Прием ОКС “Бакалавър”

Разходете се виртулно във ВУСИ и разгледайте базата тук.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

♦ново♦ Киберсигурност

Киберсигурността или информационната сигурност на компютрите и компютърните мрежи е основно предизвикателство за съществуващите социални системи. Това определя дългосрочната необходимост от обучени специалисти в тази област.
Висшето училище по сигурност и икономика намира отговор на това предизвикателство от 2014 г. насам. То е единственото училище в Пловдив и региона, което предлага бакалавърска програма по киберсигурност. През този период висшето училище е създало десетки специалисти по киберсигурност, които прилагат усвоените знания и придобитите умения както в бизнеса, така и в администрацията.
С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
Учебният план на специалност „Киберсигурност“ се осъвременява ежегодно в отговор на динамичните предизвикателства на времето.
В процеса на обучението студентите от ВУСИ ще придобият теоретични знания в следните области:
– национална и международна сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– анализ на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;
– криптографска сигурност;
– информационна сигурност и превенция на атаки;
– минимум един западен език;
– специализирана физическа и психологическа подготовка.
Практическите умения, които студентите от ВУСИ ще усвоят по време на своето обучение, са следните:
– лидерски умения и способности за работа в екип;
– предприемане на гъвкави и адаптивни действия според промените в средата за сигурност;
– способности за решаване на проблеми и разработване на творчески решения за изграждане, изследване и управление на системи за киберсигурност;
– идентифициране на проблеми и тяхното решаване в сферата на националната сигурност и осигуряващите я системи за киберсигурност чрез използване на научни изследвания и иновативни комуникационни и информационни технологии и системи;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– планиране и организиране на киберзащита;
– моделиране на системи за киберсигурност;
– прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на киберзаплахите;
– комплексно използване на сили, методи, средства, способи и форми на разузнаване, превенция, разкриване и противодействие на киберпрестъпност и т.н.
Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
– специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
– експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
– специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
– специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
– специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
– системни анализатори;
– мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
– консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра).
Формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Киберсигурност“.

♦ново♦ Корпоративна сигурност

Един от най-динамично развиващите се икономически отрасли в света и в България е този, обезпечаващ сигурността на компании, организации и активи. Корпоративната сигурност е в основата на националната сигурност. Без надеждна защита на активите на хората е немислимо да говорим за национална сигурност. Това определя и все по-нарастващото търсене на специалисти по този тип сигурност.
Затова Висшето училище по сигурност и икономика разки тази бакалавърска програма и създава специалисти по киберсигурност, които успешно прилагат усвоените знания и придобитите умения. Висшето училище по сигурност и икономика е и единственото в Пловдив и региона, което предлага тази специалност.
Обучението в специалност „Корпоративна сигурност“ предоставя на студентите съвременни и иновативни знания в областта на съвременните схващания за корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на компаниите и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията/организацията.
В процеса на обучение по специалността студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление при кризи и конфликти;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– лидерски, мениджърски и организационни умения;
– умения за ръководство и действия в кризисни и критични ситуации;
– обезпечаване на информационна, физическа и ресурсна сигурност на корпорацията/организацията.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“, е да създаде специалисти, които отговарят на изискванията и притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– мениджъри в частни и публични организации;
– мениджъри и експерти в областта на киберсигурността на корпорации или организации;
– външни експерти, консултанти или анализатори по въпросите на корпоративната сигурност.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Корпоративна сигурност“.

♦ново♦ Митническо разузнаване и разследване

Разкриването и разследването на митническите престъпления и нарушения представляват специфични дейности на държавата по тяхното противодействие. Особеностите на митническата дейност и необходимото високо ниво на компетентност налагат усвояването на специфични форми на действие, основани на специални знания и умения.
Поради тази причина Висшето училище по сигурност и икономика предлага на кандидат-студентите обучение по специалността „Митническо разузнаване и разследване“. Постъпвайки в нея, студентите ще придобият задълбочени знания и практически умения, голяма част от които са специализирани в областта на митническото разузнаване и разследване.
По време на обучението студентите изграждат богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления. Те ще изградят способност да събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Завършилите специалността ще могат самостоятелно да осъществяват митнически контрол и да извършват проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и за прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– акцизно законодателство;
– митническо законодателство;
– противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотици;
– продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба;
– информационна сигурност;
– анализ и управление на риска;
– специализирани национални и международни операции и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разработване на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления;
– събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
– осъществяване на митнически контрол;
– извършване на проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство;
– извършване на проверки за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления;
– извършване на проверки за незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба;
– събиране на качествени доказателства по дела за митнически престъпления;
– прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
– ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
– мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
– държавни служители;
– експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
– консултанти в областта на митническото облагане.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

♦ново♦ Съвременни технически системи за сигурност

Техническите системи за сигурност са бъдещето на борбата срещу рисковете на сигурността. Тяхното приложение е повсеместно – за охрана на компании, активи и дейности, опазване на обществения ред, разузнаване, контраразузнаване и т.н. Висшето училище по сигурност и икономика е единственото висше училище в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността „Съвременни технически системи за сигурност“.
В процеса на обучение студентите придобиват знания относно съвременните тенденции в охраната на имущество на физически или юридически лица и дейностите по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта; същността на мениджмънта на сигурността на физически или юридически лица и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на охраната на физически или юридически лица.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– персонал за физическа защита;
– физически бариери;
– системи за телевизионно наблюдение;
– системи за охранително осветление;
– тактически дейности при терористични актове, пожар и аварийни и кризисни ситуации;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разработване на творчески решения на абстрактни проблеми;
– проектиране, експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи и технологии;
– добра инженерна и комуникативна култура;
– формиране на възможности за бърза адаптация към най-новите постижения в областта на комуникационната и компютърната техника и технологии;
– анализиране на физическите процеси, протичащи в сигнално-охранителни системи;
– познаване на начините и средствата за автоматизация и контрол на мониторинговите системи и устройства и методите за тяхната експлоатация и поддържане;
– решаване на задачи, свързани с проектиране, конфигуриране, настройка и експлоатация на техническите системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, периферни и охранителни системи и контрол на достъпа чрез прилагане на съвременни средства за проектиране и конструиране;
– анализиране, идентифициране и моделиране на сигнално-охранителни системи в реално време;
– изграждане и експлоатиране на сигнално-охранителните системи, като се използват методите за защита на информацията;
– използване на специализирани технически устройства за сриване на работата на системи за подслушване, възможностите на широколентовите технологии за изграждане на системи за сигурност с висока надеждност;
– използване на съвременни методи на обработка на звуков сигнал и видеоизображение при работа на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа и системите за идентификация и разпознаване на стационарни и динамични обекти;
– диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи и съпътстващата им периферия.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Съвременни технически системи за сигурност“ е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– специалисти по проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми и организации, лицензирани за извършване на охранителна дейност;
– представители на охранителни фирми за даден район с предмет на дейност: разработване, проектиране и реализация на сигнално-охранителни системи;
– ръководители на звена във фирми с предмет на дейност: проектиране и производство на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи;
– преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност;
– мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
– консултанти и анализатори по въпросите на сигурността и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Съвременни технически системи за сигурност“.

Национална сигурност

Изучаването на проблемите, свързани с националната сигурност, се характеризира със забележителна еволюция през последните десетилетия. От специфичен термин, относим към отбраната и вътрешния ред, днес националната сигурност обхваща изследването на сериозен кръг рискове и предизвикателства, което налага придобиването на нови знания и умения от най-различни области на човешкото познание. Това превръща изучаването на специалността „Национална сигурност“ вълнуващо и интересно предизвикателство.
По време на следването си студентите придобиват знания за значението на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, както и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност; взаимодействие на разузнавателните и контраразузнавателните служби със службите на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с техните структури; противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, международната търговия с оръжия или изделия и технологии с двойна употреба.
Практическото обучение включва стажове в организации от структурите за сигурност.
Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– риск, международни отношения и сигурност;
– екологична и технологична сигурност;
– корпоративно и фирмено разузнаване;
– основи на сигурността;
– кризисен мениджмънт;
– дипломатическо и консулско право;
– миграции и сигурност;
– тенденции, организации и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
– институционални и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– лидерски, мениджърски и организационни умения;
– способности за събиране, обработка и анализ на информация;
– умения за ръководство и действия в кризисни и критични ситуации;
– обезпечаване на информационна, физическа и ресурсна сигурност на корпорацията/организацията;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– ръководство на национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“, е да изгради специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководни, консултантски или експертни длъжности както в общата, така и в специализираната държавна администрация, включително в службите за сигурност;
– професионална реализация в дипломатическата служба или в общата или специализираната администрация на Министерството на външните работи;
– професионална реализация в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, разузнавателни и контраразузнавателни служби, Агенцията за бежанците, в корпорации.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Национална сигурност“.

Противодействие на тероризма

Съвременният тероризъм придоби глобален характер, а терористичните организации прилагат изключително професионални подходи за осъществяване на своите цели. Това превръща тероризма в едно от най-съществените предизвикателства за сигурността. В тази връзка противодействието на тероризма се превръща в дейност, която се осъществява практически от всички органи на държавното управление, която изисква търсене на все по-творчески стратегии и подходи и използване на все по-върхови технологии.
Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността от .... и е обучило и изградило ... специалисти, намерили своята професионална реализация в държавната администрация и в бизнеса.
При изучаването на специалността студентите придобиват знания за характера и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– европейско законодателство за противодействие на тероризма;
– национално законодателство за противодействие на тероризма;
– противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване;
– разкриване и разследване на терористични актове;
– конституционно, административно и гражданско право;
– финансово разузнаване и фирмена сигурност;
– контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма;
– водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;
– използване на оръжие и помощни средства за защита;
– антитерористични операции;
– охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи;
– наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим;
– комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове;
– прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи;
– в специалните служби, компетентни в противодействието на тероризма;
– в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
– във Въоръжените сили на Република България;
– в митническата администрация;
– в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната;
– в системата по сигурността и антитероризма на летищa;
– в охранителни дружества;
– в банки и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
Противодействието на престъпността и опазването на обществения ред представляват област в социалното управление, която има своите изключително широки приложения практически във всички социални сфери – в държавното управление, във всички икономически сектори, включително в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност.
Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност; комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат и втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС;
– иновационни средства и техники за отбрана;
– системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации;
– основи на психологията;
– наказателно право;
– финансово-данъчно право;
– информационни технологии и информационно осигуряване.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители;
– спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства;
– работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства;
– познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– експерти на ръководно и експертно равнище в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
– експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
– експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

Криминалистика

Обучението по специалност „Криминалистика“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.
В учебния план от дисциплини е включен блок от криминалистически дисциплини, който подготвя студентите като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуални следствени действия в досъдебното производство.
Предвидено е разширено изучаване на отделните раздели, обхванати от системата на криминалистиката. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по чужд език, компютри, спорт и изучават задължителни дисциплини от системата на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, частната охранителна дейност и др.
През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията; прилагане на криминалистически средства, методи и техники за събиране, изследване, проверка на доказателства и извършване на действия по разследването.
Практическото обучение включва стажове в институции, компетентни в областта на осигуряването на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– обща теория на криминалистиката;
– криминалистическа техника;
– тактическа организация на разследването на престъпления;
– методика за разследване на различни видове престъпления;
– конституционно, наказателно и наказателнопроцесуално право;
– теория на риска и безопасността;
– теория на оперативно-издирвателната дейност;
– информационни технологии и системи;
– спортно-техническа подготовка;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разкриване и разследване на престъпления;
– провеждане на следствени действия и тяхното най-добро съчетаване;
– извършване на техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне;
– прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията;
– прилагане на криминалистически средства, методи и техники на събиране, изследване, оценяване, проверка и използване на доказателства и т.н.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Криминалистика“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
– в досъдебното производство;
– в научно-технически лаборатории;
– в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
– в охранителни фирми;
– в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
– в общинските звена за обществен ред и сигурност;
– в съда и прокуратурата;
– в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност придобиват образователна степен „бакалавър“ по специалността „Криминалистика“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

♦ново♦ Международен бизнес

Специалността „Международен бизнес“ е предназначена да подготвя специалисти по международни икономически отношения – област, изключително актуална във все по-интензифициращите се интернационални бизнес отношения.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:

Теоретични знания:
– основи на предприемачеството;
– управление на човешки ресурси в корпоративния бизнес;
– електронна търговия;
– борси и борсови операции;
– международни финанси;
– международен маркетинг и пр.

Практически умения:
– познаване и анализиране на международните икономически отношения;
– административно управление на сложни професионални дейности, включително екипи и ресурси;
– създаване на маркетингови и бизнес стратегии в организацията;
– познаване на международните финанси и борси;
– търговски комуникации;
– подготвяне, сключване и осъществяване на международни бизнес сделки.

Професионална реализация:
– експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на държавни учреждения;
– експерти и ръководители в областта на международната търговия;
– експертни и ръководни длъжности в транспортни и спедиторски отдели и фирми;
– експертни и ръководни длъжности към висшето ръководство на корпоративни фирми.

Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Международен бизнес“.

♦ново♦ Икономика на туризма

Специалността „Икономика на туризма“ е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който през последните години се оформи като един от перспективните бизнес сектори в страната и в Европейския съюз.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– конкуренция и качество в туризма;
– мениджмънт в туризма;
– основи на предприемачеството;
– културен туризъм;
– икономика на туризма;
– география на туризма.
Практически умения:
– компетентност за работа на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища;
– реализация в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации;
– контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Професионална реализация:
– експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на хотели;
– експертни и ръководни длъжности в ресторанти, туроператорски агенции;
– експертни и ръководни длъжности в съветите по туризъм към общините и браншовите организации;
– експертни и ръководни длъжности в специализираната в областта на туризма публична администрация и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Икономика на туризма“.

♦ново♦ Маркетинг

Маркетингът е една от най-атрактивните и желани специалности за студенти в света. Обучението по маркетинг осигурява задълбочена общоикономическа подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на търсенето и предлагането на стоки и услуги на пазара. Идеята е да се формират креативно мислене и практически умения при провеждане на маркетингово проучване на пазара, анализиране на маркетинговите тенденции и обосновано вземане на управленски решения. В процеса на обучение се създават социални и аналитични компетенции – комуникативни умения, работа в екип, организационно поведение и аналитичен избор на решения, свързани с продуктовата, ценовата, комуникационната и пласментната политика.
През следването си в специалност „Маркетинг“ студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически фундаментални дисциплини;
- маркетингови изследвания и планиране;
- продуктова, ценова, комуникационна и пласментна политика;
- управление на продажбите;
- директен маркетинг;
- интернет маркетинг;
- банков маркетинг;
- социална психология.
Практически умения:
- разработване на анализи, прогнози и изследване на общественото мнение;
- разработване на маркетингови стратегии;
- създаване и налагане на рекламни продукти на пазара;
- разработване и реализиране на кризисни планове по актуални казуси;
- предлагане на стайлинг и работа с клиенти;
- връзки с обществеността.
Професионална реализация:
- експерти по връзки с обществеността;
- продуктови мениджър;
- анализатори проучване на пазара;
- маркетингови мениджъри в дребния, средния и едрия бизнес;
- експерти в държавни, местни и частни органи на управлението;
- експерти във всички медии и рекламни агенции.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра) в редовна или задочна форма на обучение. Успешно завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Маркетинг“.

Финанси

Специалността „Финанси“ подготвя висококвалифицирани специалисти с икономически познания за управление на всички звена на националната финансова система. Обучението включва общоикономическа подготовка, основи на правото и управлението, теоретична и практическа подготовка в областта на финансите, парите, кредита, застраховането и специализирани умения, с които се осъществява професионалното направление на завършилите студенти.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания (макроикономика, микроикономика, геоикономика);
- модели на финансовото управление на обществото;
- държавни и фирмени ресурси;
- правила за отчетност, планиране, анализ и контрол на стопанската дейност;
- информационно осигуряване на финансовата система;
- банки и банково дело;
- теория на парите и банковото дело;
- основи на правото;
- управление на качеството.
Практически умения:
- прилагане на финансовото законодателство;
- създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавните приходи;
- познаване на отчетността;
- решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономически агенти и управлението на парите;
- осъществяване на финансов анализ;
- упражняване на финансов контрол.
Професионална реализация:
- изпълнителни и ръководни позиции в институциите на Министерството на финансите;
- финансисти в отделите на БНБ и търговските банки;
- финансови експерти в НАП, НОИ и поделения на Сметната палата;
- специалисти в лизингови и факторинг финансови институции;
- специалисти в застрахователни, инвестиционни, пенсионноосигурителни фондове и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Финанси“.

Счетоводство и контрол

В специалността „Счетоводство и контрол“ се получават знания и практически умения в областта на счетоводството, счетоводните стандарти на действащото национално счетоводно и търговско законодателство, изготвяне на счетоводни отчети и провеждане на одити на историческа финансова информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- класически и съвременни икономически теории;
- правила за отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
- цени, ценообразуване и контрол на стопанските операции;
- счетоводство – теория и практики;
- разни познания.
Практически умения:
- систематично въвеждане и осчетоводяване на финансово-паричните потоци;
- съставяне и попълване на счетоводни документи;
- приключване на сметки и анализ на финансови резултати;
- осъществяване на финансов и данъчен контрол;
- работа в екип.
Професионална реализация:
- счетоводители на финансови и нефинансови институции;
- главни счетоводители и началници на финансово-счетоводни отдели;
- финансови мениджъри;
- експерт-счетоводители;
- финансови ревизори;
- консултанти в български и международни одиторски фирми;
- методолози по финансова отчетност.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Счетоводство и контрол“.

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг е една от най-атрактивните специалности в целия свят. Значимостта е продиктувана от бурните промени и общата популяризация на цифровите технологии, които оказват радикално влияние върху бизнес процесите. В резултат на масовото навлизане на електронната търговия, усвояването на дигиталните и онлайн маркетингови инструменти се създават условия за значителни бизнес предимства. Включените тематични единици осигуряват базовата подготовка на студентите, фокусирана върху същността, особеностите и формите на дигиталния маркетинг; създаването и провеждането на дигитални маркетингови стратегии; умелото ползване на предимствата на мрежовия маркетинг и успешното разработване на рекламни кампании в интернет пространството.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- теоретични основи на маркетинга;
- изграждане на онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- запознаване с модели за електронен бизнес;
- изучаване на технологии за уебприсъствие;
- бранд мениджмънт;
- етика и правни норми в електронната среда.
Практически умения:
- планиране, представяне, изпитване и измерване на интегрирани дигитални маркетингови кампании;
- изграждане на присъствие на марката – онлайн Search, Display и Video маркетинг;
- навигиране на „пътешествието“ на клиента в различни онлайн канали.
Професионална реализация:
- мениджъри по дигитален маркетинг;
- специалисти в маркетингови отдели на организациите;
- продуктови мениджъри;
- мениджъри, занимаващи се със стратегическо управление и логистика.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Дигитален маркетинг“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

♦ново♦ Бизнес мениджмънт

Обучението по „Бизнес мениджмънт“ е насочено към креативност и новаторско мислене при решаването на практически задачи с акцент върху набирането и обработването на информация за вземане на управленски решения и познания чрез усвояването на теории, принципи, подходи и методи в администрирането на бизнеса. Целта на обучението е да се формират професионални компетенции – самостоятелност, самооценка, умения за формиране на екип, носене на отговорност, разработване и избор на решение при установяването на проблем.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- базисни общоикономически познания;
- теория и базови принципи на управление;
- методични основи на организацията;
- съвременни технологии на управление;
- управление на качеството във фирмите и организациите;
- осъществяване на проектни дейности.
Практически умения:
- вземане на решения по отношение на ресурси (материални, човешки);
- моделиране, прогнозиране, стратегическо управление;
- комуникативни умения, работа в екип и организационно поведение.
Професионална реализация:
- ръководители на различни равнища;
- функционални и линейни специалисти в управлението;
- експерти и консултанти на висшето ръководство на държавни и частни фирми.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Бизнес мениджмънт“.

Стопанско управление

Специалността „Стопанско управление“ е популярна сред академичната общност в света. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна подготовка и познания за управление на дейности, ресурси, персонал и информационни потоци във всички отрасли и сектори на националното стопанство, в публичния и частния сектор.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- теория и практика на управлението;
- основи на правото;
- съвременни информационни технологии;
- бизнес комуникации и организационно поведение;
- управление на качеството;
- ключови направления в международната икономика;
- управление на проекти;
- управление на човешки ресурси;
- управление на кризи.
Практически умения:
- определяне на политики и стратегически цели;
- планиране, организиране, мониторинг и контрол на управление;
- задълбочени икономически анализи;
- привличане и подбор на кадри;
- активно водене на бизнес преговори;
- комуникационни умения;
- управление на проекти и кризи.
Професионална реализация:
- ръководители на различни равнища на управление на организацията;
- съветници/щатни специалисти на висшето ръководство;
- експерти по управление;
- специалисти по управление в държавна и местна администрация;
- ръководители на международни и местни проекти.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

В специалността „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите придобиват теоретични знания и практическа подготовка за техническото и програмното осигуряване, разработване и прилагане на софтуер; използването на съвременни информационни технологии в бизнес, за да отговорят на предизвикателствата в бързоразвиващата се бизнес среда през XXI век. Успешната подготовка на студентите от специалността се реализира със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите по информационни технологии и крайните потребители на информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- теория и принципи на управлението;
- приложение на софтуерните технологии;
- специфични програмни езици и софтуер;
- логическо мислене;
- комуникация на английски език;
- операционни системи и база данни.
Практически умения:
- прилагане на софтуерните технологии в различни сфери;
- управление и поддържане на информационни потоци;
- поддръжка на софтуер;
- уебдизайн.
Професионална реализация:
- софтуерни специалисти във фирми от държавния и частния сектор;
- програмисти в софтуерни компании;
- специалисти в електронното управление на държавната администрация;
- софтуерни специалисти в застраховането и финансовите институции;
- администратори на локални мрежи;
- уебдизайн;
- администратори на информационни системи, базирани на интернет.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалността „Управление на софтуерните технологии“ осигурява задълбочена широкопрофилна подготовка за управление на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Подготвят се специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите на информационни технологии и крайните потребители на информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания по:
– информационни технологии;
– програмни езици;
– програмни среди;
– бази данни;
– обектноориентирано програмиране;
– компонентно програмиране;
– анализ и синтез на алгоритми;
– компютърни мрежи;
– основи на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника.
Практически умения:
– анализ и прилагане на съвременни софтуерни технологии;
– прилагане на най-новите софтуерни технологии в различни сфери на обществения живот;
– логическо мислене;
– работа в екип;
– самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
– специфични програмни езици и софтуер;
– комуникация на английски език.
Какво може да се работи след завършване?
– администратор на локални мрежи, на интернет центрове, на информационни системи и бази данни;
– управление и поддръжка на информационните потоци и ресурси на предприятия: подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
– информационни системи, базирани на интернет;
– уебдизайн и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Балообразуване

Удвоената оценка от националната матура или от конкурсния изпит есе на предварителна тематика (или оценките от успешно издържани конкурсни изпити по български език и литература, математика, география, история, икономика и езикова култура в други висши училища) и средния успех от дипломата за средно образование

Документи за кандидатстване
  • Лична карта (оригинал и ксерокопие)
  • Диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)
  • Заявление (по образец от ВУСИ)
  • Снимки – 4бр. (формат за документи за самоличност)
Социална политика
  • Прием на студенти от домовете за сираци с напълно безплатно обучение
  • Прием на студенти – деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на МВР – напълно безплатно обучение
  • Студенти в неравностойно положение получават отстъпка от таксата за обучение
  • Стипендии за отличниците
Къде?

В сградата на ВУСИ (гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13) или в представителствата за кандидатстудентска кампания в гр. София (тел. 02/42 38 320) и гр. Хасково (тел. 038/500 440).

Форми на обучение

  • редовна – 4 години
  • задочна – 4 години

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.
Принципът на преподаване е модулен, по кредитна система.

Нова сграда

Студентите се обучават в модерна учебно-материална база, която разполага с всички необходими условия за провеждане на висококачествен учебен процес.

 

Кредити за студенти

Студентски кредити за новоприети студенти първи курс, редовна форма на обучение. При кредит за студенти от първи курс, редовна форма на обучение, средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението, се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.

Още:
Подробна информация за студентски кредити
Обща информация за студентски кредити от Министерство на образованието

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини