Първа пресконференция по проект „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“

Apr 25, 2013

В заседателната зала на КИА от 10 часа на 25 април 2013 г. се проведе началната пресконференция по проект Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“. Проектът е финансиран с Договор BG051PO001-3.1.08 – 0018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схемата за безвъзмездна помощ „Развитие на системите за управление във висшите училища ” е разработена в съответствие с Приоритетна ос 3 на ОП РЧР: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.”

Стартиралият вече проект, на обща стойност 393 609,61 лв., ще се реализира за период от 20 месеца и ще продължи до 05.10.2014 г. Това е безвъзмездната финансова помощ и не се предвижда самоучастие от страна на бенефициента – КИА – Пловдив.

На пресконференцията присъстваха екипът по управление на проекта, много преподаватели и служители на КИА, членове на Студентския съвет на колежа, студенти, родители, представители на медии и  др.

Координаторът по проекта – г-жа Любена Каракехайова запозна присъстващите с целите на проекта, целевите групи, заложените хоризонтални принципи, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта и представи останалите членове от екипа за управление: Марта Божикова – експерт по обществени поръчки, Запрян Богунски – технически сътрудник и Веска Угренова – счетоводител. Г-н Запрян Богунски предостави информация във връзка с доставката на техника и софтуер по проекта.

Общата цел на проекта е усъвършенстването на системата за управление в КИА, подобряване на качеството на образователните услуги  и подготовка на работната сила за пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

– Повишаване ефективността на образователния процес- Усъвършенстване на системите за администриране,  информационно обслужване на учебната дейност и събиране на информация в КИА

– Постигане на измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели – създадена възможност за обратна връзка – дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда и какви мерки да бъдат предприети

– Използване на съвременните информационни и мрежови технологии в обучението, което ще доведе до по-добро качество, обогатяване на учебното съдържание и използване на иновационни образователни технологии и методи.

– Модернизирането на обучението в съответствие с европейските критерии

– Изграждане на цялостна ИТ инфраструктура в Колежа, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Целевата група на настоящото проектно предложение  са всички студенти, които се обучават в колежа. Освен тях, проектът предвижда 30 служители и преподаватели в Колежа по икономика и администрация да бъдат обучени за работа и поддръжка на системата за управление. Предвиждаме внимателно да проучим мненията им и те да намерят место в системата за управление.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Вече е направено разпределение на функциите между членовете на екипа и е стартирала работата по проекта – пред Вас са рекламните материали, чиито проекти са изработени специално за популяризиране на дейностите по проекта, т. е. работата в КИА и приноса на ОП „Развитие на Човешките Ресурси”, Европейския социален фонд и ЕС. Излезе и първата платена публикация в местната преса.

Проектното предложение допринася за прилагането на хоризонталните принципи на ОП РЧР:

 • x Принципа на равенство между половете, на равните възможности и превенция на дискриминацията;
 • x Иновации и прилагане на политики
 • x Партньорство и овластяване – т.е. зачитане на мнението на заинтересованите страни
 • x Добро управление на програми и проекти
 • x Устойчиво развитие – включва различни социални групи, работи за развитие на икономика основана на знанието и допринася за опазване на околната среда.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси – Целта на дейността е поставянето на ясни и конкретни цели: идентифициране на области, нуждаещи се от подобрение; запознаване със световните тенденции в сферата на системите за управление, използваните технологични инструменти в учебния процес в КИА; Определяне на състоянието в колежа и необходимостта от усъвершенстване и модернизация на системите за управление, обратната връзка и мерките, които ще вземем в резултат на предложенията на студенти, преподаватели и администрация, начини за тяхното постигане и критерии за измеримост на постигнатите резултати;
 2. Особено внимание следва да се обърне на една от дейностите: Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения.
 • ¨ Информация от кандидат-студентски кампании
 • ¨ Информация за процеса на кандидатстване и администриране на стипендии
 • ¨ Информация от преподавателите за всеки семестър – как участват студентите в учебния процес и повишаване на тяхната мотивация за учене
 • ¨ Информация за качеството на предоставяните студентски услуги
 • ¨ Информация от завършили студенти, реализирали се на пазара на труда

Информационната система ще дава възможности за събиране на предложения за подобряване на обучението в университета от студентите. Така ръководството на колежа ще може да разгледа, предприеме и одобри мерки за подобряване на процесите във всички направления – кандидат-студентска кампания, управление, разходване на финансови средства, учебен процес, административно обслужване.

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ОЧАКВАМЕ:

–  Подобряване на качеството и ефективността на образователни и обучителни процеси

–  Нашите студенти да са по-подготвени за пазара на труда.

–  По-добре да администрираме процесите в колежа

–  Да предлагаме по-добро информационно обслужване на учебната дейност в КИА

–  Да усъвършенствани системите  за събиране на информация в КИА

–  Да създадена възможност за обратна връзка дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда и какво да направим, за да ги подобрим

–  Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в учебния процес, повишаване на качеството и обогатяване на учебното съдържание

–  Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии

Резултатите от проекта ще спомогнат на КИА да установи устойчиви позиции на пазара на водещите колежи в страната и чужбина, като предостави:

качествено образование,

съответстващо на изискванията на пазара на труда

– воден от принципа за учене през целия живот.

Обществеността ще бъде информирана за текущото изпълнение на дейностите и за резултатите от проекта, както чрез регионалните средства за масово осведомяване, така и чрез интернет страницата на Колежа по икономика и администрация – Пловдив.