ПРИЕМ ОКС "БАКАЛАВЪР"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

♦ново♦ Киберсигурност

„Киберсигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за съвременните схващания за: сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; същността на мениджмънта на сигурността на фирмите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– анализ на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;
– криптографска сигурност;
– информационна сигурност и превенция на атаки;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип;
– решаване на проблеми и разработване на творчески решения за изграждане, изследване и управление на системи за киберсигурност;
– идентифициране на проблеми и тяхното решаване в сферата на националната сигурност и осигуряващите я системи за киберсигурност чрез използване на научни изследвания и иновативни комуникационни и информационни технологии и системи;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– планиране и организиране на киберзащита;
– моделиране на системи за киберсигурност;
– прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на киберзаплахите;
– комплексно използване на сили, методи, средства, способи и форми на разузнаване, превенция, разкриване и противодействие на киберпрестъпност и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
• специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
• експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
• специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
• специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
• специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
• системни анализатори;
• мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Киберсигурност“.

♦ново♦ Корпоративна сигурност

„Корпоративна сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели обучаемите да придобият знания за съвременните схващания за корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление при кризи и конфликти;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– минимум един западен език и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на сигурността.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Корпоративна сигурност“.

 

♦ново♦ Митническо разузнаване и разследване

По програмата „Митническо разузнаване и разследване“ обучаемите придобиват широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани за митническо разузнаване и разследване. Изграждат богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления. Създават компетентности да събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, и самостоятелно и съвместно с компетентните звена от структурата на Агенция „Митници“ да осъществяват митнически контрол и да извършват проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействието на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– акцизно законодателство;
– митническо законодателство;
– противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотици;
– продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба;
– информационна сигурност;
– анализ и управление на риска;
– специализирани национални и международни операции и др.
Практически умения:
– разработване на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления;
– събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
– осъществяване на митнически контрол;
– извършване на проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство;
– извършване на проверки за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления;
– извършване на проверки за незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба;
– събиране на качествени доказателства по дела за митнически престъпления;
– прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;
– разбиране на абстрактни проблеми и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността в Агенция „Митници“;
• мениджъри, експерти, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
• мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
• държавни служители;
• експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
• консултанти в областта на митническото облагане и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

 

♦ново♦ Съвременни технически системи за сигурност

„Съвременни технически системи за сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучаемите придобиват знания за съвременните схващания за: охраната на имущество на физически или юридически лица и дейностите по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта; същността на мениджмънта на сигурността на физически или юридически лица и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на охраната на физически или юридически лица.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– персонал за физическа защита;
– физически бариери;
– системи за телевизионно наблюдение;
– системи за охранително осветление;
– тактически дейности при терористични актове, пожар и аварийни и кризисни ситуации;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– разработване на творчески решения на абстрактни проблеми;
– проектиране, експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи и технологии;
– добра инженерна и комуникативна култура;
– формиране на възможности за бърза адаптация към най-новите достижения в областта на комуникационната и компютърната техника и технологии;
– анализиране на физическите процеси, протичащи в сигнално-охранителни системи;
– познаване на начините и средствата за автоматизация и контрол на мониторинговите системи и устройства и методите за тяхната експлоатация и поддържане;
– решаване на задачи, свързани с проектиране, конфигуриране, настройка и експлоатация на техническите системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, периферни и охранителни системи и контрол на достъпа чрез прилагане на съвременни средства за проектиране и конструиране;
– анализиране, идентифициране и моделиране на сигнално-охранителни системи в реално време;
– изграждане и експлоатиране на сигнално-охранителните системи, като се използват методите за защита на информацията;
– използване на специализирани технически устройства за сриване на работата на системи за подслушване, възможностите на широколентовите технологии за изграждане на системи за сигурност с висока надеждност;
– използване на съвременни методи за обработка на звуков сигнал и видеоизображение при работа на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа и системите за идентификация и разпознаване на стационарни и динамични обекти;
– диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи и съпътстващата им периферия.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти по проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми и организации, лицензирани за извършване на охранителна дейност;
• представители на охранителни фирми за даден район с предмет на дейност: разработване, проектиране и реализация на сигнално-охранителни системи;
• ръководители на звена във фирми с предмет на дейност: проектиране и производство на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи;
• преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност;
• мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на сигурността и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Съвременни охранителни системи и сигурност“.

Национална сигурност

„Национална сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, както и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност; взаимодействие на разузнавателните и контраразузнавателните със службите на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с техните структури; противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, международната търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба. Практическото обучение включва стажове в организации от структурите за сигурност. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– риск, геополитика и сигурност;
– екологична и технологична сигурност;
– корпоративно и фирмено разузнаване;
– основи на сигурността;
– кризисен мениджмънт;
– дипломатическо и консулско право;
– миграции и сигурност;
– тенденции, организации и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
– институционални и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– работа с мигранти и бежанци;
– обработка, съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– ръководене на национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководни кадри и експерти в системата на Министерството на външните работи;
• в Министерството на отбраната;
• в Министерството на вътрешните работи;
• в Агенцията за бежанците;
• в частни фирми и корпорации и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Национална сигурност“.

 

Противодействие на тероризма

Специалността „Противодействие на тероризма“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– европейско законодателство за противодействие на тероризма;
– национално законодателство за противодействие на тероризма;
– противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване;
– разкриване и разследване на терористични актове;
– конституционно, административно, гражданско право;
– финансово разузнаване и фирмена сигурност;
– контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма;
– водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;
– използване на оръжие и помощни средства за защита;
– антитерористични операции;
– охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи;
– наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим;
– комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове;
– прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.
Какво може да работи след завършване?
• в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи;
• в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
• в Българската армия;
• в митническите служби;
• в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната;
• в системата по сигурността и антитероризма на летищa;
• в охранителни фирми;
• в банки и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага тази форма на образование. Тя е изключително полезна, а специалистите – търсени като кадри в институции, учреждения от държавния сектор, в предприятия и фирми от частния сектор във всички сфери на икономиката, както и като специалисти в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност съобразно с новите изисквания към страната ни като член на Европейския съюз. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на Националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност; комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат и втора специалност, в която да се обучават.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС;
– иновационни средства и техники за отбрана;
– системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации;
– основи на психологията;
– наказателно право;
– финансово-данъчно право;
– информационни технологии и информационно осигуряване.
Практически умения:
– решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители;
– спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства;
– работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства;
– познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Какво може да се работи след завършване?
• експерти на изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
• експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
• експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
• експерти във всички сфери на националното стопанство и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

Криминалистика

Обучението по програмата „Криминалистика“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Включен е блок от криминалистически дисциплини, с което се цели обучаемите да бъдат подготвени за експерти и специалисти за разкриване, разследване и в определени граници за предотвратяване на престъпления, а така също и за извършване на процесуални действия в досъдебното производство. Предвидено е разширено изучаване на отделните раздели на криминалистиката. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, частната охранителна дейност и др. През третата (четвъртата) година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията; прилагане на криминалистически средства, методи и техники за събиране, изследване, проверка на доказателства и извършване на действия по разследването. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– обща теория на криминалистиката;
– криминалистическа техника;
– тактическа организация на разследването на престъпления;
– методика за разследване на различни видове престъпления;
– конституционно, наказателно и наказателнопроцесуално право;
– теория на риска и безопасността;
– теория на оперативно-издирвателната дейност;
– информационни технологии и системи;
– спортно-техническа подготовка;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– разкриване и разследване на престъпления;
– провеждане на следствени действия и тяхното най-добро съчетаване;
– извършване на техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне;
– прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията;
– прилагане на криминалистически средства, методи и техники на събиране, изследване, оценяване, проверка и използване на доказателства и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
• в досъдебното производство;
• в научно-технически лаборатории;
• в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
• в охранителни фирми;
• в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
• в общинските звена за обществен ред и сигурност;
• в съда и прокуратурата;
• в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Криминалистика“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

♦ново♦ Икономика на туризма

Специалността „Икономика на туризма“ е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който през последните години се оформи като един от перспективните бизнес сектори в нашата страна.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТдиплома за бакалавър по специалността „Икономика на туризма“Е ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– конкуренция и качество в туризма;
– мениджмънт в туризма;
– основи на предприемачеството;
– културен туризъм;
– икономика на туризма;
– география на туризма.
Практически умения:
– компетентност за работа на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища;
– реализация в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации;
– контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Какво може да се работи след завършване?
• експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на хотели;
• експертни и ръководни длъжности в ресторанти, туроператорски агенции;
• експертни и ръководни длъжности в съветите по туризъм към общините и браншовите организации;
• експертни и ръководни длъжности в специализираната в областта на туризма публична администрация и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Икономика на туризма“.

♦ново♦ Маркетинг

Маркетингът е наука за пазара. Част от дейностите, свързани с него, могат да се определят като проучване на пазара, свързано с търсенето и предлагането на стоки, изработването на подходящи механизми и инструментариум за пласиране на продукцията. Специалността „Маркетинг“ осигурява висококачествена подготовка на специалисти във всички сфери на социалното развитие на страната – икономика, финанси, култура, наука, изкуство, образование и др.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– маркетинг;
– обществено мнение;
– реклама;
– масови комуникации;
– журналистика;
– социална психология;
– анализи;
– икономически теории.
Практически умения:
– решаване на актуални казуси в областта на маркетинга на фирма, организация и институция;
– разработване на анализи, прогнози за изследване на общественото мнение;
– разработване и реализация на кризисни планове по актуални казуси;
– разработване и налагане на рекламен продукт на пазара;
– предлагане на стайлинг и работа с клиенти и др.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти маркетолози в публичната администрация, частния сектор и пр.;
• маркетолог мениджър в дребния, средния и едрия бизнес;
• експерти във всички видове медии и рекламни агенции;
• експерти в областта на пиара;
• експерти в агенции, организации и институции за анализи и прогнози, за създаване и реализиране на стратегии за развитие на пазара на ново производство, фирма или продукт;
• експерти в държавни и местни органи на управление;
• творчески и ръководни кадри на мениджмънта във фирми и предприятия в частния и държавния сектор във всички сфери на икономиката.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Маркетинг“.

 

Финанси

Специалността „Финанси“ подготвя специалисти за всички звена на националната финансова система. Обучението включва общотеоретична подготовка в областта на парите, финансите, кредита, застраховането и специализираща подготовка, която оформя професионалното направление на завършилите студенти.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория на общественото и икономическото развитие;
– модели на финансово управление на обществото;
– държавни и фирмени финанси;
– правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
– информационно осигуряване на финансовата система;
– теория на парите и финансите;
– банки и банково дело;
– международни финанси.
Практически умения:
– професионално интерпретиране и прилагане на финансовото законодателство;
– създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавни приходи;
– познаване на отчетността и финансовото състояние на данъкоплатците;
– решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономическите агенти и управлението на парите;
– осъществяване на финансов анализ и упражняване на финансов контрол във финансово-контролните системи.
Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността могат да заемат изпълнителски и ръководни позиции в институции от системата на Министерството на финансите, в местната (общинската) финансова администрация, в управления и отдели на БНБ и на търговските банки, в спестовно-кредитни организации, в НАП, в инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни компании, в териториалните поделения на Сметната палата, във финансовите служби и отделите на НОИ и на фирми от различни отрасли и сфери на икономиката. Те могат да работят като:
• финансови, банкови, застрахователни и осигурителни експерти;
• финансови консултанти;
• борсови агенти;
• специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Финанси“.

Счетоводство и контрол

Специалността „Счетоводство и контрол“ дава квалификацията „икономист“ („счетоводител“), която осигурява възможност на завършилите да осъществяват особено важните функции отчитане и контрол в управлението на финансовите и нефинансовите предприятия в пазарни условия. Съдържателната страна на обучението съответства на действащото национално счетоводство и търговско законодателство, основано на директивите на Европейската общност и на международните счетоводни стандарти.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– класически и съвременни икономически теории;
– правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
– цени и ценообразуване, анализ и контрол на стопанските операции;
– счетоводство – теория и практика.
Практически умения:
– систематизиране, въвеждане и осчетоводяване на финансово-паричния поток;
– съставяне и попълване на първични и вторични счетоводни документи;
– приключване на сметки и установяване на финансови резултати;
– осъществяване на финансово-данъчен и митнически контрол.
Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността получават възможност за широка професионална реализация като:
• счетоводители;
• главни счетоводители във всички отрасли и дейности;
• началници на финансово-счетоводни отдели;
• финансови мениджъри;
• методолози на счетоводна отчетност;
• финансови ревизори;
• данъчни и митнически инспектори;
• специалисти и консултанти в български и международни счетоводни и одиторски фирми;
• ръководители и собственици на подобни фирми.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Счетоводство и контрол“.

Дигитален маркетинг

Специалността „Дигитален маркетинг“ е продиктувана от значимите промени в света на бизнеса, които оказват радикално влияние върху маркетинговите практики, след като дигиталните и онлайн маркетингови инструменти спечелиха значително предимство в тази област. Целта е обучение на експерти, притежаващи теоретични и практически знания, необходими при изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда. Включените тематични единици осигуряват базова подготовка на експертите относно: същността, особеностите и формите на дигиталния маркетинг, създаването на дигитална маркетингова стратегия, предимствата, недостатъците на мрежовия маркетинг, принципите и особеностите на изграждане на интернет мрежов маркетинг, разработването на интернет маркетингови стратегии, казуси от успешни бизнеси, както и разработването на рекламни кампании в интернет пространството.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– изграждане на ефективна онлайн маркетингова стратегия за привличане на клиенти и тяхното задържане;
– използване на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
– проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, използвайки аналитични услуги;
– използване на новите технологии за изграждане и популяризиране на уебприсъствие, в т.ч. способност да се определят критичните фактори за успех, свързани с уебпредставянето;
– прилагане на стратегии и модели на електронен бизнес.
Практически умения:
– планиране, представяне, изпълнение и измерване на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
– изграждане на онлайн присъствието на една марка – онлайн search, display и video маркетинг;
– навигиране на „пътешествието на клиента“ в различните онлайн канали, създаване на ангажиращо съдържание и водене на онлайн разговори.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри по дигитален маркетинг;
• ръководители на организации с различна големина и специфика;
• специалисти в маркетинговите отдели на организации;
• мениджъри и специалисти, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
• мениджъри и специалисти в научноизследователски и развойни звена в държавното управление и стопанската дейност.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Дигитален маркетинг“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

♦ново♦ Бизнес мениджмънт

Обучението по Бизнес мениджмънт е насочено към изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически задачи, с акцент върху набиране и обработване на информация за вземане на управленски решения и познания чрез усвояване на теории, принципи, подходи и методи в мениджмънта на бизнеса.
Целта е да се формират професионални и социални компетенции - самостоятелност и самооценка; умения за изграждане на екип, поемане на риск и носене на отговорност; иновационно мислене; установяване на проблем, разработване и избор на вариант на решение. За тази цел в учебните програми са включени съответните методи - разработване на индивидуални и екипни курсови задачи и проекти, казуси, делови игри.
Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на собствен бизнес, на малки и средни предприятия; в заемане на мениджърски позиции в големи фирми, компании и корпорации. Успешно завършилите обучението си в бакалавърската програма могат да продължат обучението си в магистърски програми.
Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт се придобива след четиригодишен курс на обучение в редовна и задочна форми. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността.

Стопанско управление

„Стопанско управление“ е една от най-популярните и атрактивни специалности за студентите в целия свят. Тя формира специалисти с широкопрофилна подготовка по икономика и управление във всички отрасли и дейности на националното стопанство, в публичния и частния сектор.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория и практика на управлението;
– класически и съвременни икономически теории;
– съвременни информационни технологии;
– основи на правото;
– бизнес комуникации и връзки с обществеността;
– ключови направления на международната икономика;
– основи на финансите и счетоводството;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– изработване на ефективни управленски решения;
– диагностициране и усъвършенстване на системите на управление;
– извършване на задълбочени икономически анализи;
– активно водене на бизнес преговори с наши и чуждестранни партньори;
– ефективно общуване в света на бизнеса с колеги и ръководители на всички равнища;
– набелязване и осъществяване на мерки за рационално и ефективно използване на всички видове ресурси и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища на управление на организациите;
• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
• съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирми);
• специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на организациите;
• консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации;
• специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури;
• ръководители на локални и международни проекти.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

В специалността „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите придобиват знания и умения за техническото и програмното осигуряване, разработването и прилагането на софтуер, използването на съвременни информационни технологии в бизнеса. Специалната подготовка се постига на базата на широк кръг учебни курсове. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите по информационни технологии и крайните потребители на информация.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– микроикономика;
– макроикономика;
– икономически теории;
– финанси;
– управление;
– планиране и прогнозиране;
– информационни технологии;
– маркетинг и др.
Практически умения:
– операционни системи и програмиране;
– системи за управление на бази данни;
– системен анализ и проектиране;
– приложни програмни продукти;
– локални мрежи;
– автоматизирана обработка на икономическа информация;
– софтуерни технологии;
– информационна инфраструктура;
– уебдизайн и др.
Какво може да се работи след завършване?
• програмист в софтуерни къщи;
• системен администратор в различни области на стопанската дейност, държавната и публичната администрация, финансовите институции и банките, фирмите, учебните заведения, здравните заведения, брокерските къщи и др.;
• разработчик, внедрител и администратор на информационни системи;
• мениджър на проекти и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалността „Управление на софтуерните технологии“ осигурява задълбочена широкопрофилна подготовка за управление на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Подготвят се специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите на информационни технологии и крайните потребители на информация.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– информационни технологии;
– програмни езици;
– програмни среди;
– бази данни;
– обектноориентирано програмиране;
– компонентно програмиране;
– анализ и синтез на алгоритми;
– компютърни мрежи;
– основи на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника.
Практически умения:
– анализ и прилагане на съвременни софтуерни технологии;
– прилагане на най-новите софтуерни технологии в различни сфери на обществения живот;
– логическо мислене;
– работа в екип;
– самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
– специфични програмни езици и софтуер;
– комуникация на английски език.
Какво може да се работи след завършване?
• администратор на локални мрежи, на интернет центрове, на информационни системи и бази данни;
• управление и поддръжка на информационните потоци и ресурси на предприятия: подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
• уебдизайн, информационни системи, базирани на интернет, и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Балообразуване

Удвоената оценка от националната матура или от конкурсния изпит есе на предварителна тематика (или оценките от успешно издържани конкурсни изпити по български език и литература, математика, география, история, икономика и езикова култура в други висши училища) и средния успех от дипломата за средно образование

i
Документи за кандидатстване
  • Лична карта (оригинал и ксерокопие)
  • Диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)
  • Заявление (по образец от ВУСИ)
  • Снимки – 4бр. (формат за документи за самоличност)
Социална политика
  • Прием на студенти от домовете за сираци с напълно безплатно обучение
  • Прием на студенти – деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на МВР – напълно безплатно обучение
  • Студенти в неравностойно положение получават 33% отстъпка от таксата за обучение
  • Стипендии за отличниците
Къде?

В сградата на ВУСИ (гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 13) или в представителствата за кандидатстудентска кампания в гр. София (тел. 02/42 38 320) и гр. Хасково (тел. 038/500 440).

Форми на обучение

  • редовна – 4 години
  • задочна – 4 години

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.
Принципът на преподаване е модулен, по кредитна система.

Нова сграда

Студентите се обучават в модерна учебно-материална база, която разполага с всички необходими условия за провеждане на висококачествен учебен процес.

 

Кредити за студенти

Студентски кредити за новоприети студенти първи курс, редовна форма на обучение. При кредит за студенти от първи курс, редовна форма на обучение, средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението, се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.

Още:
Подробна информация за студентски кредити
Обща информация за студентски кредити от Министерство на образованието

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974; 032/622 522
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
priem@vusi.bg; info@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

 

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

 

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg