В Латвия току-що бе издаден тритомникът „Bлᴀᴄт и пᴘиʙилᴇгии ʙ пᴏлитичᴇᴄᴋᴀтᴀ иᴄтᴏᴘия (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“

Само година след представянето на тритомника „Bлᴀᴄт и пᴘиʙилᴇгии ʙ пᴏлитичᴇᴄᴋᴀтᴀ иᴄтᴏᴘия (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и излизането му в два тиража в България,  необикновената и оригинална книга бе издадена и в Латвия. Издателството на Университета за приложни науки (ISMA) в Рига я издаде на английски език поради изключителния интерес от научните среди и широката общественост. Това е 16-ата държава, в която се публикува научен труд на проф. д.п.н. Георги Манолов, и 3-ата  страна след Германия  и Гърция, в която се отпечатва негова монография.

В обръщението си към чуждестранния читател проф. д.п.н. Манолов споделя:

„Книгата беше замислена още в средата на 90-те години на XX в., или в „страстните“ времена на българския посттоталитарен преход. Тогава станаха известни десетките факти за разкошния привилегирован живот на социалистическата номенклатура, които дълбоко възмутиха обикновените хора в България. Именно това възбуди моя научен интерес към привилегиите на властта, към причините за тяхното пораждане и използване от политическите елити по света. Така се зароди идеята за написването на тритомника „Власт и привилегии в политическата история“, който включва анализ на същността и проявленията на привилегиите в продължение на 5000 години – от най-дълбока древност (XXX в. пр.н.е.) до нашата съвременност (XXI в.).

В този контекст монографията интерпретира в историкологически порядък теоретико-методологическите аспекти на привилегиите (първи том), тяхната еволюция през вековете (втори том), както и конкретното им еволюиране в българския политически живот (трети том) от освобождението на България от османско робство (1878 г.) до наши дни.“

В тритомната монография са засегнати и някои от най-щекотливите въпроси на феномена привилегии, каквито са например: Защо се появяват привилегиите и поради какви причини битуват толкова дълго в различните общества?; Защо привилегиите са неотменим атрибут на властта и кой има право да ги регламентира или не – институциите, политиците, диктаторите и т.н.?; Защо въпреки съвременната си легитимност властовите привилегии изключително много дразнят хората и задълбочават социалната несправедливост в модерните държави? и т.н. Проф. д.п.н. Манолов е дал отговор на тези и още въпроси, като е изложил и някои свои виждания за бъдещето на привилегиите в демократичните общества.

Така известният български учен и политолог затвърждава ключовите си научни приноси по отношение на теоретичните проблеми на политологическото познание за властта и политическите системи, на теорията за политическите елити, лидерството и моделите на политическо лидерство, на същностни аспекти на теорията за политическия маркетинг, на феномена на политически привилегии и неговото историческо развитие през вековете и други.