашите и чуждестранните), търсещи и ползващи услугите на тези обекти; отчита се нарастване на приходите на тези обекти; увеличава се потребността от кадри за хотел-ресторантската дейност.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– макроикономика;
– микроикономика;
– основи на управлението;
– основи на правото;
– информационни системи и технологии;
– маркетинг;
– финанси;
– бизнес планиране и прогнозиране;
– икономически теории;
– счетоводство.
Знания в професионалното направление:
– специализирани видове (алтернативен) туризъм;
– туроператорска и агентска дейност;
– организация и функциониране на кухненския блок и кулинарния кетъринг;
– счетоводство/Ценообразуване в хотела и ресторанта;
– маркетинг и реклама в хотелиерството и ресторантьорството;
– компютърни системи в хотела и ресторанта;
– хотелиерство – технология, организация, управление;
– ресторантьорство – сервиране, барманство, сомелиерство;
– технология и мениджмънт на допълнителните услуги в хотелиерството;
– организация и функциониране (управление) на бара (Барманство);
– сомелиерство; винена култура и винен етикет;
– безопасност и сигурност на госта;
– конкуренция и качество на хотелиерството и ресторантьорството;
– чужд език.
Други – по избор!
– вид специализиран туризъм – културен, селски, спортен, религиозен и др.под.;
– фронт офис – управление и организация. Вид допълнителна услуга в хотела;
– екскурзоводство и анимация.
Практически умения:
– работа в звена на фронт офис на хотелски комплекс.
– работа в хотелска администрация и хотелско домакинство.
– работа на рецепция на хотелски комплекс; работа в отдел „резервации“.
– работа в мениджмънта на търговската зала и обслужването на гости.
– контрол и качество на храненето и пребиваването в хотел-ресторантски комплекс.
– осигуряване безопасност и сигурност на госта.
– организиране на туристически услуги в хотела и ресторанта.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители/мениджъри и изпълнители в отделни звена на ресторантски комплекси или на самостоятелни заведения за хранене и развлечения;
• ръководители/мениджъри и изпълнители в отделни звена на хотелски комплекси или на самостоятелни заведения за пребиваване;
• ръководители/мениджъри и изпълнители в допълнителни дейности в хотел-ресторантския бизнес;
• консултанти в организацията и мениджмънта на дейности от хотелиерството и ресторантьорството; в звена „Маркетинг и продажби“ на хотели;
• в образованието – при подготовка на кадри в областта на хотелиерството и ресторантьорството;
• с придобитите знания и умения завършилите имат възможност за организиране на собствен бизнес в хотелиерството и ресторантьорството.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“.

♦ново♦ Социално предприемачество

Специалността „Социално предприемачество“ във ВУСИ отговаря на наболели и значими проблеми на съвременното българско общество и глобализиращия се свят изобщо. Обучението обхваща теми в областта на социалното предприемачество, социалното изключване и бедност, културата на предприемачеството, публичните политики и оценяващи изследвания, нови форми на солидарност, гражданското общество, неправителствените организации, социалните проблеми, социалната икономика, социалния капитал, социалните иновации и др. Предвиждат се и извънаудиторни учебни форми – стажове, практики, проекти и семинари.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– социална икономика;
– актуални насоки за реализация на социалната защита според европейските изисквания за социална политика;
– актуални насоки за реализация на социалното предприемачество;
– икономика на социалната сфера;
– социални аспекти на пазарните отношения;
– същност на социалното предприемачество и насоки за неговата реализация;
– предприемачество при задоволяване на социални потребности в образованието, здравните и социалните услуги;
– предприемачество при стимулиране на заетостта и др.
Практически умения:
– анализ и оценка на социалните потребности на общността на различните ѝ равнища, както и на отделните индивиди;
– лобиране за задоволяване на потребности чрез социални инициативи като допълнение към гарантираните от държавата;
– ангажиране на заинтересованите страни в решаването на социални проблеми и в полза на социалните предприятия и юридически лица с нестопанска цел; стимулиране на доброволческото участие в тяхната работа;
– управление на приходи, фондове и разходи на социалноориентирани предприятия и организации; набиране на допълнителни средства за функционирането им;
– управление на социални предприятия и юридически лица с нестопанска цел.
Какво може да се работи след завършване?
• водещи специалисти и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинската администрация;
• юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на социалните дейности;
• организиране и прилагане на социално отговорни и социалноориентирани инициативи на частни компании и др.
• в социални организации и специализирани структури в други европейски държави;
• в общоевропейската администрация;
• в международни организации със социални цели и връзка със социалната работа и защита.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Социално предприемачество“.

♦ново♦ Управление на алтернативните видове туризъм

„Управление на алтернативните видове туризъм“ е образователна специалност, която обхваща комплекс от знания в областта на специализираните (алтернативните) видове туризъм. Тези видове туризъм, различни от традиционния ваканционен туризъм, у нас все повече се развиват, утвърждават и търсят от наши и чуждестранни туристи. Те са една от основните причини за развитието на туризма, и то не само по утвърдените големи наши курорти, а и в много атрактивни региони на страната. Увеличаването на търсенето и потреблението на различни алтернативни форми на туризъм е трайна положителна тенденция през последните години. Увеличават се туристите (нашите и чуждестранните), търсещи и ползващи услугите на алтернативния туризъм; различните видове специализиран туризъм придобиват все по-голямо значение за социално-икономическото развитие на България; отчита се нарастване на приходите от туризъм и намаляване на сезонността на туристическата дейност; увеличава се потребността от кадри/специалисти за алтернативния туризъм.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– макроикономика;
– микроикономика;
– основи на управлението;
– основи на правото;
– информационни системи и технологии;
– маркетинг;
– финанси;
– бизнес планиране и прогнозиране;
– икономически теории;
– счетоводство.
Знания в професионалното направление:
– специализирани видове (алтернативен) туризъм; обща характеристика, особености;
– маркетинг и реклама в алтернативния туризъм; туристически агенции, турооператори;
– организация и мениджмънт на алтернативния туризъм; основни принципи; туристически пакети; създаване на маршрути/екскурзии;
– културен туризъм – дефиниране, характеристика, особености; туристически продукт/ресурс на културния туризъм; дестинации за културен туризъм;
– селски туризъм – дефиниране, характеристика, особености; туристически продукт/ресурс на селския/аграрния туризъм; дестинации за аграрен туризъм; кулинарен туризъм;
– балнеолечебен и СПА туризъм – възникване и развитие; определение и характеристика; видове климато-балнеолечебни, спа и уелнес услуги; дестинации и обекти за лечебен туризъм у нас и в други държави;
– религиозен туризъм – възникване и развитие; определение и характеристика; туристически продукт/ресурс на религиозния туризъм; обекти и дестинации за религиозен туризъм;
– спортен туризъм – възникване и развитие; определение и характеристика; видове – спортно-развлекателен и спортно-рекреативен туризъм; туристически продукт; дестинации за спортен туризъм;
– ловен туризъм – определение и характеристика; продукт/ресурс на ловния туризъм; обекти, ловни площи и дестинации за ловен туризъм;
– екологичен туризъм – дефиниране, характеристика, особености; дестинации;
– винен туризъм – дефиниране, характеристика, особености; туристически продукт на винения туризъм; винен етикет; дестинации и обекти за винен туризъм.
Практически умения:
– работа в хотели, къщи за гости и др. обекти за пребиваване, в дестинации/райони, характерни за даден вид/тип алтернативен туризъм;
– организиране на тематични турове, свързани с продукта на даден вид специализиран/алтернативен туризъм, характерен за съответен регион/дестинация;
– информиране/консултиране на гости в хотелски комплекс, къща за гости и др. средства за пребиваване за характерните културно-исторически обекти и прояви в съответните околности, район/дестинация;
– съставяне на информация, екскурзии, излети за/във информационни туристически центрове, туроператорски фирми и туристически агенции по тематика „алтернативен туризъм“.
Какво може да се работи след завършване?
• в информационни туристически центрове, в туроператорски фирми и туристически агенции;
• като екскурзоводи и водачи на групи туристи за специализиран туризъм;
• в звена/отдели „Маркетинг и продажби“ на хотели;
• в образованието – при подготовка на кадри в областта на алтернативния туризъм;
• в други дейности и прояви, свързани с различни видове специализиран/алтернативен туризъм.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Управление на алтернативните видове туризъм“.

♦ново♦ Управление, политика и бизнес
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Специалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност обхваща обучение по основни научни направления – глобален свят; основи на правото; политически науки; национална сигурност; държавно и публично управление; информационни технологии; и практически курсове, като: общество и сигурност; УЧР в службите за сигурност и обществен ред; регионално и местно управление; публичночастно партньорство в сектора за сигурност и отбрана; практически аспекти на устойчивото регионално развитие; физическа защита на финансови и културно-исторически институции и др. Обучението се организира в специализирани курсове към специалността и извънаудиторни учебни форми. Специалността предлага две специализации, които водят до професионална квалификация. Практическото обучение включва стажове в Народното събрание, Министерския съвет, министерства, централни и местни, държавни и частни структури на сигурността, областни и общински администрации, Академията на МВР, ГД „Охранителна полиция“ и др.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– системи на сигурността на национално, регионално и местно равнище;
– съвременни природни и антропогенни кризи;
– ранно предвиждане на кризи и конфликти;
– управление при риск;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– организиране на дейностите по защита на регионалната сигурност;
– прилагане на съвременни информационни технологии в регионалната сигурност;
– лидерски умения в защита на интересите на гражданите и на обществените интереси.
Какво може да работи след завършване?
• административен специалист;
• мениджър, ръководител и експерт, специалист по регионална сигурност;
• специалист по администриране на политики;
• експерт по международно сътрудничество и европейска интеграция;
• експерт по управление на кризи и отбранително-мобилизационна подготовка и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност “.

Стопанско управление

„Стопанско управление“ е една от най-популярните и атрактивни специалности за студентите в целия свят. Тя формира специалисти с широкопрофилна подготовка по икономика и управление във всички отрасли и дейности на националното стопанство, в публичния и частния сектор.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория и практика на управлението;
– класически и съвременни икономически теории;
– съвременни информационни технологии;
– основи на правото;
– бизнес комуникации и връзки с обществеността;
– ключови направления на международната икономика;
– основи на финансите и счетоводството;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– изработване на ефективни управленски решения;
– диагностициране и усъвършенстване на системите на управление;
– извършване на задълбочени икономически анализи;
– активно водене на бизнес преговори с наши и чуждестранни партньори;
– ефективно общуване в света на бизнеса с колеги и ръководители на всички равнища;
– набелязване и осъществяване на мерки за рационално и ефективно използване на всички видове ресурси и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища на управление на организациите;
• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
• съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирми);
• специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на организациите;
• консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации;
• специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури;
• ръководители на локални и международни проекти.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

В специалността „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите придобиват знания и умения за техническото и програмното осигуряване, разработването и прилагането на софтуер, използването на съвременни информационни технологии в бизнеса. Специалната подготовка се постига на базата на широк кръг учебни курсове. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите по информационни технологии и крайните потребители на информация.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– микроикономика;
– макроикономика;
– икономически теории;
– финанси;
– управление;
– планиране и прогнозиране;
– информационни технологии;
– маркетинг и др.
Практически умения:
– операционни системи и програмиране;
– системи за управление на бази данни;
– системен анализ и проектиране;
– приложни програмни продукти;
– локални мрежи;
– автоматизирана обработка на икономическа информация;
– софтуерни технологии;
– информационна инфраструктура;
– уебдизайн и др.
Какво може да се работи след завършване?
• програмист в софтуерни къщи;
• системен администратор в различни области на стопанската дейност, държавната и публичната администрация, финансовите институции и банките, фирмите, учебните заведения, здравните заведения, брокерските къщи и др.;
• разработчик, внедрител и администратор на информационни системи;
• мениджър на проекти и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалността „Управление на софтуерните технологии“ осигурява задълбочена широкопрофилна подготовка за управление на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Подготвят се специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите на информационни технологии и крайните потребители на информация.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– информационни технологии;
– програмни езици;
– програмни среди;
– бази данни;
– обектноориентирано програмиране;
– компонентно програмиране;
– анализ и синтез на алгоритми;
– компютърни мрежи;
– основи на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника.
Практически умения:
– анализ и прилагане на съвременни софтуерни технологии;
– прилагане на най-новите софтуерни технологии в различни сфери на обществения живот;
– логическо мислене;
– работа в екип;
– самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
– специфични програмни езици и софтуер;
– комуникация на английски език.
Какво може да се работи след завършване?
• администратор на локални мрежи, на интернет центрове, на информационни системи и бази данни;
• управление и поддръжка на информационните потоци и ресурси на предприятия: подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
• уебдизайн, информационни системи, базирани на интернет, и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974; 032/622 522

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
 priem@vusi.bg ;info@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

 

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

 

 

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg