Проф. д.н. Любомир Тимчев стана за втори път доктор на науките. Той защити придобиването на научна степен „доктор на науките“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“  по професионално направление „Национална сигурност“ във Висшето училище по сигурност и икономика. Проф. д.н. Тимчев представи своя монографичен труд „Правомощия на полицейските органи по Закона за МВР“ и получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Цел на научната разработка е посредством анализ на основните понятия, нормативни актове и документи, а също и дейността на полицейските органи при прилагането на предвидените в ЗМВР правомощия, в контекста на защита основните права и свободи на всички лица, намиращи се под юрисдикцията на страната, да се разработят научнообосновани предложения за усъвършенстване. Обект на монографията са правомощията на полицейските органи по Закона за Министерството на вътрешните работи и защита на основните права и свободи на лицата, намиращи се под юрисдикцията на страната. Предмет на научния труд са основните понятия, правната регламентация и организацията на дейността на полицейските органи, по прилагането на предвидените в ЗМВР полицейски правомощия. Анализът се прави на основата и на исторически преглед.

Монографиите, учебниците, студиите и статиите на проф. д.н. Любомир Тимчев са високо ценени както от студенти, така и от специалисти, експерти и полицейски служители, работещи в системата на МВР.

През 2001 г. той придобива ОНС „доктор“, през 2004 г. заема академичната длъжност „доцент“, през 2011 г. професор, а през 2017-та година придобива научната степен „доктор на науките“ в Национална спортна академия. В периода 2019-2021 г. е бил ректор на Академията на МВР. Проф. д.н. Любомир Тимчев е дългогодишен преподавател във ВУСИ.