Прием ОКС “Магистър”

Можете да се запишете в магистърските ни програми за новата учебна 2021/2022 г. само по документи.

Право на обучение ползват кандидати, които имат минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|i

Документи за прием

1. Лична карта (оригинал и ксерокопие)

2. Диплома за средно образование (ксерокопие)

3. Диплома за висше образование (ксерокопие)

4. Заявление (по образец от ВУСИ)

5. 3 бр.снимки (паспортен формат)

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|

Срок на обучение

Срок на обучение:  2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.

Лицата, притежаващи ОКС “Професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за обучение само в магистърски програми в същото направление. Срокът на обучение е 4 семестъра (2 учебни години).

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

♦ново♦ Защита на информацията

Специалност „Защита на информацията“ обучава висококвалифицирани специалисти по защита на информацията, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Защита на информацията“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на защитата на информацията, защитата на лични данни, ръководството на политиките по защита на информацията в институции, организации и търговски дружества, управлението на риска при противодействие на заплахите за информационната сигурност.

Целта на обучението на студентите в специалност „Защита на информацията“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководител на структура или администрация, отговорна за защитата на информацията;
– служител по сигурността на информацията;
– завеждащ регистратура по смисъла на ЗЗКИ;
– длъжностно лице по защита на данните;
– ръководител или служител в структури или звена за сигурност на публични или частни субекти;
– специалист по прилагане на правото на Европейския съюз и правилата на НАТО при защита на информацията;
– ръководител или служител в обучителни и сертифициращи организации по защита на информацията;
– организатор и координатор на взаимодействието с правозащитни органи, специализирани администрации в областта на ЗИ – МС, ДКСИ, КЗЛД;
– консултантска дейност по защита на информацията спрямо физически лица, юридически лица и институции във връзка с дейността им по противодействие на заплахите за информационната сигурност;
– държавни служители.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Защита на информацията“.

♦ново♦ Киберсигурност

Специалност „Киберсигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по информационна сигурност или киберсигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.

Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
- специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
- експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
- специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
- специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
- специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
- системни анализатори;
- държавни служители;
- мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
- консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Киберсигурност“.

 

♦ново♦ Корпоративна сигурност

Специалност „Корпоративна сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по сигурността на компании, организации и активи (корпоративна сигурност), които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Корпоративна сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на съвременните схващания за корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на компаниите и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията/организацията.

Целта на обучението на студентите в специалност „Корпоративна сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- мениджъри в частни и публични юридически лица и институции;
- мениджъри и експерти в областта на киберсигурността на корпорации и организации;
- външни експерти, консултанти или анализатори по въпросите на корпоративната сигурност.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Корпоративна сигурност“.

 

♦ново♦ Управленска психология и сигурност

Допълнителна информация може да намерите в Кандидатстудентска информация:

Телефон: 032/ 260 974
E-mail: priem @ vusi.bg

 

♦ново♦ Международни отношения и сигурност

Допълнителна информация може да намерите в Кандидатстудентска информация:

Телефон: 032/ 260 974
E-mail: priem @ vusi.bg

 

♦ново♦ Митническо разузнаване и разследване

Специалност „Митническо разузнаване и разследване“ обучава висококвалифицирани специалисти по разкриване и разследване на митническите престъпления и нарушения, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на противодействието на митнически нарушения и престъпления, събирането, обработването и интерпретирането на специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, митническия и валутния контрол.

Целта на обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
- мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
- държавни служители;
- експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
- консултанти в областта на митническото облагане.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

 

♦ново♦ Съвременни технически системи за сигурност

Специалността „Съвременни технически системи за сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по технически системи за сигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Съвременни технически системи за сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на охраната на имущество както на физически, така и на юридически лица, дейностите по физическа защита от противоправни посегателства, управлението на рисковете, проектирането, монтажа и експлоатацията на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми и организации, разработването, проектирането и реализацията на сигнално-охранителни системи, проектирането и производството на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи.

Целта на обучението на студентите в специалност „Съвременни технически системи за сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми;
- разработване, проектиране и реализация на сигнално-охранителни системи;
- проектиране и монтиране на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи;
- изграждане и експлоатиране на сигнално-охранителните системи, като се използват методите за защита на информацията;
- използване на специализирани технически устройства за сриване на работата на системи за подслушване, възможностите на широколентовите технологии за изграждане на системи за сигурност с висока надеждност.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Съвременни технически системи за сигурност“.

Криминалистика

Специалност „Криминалистика“ обучава висококвалифицирани специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Криминалистика“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното производство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Криминалистика“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
- в досъдебното производство;
- в научно-технически лаборатории;
- в Научноизследователския институт по криминалистика към МВР;
- в охранителни фирми;
- в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
- в общинските звена за обществен ред и сигурност;
- в съда и прокуратурата;
- в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Криминалистика“.

 

Национална сигурност

Специалност „Национална сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по национална сигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Национална сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на националната сигурност, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, институционалните и правните системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управлението на всички административни нива, защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност.

Целта на обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- корпоративно и фирмено разузнаване;
- организация и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
- управление на риска в регионален и геополитически план;
- съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Национална сигурност“.

 

Противодействие на тероризма

Специалност „Противодействие на тероризма“ обучава висококвалифицирани специалисти по противодействие на тероризма, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на тероризма“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на европейското законодателство за противодействие на тероризма, националното законодателство за противодействие на тероризма, финансовото разузнаване и фирмената сигурност, разкриването и разследването на терористични актове, прогнозирането и анализа на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
- Българската армия;
- митническите служби;
- охранителни фирми;
- системата по сигурността и антитероризма на летищa;
- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ обучава висококвалифицирани специалисти по опазване на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на опазването на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност, комплексното използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
- експерти в институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
- експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
- експерти във всички сфери на националното стопанство.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

♦ново♦ Валутен, митнически и данъчен контрол

Специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по валутен, митнически и данъчен контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на валутното, митническото и данъчното законодателство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- нормативната уредба и нейното прилагане в областта на валутното законодателство, митническото обмитяване на стоки и данъчното облагане на задължените лица;
- сътрудничеството на приходните администрации с други контролни органи от страната, ЕС и трети страни;
- прилагането на съвременни добри практики и методи в сферата на валутния, митническия и данъчния контрол;
- анализа и оценката на риска при вземане на решения, свързани с прилагане на валутния, митническия и данъчния контрол.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Валутен, митнически и данъчен контрол“.

♦ново♦ Международен бизнес

Специалност „Международен бизнес“ обучава висококвалифицирани специалисти по международни икономически отношения, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Международен бизнес“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на международната икономика.

Целта на обучението на студентите в специалност „Международен бизнес“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- познаването и анализирането на международните икономически отношения;
- създаването на маркетингови и бизнес стратегии в организацията;
- познаването на международните финанси и право;
- търговските комуникации;
- подготвянето, сключването и осъществяването на международни търговски сделки.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Международен бизнес“.

 

 

♦ново♦ Икономика на туризма

Специалност „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на туризма, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения:
- да популяризират туризма в своя регион чрез рекламни кампании и стратегии и да предоставят помощ на туристите;
- да изготвят туристическа или посетителска информация;
- да проучват туристическия пазар;
- да организират почивка и престой според специфични изисквания на клиентите;
- да подготвят програми и събития за специфични туристически дестинации;
- да изготвят цялостна програма и стратегия за промотиране на туристическата дейност;
- да комуникират със специализирани медии за отразяване на събития.

Целта на обучението на студентите в специалност „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията на променящите се реалности и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в областта на мениджмънта на туристическата дейност като:
- мениджъри на хотели, ресторанти и туристически обекти;
- мениджъри на туристически дестинации;
- туристически представители;
- Event Manager;
- Travel Coordinator;
- Travel Advisor;
и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“.

 

♦ново♦ Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ обучава висококвалифицирани специалисти по финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- финанси, счетоводство, застраховане и финансово-счетоводен мениджмънт;
- нормативни изисквания, свързани с дейността на предприятията по отношение на мениджмънта и застраховането им;
- използване на специализирани информационни техники и технологии в областта на счетоводството, данъчното облагане, застраховането и сигурността на данните;
- прилагане на съвременни добри практики в сферата на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“.

 

Дигитален маркетинг

Специалност „Дигитален маркетинг“ обучава висококвалифицирани специалисти с теоретични и практически знания, фундаментални за изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Дигитален маркетинг“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на маркетинга в дигитална среда.

Целта на обучението на студентите в специалност „Дигитален маркетинг“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изграждането на ефективни онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- използването на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
- планирането, представянето, изпълнението и измерването на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
- изграждането на онлайн присъствието на една марка чрез онлайн search, display и video маркетинг.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Дигитален маркетинг“.

 

Маркетинг

Специалност „Маркетинг“ обучава висококвалифицирани специалисти по връзки с обществеността, рекламата и маркетингови мениджъри в дребния, средния и едрия бизнес, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Маркетинг“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения, свързани с търсенето и предлагането на различни продукти.

Целта на обучението на студентите в специалност „Маркетинг“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- разработването на анализи, прогнози и изследването на общественото мнение;
- изграждането на ефективни продуктови, ценови, пласментни и комуникационни стратегии;
- изграждането на присъствието на една марка чрез различни маркетингови стратегии;
- създаването и налагането на рекламни продукти на пазара.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Маркетинг“.

 

Счетоводство и контрол

Специалност „Счетоводство и контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по счетоводство и контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Счетоводство и контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на счетоводната отчетност и контрола.

Целта на обучението на студентите в специалност „Счетоводство и контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- организирането и осъществяването на отчетността, анализа, планирането и контрола на стопанските операции и финансово-паричния поток;
- съставянето на първични и вторични счетоводни документи, на годишни счетоводни и финансови отчети, приключването на счетоводни сметки и установяването на финансови резултати;
- използването на информационни системи и технологии в областта на счетоводството и контрола;
- прилагането на съвременни добри практики, свързани с прилагането на национални и международни счетоводни и одиторски стандарти за счетоводно управление и вземане на решения.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Счетоводство и контрол“.

 

Финанси

Специалност „Финанси“ обучава висококвалифицирани специалисти по публични финанси, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финанси“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на публичните финанси.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финанси“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- публичните/държавните финанси и финансовото законодателство;
- използването на инструментите и механизмите на приходните и разходните форми на фиска за удовлетворяване на потребности с публични блага;
- тенденциите на данъчното облагане с различните видове преки и косвени данъци;
- финансите, паричното обращение, кредита и застраховането;
- публичните, държавните, корпоративните и личните финанси.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финанси“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

♦ново♦ Управление на човешките ресурси

Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на персонала, които се реализират успешно на пазара на труда.
С обучението в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на управлението на персонала като:
- да организират и водят процеса по подбор на персонал;
- да създават и въвеждат системи за възнаграждения;
- да въвеждат и управляват софтуерни системи за управление на човешките ресурси;
- да създават планове за обучение на персонала и развитие на таланта;
- да инструктират, консултират и обучават персонал по отношение на спазването на вътрешни процедури, свързани с управлението на качеството и вътрешния трудов ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията на пазара на труда и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация като:
- мениджър човешки ресурси;
- мениджър управление на таланти;
- експерт комуникации;
- експерт внедряване на HR софтуер;
- експерт обучение и квалификация;
- Talent Acquisition Manager;
- Talent Acquisition Data Analyst;
и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.

♦ново♦ Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

Специалност „МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на хотелиерството и ресторантьорството, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на хотелиерството и ресторантьорството, като:
- умения за решаване на проблеми чрез изследване, оценка и представяне на аргументи и данни;
- умения за преговори и работа в екип;
- лидерски и делегиращи умения, придобити чрез работа в екип;
- теоретична и практическа подготовка за ръководни длъжности в хотели, ресторанти и други организации, свързани с хотелиерството;
- въвеждане и управление на софтуер в областта на хотелиерството и ресторантьорството;
- безопасност на храните и алкохолните услуги;
- управление на качеството.

Целта на обучението на студентите в специалност „МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията на пазара на труда и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация като:
- мениджърски персонал в хотелиерския и ресторантьорския бранш;
- организатор на събития;
- експерт маркетинг в областта на хотелиерството и ресторантьорството;
- координатор на туристическа дестинация;
и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“.

Европейска администрация и управление на проекти

Специалност „ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на административното обслужване и управлението на проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.
С обучението в специалност „ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения за:
- минимизиране на рисковете, създаване на нови бизнес възможности и постигане на цели успешно;
- разработване и изпълнение на проекти;
- финансов надзор и планиране;
- внедряване и поддържане на софтуер за управление на проекти;
- управление на екипи в реална и в дигитална среда;
- управление на времето и на резултатите.

Целта на обучението на студентите в специалност „ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация като:
- мениджъри в държавната администрация;
- мениджъри в мултинационални компании;
- ръководители на проекти в частния и в държавния сектор;
- експерти в органите на ЕС;
- експерти към МВФ и Световната банка.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“.

Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Специалност „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по мениджмънт на регионалното развитие и сигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на правото, политическитe науки, националната сигурност, държавното и публичното управление, информационните технологии, УЧР в службите за сигурност и обществен ред, регионалното и местното управление, физическата защита на финансови и културно-исторически институции и др.

Целта на обучението на студентите в специалност „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- намаляване на риска от природни и антропогенни кризи и от тяхното въздействие върху обществото и икономиката;
- ранно предизвестяване на кризи и конфликти;
- мениджмънт на кризи и рискове в регионите;
- регионална и глобална сигурност;
- експертиза в международното сътрудничество.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“.

Стопанско управление

Специалност „Стопанско управление“ обучава висококвалифицирани специалисти на различни равнища на управление на организациите и ръководители на локални и международни проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Стопанско управление“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на администрацията и управлението.

Целта на обучението на студентите в специалност „Стопанско управление“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- теорията и практиката на управлението;
- изработването на ефективни управленски анализи и решения;
- бизнес комуникациите с колеги и ръководители на всички равнища;
- рационалното и ефективно използване на ресурсите при провеждането на бизнес стратегии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

Специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по програмиране, системно администриране в различни области на стопанската дейност и мениджмънт на проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в проектирането, разработването и внедряването на различни информационни продукти в бизнес организациите.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- операционните системи и програмирането;
- системите за управление на бази данни;
- системния анализ и проектирането;
- автоматизираната обработка на икономическа информация.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалност „Управление на софтуерните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по компютърни системи, проектиране, разработване, поддържане и администриране на приложения в областта на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на софтуерните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на софтуерните технологии.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на софтуерните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- програмните езици и програмните среди;
- обектноориентираното програмиране;
- компютърните мрежи;
- анализа и прилагането на съвременни софтуерни технологии в IT сектора и бизнес организациите в различни стопански сфери.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини