БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

♦ново♦ Киберсигурност

Киберсигурността или информационната сигурност на компютрите и компютърните мрежи е основно предизвикателство за съществуващите социални системи. Това определя дългосрочната необходимост от обучени специалисти в тази област.
Висшето училище по сигурност и икономика намира отговор на това предизвикателство от 2014 г. насам. То е единственото училище в Пловдив и региона, което предлага бакалавърска програма по киберсигурност. През този период висшето училище е създало десетки специалисти по киберсигурност, които прилагат усвоените знания и придобитите умения както в бизнеса, така и в администрацията.
С обучението в специалност „Киберсигурност“ студентите от ВУСИ придобиват съвременни знания в областта на сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; мениджмънта на сигурността на компаниите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
Учебният план на специалност „Киберсигурност“ се осъвременява ежегодно в отговор на динамичните предизвикателства на времето.
В процеса на обучението студентите от ВУСИ ще придобият теоретични знания в следните области:
– национална и международна сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– анализ на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;
– криптографска сигурност;
– информационна сигурност и превенция на атаки;
– минимум един западен език;
– специализирана физическа и психологическа подготовка.
Практическите умения, които студентите от ВУСИ ще усвоят по време на своето обучение, са следните:
– лидерски умения и способности за работа в екип;
– предприемане на гъвкави и адаптивни действия според промените в средата за сигурност;
– способности за решаване на проблеми и разработване на творчески решения за изграждане, изследване и управление на системи за киберсигурност;
– идентифициране на проблеми и тяхното решаване в сферата на националната сигурност и осигуряващите я системи за киберсигурност чрез използване на научни изследвания и иновативни комуникационни и информационни технологии и системи;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– планиране и организиране на киберзащита;
– моделиране на системи за киберсигурност;
– прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на киберзаплахите;
– комплексно използване на сили, методи, средства, способи и форми на разузнаване, превенция, разкриване и противодействие на киберпрестъпност и т.н.
Целта на обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“ е да създаде надеждни специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
– специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
– експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
– специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
– специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
– специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
– системни анализатори;
– мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
– консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра).
Формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите студенти придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Киберсигурност“.

♦ново♦ Корпоративна сигурност

Един от най-динамично развиващите се икономически отрасли в света и в България е този, обезпечаващ сигурността на компании, организации и активи. Корпоративната сигурност е в основата на националната сигурност. Без надеждна защита на активите на хората е немислимо да говорим за национална сигурност. Това определя и все по-нарастващото търсене на специалисти по този тип сигурност.
Затова Висшето училище по сигурност и икономика разки тази бакалавърска програма и създава специалисти по киберсигурност, които успешно прилагат усвоените знания и придобитите умения. Висшето училище по сигурност и икономика е и единственото в Пловдив и региона, което предлага тази специалност.
Обучението в специалност „Корпоративна сигурност“ предоставя на студентите съвременни и иновативни знания в областта на съвременните схващания за корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на компаниите и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията/организацията.
В процеса на обучение по специалността студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление при кризи и конфликти;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– лидерски, мениджърски и организационни умения;
– умения за ръководство и действия в кризисни и критични ситуации;
– обезпечаване на информационна, физическа и ресурсна сигурност на корпорацията/организацията.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Киберсигурност“, е да създаде специалисти, които отговарят на изискванията и притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– мениджъри в частни и публични организации;
– мениджъри и експерти в областта на киберсигурността на корпорации или организации;
– външни експерти, консултанти или анализатори по въпросите на корпоративната сигурност.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Корпоративна сигурност“.

♦ново♦ Митническо разузнаване и разследване

Разкриването и разследването на митническите престъпления и нарушения представляват специфични дейности на държавата по тяхното противодействие. Особеностите на митническата дейност и необходимото високо ниво на компетентност налагат усвояването на специфични форми на действие, основани на специални знания и умения.
Поради тази причина Висшето училище по сигурност и икономика предлага на кандидат-студентите обучение по специалността „Митническо разузнаване и разследване“. Постъпвайки в нея, студентите ще придобият задълбочени знания и практически умения, голяма част от които са специализирани в областта на митническото разузнаване и разследване.
По време на обучението студентите изграждат богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления. Те ще изградят способност да събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Завършилите специалността ще могат самостоятелно да осъществяват митнически контрол и да извършват проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и за прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– акцизно законодателство;
– митническо законодателство;
– противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотици;
– продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба;
– информационна сигурност;
– анализ и управление на риска;
– специализирани национални и международни операции и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разработване на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления;
– събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
– осъществяване на митнически контрол;
– извършване на проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство;
– извършване на проверки за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления;
– извършване на проверки за незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба;
– събиране на качествени доказателства по дела за митнически престъпления;
– прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Митническо разузнаване и разследване“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в държавната администрация, и по-специално в Агенция „Митници“;
– ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
– мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
– държавни служители;
– експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
– консултанти в областта на митническото облагане.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

♦ново♦ Съвременни технически системи за сигурност

Техническите системи за сигурност са бъдещето на борбата срещу рисковете на сигурността. Тяхното приложение е повсеместно – за охрана на компании, активи и дейности, опазване на обществения ред, разузнаване, контраразузнаване и т.н. Висшето училище по сигурност и икономика е единственото висше училище в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността „Съвременни технически системи за сигурност“.
В процеса на обучение студентите придобиват знания относно съвременните тенденции в охраната на имущество на физически или юридически лица и дейностите по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта; същността на мениджмънта на сигурността на физически или юридически лица и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на охраната на физически или юридически лица.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– персонал за физическа защита;
– физически бариери;
– системи за телевизионно наблюдение;
– системи за охранително осветление;
– тактически дейности при терористични актове, пожар и аварийни и кризисни ситуации;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разработване на творчески решения на абстрактни проблеми;
– проектиране, експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи и технологии;
– добра инженерна и комуникативна култура;
– формиране на възможности за бърза адаптация към най-новите постижения в областта на комуникационната и компютърната техника и технологии;
– анализиране на физическите процеси, протичащи в сигнално-охранителни системи;
– познаване на начините и средствата за автоматизация и контрол на мониторинговите системи и устройства и методите за тяхната експлоатация и поддържане;
– решаване на задачи, свързани с проектиране, конфигуриране, настройка и експлоатация на техническите системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, периферни и охранителни системи и контрол на достъпа чрез прилагане на съвременни средства за проектиране и конструиране;
– анализиране, идентифициране и моделиране на сигнално-охранителни системи в реално време;
– изграждане и експлоатиране на сигнално-охранителните системи, като се използват методите за защита на информацията;
– използване на специализирани технически устройства за сриване на работата на системи за подслушване, възможностите на широколентовите технологии за изграждане на системи за сигурност с висока надеждност;
– използване на съвременни методи на обработка на звуков сигнал и видеоизображение при работа на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа и системите за идентификация и разпознаване на стационарни и динамични обекти;
– диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи и съпътстващата им периферия.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Съвременни технически системи за сигурност“ е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– специалисти по проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми и организации, лицензирани за извършване на охранителна дейност;
– представители на охранителни фирми за даден район с предмет на дейност: разработване, проектиране и реализация на сигнално-охранителни системи;
– ръководители на звена във фирми с предмет на дейност: проектиране и производство на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи;
– преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност;
– мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
– консултанти и анализатори по въпросите на сигурността и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Съвременни технически системи за сигурност“.

Национална сигурност

Изучаването на проблемите, свързани с националната сигурност, се характеризира със забележителна еволюция през последните десетилетия. От специфичен термин, относим към отбраната и вътрешния ред, днес националната сигурност обхваща изследването на сериозен кръг рискове и предизвикателства, което налага придобиването на нови знания и умения от най-различни области на човешкото познание. Това превръща изучаването на специалността „Национална сигурност“ вълнуващо и интересно предизвикателство.
По време на следването си студентите придобиват знания за значението на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, както и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защитата на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност; взаимодействие на разузнавателните и контраразузнавателните служби със службите на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с техните структури; противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, международната търговия с оръжия или изделия и технологии с двойна употреба.
Практическото обучение включва стажове в организации от структурите за сигурност.
Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– риск, международни отношения и сигурност;
– екологична и технологична сигурност;
– корпоративно и фирмено разузнаване;
– основи на сигурността;
– кризисен мениджмънт;
– дипломатическо и консулско право;
– миграции и сигурност;
– тенденции, организации и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
– институционални и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– лидерски, мениджърски и организационни умения;
– способности за събиране, обработка и анализ на информация;
– умения за ръководство и действия в кризисни и критични ситуации;
– обезпечаване на информационна, физическа и ресурсна сигурност на корпорацията/организацията;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– ръководство на национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Национална сигурност“, е да изгради специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– ръководни, консултантски или експертни длъжности както в общата, така и в специализираната държавна администрация, включително в службите за сигурност;
– професионална реализация в дипломатическата служба или в общата или специализираната администрация на Министерството на външните работи;
– професионална реализация в Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, разузнавателни и контраразузнавателни служби, Агенцията за бежанците, в корпорации.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Национална сигурност“.

Противодействие на тероризма

Съвременният тероризъм придоби глобален характер, а терористичните организации прилагат изключително професионални подходи за осъществяване на своите цели. Това превръща тероризма в едно от най-съществените предизвикателства за сигурността. В тази връзка противодействието на тероризма се превръща в дейност, която се осъществява практически от всички органи на държавното управление, която изисква търсене на все по-творчески стратегии и подходи и използване на все по-върхови технологии.
Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността от .... и е обучило и изградило ... специалисти, намерили своята професионална реализация в държавната администрация и в бизнеса.
При изучаването на специалността студентите придобиват знания за характера и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– европейско законодателство за противодействие на тероризма;
– национално законодателство за противодействие на тероризма;
– противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване;
– разкриване и разследване на терористични актове;
– конституционно, административно и гражданско право;
– финансово разузнаване и фирмена сигурност;
– контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма;
– водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;
– използване на оръжие и помощни средства за защита;
– антитерористични операции;
– охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи;
– наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим;
– комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове;
– прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Противодействие на тероризма“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи;
– в специалните служби, компетентни в противодействието на тероризма;
– в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
– във Въоръжените сили на Република България;
– в митническата администрация;
– в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната;
– в системата по сигурността и антитероризма на летищa;
– в охранителни дружества;
– в банки и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Противодействие на тероризма“.

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага обучение по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
Противодействието на престъпността и опазването на обществения ред представляват област в социалното управление, която има своите изключително широки приложения практически във всички социални сфери – в държавното управление, във всички икономически сектори, включително в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност.
Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност; комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат и втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС;
– иновационни средства и техники за отбрана;
– системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации;
– основи на психологията;
– наказателно право;
– финансово-данъчно право;
– информационни технологии и информационно осигуряване.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители;
– спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства;
– работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства;
– познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– експерти на ръководно и експертно равнище в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
– експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
– експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Успешно завършилите специалността придобиват образователната степен „бакалавър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

 

Криминалистика

Обучението по специалност „Криминалистика“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.
В учебния план от дисциплини е включен блок от криминалистически дисциплини, който подготвя студентите като експерти и специалисти в разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления, а така също и за извършване на процесуални следствени действия в досъдебното производство.
Предвидено е разширено изучаване на отделните раздели, обхванати от системата на криминалистиката. През първите две години студентите в общообразователни курсове придобиват знания и умения по чужд език, компютри, спорт и изучават задължителни дисциплини от системата на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, частната охранителна дейност и др.
През третата и четвъртата година обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията; прилагане на криминалистически средства, методи и техники за събиране, изследване, проверка на доказателства и извършване на действия по разследването.
Практическото обучение включва стажове в институции, компетентни в областта на осигуряването на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В процеса на обучението студентите придобиват теоретични знания в следните области:
– обща теория на криминалистиката;
– криминалистическа техника;
– тактическа организация на разследването на престъпления;
– методика за разследване на различни видове престъпления;
– конституционно, наказателно и наказателнопроцесуално право;
– теория на риска и безопасността;
– теория на оперативно-издирвателната дейност;
– информационни технологии и системи;
– спортно-техническа подготовка;
– минимум един западен език и др.
Практическите умения, които се усвояват от студентите през обучението, са следните:
– разкриване и разследване на престъпления;
– провеждане на следствени действия и тяхното най-добро съчетаване;
– извършване на техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне;
– прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията;
– прилагане на криминалистически средства, методи и техники на събиране, изследване, оценяване, проверка и използване на доказателства и т.н.
Целта, която постига обучението на студентите в специалност „Криминалистика“, е да създаде специалисти, които да отговарят на изискванията и да притежават знанията и уменията за успешна професионална реализация в следните области:
– в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
– в досъдебното производство;
– в научно-технически лаборатории;
– в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
– в охранителни фирми;
– в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
– в общинските звена за обществен ред и сигурност;
– в съда и прокуратурата;
– в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност придобиват образователна степен „бакалавър“ по специалността „Криминалистика“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

♦ново♦ Икономика на туризма

Специалността „Икономика на туризма“ е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който през последните години се оформи като един от перспективните бизнес сектори в страната и в Европейския съюз.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– конкуренция и качество в туризма;
– мениджмънт в туризма;
– основи на предприемачеството;
– културен туризъм;
– икономика на туризма;
– география на туризма.
Практически умения:
– компетентност за работа на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища;
– реализация в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации;
– контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Професионална реализация:
– експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на хотели;
– експертни и ръководни длъжности в ресторанти, туроператорски агенции;
– експертни и ръководни длъжности в съветите по туризъм към общините и браншовите организации;
– експертни и ръководни длъжности в специализираната в областта на туризма публична администрация и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Икономика на туризма“.

♦ново♦ Маркетинг

Маркетингът е една от най-атрактивните и желани специалности за студенти в света. Обучението по маркетинг осигурява задълбочена общоикономическа подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на търсенето и предлагането на стоки и услуги на пазара. Идеята е да се формират креативно мислене и практически умения при провеждане на маркетингово проучване на пазара, анализиране на маркетинговите тенденции и обосновано вземане на управленски решения. В процеса на обучение се създават социални и аналитични компетенции – комуникативни умения, работа в екип, организационно поведение и аналитичен избор на решения, свързани с продуктовата, ценовата, комуникационната и пласментната политика.
През следването си в специалност „Маркетинг“ студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически фундаментални дисциплини;
- маркетингови изследвания и планиране;
- продуктова, ценова, комуникационна и пласментна политика;
- управление на продажбите;
- директен маркетинг;
- интернет маркетинг;
- банков маркетинг;
- социална психология.
Практически умения:
- разработване на анализи, прогнози и изследване на общественото мнение;
- разработване на маркетингови стратегии;
- създаване и налагане на рекламни продукти на пазара;
- разработване и реализиране на кризисни планове по актуални казуси;
- предлагане на стайлинг и работа с клиенти;
- връзки с обществеността.
Професионална реализация:
- експерти по връзки с обществеността;
- продуктови мениджър;
- анализатори проучване на пазара;
- маркетингови мениджъри в дребния, средния и едрия бизнес;
- експерти в държавни, местни и частни органи на управлението;
- експерти във всички медии и рекламни агенции.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра) в редовна или задочна форма на обучение. Успешно завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Маркетинг“.

Финанси

Специалността „Финанси“ подготвя висококвалифицирани специалисти с икономически познания за управление на всички звена на националната финансова система. Обучението включва общоикономическа подготовка, основи на правото и управлението, теоретична и практическа подготовка в областта на финансите, парите, кредита, застраховането и специализирани умения, с които се осъществява професионалното направление на завършилите студенти.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания (макроикономика, микроикономика, геоикономика);
- модели на финансовото управление на обществото;
- държавни и фирмени ресурси;
- правила за отчетност, планиране, анализ и контрол на стопанската дейност;
- информационно осигуряване на финансовата система;
- банки и банково дело;
- теория на парите и банковото дело;
- основи на правото;
- управление на качеството.
Практически умения:
- прилагане на финансовото законодателство;
- създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавните приходи;
- познаване на отчетността;
- решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономически агенти и управлението на парите;
- осъществяване на финансов анализ;
- упражняване на финансов контрол.
Професионална реализация:
- изпълнителни и ръководни позиции в институциите на Министерството на финансите;
- финансисти в отделите на БНБ и търговските банки;
- финансови експерти в НАП, НОИ и поделения на Сметната палата;
- специалисти в лизингови и факторинг финансови институции;
- специалисти в застрахователни, инвестиционни, пенсионноосигурителни фондове и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Финанси“.

Счетоводство и контрол

В специалността „Счетоводство и контрол“ се получават знания и практически умения в областта на счетоводството, счетоводните стандарти на действащото национално счетоводно и търговско законодателство, изготвяне на счетоводни отчети и провеждане на одити на историческа финансова информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- класически и съвременни икономически теории;
- правила за отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
- цени, ценообразуване и контрол на стопанските операции;
- счетоводство – теория и практики;
- разни познания.
Практически умения:
- систематично въвеждане и осчетоводяване на финансово-паричните потоци;
- съставяне и попълване на счетоводни документи;
- приключване на сметки и анализ на финансови резултати;
- осъществяване на финансов и данъчен контрол;
- работа в екип.
Професионална реализация:
- счетоводители на финансови и нефинансови институции;
- главни счетоводители и началници на финансово-счетоводни отдели;
- финансови мениджъри;
- експерт-счетоводители;
- финансови ревизори;
- консултанти в български и международни одиторски фирми;
- методолози по финансова отчетност.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Счетоводство и контрол“.

Дигитален маркетинг

Дигиталният маркетинг е една от най-атрактивните специалности в целия свят. Значимостта е продиктувана от бурните промени и общата популяризация на цифровите технологии, които оказват радикално влияние върху бизнес процесите. В резултат на масовото навлизане на електронната търговия, усвояването на дигиталните и онлайн маркетингови инструменти се създават условия за значителни бизнес предимства. Включените тематични единици осигуряват базовата подготовка на студентите, фокусирана върху същността, особеностите и формите на дигиталния маркетинг; създаването и провеждането на дигитални маркетингови стратегии; умелото ползване на предимствата на мрежовия маркетинг и успешното разработване на рекламни кампании в интернет пространството.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- теоретични основи на маркетинга;
- изграждане на онлайн маркетингови стратегии за привличане и задържане на клиенти;
- запознаване с модели за електронен бизнес;
- изучаване на технологии за уебприсъствие;
- бранд мениджмънт;
- етика и правни норми в електронната среда.
Практически умения:
- планиране, представяне, изпитване и измерване на интегрирани дигитални маркетингови кампании;
- изграждане на присъствие на марката – онлайн Search, Display и Video маркетинг;
- навигиране на „пътешествието“ на клиента в различни онлайн канали.
Професионална реализация:
- мениджъри по дигитален маркетинг;
- специалисти в маркетингови отдели на организациите;
- продуктови мениджъри;
- мениджъри, занимаващи се със стратегическо управление и логистика.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Дигитален маркетинг“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

♦ново♦ Бизнес мениджмънт

Обучението по „Бизнес мениджмънт“ е насочено към креативност и новаторско мислене при решаването на практически задачи с акцент върху набирането и обработването на информация за вземане на управленски решения и познания чрез усвояването на теории, принципи, подходи и методи в администрирането на бизнеса. Целта на обучението е да се формират професионални компетенции – самостоятелност, самооценка, умения за формиране на екип, носене на отговорност, разработване и избор на решение при установяването на проблем.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- базисни общоикономически познания;
- теория и базови принципи на управление;
- методични основи на организацията;
- съвременни технологии на управление;
- управление на качеството във фирмите и организациите;
- осъществяване на проектни дейности.
Практически умения:
- вземане на решения по отношение на ресурси (материални, човешки);
- моделиране, прогнозиране, стратегическо управление;
- комуникативни умения, работа в екип и организационно поведение.
Професионална реализация:
- ръководители на различни равнища;
- функционални и линейни специалисти в управлението;
- експерти и консултанти на висшето ръководство на държавни и частни фирми.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Бизнес мениджмънт“.

Стопанско управление

Специалността „Стопанско управление“ е популярна сред академичната общност в света. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна подготовка и познания за управление на дейности, ресурси, персонал и информационни потоци във всички отрасли и сектори на националното стопанство, в публичния и частния сектор.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- общоикономически базови познания;
- теория и практика на управлението;
- основи на правото;
- съвременни информационни технологии;
- бизнес комуникации и организационно поведение;
- управление на качеството;
- ключови направления в международната икономика;
- управление на проекти;
- управление на човешки ресурси;
- управление на кризи.
Практически умения:
- определяне на политики и стратегически цели;
- планиране, организиране, мониторинг и контрол на управление;
- задълбочени икономически анализи;
- привличане и подбор на кадри;
- активно водене на бизнес преговори;
- комуникационни умения;
- управление на проекти и кризи.
Професионална реализация:
- ръководители на различни равнища на управление на организацията;
- съветници/щатни специалисти на висшето ръководство;
- експерти по управление;
- специалисти по управление в държавна и местна администрация;
- ръководители на международни и местни проекти.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

В специалността „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите придобиват теоретични знания и практическа подготовка за техническото и програмното осигуряване, разработване и прилагане на софтуер; използването на съвременни информационни технологии в бизнес, за да отговорят на предизвикателствата в бързоразвиващата се бизнес среда през XXI век. Успешната подготовка на студентите от специалността се реализира със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите по информационни технологии и крайните потребители на информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания:
- теория и принципи на управлението;
- приложение на софтуерните технологии;
- специфични програмни езици и софтуер;
- логическо мислене;
- комуникация на английски език;
- операционни системи и база данни.
Практически умения:
- прилагане на софтуерните технологии в различни сфери;
- управление и поддържане на информационни потоци;
- поддръжка на софтуер;
- уебдизайн.
Професионална реализация:
- софтуерни специалисти във фирми от държавния и частния сектор;
- програмисти в софтуерни компании;
- специалисти в електронното управление на държавната администрация;
- софтуерни специалисти в застраховането и финансовите институции;
- администратори на локални мрежи;
- уебдизайн;
- администратори на информационни системи, базирани на интернет.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалността „Управление на софтуерните технологии“ осигурява задълбочена широкопрофилна подготовка за управление на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Подготвят се специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите на информационни технологии и крайните потребители на информация.
В процеса на обучението студентите придобиват:
Теоретични знания по:
– информационни технологии;
– програмни езици;
– програмни среди;
– бази данни;
– обектноориентирано програмиране;
– компонентно програмиране;
– анализ и синтез на алгоритми;
– компютърни мрежи;
– основи на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника.
Практически умения:
– анализ и прилагане на съвременни софтуерни технологии;
– прилагане на най-новите софтуерни технологии в различни сфери на обществения живот;
– логическо мислене;
– работа в екип;
– самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
– специфични програмни езици и софтуер;
– комуникация на английски език.
Какво може да се работи след завършване?
– администратор на локални мрежи, на интернет центрове, на информационни системи и бази данни;
– управление и поддръжка на информационните потоци и ресурси на предприятия: подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
– информационни системи, базирани на интернет;
– уебдизайн и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

МАГИСТЪСКИ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

♦ново♦ Защита на информацията

Обучението по специалността „Защита на информацията“ цели: задълбочаване на научнотеоретичната и специализираната подготовка по специалността; развитие на способностите за адаптация в условията на променяща се обстановка; усвояване на основите и създаване на политиките на публични или частни организации за защита на информацията; усвояване на механизмите и процедурите за управление на политиките за защита на информацията. Обучаемите получават професионално достатъчна, профилирана и задълбочена подготовка за осъществяване на: изискванията към организациите на национални и международни актове и стандарти в областта на защитата на информацията; дейността на органите за сигурност на информацията в нормални и екстремални условия, управлението на риска при противодействие на заплахите за информационната сигурност; ръководство на политиките по защита на информацията в организациите – като ръководител на организационна единица, служител по сигурността на информацията, завеждащ регистратура по смисъла на ЗЗКИ, като администратор на лични данни или длъжностно лице по защита на данните по смисъла на ЗЗЛД, като ръководител или служител в структури или звена за сигурност на публични или частни субекти, като притежател на обществена информация по смисъла на ЗДОИ; прилагане на правото на Европейския съюз и правилата на НАТО при защита на информацията; управление на човешките ресурси в собствените структури за ефективна сигурност на информацията; организацията и координацията на взаимодействието с правозащитни органи, специализирани администрации в областта на ЗИ – МС, ДКСИ, КЗЛД, с обучителни и сертифициращи организации в областта на ЗИ; организация на взаимодействието с неправителствени организации в дейността им по противодействие на заплахите за информационната сигурност в организацията, сферата на дейност, в национален и международен аспект.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– наличната нормативна основа в областта на защитата на информацията;
– създадените и налични съвременни механизми и процедури за изпълнение на дейности по защита на информацията;
– управлението на политики, органи, дейности и човешки ресурси в организацията за ефективна защита на информацията;
– управлението на системата за сигурност на информацията при екстремни условия;
– връзките на организациите с правозащитните институции в обществото и специализирани държавни органи с функции в областта на защитата на информацията;
– европейската правна регламентация и директивите и правилата за сигурност на информацията в НАТО.
Практически умения:
– осъществяване на управлението на силите и средствата в организацията за решаване на задачите на защитата на информацията;
– разработване на необходимите нормативни вътрешноведомствени актове за управление и контрол на защитата на информацията;
– решаване на организационните и практическите въпроси по взаимодействието на организацията с държавни органи, неправителствени организации, частни охранители и граждани в полза на защитата на информацията;
– ръководство на служителите и екипите при анализиране на информация, анализ на рискове и заплахи, изработване на обосновани изводи, прогнози и предложения, вземане на решения в областта на защитата на информацията;
– прилагане на програми за модернизиране и стандартизиране на системата за защита на информацията в организациите;
– прилагане на програми за взаимодействие с неправителствени организации;
– изпълнение на европейските правни норми и директиви на НАТО за защита на информацията на ЕС и НАТО в организациите.
Прилагат придобитите знания и умения за: решаване на задачи по защита на информацията в нова или екстремална обстановка за организациите; генериране и реализиране на идеи в областта на информационната сигурност и противодействието на заплахите за информационната сигурност; откриване и комуникиране с експерти от системата за сигурност и сътрудничество със структурите на гражданското общество за ефективна защита на информацията; продължаване на обучението и развитието си в тази динамична и високотехнологична област с висока степен на самостоятелност.
Какво може да се работи след завършване?
• държавни служители в публични организации;
• служители в частни структури в областта на информационната сигурност и сигурността на обекти, хора и дейности, за които се изисква магистърска образователно-квалификационна степен.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Защита на информацията“.

♦ново♦ Киберсигурност

„Киберсигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за съвременните схващания за: сигурността на обществените и корпоративните информационни системи; криптографските системи за защита на информацията; облачните технологии и информационната сигурност; същността на мениджмънта на сигурността на фирмите; организацията и управлението на защитата на комуникационните и информационните системи в сигурността; управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– анализ на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;
– криптографска сигурност;
– информационна сигурност и превенция на атаки;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип;
– решаване на проблеми и разработване на творчески решения за изграждане, изследване и управление на системи за киберсигурност;
– идентифициране на проблеми и тяхното решаване в сферата на националната сигурност и осигуряващите я системи за киберсигурност чрез използване на научни изследвания и иновативни комуникационни и информационни технологии и системи;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– планиране и организиране на киберзащита;
– моделиране на системи за киберсигурност;
– прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на киберзаплахите;
– комплексно използване на сили, методи, средства, способи и форми на разузнаване, превенция, разкриване и противодействие на киберпрестъпност и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• системни и приложни разработчици на специфични апаратно-програмни продукти за защита на информацията;
• специалисти при внедряване и експлоатация на средства за защита на компютърни системи, комплекси и мрежи;
• експерти по киберсигурност в секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;
• специалисти в работни групи за създаване, верификация и внедряване на математически и програмни модели на системи за защита и сигурност на информационни системи;
• специалисти в екипи за организация и управление на процесите на разработка, внедряване и експлоатация на системи за сигурност на компютърни мрежи;
• специалисти по сигурност на информационни системи и мрежи;
• системни анализатори;
• мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на киберсигурността.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Киберсигурност“.

♦ново♦ Корпоративна сигурност

„Корпоративна сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели обучаемите да придобият знания за съвременните схващания за корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на сигурността на корпорацията.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление при кризи и конфликти;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– минимум един западен език и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на сигурността.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Корпоративна сигурност“.

♦ново♦ Управленска психология и сигурност

Курсът по управленска психология и сигурност има за цел да въведе студентите в основните теоретични и практически проблеми на съвременната управленска психология, като анализира същите в контекста на съществуващата среда на сигурност. Програмата има за цел да предаде знания и да предостави практически умения в областта на мениджмънта на сигурността и да представи съвременните методи и средства за повишаване на ефективността при мотивирането на лицата, изпълняващи функции в сферата на сигурността. Тези знания и умения са от сериозно значение за осъществяването на управлението в сигурността, както предвид специфичните цели и задачи на това управление, така и предвид сериозните предизвикателства пред сигурността на ХХI век.

♦ново♦ Международни отношения и сигурност

Динамиката в развитието на международните отношения е особено осезателна през годините след края на Студената война. Свидетели сме на разпад на регионалните и международните системи за сигурност, на упадък на държави и успех на движения за национално самоопределение. Тези процеси протичат в контекста на нарастваща глобализация и икономически подем, но и на финансови кризи и на все по-очевидно разделение на света на „бедни“ и „богати“. Съпроводени са и с появата на влиятелни наддържавни и недържавни актьори, които оказват нарастващо въздействие върху развитието на международните отношения в широкия им спектър между „глобалния хаос“ и „глобалния ред“.

Програмата има за цел, от една страна, да запознае студентите с основите на международните отношения и сигурност. За нас е важно нашите магистри да познават теоретични школи и системи на международните отношения; да разбират действащото международно право; да познават проблемите на международната, регионалната и националната сигурност; да оценяват ролята на международните организации в създаването на нов международен ред и насърчаване на интереса към политическата икономия на международните отношения и освен това те да придобият представа за глобалния конфликтен потенциал, проблемите на тероризма и организираната престъпност, както и да развият умения за анализ и управление на общностните конфликти. От друга страна, програмата преследва и практически ориентирани цели и дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика, като например международни отношения и външна политика на Америка и Русия, обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и др. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция обхващат балканската политика, регионалните отношения на Европейския съюз, както и политиката в Близкия изток и Кавказ. Основен акцент в нашата програма са проблемите на националната сигурност и външната политика на Република България.
В хода на обучението се разработват и различни изследователски проекти, които предоставят на студентите възможност за развитие на техните изследователски и аналитични умения. Чрез тези проекти се насърчава работата в екип и се създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи – както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация в различните публични сектори (държавни и частни) на страната.

 

♦ново♦ Митническо разузнаване и разследване

По програмата „Митническо разузнаване и разследване“ обучаемите придобиват широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани за митническо разузнаване и разследване. Изграждат богат набор от практически и познавателни умения и подходи, необходими за разбирането на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления. Създават компетентности да събират, обработват и интерпретират специализирана информация, необходима за противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, и самостоятелно и съвместно с компетентните звена от структурата на Агенция „Митници“ да осъществяват митнически контрол и да извършват проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействието на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– акцизно законодателство;
– митническо законодателство;
– противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотици;
– продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба;
– информационна сигурност;
– анализ и управление на риска;
– специализирани национални и международни операции и др.
Практически умения:
– разработване на творчески решения за противодействие на митнически нарушения и престъпления;
– събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за противодействие и разследване на незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
– осъществяване на митнически контрол;
– извършване на проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство;
– извършване на проверки за противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления;
– извършване на проверки за незаконен трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба;
– събиране на качествени доказателства по дела за митнически престъпления;
– прилагане на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;
– разбиране на абстрактни проблеми и др.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри, експерти, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността в Агенция „Митници“;
• мениджъри, експерти, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността в частни и публични организации;
• мениджъри, експерти, консултанти в спедиторски фирми;
• държавни служители;
• експерти в частни структури, малки и средни предприятия;
• консултанти в областта на митническото облагане и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Митническо разузнаване и разследване“.

♦ново♦ Съвременни технически системи за сигурност

„Съвременни технически системи за сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучаемите придобиват знания за съвременните схващания за: охраната на имущество на физически или юридически лица и дейностите по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта; същността на мениджмънта на сигурността на физически или юридически лица и защитата на техните активи, управлението на рисковете и оптимизирането на дейността на структурите за осигуряване на охраната на физически или юридически лица.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– национална сигурност;
– изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията;
– управление на риска;
– основи на мениджмънта на корпорацията;
– управление на човешките ресурси в корпорацията;
– сигурност на информацията;
– организация и управление на охранителна дейност;
– персонал за физическа защита;
– физически бариери;
– системи за телевизионно наблюдение;
– системи за охранително осветление;
– тактически дейности при терористични актове, пожар и аварийни и кризисни ситуации;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– разработване на творчески решения на абстрактни проблеми;
– проектиране, експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителни системи и технологии;
– добра инженерна и комуникативна култура;
– формиране на възможности за бърза адаптация към най-новите достижения в областта на комуникационната и компютърната техника и технологии;
– анализиране на физическите процеси, протичащи в сигнално-охранителни системи;
– познаване на начините и средствата за автоматизация и контрол на мониторинговите системи и устройства и методите за тяхната експлоатация и поддържане;
– решаване на задачи, свързани с проектиране, конфигуриране, настройка и експлоатация на техническите системи за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване, периферни и охранителни системи и контрол на достъпа чрез прилагане на съвременни средства за проектиране и конструиране;
– анализиране, идентифициране и моделиране на сигнално-охранителни системи в реално време;
– изграждане и експлоатиране на сигнално-охранителните системи, като се използват методите за защита на информацията;
– използване на специализирани технически устройства за сриване на работата на системи за подслушване, възможностите на широколентовите технологии за изграждане на системи за сигурност с висока надеждност;
– използване на съвременни методи за обработка на звуков сигнал и видеоизображение при работа на системите за видеонаблюдение, системите за контрол на достъпа и системите за идентификация и разпознаване на стационарни и динамични обекти;
– диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи и съпътстващата им периферия.
Какво може да се работи след завършване?
• специалисти по проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи в частни и държавни фирми и организации, лицензирани за извършване на охранителна дейност;
• представители на охранителни фирми за даден район с предмет на дейност: разработване, проектиране и реализация на сигнално-охранителни системи;
• ръководители на звена във фирми с предмет на дейност: проектиране и производство на електротехнически, електронни и компютърни компоненти за сигнално-охранителни системи;
• преподаватели в специализираните средни технически училища след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност;
• мениджъри, експерти и служители в частни и публични организации;
• консултанти и анализатори по въпросите на сигурността и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Съвременни технически системи за сигурност“.

Криминалистика

Обучението по програмата „Криминалистика“ подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Включен е блок от криминалистически дисциплини, с което се цели обучаемите да бъдат подготвени за експерти и специалисти за разкриване, разследване и в определени граници за предотвратяване на престъпления, а така също и за извършване на процесуални действия в досъдебното производство. Предвидено е разширено изучаване на отделните раздели на криминалистиката. Студентите придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи, частната охранителна дейност и др. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията; прилагане на криминалистически средства, методи и техники за събиране, изследване, проверка на доказателства и извършване на действия по разследването. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– обща теория на криминалистиката;
– криминалистическа техника;
– тактическа организация на разследването на престъпления;
– методика за разследване на различни видове престъпления;
– конституционно, наказателно и наказателнопроцесуално право;
– теория на риска и безопасността;
– теория на оперативно-издирвателната дейност;
– информационни технологии и системи;
– спортно-техническа подготовка;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– разкриване и разследване на престъпления;
– провеждане на следствени действия и тяхното най-добро съчетаване;
– извършване на техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне;
– прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване на престъпленията;
– прилагане на криминалистически средства, методи и техники на събиране, изследване, оценяване, проверка и използване на доказателства и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• в системата на полицейските служби на Министерството на вътрешните работи;
• в досъдебното производство;
• в научно-технически лаборатории;
• в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология;
• в охранителни фирми;
• в Главна дирекция „Охрана“ и областните дирекции „Пробация“ на Министерството на правосъдието;
• в общинските звена за обществен ред и сигурност;
• в съда и прокуратурата;
• в научни институти, висши учебни заведения и експертни учреждения, които имат отношение към проблемите на борбата с престъпността и другите правонарушения, и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Криминалистика“.

Национална сигурност

„Национална сигурност“ е нова образователна специалност и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера на националната сигурност и специфичните особености на борбата с престъпността, както и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на националната сигурност. Студентите придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и контраразузнаване за превенция, разкриване и противодействие на терористична дейност; взаимодействие на разузнавателните и контраразузнавателните със службите на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с техните структури; противодействие на международния тероризъм и екстремизъм, международната търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба. Практическото обучение включва стажове в организации от структурите за сигурност. Студентите могат да изберат втора специалност, в която да се обучават.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– риск, геополитика и сигурност;
– екологична и технологична сигурност;
– корпоративно и фирмено разузнаване;
– основи на сигурността;
– кризисен мениджмънт;
– дипломатическо и консулско право;
– миграции и сигурност;
– тенденции, организации и механизми за осъществяване на глобалната, регионалната и националната сигурност;
– институционални и правни системи на вътрешната и корпоративната сигурност и управление на всички административни нива;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– работа с мигранти и бежанци;
– обработка, съхранение и опазване на информацията в публичния и частния сектор и използване на съвременни технологии;
– изграждане на системи за управление при кризи, оценка на риска и ресурсно осигуряване на дейностите при тяхното преодоляване;
– ръководене на национални и международни проекти, свързани със създаването, приемането и усъвършенстването на нормативната уредба на сектора за сигурност.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководни кадри и експерти в системата на Министерството на външните работи;
• в Министерството на отбраната;
• в Министерството на вътрешните работи;
• в Агенцията за бежанците;
• в частни фирми и корпорации и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Национална сигурност“.

Противодействие на тероризма

Специалността „Противодействие на тероризма“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност цели студентите да придобият знания за характера и специфичните особености на антитерористичната дейност и умения и навици за работа в структурите на националната сигурност и в екип по европейските стандарти за сигурност.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– европейско законодателство за противодействие на тероризма;
– национално законодателство за противодействие на тероризма;
– противодействие на тероризма чрез осъществяване на разузнаване;
– разкриване и разследване на терористични актове;
– конституционно, административно, гражданско право;
– финансово разузнаване и фирмена сигурност;
– контраразузнавателна подготовка и специални разузнавателни средства;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– обезпечаване на дипломатическата, авиационната, ядрената, корпоративната сигурност на различни институционални и оперативни равнища;
– прогнозиране и анализ на събития, инциденти и кризи в сферата на сигурността и антитероризма;
– водене на преговори и преодоляване на кризи със заложници;
– използване на оръжие и помощни средства за защита;
– антитерористични операции;
– охрана на стратегически обекти и неутрализиране на терористични групи;
– наблюдение на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим;
– комплексно използване на сили, средства и методи за предотвратяване, пресичане и разкриване на терористични актове;
– прилагане на средства, способи и форми на разузнаване и превенция и разкриване на терористични актове и противодействие на тероризма и т.н.
Какво може да работи след завършване?
• в системата на сигурността и антитероризма в Министерството на вътрешните работи;
• в органите на частни и държавни структури, свързани със сигурността и отбраната;
• в Българската армия;
• в митническите служби;
• в дейности по организация за защита и охрана на дружества от частния сектор, организации с нестопанска цел и изследователски организации с интереси в областта на сигурността и охраната;
• в системата по сигурността и антитероризма на летищa;
• в охранителни фирми;
• в банки и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Противодействие на тероризма“.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което предлага тази форма на образование. Тя е изключително полезна, а специалистите – търсени като кадри в институции, учреждения от държавния сектор, в предприятия и фирми от частния сектор във всички сфери на икономиката, както и като специалисти в частни структури за поддържане на обществения ред и сигурност съобразно с новите изисквания към страната ни като член на Европейския съюз. Обучението по програмата подготвя специалисти за всички звена в системата на Националната сигурност. Студентите придобиват знания и умения по български език, чужд език, компютри, спорт. Изучават задължителни дисциплини от областта на правото, политологията, държавното и публичното управление, информационните технологии и системи и др. Обучението на студентите се организира в специализирани модули за опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на гражданите; прилагане на средства, способи и форми на полицейско разузнаване за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност; комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред. Практическото обучение включва стажове в организации за осигуряване на вътрешния ред в страната. Студентите могат да изберат и втора специалност, в която да се обучават.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– правни отношения в областта на престъпността и опазването на обществения ред в България като член на ЕС;
– иновационни средства и техники за отбрана;
– системи за субординация и действия при решаване на кризисни ситуации;
– основи на психологията;
– наказателно право;
– финансово-данъчно право;
– информационни технологии и информационно осигуряване.
Практически умения:
– решаване на казуси при разкриване на престъпна дейност и залавяне на нарушители;
– спортно-техническа подготовка за защита и работа със специални средства;
– работа с хора при трудни или извънредни обстоятелства;
– познаване на работата на звената в държавните и местните институции за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Какво може да се работи след завършване?
• експерти на изпълнителско и ръководно ниво в сферата на МВР и специализираните държавни структури;
• експерти в местни институции и организации, работещи и в областта на опазването на обществения ред;
• експерти по създаването и организацията на охранително звено в частни структури;
• експерти във всички сфери на националното стопанство и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

♦ново♦ Валутен, митнически и данъчен контрол

„Валутен, митнически и данъчен контрол“ е популярна и атрактивна специалност за студенти магистри. Тя формира бъдещи специалисти с професионална подготовка в сферата на валутните операции, валутния контрол, митническия контрол, данъчния контрол, митническото представителство и международното митническо сътрудничество на основата на унифициране на валутната и митническата дейност в зависимост от изискванията на световния и европейския пазар. Подбраните дисциплини по времето на обучението съответстват на най-добрите образци в университетското образование.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория и практика на валутния, митническия и данъчния контрол;
– валути, валутни операции и валутни сделки;
– технология на валутния, митническия и данъчния контрол;
– международно митническо сътрудничество;
– митническо представителство;
– данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия и с „трети“ страни;
– методи за анализ на риска;
– финансов инженеринг;
– управление на дистрибуцията и логистиката и др.
Практически умения:
– прилагане на съвременните добри практики в областта на валутния, митническия и данъчния контрол;
– анализиране, тълкуване и прилагане на нормите от валутното, митническото и данъчното законодателство;
– интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми, свързани с приложение на валутния, митническия и данъчния контрол;
– формиране на способности за вземане на решения за прилагане на подходящ метод на контрол в зависимост от оценката на риска и конкретната ситуация на прилагане на контролното въздействие.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища в публични и частни финансови институции;
• експерти в Агенция „Митници“;
• експерти в НАП, НОИ и НЗОК;
• специалисти и експерти в търговски банки;
• митнически и данъчни експерти във фирми и организации, осъществяващи външнотърговска и спедиторска дейност.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Валутен, митнически и данъчен контрол“.

♦ново♦ Международен бизнес
♦ново♦ Икономика на туризма

Специалността „Икономика на туризма“ е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който през последните години се оформи като един от перспективните бизнес сектори в страната и в Европейския съюз.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– конкуренция и качество в туризма;
– мениджмънт в туризма;
– основи на предприемачеството;
– културен туризъм;
– икономика на туризма;
– география на туризма.
Практически умения:
– компетентност за работа на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища;
– реализация в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации;
– контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Професионална реализация:
– експертни и ръководни длъжности в администрацията и управлението на хотели;
– експертни и ръководни длъжности в ресторанти, туроператорски агенции;
– експертни и ръководни длъжности в съветите по туризъм към общините и браншовите организации;
– експертни и ръководни длъжности в специализираната в областта на туризма публична администрация и др.
Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра), а формите на обучение са редовна и задочна. Завършилите тази специалност получават диплома за „бакалавър“ по специалността „Икономика на туризма“.

