Прием ОКС “Магистър”

Можете да се запишете в магистърските ни програми за новата учебна 2024/2025 г. само по документи.

Право на обучение ползват кандидати, които имат минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.

Документи за прием

1. Лична карта (оригинал и ксерокопие)

2. Диплома за средно образование (ксерокопие)

3. Диплома за висше образование (ксерокопие)

4. Заявление (по образец от ВУСИ)

5. 3 бр.снимки (паспортен формат)

Срок на обучение

Срок на обучение:  2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.

Лицата, притежаващи ОКС “Професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за обучение само в магистърски програми в същото направление. Срокът на обучение е 4 семестъра (2 учебни години).

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Национална сигурност

Специалност „Национална сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по национална сигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Национална сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на националната сигурност, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, институционалните и правните системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управлението на всички административни нива, защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност.

Целта на обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- корпоративно и фирмено разузнаване;
- организация и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
- управление на риска в регионален и геополитически план;
- съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Национална сигурност“.

 

Противодействие на тероризма

Специалност „Противодействие на тероризма“ обучава висококвалифицирани специалисти по противодействие на тероризма, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на тероризма“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на европейското законодателство за противодействие на тероризма, националното законодателство за противодействие на тероризма, финансовото разузнаване и фирмената сигурност, разкриването и разследването на терористични актове, прогнозирането и анализа на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
- Българската армия;
- митническите служби;
- охранителни фирми;
- системата по сигурността и антитероризма на летищa;
- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ обучава висококвалифицирани специалисти по опазване на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на опазването на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност, комплексното използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
- експерти в институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
- експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
- експерти във всички сфери на националното стопанство.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

Криминалистика

Специалност „Криминалистика“ обучава висококвалифицирани специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Криминалистика“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното производство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Криминалистика“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
- в досъдебното производство;
- в научно-технически лаборатории;
- в Научноизследователския институт по криминалистика към МВР;
- в охранителни фирми;
- в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
- в общинските звена за обществен ред и сигурност;
- в съда и прокуратурата;
- в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Криминалистика“.

 

Киберсигурност

Специалност „Киберсигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по информационна сигурност или киберсигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.

Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
- специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
- експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
- специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
- специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
- специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
- системни анализатори;
- държавни служители;
- мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
- консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Киберсигурност“.

 

 

Митническо разузнаване и разследване

Специалност „Митническо разузнаване и разследване“ обучава висококвалифицирани специалисти по разкриване и разследване на митническите престъпления и нарушения, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на противодействието на митнически нарушения и престъпления, събирането, обработването и интерпретирането на специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, митническия и валутния контрол.

Целта на обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
- мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
- държавни служители;
- експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
- консултанти в областта на митническото облагане.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

 

 

Сигурност и спорт

Специалността "Сигурност и спорт" може да представлява интерес за студентите, които имат желание да работят в области, свързани със спорт и безопасност. Това може да бъде в рамките на спортната индустрия, градската инфраструктура, събития, като концерти и други. Освен това, тази специалност може да даде възможност на студентите да развият умения в области като планиране, координация, комуникация и управление на риска, които са полезни в различни области на работата.

1. Безопасност в спорта - това включва изучаването на мерките за предпазване от наранявания, както и разработването на стратегии за управление на риска и защита на здравето и безопасността на спортистите.

2. Сигурност на събития - това включва планирането, изготвянето и изпълнението на мерки за сигурност на спортни събития, като например охрана на стадиони, контрол на масовото движение и др.

3. Сигурност на обекти - това включва изучаването на мерките за сигурност на спортни обекти, като например стадиони, спортни зали, плувни басейни и други. Това може да включва изграждането на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и други.

4. Киберсигурност - това включва изучаването на мерките за сигурност на информационните системи, които се използват в спортната индустрия, като например управлението на билетни системи, онлайн магазини за спортни стоки и др.

Сигурност и разузнаване

Обучението по специалността „Сигурност и разузнаване” е предназначено да усъвършенства и доразвие професионалните, мениджърските и лидерските способности на студентите, което ще им позволи да организират, осъществяват и управляват дейности и процеси в областта на сигурността и разузнаването, включително в разузнавателните служби и другите служби за сигурност и обществен ред.

Същевременно се създава оптимално съчетание на компетентности, съобразено с изискванията на пазара на труда и потребностите от подготвени кадри в специализираните структури на държавната администрация, местната власт и частния сектор.

Особено внимание е отделено на придобиването на разузнавателна подготовка и овладяването на формите, методите и способите за разузнаване на стратегическо ниво в контекста на противодействието на традиционните (конвенционалните), асиметричните и хибридните заплахи за националната и съюзната сигурност.

В процеса на обучението студентите от ВУСИ ще придобият и надградят систематизирани знания по отношение на:

• националната и международната сигурност;

• управлението на риска в контрола на външните граници в Европейския съюз;

• геополитиката и геостратегията;

• сигурността в Черноморския регион;

• разузнаването на стратегическо ниво;

• особеностите на човешкия фактор в разузнаването;

• информационната работа в разузнаването;

• правно-нормативните аспекти на разузнаването;

• контрола и отчетността в разузнаването;

• разузнаването в интерес на отбраната;

• разузнаването срещу асиметричните рискове и заплахи;

• разузнаването в операциите за поддържане на мира;

• управлението на разузнавателната дейност;

• космическото разузнаване.

Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са:

• подобряване на формите и методите за противодействие на рисковете и заплахите за сигурността на глобално, регионално и национално ниво;

• изграждане, използване и оптимизиране на способностите, необходими за изпълнение на поставените задачи;

• усъвършенстване и повишаване на ефективността на основните дейности в областта на сигурността и разузнаването.

• оценяване на ефективността на дейностите и процесите и тяхното управление в сложни условия;

• събиране, обработване, анализ и оценяване на специализирана информация, необходима за решаване на сложни проблеми;

• комплексно използване на знанията и източниците на информация в нов и сравнително непознат контекст;

• съобразяване с особеностите на средата на сигурност и оперативната обстановка при изпълнението на специфични функции и задачи;

• оценка и прогнозиране на възникването, развитието и перспективите за разрешаване на кризи и конфликти в представляващи интерес региони;

• лично и професионално усъвършенстване чрез системно оценяване на равнището на подготовка и идентифициране на потребностите от нови знания и умения.

Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Сигурност и разузнаване“, е да създаде специалисти, които могат да заемат експертни и ръководни длъжности с функционални задължения в областта на сигурността и разузнаването в държавните структури, органите за местно самоуправление и местната администрация, търговски дружества и други юридически лица, както и в международни организации и структури за сигурност.

Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Сигурност и разузнаване“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Счетоводство и контрол

Специалност „Счетоводство и контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по счетоводство и контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Счетоводство и контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на счетоводната отчетност и контрола.

Целта на обучението на студентите в специалност „Счетоводство и контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- организирането и осъществяването на отчетността, анализа, планирането и контрола на стопанските операции и финансово-паричния поток;
- съставянето на първични и вторични счетоводни документи, на годишни счетоводни и финансови отчети, приключването на счетоводни сметки и установяването на финансови резултати;
- използването на информационни системи и технологии в областта на счетоводството и контрола;
- прилагането на съвременни добри практики, свързани с прилагането на национални и международни счетоводни и одиторски стандарти за счетоводно управление и вземане на решения.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Счетоводство и контрол“.

 

Финанси

Специалност „Финанси“ обучава висококвалифицирани специалисти по публични финанси, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финанси“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на публичните финанси.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финанси“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- публичните/държавните финанси и финансовото законодателство;
- използването на инструментите и механизмите на приходните и разходните форми на фиска за удовлетворяване на потребности с публични блага;
- тенденциите на данъчното облагане с различните видове преки и косвени данъци;
- финансите, паричното обращение, кредита и застраховането;
- публичните, държавните, корпоративните и личните финанси.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финанси“.

 

Дигитален маркетинг

Специалност „Дигитален маркетинг“ обучава висококвалифицирани специалисти с теоретични и практически знания, фундаментални за изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Дигитален маркетинг“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на маркетинга в дигитална среда.

Целта на обучението на студентите в специалност „Дигитален маркетинг“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изграждането на ефективни онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- използването на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
- планирането, представянето, изпълнението и измерването на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
- изграждането на онлайн присъствието на една марка чрез онлайн search, display и video маркетинг.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Дигитален маркетинг“.

 

Валутен, митнически и данъчен контрол

Специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по валутен, митнически и данъчен контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на валутното, митническото и данъчното законодателство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- нормативната уредба и нейното прилагане в областта на валутното законодателство, митническото обмитяване на стоки и данъчното облагане на задължените лица;
- сътрудничеството на приходните администрации с други контролни органи от страната, ЕС и трети страни;
- прилагането на съвременни добри практики и методи в сферата на валутния, митническия и данъчния контрол;
- анализа и оценката на риска при вземане на решения, свързани с прилагане на валутния, митническия и данъчния контрол.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Валутен, митнически и данъчен контрол“.

 

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ обучава висококвалифицирани специалисти по финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- финанси, счетоводство, застраховане и финансово-счетоводен мениджмънт;
- нормативни изисквания, свързани с дейността на предприятията по отношение на мениджмънта и застраховането им;
- използване на специализирани информационни техники и технологии в областта на счетоводството, данъчното облагане, застраховането и сигурността на данните;
- прилагане на съвременни добри практики в сферата на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“.

 

Цифрова енергетика

Цифровата енергетика е нова област, която се фокусира върху използването на цифрови технологии за управление на енергийната инфраструктура. Магистърската програма по Цифрова енергетика може да предостави на студентите знания и умения за развитието, проектирането, изграждането и управлението на енергийните системи на бъдещето.

Някои от ключовите теми, които биха могли да бъдат обхванати в магистърската програма по Цифрова енергетика включват:

1. Използване на данни и анализи за енергийни решения - студентите ще изучават различни методи за събиране, анализиране и използване на данни, свързани с енергийните системи, за да може да се направят по-информирани решения.

2. Използване на изкуствен интелект и машинно обучение - програмата може да обхваща употребата на изкуствен интелект и машинно обучение за прогнозиране на потреблението на енергия, за оптимизация на енергийния микс и за управление на енергийни системи.

3. Използване на възобновяеми източници на енергия - студентите ще изучават технологиите за генериране на енергия от възобновяеми източници, като слънчеви панели, вятърни турбини и др.

4. Управление на енергийни системи - програмата може да обхваща управлението на енергийни системи, включително дистанционно управление на енергийни мрежи и управление на микромрежи.

Студентите, завършващи магистърската програма по Цифрова енергетика, могат да имат възможности за кариера в области, свързани с енергийната индустрия, включително в производство, разработка на технологии, консултиране, управление на енергийни системи и други.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

Стопанско управление

Специалност „Стопанско управление“ обучава висококвалифицирани специалисти на различни равнища на управление на организациите и ръководители на локални и международни проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Стопанско управление“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на администрацията и управлението.

Целта на обучението на студентите в специалност „Стопанско управление“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- теорията и практиката на управлението;
- изработването на ефективни управленски анализи и решения;
- бизнес комуникациите с колеги и ръководители на всички равнища;
- рационалното и ефективно използване на ресурсите при провеждането на бизнес стратегии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

Специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по програмиране, системно администриране в различни области на стопанската дейност и мениджмънт на проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в проектирането, разработването и внедряването на различни информационни продукти в бизнес организациите.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- операционните системи и програмирането;
- системите за управление на бази данни;
- системния анализ и проектирането;
- автоматизираната обработка на икономическа информация.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалност „Управление на софтуерните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по компютърни системи, проектиране, разработване, поддържане и администриране на приложения в областта на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на софтуерните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на софтуерните технологии.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на софтуерните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- програмните езици и програмните среди;
- обектноориентираното програмиране;
- компютърните мрежи;
- анализа и прилагането на съвременни софтуерни технологии в IT сектора и бизнес организациите в различни стопански сфери.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Управление на човешките ресурси

Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на персонала, които се реализират успешно на пазара на труда.
С обучението в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на управлението на персонала като:
- да организират и водят процеса по подбор на персонал;
- да създават и въвеждат системи за възнаграждения;
- да въвеждат и управляват софтуерни системи за управление на човешките ресурси;
- да създават планове за обучение на персонала и развитие на таланта;
- да инструктират, консултират и обучават персонал по отношение на спазването на вътрешни процедури, свързани с управлението на качеството и вътрешния трудов ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията на пазара на труда и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация като:
- мениджър човешки ресурси;
- мениджър управление на таланти;
- експерт комуникации;
- експерт внедряване на HR софтуер;
- експерт обучение и квалификация;
- Talent Acquisition Manager;
- Talent Acquisition Data Analyst;
и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини