Прием "Доктор"

Висшето училище по сигурност и икономика обучава докторанти по две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Постоянната комисия по социални и правни науки към НAОA даде програмна акредитация на докторските програми:

  • ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
  • АНТИТЕРОРИЗЪМ (Организация и управление на антитеро-ристичната дейност)

Двете докторски програми дават възможност за придобиване на научната степен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Докторските програми на ВУСИ в професионално направление „Национална сигурност“ са насочени към обучение на докторанти за изследване по проблеми, свързани с теоретичните основи на организацията, управлението и противодействието на престъпността и тероризма. В тази връзка са формулирани няколко основни цели и задачи, свързани с обучението:

  • Приоритетна цел в подготовката на кадри е придобиването на образователната и научна степен „доктор”;
  • Отговаряне на специфичните нужди на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” и в частност на Катедра „Национална сигурност и обществен ред” за развитие на кадровия състав във ВУСИ;
  • Актуалност на програмите, заложени в основата на научното направление;
  • Подготовка на кадри, които да бъдат конкурентоспособни при прилагането на теоретични знания и практически умения в областта на сигурността;
  • Систематизирана и задълбочена теоретична подготовка на докторантите за придобиване на знания и умения, необходими за извършване на оригинални разработки по съответен научен проблем и тематика в областта на
   сигурността;
  • Стимулиране на индивидуална и колективна научноизследователска работа;
  • Високо качество на докторските програми, допълващи се с междудисциплинарни и интердисциплинарни програми;
  • Конкурентност на докторската програма на национално и европейско ниво, чрез което се допринася за утвърждаването и повишаването на авторитета на ВУСИ.

Научно-теоретичната подготовка на докторантите във ВУСИ е от съществено значение с оглед не само на научната значимост на разработваните от тях дисертационни трудове, но и на тяхната последваща реализация в
научната област 9.1 „Национална сигурност”. Пряко свързано с научно-теоретичната подготовка на докторантите е и натрупването на педагогически опит и методически умения. Провеждането на периодични срещи на
докторантите с техните научни ръководители, на консултации с титулярите на различните дисциплини, включени като минимум в индивидуалните им планове, както и посещението на специализирани семинари и научни конференции в тази област са основата, върху която се изграждат методическите умения и възможности.
В процеса на обучение докторантите в програмите развиват умения като:

  • прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум в изследователската работа;
  • усвояване на методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научнопрактически проблем;
  • придобиване на специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
  • развиване на способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на сигурността;
  • формиране на специални знания и умения за работа с различни информационни източници и придобиване на висока компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други държави в областта на сигурността;
  • изграждане на способности за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми;
  • формиране на информирани преценки по сложни въпроси в областта на сигурността

Дипломирането на докторантите се осъществява след полагане на изпити, включени в индивидуалния план на кандидата и защита на докторската дисертация по регламентираните правила съгласно Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България. Докторантите, които успешно завършат акредитираните докторски програми в направление „Национална сигурност” във ВУСИ, имат възможност да се реализират като висши експерти в държавната администрация, международни организации и техните институции, както и като висококвалифицирани анализатори в неправителствени организации, преподаватели и изследователи в университети и други научни институти в страната и чужбина.

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; ksk@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg