Излиза от печат първото издание на „Правна действителност и правен ред“ на проф. д.ю.н. Димитър Радев

Mar 8, 2021

През 2020 г. в Издателски комплекс ВУСИ излиза от печат първото издание на „Правна действителност и правен ред“ на проф. д.ю.н. Димитър Радев. Научен редактор на книгата е проф. д.п.н. Георги Манолов, а това е дванадесетото заглавие на автора и е посветено на неговите родители. С разглеждането на темата за правната действителност и правния ред авторът има за цел да помогне за преодоляване на старото диалектико-материалистическо разбиране за правната действителност като част от материалната действителност. В книгата са дадени ясни дефиниции на редица понятия, широко използвани в теорията и философията на правото. В „Правна действителност и правен ред“ проф. Радев прави опит за реабилитация на нормативизма, който дълго време е считан за вреден.

“Истинската демокрация се постига чрез спазването на правните норми, а не чрез формалното прогласяване на основни права и свободи, плурализъм, парламентаризъм и др. понятия, някои от които нямат нищо общо със сaмото право.”
проф. д.ю.н. Димитър Радев

Настоящото издание може да намерите в книжарницата на Висшето училище по сигурност и икономика или да изпратите заявка за закупуване от страницата на ИК ВУСИ