ПРИЕМ ОКС “ДОКТОР”

Докторска програма в направление „Национална сигурност“

Висшето училище по сигурност и икономика обучава докторанти по две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Постоянната комисия по социални и правни науки към НAОA даде програмна акредитация на докторските програми:

 • ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
 • АНТИТЕРОРИЗЪМ (Организация и управление на антитеро-ристичната дейност)

Двете докторски програми дават възможност за придобиване на научната степен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Докторските програми на ВУСИ в професионално направление „Национална сигурност“ са насочени към обучение на докторанти за изследване по проблеми, свързани с теоретичните основи на организацията, управлението и противодействието на престъпността и тероризма. В тази връзка са формулирани няколко основни цели и задачи, свързани с обучението:

 • Приоритетна цел в подготовката на кадри е придобиването на образователната и научна степен „доктор”;
 • Отговаряне на специфичните нужди на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” и в частност на Катедра „Национална сигурност и обществен ред” за развитие на кадровия състав във ВУСИ;
 • Актуалност на програмите, заложени в основата на научното направление;
 • Подготовка на кадри, които да бъдат конкурентоспособни при прилагането на теоретични знания и практически умения в областта на сигурността;
 • Систематизирана и задълбочена теоретична подготовка на докторантите за придобиване на знания и умения, необходими за извършване на оригинални разработки по съответен научен проблем и тематика в областта на
  сигурността;
 • Стимулиране на индивидуална и колективна научноизследователска работа;
 • Високо качество на докторските програми, допълващи се с междудисциплинарни и интердисциплинарни програми;
 • Конкурентност на докторската програма на национално и европейско ниво, чрез което се допринася за утвърждаването и повишаването на авторитета на ВУСИ.

Научно-теоретичната подготовка на докторантите във ВУСИ е от съществено значение с оглед не само на научната значимост на разработваните от тях дисертационни трудове, но и на тяхната последваща реализация в
научната област 9.1 „Национална сигурност”. Пряко свързано с научно-теоретичната подготовка на докторантите е и натрупването на педагогически опит и методически умения. Провеждането на периодични срещи на
докторантите с техните научни ръководители, на консултации с титулярите на различните дисциплини, включени като минимум в индивидуалните им планове, както и посещението на специализирани семинари и научни конференции в тази област са основата, върху която се изграждат методическите умения и възможности.
В процеса на обучение докторантите в програмите развиват умения като:

 • прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум в изследователската работа;
 • усвояване на методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научнопрактически проблем;
 • придобиване на специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • развиване на способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на сигурността;
 • формиране на специални знания и умения за работа с различни информационни източници и придобиване на висока компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други държави в областта на сигурността;
 • изграждане на способности за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми;
 • формиране на информирани преценки по сложни въпроси в областта на сигурността;

Дипломирането на докторантите се осъществява след полагане на изпити, включени в индивидуалния план на кандидата и защита на докторската дисертация по регламентираните правила съгласно Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България. Докторантите, които успешно завършат акредитираните докторски програми в направление „Национална сигурност” във ВУСИ, имат възможност да се реализират като висши експерти в държавната администрация, международни организации и техните институции, както и като висококвалифицирани анализатори в неправителствени организации, преподаватели и изследователи в университети и други научни институти в страната и чужбина.

 

Докторска програма в направление „Икономика“

Докторската програма дава възможност за придобиване на научната степен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Докторските програми на ВУСИ в професионално направление „Икономика“ са насочени към обучение на докторанти за изследване на проблеми, свързани с икономическото развитие врегионален и глобален аспект.
Програмата отговоря на потребностите на икономическия сектор от професионалисти, способни да решават сложни икономически проблеми, да правят реалистични икономически прогнози, да предвиждат и управляват икономическите рискове.
Задачите, които си поставя докторската програма са свързани с подготовката на висококвалифицирани експерти, способни да:

 • извършват ефективен анализ на икономическите, политическите и технологичните процеси;
 • разработват иновативни икономически модели;
 • провеждат самостоятелно изследване на конкретен бизнес проблем;
 • предлагат практико-приложни решения на конкретни бизнес предизвикателства.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА:
Завършилите докторската програма придобиват следните знания, умения и компетенции:

 • специализирани и систематизирани знания в областта на икономическата наука за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • умения за работа с литературните източници по проблематиката на научната специалност;
 • познават аналитични модели и съвременни икономически теории;
 • владеят методите на научните изследвания в областта на икономическата наука, умения за работа с количествени и качествени подходи при работа с първични и вторични данни;
 • развиват умения за управление на процеси и проекти;
 • развиват способност за стратегическо, глобално и лидерско мислене.

ДИПЛОМИРАНЕ:
Дипломирането на докторантите се осъществява след полагане на изпити, включени в индивидуалния план на кандидата и защита на докторската дисертация по регламентираните правила съгласно Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Успешно завършилите докторската програма могат да се реализират успешно като:

 • мениджъри, експерти и консултанти в частни и държавни управленски структури;
 • експерти, консултанти и мениджъри в структурите на Европейския съюз, международни корпорации и институции;
 • експерти в структурите на финансовия и банков сектор;
 • експерти в областта на дигиталната трансформация и електронно правителство;
 • преподаватели и изследователи в областта на икономическата наука.
 
Докторска програма в направление “Администрация и управление”

Докторската програма дава възможност за придобиване на научната степен „доктор” в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Докторските програми на ВУСИ в професионално направление „Администрация и управление“ са насочени към обучение на докторанти за изследване на проблеми, свързани с управлението на локално и глобално ниво.
Програмата отговоря на потребностите на икономическия сектор от професионалисти, способни да решават сложни управленски проблеми в условия на постоянно развиващата се икономическа обстановка.
Задачите, които си поставя докторската програма са свързани с подготовката на висококвалифицирани експерти, способни да:

 • разпознават добрите практики в управлението на ресурсите;
 • извършват ефективен анализ на състоянието на производствените структури;
 • разработват иновативни модели за управление;
 • провеждат самостоятелно изследване на конкретен управленски проблеми
 • предлагат прсктико-приложни решения на конкретни управленски предизвикателства.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА:
Завършилите докторската програма придобиват следните знания, умения и компетенции:

 • специализирани и систематизирани знания в областта на управлението за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • умения за работа с литературните източници по проблематиката на научната специалност;
 • знания свързани с аналитични модели и съвременни управленски технологии за придобиване на конкурентни преимущества;
 • владеят методите на научните изследвания в областта на мениджмънта, умения за работа с количествени и качествени
 • подходи при работа с първични и вторични данни;
 • развиват умения за управление на процеси и проекти;
 • развиват способност за стратегическо, глобално и лидерско мислене, съчетавайки изследователски и мениджърски подходи.

ДИПЛОМИРАНЕ:
Дипломирането на докторантите се осъществява след полагане на изпити, включени в индивидуалния план на кандидата и защита на докторската дисертация по регламентираните правила съгласно Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Успешно завършилите докторската програма могат да се реализират успешно като:

 • мениджъри, експерти и консултанти в частни и държавни управленски структури;
 • експерти, консултанти и мениджъри в структурите на Европейския съюз, международни корпорации и институции;
 • преподаватели и изследователи в областта на бизнес администрацията.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини