Висшето училище по сигурност и икономика издаде сборник с доклади от студентската кръгла маса на тема „Съвременните предизвикателства пред българската национална сигурност“. Тя бе организирана по инициатива на Студентския съвет по повод предстоящата 20-годишнина от създаването на вуза и се проведе на 11 април.

В конференцията взеха участие бакалаври и магистри от професионално направление „Национална сигурност“. Те представиха изключително интересни и задълбочени доклади и бяха приветствани за упорития труд от своите академични преподаватели.

В речта си при откриването на студентския форум президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов заяви: „Радостен съм, че нашите възпитаници са поели тази отговорност да разчепкат проблематиката за националната сигурност, защото не са много проявите от всякакво естество, които да разглеждат такава съществена проблемна ос. Кръглата маса има за цел да разгледа какво представлява националната сигурност, да очертае ситуацията, да постави онези проблеми, които могат да бъдат решени в контекста на сегашната международна и вътрешна ситуация в страната, да даде някакви параметри на развитие“.

От своя страна от Студентския съвет заявиха, че Висшето училище по сигурност и икономика има категорична водеща роля за Пловдив, региона и страната в професионално направление „Национална сигурност“ и стои все така убедително по отношение на реализацията на пазара на труда. По време на състоялата се ползотворна научна дискусия студентите изразиха благодарността си за изключително високото академично ниво на обучение във ВУСИ и подкрепата, която получават от ръководството на вуза за научните си инициативи.

Сборникът е дело на Издателски комплекс ВУСИ. Студентското научно издание можете да свалите от тук.