Първа пресконференция по проект „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация”

Sep 30, 2013

В заседателната зала на КИА от 11 часа на 30 септември 2013 г. се проведе първа пресконференция по проект „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колеж по икономика и администрация”. Проектът е финансиран с Договор BG051PO001-3.1.07-0016 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КИА е единственият колеж, който печели проект по схемата за безвъзмездна помощ „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с пазара на труда”, разработена в съответствие с Приоритетна ос 3 на ОП РЧР: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.”

Стартиралият вече проект, на обща стойност 102 342.80 лв., ще се реализира за период от 15 месеца (27.06.2013 г. – 27.09.2014 г.). Това е безвъзмездната финансова помощ и не се предвижда самоучастие от страна на бенефициента – КИА – Пловдив.

На пресконференцията присъстваха екипът по управление на проекта, много преподаватели и служители на КИА, членове на Студентския съвет на колежа, студенти, родители, представители на медии и  др. Координаторът по проекта – г-жа Виолета Чучулска запозна присъстващите с целите на проекта, целевите групи, заложените хоризонтални принципи, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта и представи останалите членове от екипа за управление.

Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобряване на качеството на образованието и обучението и развитие на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието. Целта на дейността по проекта на КИА е поне 750 студенти (80% от всички студенти) да започнат да се обучават по нови и актуализирани учебни програми. В хода на обучение по стартиралите дисциплини с актуализирани и/или нови учебни програми, макар и на междинен етап (няма да има приключен курс на обучение по новите програми), студентите ще попълнят анкета, съдържаща информация за качеството на учебния материал, доволни ли са от предоставеното им обучение, препоръки относно това какво биха искали да се промени в бъдеще. Дейността е необходима, за да се определи успеваемостта на проекта и постигането на заложените цели. Екипът по управление на проекта, съвместно с водещите преподаватели на курсовете, ще съставят обобщен доклад за постигнатите резултати, изводи и препоръки за бъдещи действия, който ще послужи за основа на устойчивостта на проекта. Докладът ще бъде представен на заключителната информационна среща.

Специфичните цели на проекта са ефективното използване на съвременните информационни технологии в процеса на образованието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес; развитието на ефективно сътрудничество между висшето учебно заведение и работодателите, предприятията и водещи експерти за актуализиране на учебните програми; активното партниране с бизнеса за осигуряване на най-подходяща среда за практическо обучение; обединяване на усилията на преподаватели, работодатели и студенти за обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда; повишаване на качеството на образованието чрез интерактивни и активни методи на обучение, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти, преподаватели и работодатели; измеримостта на постигнатите резултати от студенти, преподаватели и работодатели чрез изготвяне на анкетна карта, провеждане на анкети и интервюта с работодатели; обменът на опит и добри практики с водещи университети; постигането на европейско качество чрез свързване на висшето образование с научните изследвания и бизнеса; засилване на съвместната работа с бизнеса за практическа подготовка и регионална реализация на завършващите висшисти.

Целевите групи включени в проектното предложение са 1160 студенти и 30 служители и преподаватели в Колежа по икономика и администрация. Проектът предвижда 22 преподаватели в тясно сътрудничество с 3 експерти от страна на партньора и други експерти, доказали качествата си в реалния бизнес или като преподаватели, с които КИА сключва граждански договори за преподаване, да актуализират учебните програми по преподаваните от тях дисциплини, да ги обогатят и направят по-практически ориентирани, лесни за възприемане и да ангажират студентите в учебния процес чрез интерактивни методи на преподаване.

Сред основните дейности по проекта са анализът на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво; създаване на работни групи от работодатели и преподаватели по специалности; приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми; закупуване на ДМА и оборудване; разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми; разработване на система за включване на студентите в научните изследвания; организиране и провеждане на практически заниятия в реална среда и включване на лица от целевите групи в осъвременените учебни програми в академична среда.

Резултатитe, които очакваме, са постигане на по-успешна социална и трудова реализация на завършващите висшисти чрез създаване на нови и осъвременяване на съществуващи учебните програми; постигане на практическа насоченост на обучението и готовност за работа в реална работна среда, подписване на споразумения с работодатели; ефективно използване на съвременните информационни технологии в образованието; повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес; ефективно включване в учебния процес на преподавателите, студентите, бизнеса/ работодателите и експертите; ефективно включване на студентите в научно-изследователската работа; въведени интерактивни начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и комуникация между студенти, преподаватели и работодатели; предоставяне на качествено обучение включително на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания); измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели; постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии.

Резултатите от проекта ще спомогнат КИА да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда.