Расте международният интерес към ВУСИ

Mar 31, 2016

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да бъде желан и предпочитан партньор от чуждестранните вузове. Поредно доказателство за нарастващия международен престиж е меморандумът за сътрудничество, който ВУСИ сключи с Европейския университет на Република Македония (ЕУРМ). На базата на общите цели за развитие на академични, научни и културни връзки, двете висши училища се договориха за съвместни действия, които произтичат от същността и призванието им като образователни институции. ВУСИ и ЕУРМ ще си сътрудничат в професионални и научни проекти и конференции; при обмяната на преподаватели, специалисти и асистенти; ще разменят информация за учебните програми и специализирана литература. В меморандума е заложена и възможността студентските организации на двата вуза да работят заедно по общи инициативи. „Договорът с Европейския университет на Република Македония е поредна и важна стъпка в процеса на утвърждаване на Висшето училище по сигурност и икономика като предпочитан коректен партньор на вузове от други държави”, заяви президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. Добре структурираният учебен процес, актуалните дисциплини и академизмът ни са високо ценени, както в България, така и извън границите на държавата, допълни проф. Манолов. Той не крие амбициите си вузът да бъде център, в който си дават среща най-добрите образователни практики на Балканския полуостров. Всеки университет, който отговори на високите критерии на ВУСИ за партньорство, има уникалната възможност да черпи безценен опит от най-добрите лектори в региона по линия на международното сътрудничество. В хода на разговорите зам.-ректорът на вуза проф. д-р Томо Борисов обсъди със своите колеги конкретни стъпки за бъдещо сътрудничество между висшите училища в сферата на сигурността и борбата с тероризма в европейски и световен мащаб. Многобройните конференции и симпозиуми, като и превърналите се в традиция срещи с бизнеса, гостуванията на изявени интелектуалци и общественици, превърнаха Висшето училище по сигурност и икономика в научно, книжовно и културно средище. Освен своеобразен мост към единното европейско образователно пространство, вузът успешно изпълнява мисията си да бъде предприемчива и социално отговорна институция, подготвяща специалисти с бърза професионална реализация и успешна кариера в динамично развиващата се обществена среда.