БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Национална сигурност

Изучаването на проблемите, свързани с националната сигурност, се характеризира със забележителна еволюция през последните десетилетия. От специфичен термин, относим към отбраната и вътрешния ред, днес националната сигурност обхваща изследването на сериозен кръг рискове и предизвикателства, което налага придобиването на нови знания и умения от най-различни области на човешкото познание. Това превръща изучаването на специалността „Национална сигурност“ вълнуващо и интересно предизвикателство.
По време на следването си студентите придобиват знания за значението на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, както и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност; взаимодействие на разузнавателните и контраразузнавателните служби със службите на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с техните структури; противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, международната търговия с оръжия или изделия и технологии с двойна употреба.
Практическото обучение включва стажове в организации от структурите за сигурност.
Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– риск, международни отношения и сигурност;
– екологична и технологична сигурност;
– корпоративно и фирмено разузнаване;
– основи на сигурността;
– кризисен мениджмънт;
– дипломатическо и консулско право;
– миграции и сигурност;
– тенденции, организации и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
– институционални и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– лидерски, мениджърски и организационни умения;
– способности за събиране, обработка и анализ на информация;
– умения за ръководство и действия в кризисни и критични ситуации;
– обезпечаване на информационна, физическа и ресурсна сигурност на корпорацията/организацията;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– ръководство на национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“, е да изгради специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководни, консултантски или експертни длъжности както в общата, така и в специализираната държавна администрация, включително в службите за сигурност;
– професионална реализация в дипломатическата служба или в общата или специализираната администрация на Министерството на външните работи;
– професионална реализация в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, разузнавателни и контраразузнавателни служби, Агенцията за бежанците, в корпорации.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Национална сигурност“.

Противодействие на тероризма

Съвременният тероризъм придоби глобален характер, а терористичните организации прилагат изключително професионални подходи за осъществяване на своите цели. Това превръща тероризма в едно от най-съществените предизвикателства за сигурността. В тази връзка противодействието на тероризма се превръща в дейност, която се осъществява практически от всички органи на държавното управление, която изисква търсене на все по-творчески стратегии и подходи и използване на все по-върхови технологии.
Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността от .... и е обучило и изградило ... специалисти, намерили своята професионална реализация в държавната администрация и в бизнеса.
При изучаването на специалността студентите придобиват знания за характера и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– европейско законодателство за противодействие на тероризма;
– национално законодателство за противодействие на тероризма;
– противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване;
– разкриване и разследване на терористични актове;
– конституционно, административно и гражданско право;
– финансово разузнаване и фирмена сигурност;
– контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма;
– водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;
– използване на оръжие и помощни средства за защита;
– антитерористични операции;
– охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи;
– наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим;
– комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове;
– прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи;
– в специалните служби, компетентни в противодействието на тероризма;
– в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
– във Въоръжените сили на Република България;
– в митническата администрация;
– в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната;
– в системата по сигурността и антитероризма на летищa;
– в охранителни дружества;
– в банки и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
Противодействието на престъпността и опазването на обществения ред представляват област в социалното управление, която има своите изключително широки приложения практически във всички социални сфери – в държавното управление, във всички икономически сектори, включително в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност.
Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност; комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат и втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС;
– иновационни средства и техники за отбрана;
– системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации;
– основи на психологията;
– наказателно право;
– финансово-данъчно право;
– информационни технологии и информационно осигуряване.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители;
– спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства;
– работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства;
– познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– експерти на ръководно и експертно равнище в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
– експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
– експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

Криминалистика

Обучението по специалност „Криминалистика“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.
В учебния план от дисциплини е включен блок от криминалистически дисциплини, който подготвя студентите като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуални следствени действия в досъдебното производство.
Предвидено е разширено изучаване на отделните раздели, обхванати от системата на криминалистиката. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по чужд език, компютри, спорт и изучават задължителни дисциплини от системата на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, частната охранителна дейност и др.
През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията; прилагане на криминалистически средства, методи и техники за събиране, изследване, проверка на доказателства и извършване на действия по разследването.
Практическото обучение включва стажове в институции, компетентни в областта на осигуряването на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– обща теория на криминалистиката;
– криминалистическа техника;
– тактическа организация на разследването на престъпления;
– методика за разследване на различни видове престъпления;
– конституционно, наказателно и наказателнопроцесуално право;
– теория на риска и безопасността;
– теория на оперативно-издирвателната дейност;
– информационни технологии и системи;
– спортно-техническа подготовка;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разкриване и разследване на престъпления;
– провеждане на следствени действия и тяхното най-добро съчетаване;
– извършване на техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне;
– прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията;
– прилагане на криминалистически средства, методи и техники на събиране, изследване, оценяване, проверка и използване на доказателства и т.н.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Криминалистика“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
– в досъдебното производство;
– в научно-технически лаборатории;
– в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
– в охранителни фирми;
– в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
– в общинските звена за обществен ред и сигурност;
– в съда и прокуратурата;
– в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност придобиват образователна степен „бакалавър“ по специалността „Криминалистика“.

 

Киберсигурност

Киберсигурността или информационната сигурност на компютрите и компютърните мрежи е основно предизвикателство за съществуващите социални системи. Това определя дългосрочната необходимост от обучени специалисти в тази област.
Висшето училище по сигурност и икономика намира отговор на това предизвикателство от 2014 г. насам. То е единственото училище в Пловдив и региона, което предлага бакалавърска програма по киберсигурност. През този период висшето училище е създало десетки специалисти по киберсигурност, които прилагат усвоените знания и придобитите умения както в бизнеса, така и в администрацията.
С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
Учебният план на специалност „Киберсигурност“ се осъвременява ежегодно в отговор на динамичните предизвикателства на времето.
В процеса на обучението студентите от ВУСИ ще придобият теоретични знания в следните области:
– национална и международна сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– анализ на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;
– криптографска сигурност;
– информационна сигурност и превенция на атаки;
– минимум един западен език;
– специализирана физическа и психологическа подготовка.
Практическите умения, които студентите от ВУСИ ще усвоят по време на своето обучение, са следните:
– лидерски умения и способности за работа в екип;
– предприемане на гъвкави и адаптивни действия според промените в средата за сигурност;
– способности за решаване на проблеми и разработване на творчески решения за изграждане, изследване и управление на системи за киберсигурност;
– идентифициране на проблеми и тяхното решаване в сферата на националната сигурност и осигуряващите я системи за киберсигурност чрез използване на научни изследвания и иновативни комуникационни и информационни технологии и системи;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– планиране и организиране на киберзащита;
– моделиране на системи за киберсигурност;
– прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на киберзаплахите;
– комплексно използване на сили, методи, средства, способи и форми на разузнаване, превенция, разкриване и противодействие на киберпрестъпност и т.н.
Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
– специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
– експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
– специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
– специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
– специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
– системни анализатори;
– мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
– консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра).
Формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Киберсигурност“.

Митническо разузнаване и разследване

Разкриването и разследването на митническите престъпления и нарушения представляват специфични дейности на държавата по тяхното противодействие. Особеностите на митническата дейност и необходимото високо ниво на компетентност налагат усвояването на специфични форми на действие, основани на специални знания и умения.
Поради тази причина Висшето училище по сигурност и икономика предлага на кандидат-студентите обучение по специалността „Митническо разузнаване и разследване“. Постъпвайки в нея, студентите ще придобият задълбочени знания и практически умения, голяма част от които са специализирани в областта на митническото разузнаване и разследване.
По време на обучението студентите изграждат богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления. Те ще изградят способност да събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Завършилите специалността ще могат самостоятелно да осъществяват митнически контрол и да извършват проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и за прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– акцизно законодателство;
– митническо законодателство;
– противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотици;
– продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба;
– информационна сигурност;
– анализ и управление на риска;
– специализирани национални и международни операции и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разработване на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления;
– събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
– осъществяване на митнически контрол;
– извършване на проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство;
– извършване на проверки за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления;
– извършване на проверки за незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба;
– събиране на качествени доказателства по дела за митнически престъпления;
– прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
– ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
– мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
– държавни служители;
– експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
– консултанти в областта на митническото облагане.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

 

Сигурност и разузнаване

Обучението по специалността „Сигурност и разузнаване” е ориентирано към интелектуалното и личностно израстване на студентите чрез създаване на професионални и мениджърски качества, които им позволяват да изпълняват задачи в областта на сигурността и разузнаването, включително в разузнавателните служби и другите служби за сигурност и обществен ред.

Същевременно се предоставя интердисциплинарна и широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в професионално направление „Национална сигурност", като създава оптимално съчетание на компетентности, съобразено с изискванията на пазара на труда и потребностите от подготвени кадри в специализираните структури на държавната администрация, местната власт и частния сектор.

По време на обучението студентите придобиват способности да организират и осъществяват широк спектър от дейности и процеси, свързани с външните и вътрешните аспекти на сигурността, както и да реализират свързаните с тях специфични функции и отговорности. Особено внимание е отделено на придобиването на разузнавателна подготовка и овладяването на формите, методите и способите за осъществяване на разузнавателна дейност като средство за противодействие на рисковете и заплахите за сигурността.