♦ново♦ Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

„Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“ е популярна и атрактивна специалност за студенти магистри. Тя формира бъдещи специалисти с професионална подготовка в сферата на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането. Подбраните дисциплини по времето на обучението съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението е профилирано в две направления: финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– счетоводство на предприятието за напреднали;
– мениджмънт, застраховане и финанси;
– методи за анализ на риска;
– правен режим на финансовото управление;
– счетоводно-информационно осигуряване на управлението;
– данъчно облагане и контрол;
– стандартизация в счетоводството;
– застрахователно и осигурително счетоводство;
– финансов инженеринг и др.
Практически умения:
– прилагане на съвременните добри практики в областта на финансово-счетоводния мениджмънт и застраховането;
– спазване на нормативните изисквания към дейността на предприятията по отношение на финансовия им мениджмънт, счетоводството и застрахователната дейност;
– използване на техниките, приложими в сферата на специализираните информационни технологии, пенсионното и здравното осигуряване, данъчното облагане, застраховането и актюерството, съдебните експертизи и сигурността на данните;
– организиране, осъществяване и контролиране на текущото счетоводно отчитане и изготвянето на финансови отчети в различен тип предприятия – предприятия с производствена и търговска дейност, банки и финансови институции, бюджетни предприятия, застрахователни и осигурителни предприятия и др.;
– организиране и контролиране на дейността на застрахователните дружества и управление на риска и инвестициите в тях.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища в управлението на публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, предприятия, специализирани в сферата на услугите;
• главни и заместник главни счетоводители;
• главни касиери;
• външни и вътрешни одитори, помощник-одитори, стажант-одитори в Сметната палата;
• старши банкови служители;
• агенти по осигуряване, застрахователни агенти и брокери;
• регионални застрахователни представители и координатори;
• финансови мениджъри, риск-мениджъри, актюери, експерти, консултанти, специалисти и анализатори.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“.

Дигитален маркетинг

Специалността „Дигитален маркетинг“ е продиктувана от значимите промени в света на бизнеса, които оказват радикално влияние върху маркетинговите практики, след като дигиталните и онлайн маркетингови инструменти спечелиха значително предимство в тази област. Целта е обучение на експерти, притежаващи теоретични и практически знания, необходими при изграждането и маркетинговото управление на бизнеса в интернет среда. Включените тематични единици осигуряват базова подготовка на експертите относно: същността, особеностите и формите на дигиталния маркетинг, създаването на дигитална маркетингова стратегия, предимствата, недостатъците на мрежовия маркетинг, принципите и особеностите на изграждане на интернет мрежов маркетинг, разработването на интернет маркетингови стратегии, казуси от успешни бизнеси, както и разработването на рекламни кампании в интернет пространството.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– изграждане на ефективна онлайн маркетингова стратегия за привличане на клиенти и тяхното задържане;
– използване на социалните медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
– проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, използвайки аналитични услуги;
– използване на новите технологии за изграждане и популяризиране на уебприсъствие, в т.ч. способност да се определят критичните фактори за успех, свързани с уебпредставянето;
– прилагане на стратегии и модели на електронен бизнес.
Практически умения:
– планиране, представяне, изпълнение и измерване на интегрирани дигитални маркетинг кампании;
– изграждане на онлайн присъствието на една марка – онлайн search, display и video маркетинг;
– навигиране на „пътешествието на клиента“ в различните онлайн канали, създаване на ангажиращо съдържание и водене на онлайн разговори.
Какво може да се работи след завършване?
• мениджъри по дигитален маркетинг;
• ръководители на организации с различна големина и специфика;
• специалисти в маркетинговите отдели на организации;
• мениджъри и специалисти, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
• мениджъри и специалисти в научноизследователски и развойни звена в държавното управление и стопанската дейност.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Дигитален маркетинг“.

Маркетинг
Счетоводство и контрол

Специалността „Счетоводство и контрол“ дава квалификацията „икономист“ („счетоводител“), която осигурява възможност на завършилите да осъществяват особено важните функции отчитане и контрол в управлението на финансовите и нефинансовите предприятия в пазарни условия. Съдържателната страна на обучението съответства на действащото национално счетоводство и търговско законодателство, основано на директивите на Европейската общност и на международните счетоводни стандарти.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– класически и съвременни икономически теории;
– правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
– цени и ценообразуване, анализ и контрол на стопанските операции;
– счетоводство – теория и практика.
Практически умения:
– систематизиране, въвеждане и осчетоводяване на финансово-паричния поток;
– съставяне и попълване на първични и вторични счетоводни документи;
– приключване на сметки и установяване на финансови резултати;
– осъществяване на финансово-данъчен и митнически контрол.
Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността получават възможност за широка професионална реализация като:
• счетоводители;
• главни счетоводители във всички отрасли и дейности;
• началници на финансово-счетоводни отдели;
• финансови мениджъри;
• методолози на счетоводна отчетност;
• финансови ревизори;
• данъчни и митнически инспектори;
• специалисти и консултанти в български и международни счетоводни и одиторски фирми;
• ръководители и собственици на подобни фирми.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Счетоводство и контрол“.

Финанси

Специалността „Финанси“ подготвя специалисти за всички звена на националната финансова система. Обучението включва общотеоретична подготовка в областта на парите, финансите, кредита, застраховането и специализираща подготовка, която оформя професионалното направление на завършилите студенти.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория на общественото и икономическото развитие;
– модели на финансово управление на обществото;
– държавни и фирмени финанси;
– правила на отчетността, планирането, анализа и контрола на стопанската дейност;
– информационно осигуряване на финансовата система;
– теория на парите и финансите;
– банки и банково дело;
– международни финанси.
Практически умения:
– професионално интерпретиране и прилагане на финансовото законодателство;
– създаване и прилагане на конкретни технологии за разкриване на държавни приходи;
– познаване на отчетността и финансовото състояние на данъкоплатците;
– решаване на конкретни задачи при кредитирането на икономическите агенти и управлението на парите;
– осъществяване на финансов анализ и упражняване на финансов контрол във финансово-контролните системи.
Какво може да се работи след завършване?
Завършилите специалността могат да заемат изпълнителски и ръководни позиции в институции от системата на Министерството на финансите, в местната (общинската) финансова администрация, в управления и отдели на БНБ и на търговските банки, в спестовно-кредитни организации, в НАП, в инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни компании, в териториалните поделения на Сметната палата, във финансовите служби и отделите на НОИ и на фирми от различни отрасли и сфери на икономиката. Те могат да работят като:
• финансови, банкови, застрахователни и осигурителни експерти;
• финансови консултанти;
• борсови агенти;
• специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Финанси“.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

♦ново♦ Управление на човешките ресурси

Студентите завършили образователно-квалификационната степен „магистър по управление на човешките ресурси“ получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: управленски и административни позиции в частни фирми, областна и общинска администрация; експертни в областта на социалното развитие, неправителствени сдружения и др.
Кандидатите за обучение не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като успеха им от следването трябва да бъде не по-малко от добър 3.50.
Магистърската програма Управление на човешките ресурси е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър" от всички професионални направления.

♦ново♦ Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ е образователна специалност, която обхваща комплекс от знания в областта на хотел-ресторантския бизнес. Средствата за настаняване, хранене и предоставяне на различни допълнителни услуги у нас все повече се увеличават, модернизират се и разширяват своята дейност. Те са основната база за развитие на туризма, и то не само по утвърдените наши курорти, а и във вътрешността на страната. И това е трайна положителна тенденция през последните години. Увеличават се туристите (нашите и чуждестранните), търсещи и ползващи услугите на тези обекти; отчита се нарастване на приходите на тези обекти; увеличава се потребността от кадри за хотел-ресторантската дейност.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– макроикономика;
– микроикономика;
– основи на управлението;
– основи на правото;
– информационни системи и технологии;
– маркетинг;
– финанси;
– бизнес планиране и прогнозиране;
– икономически теории;
– счетоводство.
Знания в професионалното направление:
– специализирани видове (алтернативен) туризъм;
– туроператорска и агентска дейност;
– организация и функциониране на кухненския блок и кулинарния кетъринг;
– счетоводство/Ценообразуване в хотела и ресторанта;
– маркетинг и реклама в хотелиерството и ресторантьорството;
– компютърни системи в хотела и ресторанта;
– хотелиерство – технология, организация, управление;
– ресторантьорство – сервиране, барманство, сомелиерство;
– технология и мениджмънт на допълнителните услуги в хотелиерството;
– организация и функциониране (управление) на бара (Барманство);
– сомелиерство; винена култура и винен етикет;
– безопасност и сигурност на госта;
– конкуренция и качество на хотелиерството и ресторантьорството;
– чужд език.
Други – по избор!
– вид специализиран туризъм – културен, селски, спортен, религиозен и др.под.;
– фронт офис – управление и организация. Вид допълнителна услуга в хотела;
– екскурзоводство и анимация.
Практически умения:
– работа в звена на фронт офис на хотелски комплекс.
– работа в хотелска администрация и хотелско домакинство.
– работа на рецепция на хотелски комплекс; работа в отдел „резервации“.
– работа в мениджмънта на търговската зала и обслужването на гости.
– контрол и качество на храненето и пребиваването в хотел-ресторантски комплекс.
– осигуряване безопасност и сигурност на госта.
– организиране на туристически услуги в хотела и ресторанта.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители/мениджъри и изпълнители в отделни звена на ресторантски комплекси или на самостоятелни заведения за хранене и развлечения;
• ръководители/мениджъри и изпълнители в отделни звена на хотелски комплекси или на самостоятелни заведения за пребиваване;
• ръководители/мениджъри и изпълнители в допълнителни дейности в хотел-ресторантския бизнес;
• консултанти в организацията и мениджмънта на дейности от хотелиерството и ресторантьорството; в звена „Маркетинг и продажби“ на хотели;
• в образованието – при подготовка на кадри в областта на хотелиерството и ресторантьорството;
• с придобитите знания и умения завършилите имат възможност за организиране на собствен бизнес в хотелиерството и ресторантьорството.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“.

Европейска администрация и управление на проекти
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност

Специалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“ е нова и Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и региона, което я предлага. Обучението по тази специалност обхваща обучение по основни научни направления – глобален свят; основи на правото; политически науки; национална сигурност; държавно и публично управление; информационни технологии; и практически курсове, като: общество и сигурност; УЧР в службите за сигурност и обществен ред; регионално и местно управление; публичночастно партньорство в сектора за сигурност и отбрана; практически аспекти на устойчивото регионално развитие; физическа защита на финансови и културно-исторически институции и др. Обучението се организира в специализирани курсове към специалността и извънаудиторни учебни форми. Специалността предлага две специализации, които водят до професионална квалификация. Практическото обучение включва стажове в Народното събрание, Министерския съвет, министерства, централни и местни, държавни и частни структури на сигурността, областни и общински администрации, Академията на МВР, ГД „Охранителна полиция“ и др.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– системи на сигурността на национално, регионално и местно равнище;
– съвременни природни и антропогенни кризи;
– ранно предвиждане на кризи и конфликти;
– управление при риск;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– организиране на дейностите по защита на регионалната сигурност;
– прилагане на съвременни информационни технологии в регионалната сигурност;
– лидерски умения в защита на интересите на гражданите и на обществените интереси.
Какво може да работи след завършване?
• административен специалист;
• мениджър, ръководител и експерт, специалист по регионална сигурност;
• специалист по администриране на политики;
• експерт по международно сътрудничество и европейска интеграция;
• експерт по управление на кризи и отбранително-мобилизационна подготовка и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност “.

Стопанско управление

„Стопанско управление“ е една от най-популярните и атрактивни специалности за студентите в целия свят. Тя формира специалисти с широкопрофилна подготовка по икономика и управление във всички отрасли и дейности на националното стопанство, в публичния и частния сектор.

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– теория и практика на управлението;
– класически и съвременни икономически теории;
– съвременни информационни технологии;
– основи на правото;
– бизнес комуникации и връзки с обществеността;
– ключови направления на международната икономика;
– основи на финансите и счетоводството;
– минимум един западен език и др.
Практически умения:
– изработване на ефективни управленски решения;
– диагностициране и усъвършенстване на системите на управление;
– извършване на задълбочени икономически анализи;
– активно водене на бизнес преговори с наши и чуждестранни партньори;
– ефективно общуване в света на бизнеса с колеги и ръководители на всички равнища;
– набелязване и осъществяване на мерки за рационално и ефективно използване на всички видове ресурси и т.н.
Какво може да се работи след завършване?
• ръководители на различни равнища на управление на организациите;
• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
• съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирми);
• специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на организациите;
• консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации;
• специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури;
• ръководители на локални и международни проекти.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Стопанско управление“.

Управление на бизнес информационните технологии

В специалността „Управление на бизнес информационните технологии“ студентите придобиват знания и умения за техническото и програмното осигуряване, разработването и прилагането на софтуер, използването на съвременни информационни технологии в бизнеса. Специалната подготовка се постига на базата на широк кръг учебни курсове. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите по информационни технологии и крайните потребители на информация.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– микроикономика;
– макроикономика;
– икономически теории;
– финанси;
– управление;
– планиране и прогнозиране;
– информационни технологии;
– маркетинг и др.
Практически умения:
– операционни системи и програмиране;
– системи за управление на бази данни;
– системен анализ и проектиране;
– приложни програмни продукти;
– локални мрежи;
– автоматизирана обработка на икономическа информация;
– софтуерни технологии;
– информационна инфраструктура;
– уебдизайн и др.
Какво може да се работи след завършване?
• програмист в софтуерни къщи;
• системен администратор в различни области на стопанската дейност, държавната и публичната администрация, финансовите институции и банките, фирмите, учебните заведения, здравните заведения, брокерските къщи и др.;
• разработчик, внедрител и администратор на информационни системи;
• мениджър на проекти и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Управление на бизнес информационните технологии“.

Управление на софтуерните технологии

Специалността „Управление на софтуерните технологии“ осигурява задълбочена широкопрофилна подготовка за управление на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Подготвят се специалисти, способни да използват компютърни системи, да проектират, разработват и поддържат приложения на информационните технологии във всички сфери на стопанската и административната дейност. Успешната подготовка на студентите от специалността е материално осигурена със съвременна компютърна техника и програмни продукти, отговарящи на изискванията на специалистите на информационни технологии и крайните потребители на информация.
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ПРИДОБИВАТ:
Теоретични знания:
– информационни технологии;
– програмни езици;
– програмни среди;
– бази данни;
– обектноориентирано програмиране;
– компонентно програмиране;
– анализ и синтез на алгоритми;
– компютърни мрежи;
– основи на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника.
Практически умения:
– анализ и прилагане на съвременни софтуерни технологии;
– прилагане на най-новите софтуерни технологии в различни сфери на обществения живот;
– логическо мислене;
– работа в екип;
– самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания;
– специфични програмни езици и софтуер;
– комуникация на английски език.
Какво може да се работи след завършване?
• администратор на локални мрежи, на интернет центрове, на информационни системи и бази данни;
• управление и поддръжка на информационните потоци и ресурси на предприятия: подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
• уебдизайн, информационни системи, базирани на интернет, и др.
Продължителността на обучението е 2 или 3 семестъра, а формите на обучение са редовна и задочна.
Завършилите тази специалност получават диплома за магистър по специалността „Управление на софтуерните технологии“.

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

  • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
  • Антитероризъм (Организация и управление на антитерористичната дейност)

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини