ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 10.10.2020 г. от 11,00 ч. в I аудитория.

Съобщение:
  • Учебните занятия за студентите от втори курс редовно обучение  през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).
  • Учебните занятия за студентите от професионално направление „Национална сигурност“, трети и четвърти курс редовно обучение през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).

Учебните занятия ще бъдат присъствени и ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: социална дистанция, маски, мерене на температура и т.н.

Съобщение:

Учебните занятия за втори, трети и четвърти курс задочно обучение през новата 2020/2021 учебна година, които започват на 29.08.2020 г. (събота), ще бъдат присъствени. Те ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: социална дистанция, маски, мерене на температура и т.н.

Съобщение:

Подаване на заявка за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от 10 юни до 26 юни 2020 г. Заявка подават само студенти положили успешно всички семестриални изпити. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota

Съобщение:

Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.

Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. онлайн по предварително изготвен график. Достъпа до онлайн изпитите ще се осъществява през сайта на ВУСИ. В секцията „Учебни занятия и изпитни сесии“ ще бъдат качени активни линкове за всяка учебна дисциплина, по която изпитната форма е тест. Линковете ще бъдат активни само за времетраенето на изпита. Всеки студент задължително трябва да попълни и изпрати теста преди изтичането на крайния час. След изтичане на крайния час тестове няма да могат да бъдат приемани.

Примерен онлайн тест

Съобщение:

Предстоящата поправителна и ликвидационна сесия ще се проведе онлайн. До три дни преди съответната дата на изпита е необходимо да заплатите такса по банков път на следната банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BG 11 BPBI 7924 10 66753905
Задължително в платежното нареждане се попълват име и фамилия, факултетния номер, курс и дисциплината, по която ще се явите. Студентите, които не са платили в срок не се допускат до поправителна и ликвидационна сесия.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.

Съобщение:

Учебници от Висше училище по сигурност и икономика могат да се закупуват с наложен платеж при направена предварителна заявка до Тодорка Стойчева на имейл: library@vusi.bg и на място от понеделник до четвъртък от 10,30 до 14,30 часа при спазване на съответните мерки за безопасност.

Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. по предварително изготвен график.
Поправителната изпитна сесия ще се проведе в периода от 15.06.2020 г. до 21.06.2020 г.
Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе в периода от 22.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Съобщение:

Съобщение:

Напомняме на всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, редовна и задочна форма на обучение, че тези от тях, които не са изпратили актуализирани имейли няма да бъдат допуснати до онлайн лекции, няма да бъдат вписани в изпитните протоколи и да не бъдат записани в по-горен курс през следващата учебна година (съгласно заповед № 95/18.03.2020 г. на Президента на ВУСИ ).

Съобщение:

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основание да се посочат трите имена, факултет номер, курс

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение: