Системи за управление

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема: BG051PO001-3.1.08
„УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!

Проект №: BG051PO001-3.1.08-0018

„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“

На церемония в Министерския съвет на Колежа по икономика и администрация – Пловдив беше връчен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 400 000 лева за реализиране на проект по програмата “Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища”. Договорът BG051PO001-3.1.08-0018 по проекта, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд, бе връчен от заместник-министъра на образованието, младежта и науката Петя Евтимова лично на Президента на колежа – проф. д.п.н. Георги Манолов.

Проектът е за усъвършенстване на системите за управление в Колежа по икономика и администрация – Пловдив като ключ за повишаване на качеството на дейностите и услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси, протичащи в колежа и за последващото увеличаване на заетостта на работната сила.

Сред дейностите, предвидени в проекта, са повишаване на ефективността на образователния процес чрез модернизирането му в съответствие с европейските критерии. Освен това ще се усъвършенстват системите за администриране на процесите в КИА, системите за събиране на информация, а също и системите за информационно обслужване на учебната дейност. По този начин ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

В рамките на проекта ще се изгради, инсталира и интегрира цялостна ИТ инфраструктура, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествени и съвременни системи за управление. Тук от особена важност е обратната връзка, с което ще се провери дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда. Особено внимание ще се отдели и на развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите в колежа.

Чрез синхронизирането и автоматизирането на съществуващите информационни системи ще се внедрят и единни критерии в системите за управление на Колежа, което ще повиши качеството на образователния процес във висшето училище в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Информация от заключителната информационна среща по проекта

Дата: 25.09.2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив”

Изпълнена е общата цел на проекта: Усъвършенстването на системата за управление в КИА, подобряване на качеството на услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа и последващото повишаване пригодността за заетост на работната сила.
Внедрихме механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни с цел използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения, установени са критерии за измеримост на постигнатите резултати.
Информационната система дава възможности за събиране на предложения за подобряване на обучението в колежа от студентите. За ръководството на колежа е важно да знае дали придобитите от студентите знания и умения отговарят на изискванията на пазара на труда, за да вземе адекватни решения и мерки за привеждането им в съответствие с нуждите на работодателите.
Закупихме безсрочни лицензи за използване на информационна система за усъвършенстване на системите за управление в КИА отговаряща на всички функционални и технически изисквания и критерии за добро управление.
Устойчивостта на реализирания проект е в три основни направления:
Ефект върху целевите групи – студенти, преподаватели и служители
Мултиплициращ ефект и добавена стойност – положителните резултати и опит са пример за добри практики, които трябва да станат достояние на възможно най-широк кръг млади хора.
Устойчивост на резултатите – Чрез получаване на инвестиционна подкрепа за изпълнението на проекта и въвеждането на система за управление на работните процесите, КИА постига видимост и проследимост на действията и резултатите в организацията, оптимизиране на обучителния процес, незабавен достъп до цялата информация, необходима при вземане на управленски решения в реално време и възлагане на отговорности, подобряване на отчетността.
Реализацията на проекта е част от общата визия на колежа за модернизация, повишаване на удовлетвореността на студентите и за бъдещото развитие на КИА като водещ колеж в България.
Всички участници в заключителната информационна среща отбелязоха приноса на екипа по проекта за доброто му управление и изпълнение, дадоха висока оценка за постигнатите цели и резултати и практическото му приложение.

Покана пресконференция

Дата: 02.09.2014 г.

Покана пресконференция (296 Kb)

Обучение на академичния състав и служителте за работа с усъвършенстваната информационна система в Колеж по икономика и администрация – Пловдив

Дата: 28.08.2014 г.

Завърши обучението на административния и академичен състав за работа със информационната система. Обученията включваха запознаване с основните функционалности на системата:

• Управление на кандидатстудентски кампании и прием на студенти;
• Учебен отдел;
• Модул за електронизация и автоматизация на процеси свързани с кандидатстване, класиране и разходване на стипендии, награди, студентски заеми и други видове финансова помощ;
• Обучения за следдипломна квалификация;
• Комуникация между университета и студентите;
• Управление на ресурсите на университета (зали, класни стаи, специализирани кабинети, лаборатории и др.);
• Неформална инфраструктура на студентската общност;
• Администриране на дисциплинарни и административни наказания и санкции наложени на студентите;
• Управление на заявки за доставки и доставки на университета;
• Модул човешки ресурси;

Дейността е от съществено значение за бъдещото функциониране на системата, тъй като без преминаването на специализирано обучение за работа със системата за управление служителите и академичния състав няма да могат да използват всички нейни функционалности ефективно. 28.08.2014
Одитни процедури

Дата: 04.08.2014 г.

Във връзка с реализацията на проект № BG051PO001-3.1.08 – 0018 „Усъвършенстване на системите за управление в Колежа по икономика и администрация – Пловдив” публикуваме Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 от 20.05.2014 г.

Публично съобщение Одит (87 Kb)

Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в КИА – Пловдив

Дата: 12.06.2014 г.

След инсталацията на закупените лицензи, бе направена техническа интеграция на системата с всички съществуващи информационни системи в колежа – платформа за електронно обучение, системата за осигурявне на учебната дейност, наказания и санкции, кандидатстудентската система.

Чрез интеграцията на информационната система за управление на колежа с останалите съществуващи информационни системи постигнахме следните цели:
– Възможност за достъп и управление на информация въведена в различните системи без необходимост от повторно въвеждане;
– Оптимизация на ресурси свързани с повторно въвеждане на информация в различните системи;
– Минимизиране на възможността за грешка при повторно въвеждане на информация;

Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в КИА – закупуване на ДМА и ДНА

Дата: 27.02.2014 г.

На база на направения анализ в дейност 2, бяха закупени безсрочни лицензи за използване на информационна система за усъвършенстване на системите за управление в КИА отговаряща на всички функционални и технически изисквания посочени в техническото задание. Системата включва следните модули и функционалности:

Управление на кандидатстудентски кампании и прием на студенти;
Учебен отдел;
Модул за електронизация и автоматизация на процеси свързани с кандидатстване, класиране и разходване на стипендии, награди, студентски заеми и други видове финансова помощ;
Обучения за следдипломна квалификация;
Управление на общежития и настаняване на студентите;
Комуникация между университета и студентите;
Управление на ресурсите на университета (зали, класни стаи, специализирани кабинети, лаборатории и др.);
Неформална инфраструктура на студентската общност;
Съхранение и управление на медицинска информация за студентите;
Администриране на дисциплинарни и административни наказания и санкции наложени на студентите;
Управление на заявки за доставки и доставки на университета;
Модул човешки ресурси (мотивация и квалификация на академичния състав и административния персонал);
За инсталирането на закупените лицензи закупихме два броя сървъри.
Закупуването на предвидения актив е неделима част от цялостното изпълнение на проекта, тъй като бяха закупени безсрочни лицензи за специализирания софтуер, предоставящ необходимите функционалности за усъвършенстването на съществуващите системи за управление в колежа.
Изграждането на цялостна ИТ инфраструктура цели подобряване на качеството на услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа.
Всички съществуващи системи в момента в колежа ще бъдат интегрирани към новата система в определените по проекта срокове. Крайните резултати ще бъдат усъвършенстването на цялостното управление в КИА и ще спомогне за вземането на адекватни решения от страна на ръководството във всички управленски сфери – финансова, организационна и най-вече ще подобри обслужването на студентите и предоставянето на качествена образователна услуга, което е основната цел.

Изготвен Анализ и предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси

Дата: 21.12.2013 г.

Във връзка с изпълнение на проект № BG051PO001-3.1.08-0018/2013 г. Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив беше изготвен Анализ и предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси.
Поставихме си ясни и конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, уточнихме начините за тяхното постигане и кои са най-подходящите критерии за измеримост на постигнатите резултати. Идентифицирахме области, нуждаещи се от подобрение и се запознахме със световните тенденции в сферата на системите за управление, използваните технологични инструменти и тяхното ефективно използване в учебния процес в КИА. Анализът даде ясна картина на състоянието в колежа и необходимостта от усъвершенстване и модернизация на управлението, което ни помогна да дефинираме изискванията си и да определим каква е най-подходяща за нас система за управление.
Анализът включва подробно описание на настоящите работни процеси, идентифициране на области, които имат нужда от подобрение и изготвяне на предложение за нови процедури имащи за цел подобряване, автоматизация и оптимизация на процесите. Всички предложени процедури ще бъдат съобразени с наличните към момента системи за управление на качеството в колежа.
Анализът обхваща следните сфери: Управление на кандидатстудентски кампании и прием на студенти, възможностите за анализ на наличната информация в учебен отдел, качеството на обслужване на студенти от учебен отдел, процеси свързани с кандидатстване, класиране и разходване на стипендии, награди, студентски заеми и други видове финансова помощ, обучения за следдипломна квалификация, управление на общежития и настаняване на студентите, комуникация между университета и студентите, управление на ресурсите на университета (зали, специализирани кабинети, лаборатории и др.), неформална инфраструктура на студентската общност, съхранение и управление на медицинска информация за студентите, администриране на дисциплинарни и административни наказания и санкции наложени на студентите, управление на заявки за доставки на университета, мотивация и квалификация на академичния състав и административния персонал.
Особено внимание обърнахме на управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения. Обратната връзка, достигаща до ръководството на колежа ще бъде получавана по няколко канала: Информация от кандидат-студентски кампании; Информация за процеса на кандидатстване и администриране на стипендии; Информация за представянето на преподавателите през всеки семестър; Информация за предоставяните студентски услуги и Информация от завършили студенти, реализирали се на пазара на труда.
След проведената тръжна процедура избрахме изпълнител и съгласно подписания договор доставихме ДМА – сървъри – 2 броя и специализиран софтуер за усъвършенстване, дообогатяване, модернизиране и автоматизиране на системите за управление в КИА. Сиситемата отговаря на всички функционални и технически изисквания посочени в техническото задание и ще включва 12 модули и функционалности.
На следващия етап от реализацията на проекта ни предстои работа по синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в колежа.

Обществена поръчка ПМС 69

Дата: 15.08.2013 г.

Избор на изпълнител с публична покана (184 Kb)

Обществена поръчка ПМС 69

Дата: 08.07.2013 г.

Документи – Обществена поръчка ПМС 69 (5 Mb)

Информация отностно обществена поръчка по ПМС 69

Дата: 14.06.2013 г.

Във връзка с изпълнение на проект проект № BG051PO001-3.1.08-0018/2013 г. „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация -Пловдив ” са подготвени и изпратени за предварителен контрол документите за избор на изпълнител чрез избор с публична покана на основание чл.7, т.1 от ПМС № 69/11.03.2013 г. с предмет извършване на услуги по пет обособени позиции. Към потенциалния доставчик сме поставили следните изисквания:

Информация за поръчка по ПМС69 (186 Kb)

Първа пресконференция по проекта

Дата: 25.04.2013 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 25 Април (четвъртък) 2013 година от 10.00 часа в заседателна зала на Колеж по икономика и администрация в град Пловдив, бул.„Кукленско шосе” 13 на първа пресконференция, която ще се проведе във връзка със спечеления проект „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“ – BG051PO001-3.1.08 – 0018.
Схемата за безвъзмездна помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища ” е разработена в съответствие с Приоритетна ос 3 на ОП РЧР: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.” Размера на финансовата помощ размер е 393 609,61 лв.
Целите на тази приоритетната ос включват:

• Усъвършенстване на системата за управление във висшите училища – системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите, системи за информационно обслужване на учебната дейност, системи за събиране на информация за научно-изследователската дейност и др.

• Разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на присъщите дейности на висшите училища и резултатите от тях.

На пресконференцията ще бъде предоставена информация за:
1. Общата и специфични цели на проекта;
2. Целевите групи на проекта;
3. Основни дейности, които са заложени в проекта;
4. Доставка на оборудване и нематериални активи;

На пресконференцията ще присъстват екипа по управление на проекта, студенти, преподаватели и журналисти.

Покана за информационно събитие (255 Kb)
Пресконференция – дневен ред (217 Kb)
Листовка първа пресконференция (405 Kb)

Този документ е създаден по проект № BG051PO001-3.1.08-0018/2013 г. „Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация-Пловдив ”
Бенефициент: КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Колеж по икономика иа администрация – Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.