В процеса на обучението студентите от ВУСИ придобиват систематизирани знания по отношение на:

• основите на националната сигурност; глобалните рискове на сигурността; политическите аспекти на сигурността;

• основите на правото; конституционното право; наказателното право; административното право и процес; полицейското право; правото на интелектуалната собственост;

• правото на Европейския съюз; европейското сътрудничество в сигурността;

• професионалната етика; защитата на правата на човека;

• опазването на обществения ред; борбата срещу престъпността;

• правния режим на частната охранителна дейност;

• общата теория на криминалистиката; противодействието на организираната престъпност; противодействието на тероризма и екстремизма; миграционния контрол; контрола на пътната полиция;

• основите на контраразузнаването; защитата на класифицираната информация;

• изкуствения интелект;

• организацията и функциите на местната власт;

• основите на разузнаването; ролята на разузнаването в системата на националната и съюзната сигурност; управлението на службите за сигурност;

• функциите, задачите и дейностите на видовете разузнаване;

• добиването, обработването и разпространението на разузнавателна информация; информационно-аналитичната дейност;

• разузнавателния анализ на кризи и конфликти;

• използването на човешкия фактор в разузнаването; разузнаването от открити източници; разузнаването чрез технически средства; специалните разузнавателни средства;

• специализираната психофизическа подготовка; специализираната самозащита; стрелковата подготовка;

• полиграфските изследвания на лъжата (детектора на лъжата);

• английския език.

Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са:

• усъвършенстване на формите и методите за противодействие на рисковете и заплахите за сигурността на глобално, регионално и национално ниво, както и на мерките за опазване на ведомствената, фирмената и индивидуалната сигурност;

• подобряване на организацията и повишаване на ефективността на основните дейности в рамките на националния и съюзния разузнавателен процес;

• способите, пътищата и начините за изпълнение на конкретни задачи от разузнавателен характер;

• лично и професионално усъвършенстване чрез системно оценяване на равнището на подготовка и идентифициране на потребностите от нови знания и умения;

• събиране, обработка, анализ и оценяване на специализирана информация, необходима за решаване на сложни проблеми;

• комплексно използване на знанията и източниците на информация в нов и сравнително непознат контекст;

• съобразяване с особеностите на средата на сигурност и оперативната обстановка при изпълнението на специфични функции и задачи;

• оценка и прогнозиране на възникването, развитието и перспективите за разрешаване на кризи и конфликти в представляващи интерес региони;

• развитие на личните комуникативни и социални компетентности: постигане на конкретно желано състояние на отношенията със събеседниците и ефективна работа в екип;

• овладяване на терминологията от областта на сигурността и разузнаването, прилагане на ясен и точен стил на професионално общуване и убедително формулиране на мнения и предложения.

Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Сигурност и разузнаване“, е да създаде специалисти, които могат да заемат експертни и ръководни длъжности с функционални задължения в областта на сигурността и разузнаването в държавните структури, органите за местно самоуправление и местната администрация, търговски дружества и други юридически лица, както и в международни организации и структури за сигурност.

Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.

Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Сигурност и разузнаване“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Счетоводство и контрол

В специалността „Счетоводство и контрол“ се получават знания и практически умения в областта на счетоводството, счетоводните стандарти на действащото национално счетоводно и търговско законодателство, изготвяне на счетоводни отчети и провеждане на одити на историческа финансова информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- класически и съвременни икономически теории;
- правила за отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
- цени, ценообразуване и контрол на стопанските операции;
- счетоводство – теория и практики;
- разни познания.
Практически умения:
- систематично въвеждане и осчетоводяване на финансово-паричните потоци;
- съставяне и попълване на счетоводни документи;
- приключване на сметки и анализ на финансови резултати;
- осъществяване на финансов и данъчен контрол;
- работа в екип.
Професионална реализация:
- счетоводители на финансови и нефинансови институции;
- главни счетоводители и началници на финансово-счетоводни отдели;
- финансови мениджъри;
- експерт-счетоводители;
- финансови ревизори;
- консултанти в български и международни одиторски фирми;
- методолози по финансова отчетност.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Счетоводство и контрол“.

Финанси

Специалността „Финанси“ подготвя висококвалифицирани специалисти с икономически познания за управление на всички звена на националната финансова система. Обучението включва общоикономическа подготовка, основи на правото и управлението, теоретична и практическа подготовка в областта на финансите, парите, кредита, застраховането и специализирани умения, с които се осъществява професионалното направление на завършилите студенти.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания (макроикономика, микроикономика, геоикономика);
- модели на финансовото управление на обществото;
- държавни и фирмени ресурси;
- правила за отчетност, планиране, анализ и контрол на стопанската дейност;
- информационно осигуряване на финансовата система;
- банки и банково дело;
- теория на парите и банковото дело;
- основи на правото;
- управление на качеството.
Практически умения:
- прилагане на финансовото законодателство;
- създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавните приходи;
- познаване на отчетността;
- решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономически агенти и управлението на парите;
- осъществяване на финансов анализ;
- упражняване на финансов контрол.
Професионална реализация:
- изпълнителни и ръководни позиции в институциите на Министерството на финансите;
- финансисти в отделите на БНБ и търговските банки;
- финансови експерти в НАП, НОИ и поделения на Сметната палата;
- специалисти в лизингови и факторинг финансови институции;
- специалисти в застрахователни, инвестиционни, пенсионноосигурителни фондове и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Финанси“.

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг е една от най-атрактивните специалности в целия свят. Значимостта е продиктувана от бурните промени и общата популяризация на цифровите технологии, които оказват радикално влияние върху бизнес процесите. В резултат на масовото навлизане на електронната търговия, усвояването на дигиталните и онлайн маркетингови инструменти се създават условия за значителни бизнес предимства. Включените тематични единици осигуряват базовата подготовка на студентите, фокусирана върху същността, особеностите и формите на дигиталния маркетинг; създаването и провеждането на дигитални маркетингови стратегии; умелото ползване на предимствата на мрежовия маркетинг и успешното разработване на рекламни кампании в интернет пространството.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- теоретични основи на маркетинга;
- изграждане на онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- запознаване с модели за електронен бизнес;
- изучаване на технологии за уебприсъствие;
- бранд мениджмънт;
- етика и правни норми в електронната среда.
Практически умения:
- планиране, представяне, изпитване и измерване на интегрирани дигитални маркетингови кампании;
- изграждане на присъствие на марката – онлайн Search, Display и Video маркетинг;
- навигиране на „пътешествието“ на клиента в различни онлайн канали.
Професионална реализация:
- мениджъри по дигитален маркетинг;
- специалисти в маркетингови отдели на организациите;
- продуктови мениджъри;
- мениджъри, занимаващи се със стратегическо управление и логистика.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Дигитален маркетинг“.

Международен бизнес

Специалността „Международен бизнес“ е предназначена да подготвя специалисти по международни икономически отношения – област, изключително актуална във все по-интензифициращите се интернационални бизнес отношения.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:

Теоретични знания:
– основи на предприемачеството;
– управление на човешки ресурси в корпоративния бизнес;
– електронна търговия;
– борси и борсови операции;
– международни финанси;
– международен маркетинг и пр.

Практически умения:
– познаване и анализиране на международните икономически отношения;
– административно управление на сложни професионални дейности, включително екипи и ресурси;
– създаване на маркетингови и бизнес стратегии в организацията;
– познаване на международните финанси и борси;
– търговски комуникации;
– подготвяне, сключване и осъществяване на международни бизнес сделки.

Професионална реализация:
– експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на държавни учреждения;
– експерти и ръководители в областта на международната търговия;
– експертни и ръководни длъжности в транспортни и спедиторски отдели и фирми;
– експертни и ръководни длъжности към висшето ръководство на корпоративни фирми.

Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Международен бизнес“.

Икономика на туризма

Специалността „Икономика на туризма“ е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който през последните години се оформи като един от перспективните бизнес сектори в страната и в Европейския съюз.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– конкуренция и качество в туризма;
– мениджмънт в туризма;
– основи на предприемачеството;
– културен туризъм;
– икономика на туризма;
– география на туризма.
Практически умения:
– компетентност за работа на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища;
– реализация в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации;
– контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Професионална реализация:
– експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на хотели;
– експертни и ръководни длъжности в ресторанти, туроператорски агенции;
– експертни и ръководни длъжности в съветите по туризъм към общините и браншовите организации;
– експертни и ръководни длъжности в специализираната в областта на туризма публична администрация и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Икономика на туризма“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

Стопанско управление

Специалността „Стопанско управление“ е популярна сред академичната общност в света. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна подготовка и познания за управление на дейности, ресурси, персонал и информационни потоци във всички отрасли и сектори на националното стопанство, в публичния и частния сектор.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- теория и практика на управлението;
- основи на правото;
- съвременни информационни технологии;
- бизнес комуникации и организационно поведение;
- управление на качеството;
- ключови направления в международната икономика;
- управление на проекти;
- управление на човешки ресурси;
- управление на кризи.
Практически умения:
- определяне на политики и стратегически цели;
- планиране, организиране, мониторинг и контрол на управление;
- задълбочени икономически анализи;
- привличане и подбор на кадри;
- активно водене на бизнес преговори;
- комуникационни умения;
- управление на проекти и кризи.
Професионална реализация:
- ръководители на различни равнища на управление на организацията;
- съветници/щатни специалисти на висшето ръководство;
- експерти по управление;
- специалисти по управление в държавна и местна администрация;
- ръководители на международни и местни проекти.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

В специалността „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите придобиват теоретични знания и практическа подготовка за техническото и програмното осигуряване, разработване и прилагане на софтуер; използването на съвременни информационни технологии в бизнес, за да отговорят на предизвикателствата в бързоразвиващата се бизнес среда през XXI век. Успешната подготовка на студентите от специалността се реализира със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите по информационни технологии и крайните потребители на информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- теория и принципи на управлението;
- приложение на софтуерните технологии;
- специфични програмни езици и софтуер;
- логическо мислене;
- комуникация на английски език;
- операционни системи и база данни.
Практически умения:
- прилагане на софтуерните технологии в различни сфери;
- управление и поддържане на информационни потоци;
- поддръжка на софтуер;
- уебдизайн.
Професионална реализация:
- софтуерни специалисти във фирми от държавния и частния сектор;
- програмисти в софтуерни компании;
- специалисти в електронното управление на държавната администрация;
- софтуерни специалисти в застраховането и финансовите институции;
- администратори на локални мрежи;
- уебдизайн;
- администратори на информационни системи, базирани на интернет.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалността „Управление на софтуерните технологии“ осигурява задълбочена широкопрофилна подготовка за управление на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Подготвят се специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите на информационни технологии и крайните потребители на информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания по:
– информационни технологии;
– програмни езици;
– програмни среди;
– бази данни;
– обектноориентирано програмиране;
– компонентно програмиране;
– анализ и синтез на алгоритми;
– компютърни мрежи;
– основи на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника.
Практически умения:
– анализ и прилагане на съвременни софтуерни технологии;
– прилагане на най-новите софтуерни технологии в различни сфери на обществения живот;
– логическо мислене;
– работа в екип;
– самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
– специфични програмни езици и софтуер;
– комуникация на английски език.
Какво може да се работи след завършване?
– администратор на локални мрежи, на интернет центрове, на информационни системи и бази данни;
– управление и поддръжка на информационните потоци и ресурси на предприятия: подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
– информационни системи, базирани на интернет;
– уебдизайн и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Бизнес мениджмънт

Обучението по „Бизнес мениджмънт“ е насочено към креативност и новаторско мислене при решаването на практически задачи с акцент върху набирането и обработването на информация за вземане на управленски решения и познания чрез усвояването на теории, принципи, подходи и методи в администрирането на бизнеса. Целта на обучението е да се формират професионални компетенции – самостоятелност, самооценка, умения за формиране на екип, носене на отговорност, разработване и избор на решение при установяването на проблем.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- базисни общоикономически познания;
- теория и базови принципи на управление;
- методични основи на организацията;
- съвременни технологии на управление;
- управление на качеството във фирмите и организациите;
- осъществяване на проектни дейности.
Практически умения:
- вземане на решения по отношение на ресурси (материални, човешки);
- моделиране, прогнозиране, стратегическо управление;
- комуникативни умения, работа в екип и организационно поведение.
Професионална реализация:
- ръководители на различни равнища;
- функционални и линейни специалисти в управлението;
- експерти и консултанти на висшето ръководство на държавни и частни фирми.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Бизнес мениджмънт“.

 

 

Управление на човешките ресурси

Бакалавърската програма по Управление на човешките ресурси има за цел да подготви студентите за професионална кариера в областта на управлението на човешките ресурси (УЧР) в различни организации. Програмата може да се фокусира върху изучаването на различни аспекти на УЧР, включително рекрутиране, подбор, оценка, обучение и развитие на персонала, компенсационни пакети, мотивация и управление на конфликти.

Някои от ключовите теми, които могат да бъдат обхванати в бакалавърската програма по Управление на човешките ресурси, включват:

1. Управление на трудови отношения - студентите ще изучават законовите изисквания за управление на трудовите отношения, както и различни подходи и модели за управление на трудовите отношения в организациите.

2. Рекрутиране и подбор - програмата може да обхваща различни методи и техники за рекрутиране и подбор на персонал, както и използването на различни инструменти за оценка на кандидатите.

3. Обучение и развитие - студентите ще изучават различни методи за обучение и развитие на персонала, включително обучение на работното място, менторство и програми за развитие на кариерата.

4. Компенсации и мотивация - програмата може да обхваща различни начини за управление на компенсациите и мотивацията на персонала, включително заплащане на основата на постиженията, бонуси и други инцентиви.

Студентите, завършващи бакалавърската програма по Управление на човешките ресурси, могат да имат възможности за кариера в различни организации, включително в отделите за УЧР, HR консултантски фирми, рекрутинг агенции и други. Те могат да бъдат подготвени да работят в различни роли, като рекрутъри, HR специалисти, координатори на обучението и развитието, специалисти по компенсации и мотивация и други.

МАГИСТЪСКИ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Национална сигурност

Специалност „Национална сигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по национална сигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Национална сигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на националната сигурност, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, институционалните и правните системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управлението на всички административни нива, защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност.

Целта на обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- корпоративно и фирмено разузнаване;
- организация и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
- управление на риска в регионален и геополитически план;
- съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Национална сигурност“.

 

Противодействие на тероризма

Специалност „Противодействие на тероризма“ обучава висококвалифицирани специалисти по противодействие на тероризма, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на тероризма“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на европейското законодателство за противодействие на тероризма, националното законодателство за противодействие на тероризма, финансовото разузнаване и фирмената сигурност, разкриването и разследването на терористични актове, прогнозирането и анализа на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
- Българската армия;
- митническите служби;
- охранителни фирми;
- системата по сигурността и антитероризма на летищa;
- прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ обучава висококвалифицирани специалисти по опазване на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на опазването на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите, прилагането на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност, комплексното използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
- експерти в институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
- експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
- експерти във всички сфери на националното стопанство.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

Криминалистика

Специалност „Криминалистика“ обучава висококвалифицирани специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Криминалистика“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното производство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Криминалистика“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
- в досъдебното производство;
- в научно-технически лаборатории;
- в Научноизследователския институт по криминалистика към МВР;
- в охранителни фирми;
- в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
- в общинските звена за обществен ред и сигурност;
- в съда и прокуратурата;
- в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Криминалистика“.

 

Киберсигурност

Специалност „Киберсигурност“ обучава висококвалифицирани специалисти по информационна сигурност или киберсигурност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.

Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
- специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
- експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
- специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
- специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
- специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
- системни анализатори;
- държавни служители;
- мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
- консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Киберсигурност“.

 

 

Митническо разузнаване и разследване

Специалност „Митническо разузнаване и разследване“ обучава висококвалифицирани специалисти по разкриване и разследване на митническите престъпления и нарушения, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на противодействието на митнически нарушения и престъпления, събирането, обработването и интерпретирането на специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, митническия и валутния контрол.

Целта на обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
- ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
- мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
- държавни служители;
- експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
- консултанти в областта на митническото облагане.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

 

 

Сигурност и спорт

Специалността "Сигурност и спорт" може да представлява интерес за студентите, които имат желание да работят в области, свързани със спорт и безопасност. Това може да бъде в рамките на спортната индустрия, градската инфраструктура, събития, като концерти и други. Освен това, тази специалност може да даде възможност на студентите да развият умения в области като планиране, координация, комуникация и управление на риска, които са полезни в различни области на работата.

1. Безопасност в спорта - това включва изучаването на мерките за предпазване от наранявания, както и разработването на стратегии за управление на риска и защита на здравето и безопасността на спортистите.

2. Сигурност на събития - това включва планирането, изготвянето и изпълнението на мерки за сигурност на спортни събития, като например охрана на стадиони, контрол на масовото движение и др.

3. Сигурност на обекти - това включва изучаването на мерките за сигурност на спортни обекти, като например стадиони, спортни зали, плувни басейни и други. Това може да включва изграждането на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и други.

4. Киберсигурност - това включва изучаването на мерките за сигурност на информационните системи, които се използват в спортната индустрия, като например управлението на билетни системи, онлайн магазини за спортни стоки и др.

Сигурност и разузнаване

Обучението по специалността „Сигурност и разузнаване” е предназначено да усъвършенства и доразвие професионалните, мениджърските и лидерските способности на студентите, което ще им позволи да организират, осъществяват и управляват дейности и процеси в областта на сигурността и разузнаването, включително в разузнавателните служби и другите служби за сигурност и обществен ред.

Същевременно се създава оптимално съчетание на компетентности, съобразено с изискванията на пазара на труда и потребностите от подготвени кадри в специализираните структури на държавната администрация, местната власт и частния сектор.

Особено внимание е отделено на придобиването на разузнавателна подготовка и овладяването на формите, методите и способите за разузнаване на стратегическо ниво в контекста на противодействието на традиционните (конвенционалните), асиметричните и хибридните заплахи за националната и съюзната сигурност.

В процеса на обучението студентите от ВУСИ ще придобият и надградят систематизирани знания по отношение на:

• националната и международната сигурност;

• управлението на риска в контрола на външните граници в Европейския съюз;

• геополитиката и геостратегията;

• сигурността в Черноморския регион;

• разузнаването на стратегическо ниво;

• особеностите на човешкия фактор в разузнаването;

• информационната работа в разузнаването;

• правно-нормативните аспекти на разузнаването;

• контрола и отчетността в разузнаването;

• разузнаването в интерес на отбраната;

• разузнаването срещу асиметричните рискове и заплахи;

• разузнаването в операциите за поддържане на мира;

• управлението на разузнавателната дейност;

• космическото разузнаване.

Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са:

• подобряване на формите и методите за противодействие на рисковете и заплахите за сигурността на глобално, регионално и национално ниво;

• изграждане, използване и оптимизиране на способностите, необходими за изпълнение на поставените задачи;

• усъвършенстване и повишаване на ефективността на основните дейности в областта на сигурността и разузнаването.

• оценяване на ефективността на дейностите и процесите и тяхното управление в сложни условия;

• събиране, обработване, анализ и оценяване на специализирана информация, необходима за решаване на сложни проблеми;

• комплексно използване на знанията и източниците на информация в нов и сравнително непознат контекст;

• съобразяване с особеностите на средата на сигурност и оперативната обстановка при изпълнението на специфични функции и задачи;

• оценка и прогнозиране на възникването, развитието и перспективите за разрешаване на кризи и конфликти в представляващи интерес региони;

• лично и професионално усъвършенстване чрез системно оценяване на равнището на подготовка и идентифициране на потребностите от нови знания и умения.

Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Сигурност и разузнаване“, е да създаде специалисти, които могат да заемат експертни и ръководни длъжности с функционални задължения в областта на сигурността и разузнаването в държавните структури, органите за местно самоуправление и местната администрация, търговски дружества и други юридически лица, както и в международни организации и структури за сигурност.

Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Сигурност и разузнаване“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Счетоводство и контрол

Специалност „Счетоводство и контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по счетоводство и контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Счетоводство и контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на счетоводната отчетност и контрола.

Целта на обучението на студентите в специалност „Счетоводство и контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- организирането и осъществяването на отчетността, анализа, планирането и контрола на стопанските операции и финансово-паричния поток;
- съставянето на първични и вторични счетоводни документи, на годишни счетоводни и финансови отчети, приключването на счетоводни сметки и установяването на финансови резултати;
- използването на информационни системи и технологии в областта на счетоводството и контрола;
- прилагането на съвременни добри практики, свързани с прилагането на национални и международни счетоводни и одиторски стандарти за счетоводно управление и вземане на решения.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Счетоводство и контрол“.

 

Финанси

Специалност „Финанси“ обучава висококвалифицирани специалисти по публични финанси, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финанси“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на публичните финанси.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финанси“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- публичните/държавните финанси и финансовото законодателство;
- използването на инструментите и механизмите на приходните и разходните форми на фиска за удовлетворяване на потребности с публични блага;
- тенденциите на данъчното облагане с различните видове преки и косвени данъци;
- финансите, паричното обращение, кредита и застраховането;
- публичните, държавните, корпоративните и личните финанси.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финанси“.

 

Дигитален маркетинг

Специалност „Дигитален маркетинг“ обучава висококвалифицирани специалисти с теоретични и практически знания, фундаментални за изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Дигитален маркетинг“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на маркетинга в дигитална среда.

Целта на обучението на студентите в специалност „Дигитален маркетинг“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- изграждането на ефективни онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- използването на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
- планирането, представянето, изпълнението и измерването на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
- изграждането на онлайн присъствието на една марка чрез онлайн search, display и video маркетинг.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Дигитален маркетинг“.

 

Валутен, митнически и данъчен контрол

Специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ обучава висококвалифицирани специалисти по валутен, митнически и данъчен контрол, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на валутното, митническото и данъчното законодателство.

Целта на обучението на студентите в специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- нормативната уредба и нейното прилагане в областта на валутното законодателство, митническото обмитяване на стоки и данъчното облагане на задължените лица;
- сътрудничеството на приходните администрации с други контролни органи от страната, ЕС и трети страни;
- прилагането на съвременни добри практики и методи в сферата на валутния, митническия и данъчния контрол;
- анализа и оценката на риска при вземане на решения, свързани с прилагане на валутния, митническия и данъчния контрол.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Валутен, митнически и данъчен контрол“.

 

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ обучава висококвалифицирани специалисти по финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Целта на обучението на студентите в специалност „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- финанси, счетоводство, застраховане и финансово-счетоводен мениджмънт;
- нормативни изисквания, свързани с дейността на предприятията по отношение на мениджмънта и застраховането им;
- използване на специализирани информационни техники и технологии в областта на счетоводството, данъчното облагане, застраховането и сигурността на данните;
- прилагане на съвременни добри практики в сферата на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“.

 

Цифрова енергетика

Цифровата енергетика е нова област, която се фокусира върху използването на цифрови технологии за управление на енергийната инфраструктура. Магистърската програма по Цифрова енергетика може да предостави на студентите знания и умения за развитието, проектирането, изграждането и управлението на енергийните системи на бъдещето.

Някои от ключовите теми, които биха могли да бъдат обхванати в магистърската програма по Цифрова енергетика включват:

1. Използване на данни и анализи за енергийни решения - студентите ще изучават различни методи за събиране, анализиране и използване на данни, свързани с енергийните системи, за да може да се направят по-информирани решения.

2. Използване на изкуствен интелект и машинно обучение - програмата може да обхваща употребата на изкуствен интелект и машинно обучение за прогнозиране на потреблението на енергия, за оптимизация на енергийния микс и за управление на енергийни системи.

3. Използване на възобновяеми източници на енергия - студентите ще изучават технологиите за генериране на енергия от възобновяеми източници, като слънчеви панели, вятърни турбини и др.

4. Управление на енергийни системи - програмата може да обхваща управлението на енергийни системи, включително дистанционно управление на енергийни мрежи и управление на микромрежи.

Студентите, завършващи магистърската програма по Цифрова енергетика, могат да имат възможности за кариера в области, свързани с енергийната индустрия, включително в производство, разработка на технологии, консултиране, управление на енергийни системи и други.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

Стопанско управление

Специалност „Стопанско управление“ обучава висококвалифицирани специалисти на различни равнища на управление на организациите и ръководители на локални и международни проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Стопанско управление“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на администрацията и управлението.

Целта на обучението на студентите в специалност „Стопанско управление“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- теорията и практиката на управлението;
- изработването на ефективни управленски анализи и решения;
- бизнес комуникациите с колеги и ръководители на всички равнища;
- рационалното и ефективно използване на ресурсите при провеждането на бизнес стратегии.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

Специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по програмиране, системно администриране в различни области на стопанската дейност и мениджмънт на проекти, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в проектирането, разработването и внедряването на различни информационни продукти в бизнес организациите.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на бизнес информационните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- операционните системи и програмирането;
- системите за управление на бази данни;
- системния анализ и проектирането;
- автоматизираната обработка на икономическа информация.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалност „Управление на софтуерните технологии“ обучава висококвалифицирани специалисти по компютърни системи, проектиране, разработване, поддържане и администриране на приложения в областта на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност, които се реализират успешно на пазара на труда.

С обучението в специалност „Управление на софтуерните технологии“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на софтуерните технологии.

Целта на обучението на студентите в специалност „Управление на софтуерните технологии“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
- програмните езици и програмните среди;
- обектноориентираното програмиране;
- компютърните мрежи;
- анализа и прилагането на съвременни софтуерни технологии в IT сектора и бизнес организациите в различни стопански сфери.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

Управление на човешките ресурси

Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ обучава висококвалифицирани специалисти в областта на управлението на персонала, които се реализират успешно на пазара на труда.
С обучението в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания и умения в областта на управлението на персонала като:
- да организират и водят процеса по подбор на персонал;
- да създават и въвеждат системи за възнаграждения;
- да въвеждат и управляват софтуерни системи за управление на човешките ресурси;
- да създават планове за обучение на персонала и развитие на таланта;
- да инструктират, консултират и обучават персонал по отношение на спазването на вътрешни процедури, свързани с управлението на качеството и вътрешния трудов ред.

Целта на обучението на студентите в специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията на пазара на труда и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация като:
- мениджър човешки ресурси;
- мениджър управление на таланти;
- експерт комуникации;
- експерт внедряване на HR софтуер;
- експерт обучение и квалификация;
- Talent Acquisition Manager;
- Talent Acquisition Data Analyst;
и др.

Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „магистър“ по специалността „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.

 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

1. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
2. Антитероризъм (Организация и управление на антитерористичната дейност)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

1. „Икономика, финанси и организация на труда“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

1. „Администрация и управление извън сферата на материалното производство“

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини