Обща информация

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 12 календарни месеца – една академична година. Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави, главно поради следните две причини:

1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.

2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:
• Академична такса за обучение
• Такса за регистрация в приемащата институция
• Такса за полагане на изпити
• Такса за достъп до лаборатории
• Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.
Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават напълно от изпращащата българска институция.

Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени между-институционални споразумения (“предварително двустранно споразумение”) между изпращащия и приемащия университети; и двата университета следва да имат валидна Университетска Харта “Еразъм”. Номерът на Еразъм хартата на Колежа по икономика и администрация е 261912-IC-1-2012-1-BG-ERASMUS-EUCX-1, а Еразъм кода на колежа е BG PLOVDIV10.

Университетска харта Еразъм

Статутът на Еразъм – студент се прилага към всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програма Еразъм и селектирани от университета, в който се обучават, за осъществяване на Еразъм – период на обучение в европейски партниращ университет. И двата университета трябва да притежават университетска харта Еразъм, предоставена от Европейската комисия.

Права и задължения

ЕРАЗЪМ – студентът има следните права:

Да подпишe договор за обучение (Learning Agreement) с изпращащия български университет и приемащия европейски университет. Този документ съдържа детайлите по планираното обучение в чужбина, включително и кредитите, които студентът ще получи в приемащия университет.
След приключване на обучението да получи от приемащия европейски университет академична справка (Transcript of Records), която отразява придобитите по време на обучението кредити и оценки.
Пълно академично признаване от изпращащия университет на кредитите, придобити по време на Еразъм – периода на обучение съгласно подписания договор за обучение.
Не се заплащат академични такси за обучение, регистрация, полагане на изпити или достъп до лаборатории и библиотеки по време на Еразъм – периода на обучение в приемащия европейски университет.
Институционалната стипендия и студентският заем се запазват напълно за времето на престой в приемащата институция.
ЕРАЗЪМ – студентът е длъжен:

Да изпълнява условията и задълженията на индивидуалния Еразъм – договор, подписан с изпращащия университет или Националната агенция Сократ/Еразъм.
Да се увери, че всички промени, свързани с Еразъм – периода на обучение, са отразени в подписания между него, изпращащия и приемащия университет договор за обучение.
Да реализира пълния период на обучение, както е договорено с изпращащата институция, включително да положи изпити или да премине други форми на оценяване, и да спазва правилата и регулациите на изпращащия го университет.
След завръщането си да подготви писмен доклад за Еразъм – периода на обучение.
Повече информация за студентска мобилност:

Пътеводител на Еразъм студента (6 Mb)
КИА Студентска мобилност (333 Kb)

Критерии

Критерии студенти (28 Kb)

Документи

Необходими документи за студентска мобилност

ECTS

Повече информация за ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) може да намерите на страницата на програма ЕРАЗЪМ ( www.hrdc.bg )