Прием ОКС “Магистър”

Можете да се запишете в магистърските ни програми за новата учебна 2022/2023 г. само по документи.

Право на обучение ползват кандидати, които имат минимален успех Добър от диплома за завършена степен на висшето образование (чл. 21, ал. 4 от ЗВО). Успехът на дипломата се формира като средноаритметична оценка от средния успех от семестриалните изпити и оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Обучението е на високо професионално ниво, съгласно европейските образователни изисквания.

Документи за прием

1. Лична карта (оригинал и ксерокопие)

2. Диплома за средно образование (ксерокопие)

3. Диплома за висше образование (ксерокопие)

4. Заявление (по образец от ВУСИ)

5. 3 бр.снимки (паспортен формат)

Срок на обучение

Срок на обучение:  2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.

Лицата, притежаващи ОКС “Професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за обучение само в магистърски програми в същото направление. Срокът на обучение е 4 семестъра (2 учебни години).

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Киберсигурност

Специалност „Киберсигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по информационна сигурност или киберсигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.

Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
- специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
- експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
- специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
- специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
- специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
- системни анализатори;
- държавни служители;
- мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
- консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Киберсигурност“.

 

 

Психология на сигурността и криминалното поведение

Допълнителна информация може да намерите в Кандидатстудентска информация:

Телефон: 032/ 260 974
E-mail: priem @ vusi.bg

 

 

Международни отношения и сигурност

Допълнителна информация може да намерите в Кандидатстудентска информация:

Телефон: 032/ 260 974
E-mail: priem @ vusi.bg

 

 

Митническо разузнаване и разследване

Специалност „Митническо разузнаване и разследване“ обучава висококвалифицирани специалисти по разкриване и разследване на митническите престъпления и нарушения, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на противодействието на митнически нарушения и престъпления, събирането, обработването и интерпретирането на специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, митническия и валутния контрол.

Целта на обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
- мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
- държавни служители;
- експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
- консултанти в областта на митническото облагане.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

 

 

Криминалистика

Специалност „Криминалистика“ обучава висококвалифицирани специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Криминалистика“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното производство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Криминалистика“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
- в досъдебното производство;
- в научно-технически лаборатории;
- в Научноизследователския институт по криминалистика към МВР;
- в охранителни фирми;
- в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
- в общинските звена за обществен ред и сигурност;
- в съда и прокуратурата;
- в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Криминалистика“.

 

Национална сигурност

Специалност „Национална сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по национална сигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Национална сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на националната сигурност, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, институционалните и правните системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управлението на всички административни нива, защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност.

Целта на обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- корпоративно и фирмено разузнаване;
- организация и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
- управление на риска в регионален и геополитически план;
- съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Национална сигурност“.

 

Противодействие на тероризма

Специалност „Противодействие на тероризма“ обучава висококвалифицирани специалисти по противодействие на тероризма, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на тероризма“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на европейското законодателство за противодействие на тероризма, националното законодателство за противодействие на тероризма, финансовото разузнаване и фирмената сигурност, разкриването и разследването на терористични актове, прогнозирането и анализа на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
- Българската армия;
- митническите служби;
- охранителни фирми;
- системата по сигурността и антитероризма на летищa;
- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ обучава висококвалифицирани специалисти по опазване на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на опазването на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност, комплексното използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
- експерти в институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
- експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
- експерти във всички сфери на националното стопанство.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

Мениджмънт при кризи, обществена и комуникационна сигурност
Биосигурност и безопасност на храните

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Валутен, митнически и данъчен контрол

Специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по валутен, митнически и данъчен контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на валутното, митническото и данъчното законодателство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- нормативната уредба и нейното прилагане в областта на валутното законодателство, митническото обмитяване на стоки и данъчното облагане на задължените лица;
- сътрудничеството на приходните администрации с други контролни органи от страната, ЕС и трети страни;
- прилагането на съвременни добри практики и методи в сферата на валутния, митническия и данъчния контрол;
- анализа и оценката на риска при вземане на решения, свързани с прилагане на валутния, митническия и данъчния контрол.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Валутен, митнически и данъчен контрол“.

 

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ обучава висококвалифицирани специалисти по финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- финанси, счетоводство, застраховане и финансово-счетоводен мениджмънт;
- нормативни изисквания, свързани с дейността на предприятията по отношение на мениджмънта и застраховането им;
- използване на специализирани информационни техники и технологии в областта на счетоводството, данъчното облагане, застраховането и сигурността на данните;
- прилагане на съвременни добри практики в сферата на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“.

 

Дигитален маркетинг

Специалност „Дигитален маркетинг“ обучава висококвалифицирани специалисти с теоретични и практически знания, фундаментални за изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Дигитален маркетинг“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на маркетинга в дигитална среда.

Целта на обучението на студентите в специалност „Дигитален маркетинг“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изграждането на ефективни онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- използването на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
- планирането, представянето, изпълнението и измерването на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
- изграждането на онлайн присъствието на една марка чрез онлайн search, display и video маркетинг.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Дигитален маркетинг“.

 

Счетоводство и контрол

Специалност „Счетоводство и контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по счетоводство и контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Счетоводство и контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на счетоводната отчетност и контрола.

Целта на обучението на студентите в специалност „Счетоводство и контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- организирането и осъществяването на отчетността, анализа, планирането и контрола на стопанските операции и финансово-паричния поток;
- съставянето на първични и вторични счетоводни документи, на годишни счетоводни и финансови отчети, приключването на счетоводни сметки и установяването на финансови резултати;
- използването на информационни системи и технологии в областта на счетоводството и контрола;
- прилагането на съвременни добри практики, свързани с прилагането на национални и международни счетоводни и одиторски стандарти за счетоводно управление и вземане на решения.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Счетоводство и контрол“.

 

Финанси

Специалност „Финанси“ обучава висококвалифицирани специалисти по публични финанси, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финанси“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на публичните финанси.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финанси“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- публичните/държавните финанси и финансовото законодателство;
- използването на инструментите и механизмите на приходните и разходните форми на фиска за удовлетворяване на потребности с публични блага;
- тенденциите на данъчното облагане с различните видове преки и косвени данъци;
- финансите, паричното обращение, кредита и застраховането;
- публичните, държавните, корпоративните и личните финанси.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финанси“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСТВО

 

Главната цел и водещото изискване при обучението по специалността „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСТВО“ е да се формират специалисти за широкоспектърна реализация в публичната администрация на местно, териториално и национално равнище, в администрирането на всяка сфера на обществения живот и да се подготвят кадри с високи компетентности и умения в областта на задълбоченото познаване на процесите на подготовка, реализация и мониторинг на публични политики, насочени към устойчиво развитие и чрез прилагането на фокусирано и трансформационно лидерство.

С оглед на промените в социално-икономиченския живот и повишението изисквания на обществото към публичната сфера, Висшето училище по сигурност и икономика, приема, че подготовката на професионалисти, които се адаптират към промените, към развитието на пазарната икономика и, към световните стандарти и тези на Европейския съюз като единно административно пространство и преди всичко утвърждаване на висок професионализъм в сферата на публичната администрация и на бизнес-структурите е от изключително значение.

Тази основна цел се реализира чрез постигане на високо качество на обучението, интернационализация на обучението чрез проучване и адаптиране на учебните планове и програми на светивни и европейски университети и разгръщане на научно-изследователската и практико-приложната дейност за по-тясно обвързване с потребностите на обществена практика.

Различното в магистърската програма е подхода в нейното изграждане. В преподавателския екип на магистърската програма /гост-лектори/ са предвидени за участие по ключови теми както водещи експерти от чуждестранни учебни заведения, с които ВУСИ има рамкови споразумения за сътрудничество /Италия; Грузия, Латвия; Северна Македония; Албания и др./, така и представители на институции и организации, част от организационната екосистема на публичната администрация и бизнеса /Институт по публична администрация; Национално сдружение на общините в Р.България; Сдружение на югозападните общини и други. Предвидени са практически блокове за споделяне на добри практики от представители на общини с които ВУСИ има договори, както и срещи с алумни на висшето учебно заведение по ключови теми от обученията, в които съответните дипломанти имат богат опит.

Учебният план на ОКС „Магистър” е разработен в съответствие с нормативните изисквания и е съобразен с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.
Обучението се осъществява чрез фундаментална, специализирана и практическа подготовка, и включва изучаването на задължителни и избираеми и учебни дисциплини.
Учебните програми осигуряват широко профилни фундаментални знания в следните основни области – управление, икономика, право, политически науки, обществени комуникации и национална сигурност.

В резултат на обучението си те придобиват висше образование по специалността „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСТВО“, образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”.

 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

Магистърската програма „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ“ предлага комбинирано и интердисциплинарно изучаване на концепцията за емоционална интелигентност и релацията и с организацинното развитие, акценти от психологията, публичните политики, управлението и развитието на човешките ресурси, процеси и въздействия върху организациите и сигурността и е предназначена за всеки, който има управленска отговорност – за ръководители на публични, корпоративни /бизнес/ нестопански организации и институции; професионалисти по управление на управление на човешките ресурси, консултанти по организационно развитие; ръководители на институции от публичната и бизнес сфера; за хора в организациите, натоварени да създават и реализират публични политики чрез УЧР; за действащи и бъдещи политици; за лидери и мениджъри в малки организации или предприятия, които да управляват организацията при криза, както и външните взаимоотношения на своята организация в турболентна среда постоянни промени, акцентирайки върху ефективното управление на човешките ресурси чрез познаване и работа с емоциите на служителите.

Главната цел и водещото изискване при обучението по специалността „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ“ е да се формират специалисти за широкоспектърна реализация в съвременните организации в бизнес и публичния сектор на местно, териториално, национално и международно равнище.

Фокусът на новаторската програма е да се подготвят експерти, които да могат професионално да съчетават компетентности и умения в областта на организационни политики и развитие, мениджмънд и лидерство със знанието и приложимостта на емоционалната интелигентност, емоционалната регулация и разновидностите на нейните методи, подходи и стратегии.

Изборът на подобна програма е резултат и от нарастващата необходимост от психологически подготвени специалисти във всички нива на управление, които самостоятелно да могат да диагностицират и рационализират появяващите се емоционални проблеми, които са предпоставка за психичен стрес на индивидуално, екипно и организационно ниво. Адекватността на оценката на различни нива на психичен стрес в организационната практика може да е вид мотивиращ, структуриращ и подкрепящ механизъм за постигане на конкретни цели в дейността на управление на хора и процеси в организацииите. Чрез него е възможно да се изграждат и поддържат добри психологически съвместими екипи от професионалисти, които трайно да са съпричастни към ценностите, културата и процесите във всички социални структури.

Тази основна цел се реализира чрез постигане на високо качество на подбрани актуални теми за обучение, интернационализация на обучението чрез проучване и адаптиране на учебните планове и програми на световни и европейски университети и разгръщане на научно-изследователската и практико-приложната дейност за по-тясно обвързване с потребностите на обществена практика.

Новаторски в магистърската програма е подхода в нейното изграждане.

В преподавателския екип на магистърската програма /гост-лектори/ са предвидени за участие по ключови теми както водещи експерти от чуждестранни учебни заведения и професионални организации, с които ВУСИ има рамкови споразумения за сътрудничество /САЩ; Грузия, Северна Македония и др./, така и представители на институции и организации, част от организационната екосистема на емоционалната интелигентност и организационното развитие / International Society for Emotional Intelligence“, „Foundation for Developing Emotional Intelligence и др./.

Предвидени са практически блокове за споделяне на добри практики от представители на различни организации, прилагащи концепцията за Емоционалната интелигентност, както и срещи с алумни на висшето учебно заведение по ключови теми от обученията, в които съответните дипломанти имат опит.
Учебният план на ОКС „Магистър” е разработен в съответствие с нормативните изисквания и е съобразен с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Обучението се осъществява чрез фундаментална, специализирана и практическа подготовка, и включва изучаването на задължителни и избираеми и учебни дисциплини.

Учебните програми осигуряват широко профилни фундаментални знания в следните основни области – управление, психология, икономика, политически науки, емоционална интелигентност, обществени комуникации и национална сигурност.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Емоционална интелигентност и организационно поведение“ в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“.

 

Управление на човешките ресурси

Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на персонала, които се реализират успешно на пазара на труда.
С обучението в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на управлението на персонала като:
- да организират и водят процеса по подбор на персонал;
- да създават и въвеждат системи за възнаграждения;
- да въвеждат и управляват софтуерни системи за управление на човешките ресурси;
- да създават планове за обучение на персонала и развитие на таланта;
- да инструктират, консултират и обучават персонал по отношение на спазването на вътрешни процедури, свързани с управлението на качеството и вътрешния трудов ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията на пазара на труда и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация като:
- мениджър човешки ресурси;
- мениджър управление на таланти;
- експерт комуникации;
- експерт внедряване на HR софтуер;
- експерт обучение и квалификация;
- Talent Acquisition Manager;
- Talent Acquisition Data Analyst;
и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.

 

Мениджмънт на политиката и бизнес
Стопанско управление

Специалност „Стопанско управление“ обучава висококвалифицирани специалисти на различни равнища на управление на организациите и ръководители на локални и международни проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Стопанско управление“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на администрацията и управлението.

Целта на обучението на студентите в специалност „Стопанско управление“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- теорията и практиката на управлението;
- изработването на ефективни управленски анализи и решения;
- бизнес комуникациите с колеги и ръководители на всички равнища;
- рационалното и ефективно използване на ресурсите при провеждането на бизнес стратегии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

Специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по програмиране, системно администриране в различни области на стопанската дейност и мениджмънт на проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в проектирането, разработването и внедряването на различни информационни продукти в бизнес организациите.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- операционните системи и програмирането;
- системите за управление на бази данни;
- системния анализ и проектирането;
- автоматизираната обработка на икономическа информация.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалност „Управление на софтуерните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по компютърни системи, проектиране, разработване, поддържане и администриране на приложения в областта на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на софтуерните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на софтуерните технологии.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на софтуерните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- програмните езици и програмните среди;
- обектноориентираното програмиране;
- компютърните мрежи;
- анализа и прилагането на съвременни софтуерни технологии в IT сектора и бизнес организациите в различни стопански сфери.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Публични политики, устойчиво развитие и лидерство
Управление на държавата и бизнес мениджмънт

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини