Студентска информация

Семестриалните и такси можете да заплатите по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.

Какво трябва да направите, за да получите:

Индивидуален протокол:

1. При явяване на изпит от минал период:

 • с представяне на квитанция, издадена от касата за всеки конкретен изпит;

2. При изтегляне на изпит:

 • след одобрено заявление от Президента на ВУСИ и с представена квитанция, издадена от касата за всеки конкретен изпит.

!Индивидуален протокол се издава най-късно един ден преди изпита от Учебен отдел в установеното работно време.

Уверение:

 • издава се от Учебен отдел.

Дипломата си за средно образование:

 1. За получаване на оригинала:
  • след заявление, одобрено от Президента на ВУСИ;
 2. За ксерокопие:
 • получава се от Учебен отдел.

Какво трябва да знаете, когато се явявате на:

Редовен изпит:

 • графиците се изнасят в интернет страницата на ВУСИ преди изпитната сесия до 20 дни за редовно обучение и до 10 дни за задочно обучение;
 • графиците се изнасят на таблата до Копирния център преди изпитната сесия до 20 дни за редовно обучение и до 10 дни за задочно обучение;
 • конспектите се получават от Копирния център на ВУСИ.

Поправка:

 • графиците се изнасят в интернет страницата на ВУСИ до 10 дни преди изпита;
 • графиците се изнасят на таблата до Копирния център до 10 дни преди изпита.

!При явяване на поправка от предишна година задължително се взема индивидуален протокол от Учебен отдел.

Ликвидация:

 • графиците се изнасят в интернет страницата на ВУСИ до 10 дни преди изпита;
 • графиците се изнасят на таблата до Копирния център до 10 дни преди изпита.

!При явяване на ликвидация от предишна година задължително се взема индивидуален протокол от Учебен отдел.

Можете да получите по следните начини информацията, която Ви интересува относно:

Студентското Ви състояние:

 • в Учебен отдел в установеното работно време.

Начало, протичане и край на семестъра:

 • в сайта на ВУСИ (www.vusi.bg);
 • разписанията се изнасят в интернет страницата на ВУСИ и на таблата до Копирния център до 20 дни преди началото на лекциите.

Изпитната сесия:

 • за редовен изпит, поправка и ликвидация графиците се изнасят до 20 дни за редовно обучение и до 10 дни
 • за задочно обучение в интернет страницата на ВУСИ и на таблата до Копирния център.

Резултати от изпитите:

 • протоколите с оценките от изпитите се въвеждат в интернет страницата на ВУСИ веднага след представянето им от преподавателите;
 • на информационното табло за студенти до Учебен отдел.

Работа със студентски книжки:

Студентската книжка се издава при записване за обучение във ВУСИ

 • дисциплините, които се изучават във всеки настоящ семестър, се изписват в книжката от студента;
  оценките в книжката се вписват само от преподавателите;
 • заверките по всяка отделна дисциплина се получават от съответните преподаватели;
 • в края на лекционния курс книжките се събират от отговорниците на курса и се оставят в Учебен отдел за заверка след заплатена семестриална такса.

Държавни изпити:

 1. До държавен изпит се допускат студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити.
 2. За явяване на държавен изпит се подава заявление в Учебен отдел в обявените срокове.
 3. При среден успех 4,50 от всички години на обучение в бакалавърските програми студентите се допускат до защита на дипломна работа.

Работно време на Учебен отдел:

 1. За обслужване на студенти Учебен отдел работи от 10:30ч. до 12:00ч. И от 13:30ч. до 15:00ч. всеки работен ден.
 2. Във времето от 8:30ч. до 10:30ч. и от 15:00ч. до 17:00ч. служителите в Учебен отдел работят по подготовката, провеждането и отчитането на учебния и изпитния процес.

За контакти : тел. 032/345 614, 032/266 935